Doradca Finansowy

Doradca Finansowy [kod zawodu 241202] a Ekspert Finansowy

Planujesz zakup nieruchomości w Poznaniu lub okolicy i potrzebujesz kredytu hipotecznego? Zapewne zaczynasz od wyboru doradcy finansowego z Poznania, który porówna oferty i pomoże w formalnościach. Jeśli trafiłeś na tę stronę, bo właśnie szukasz doradcy finansowego, to jak najbardziej jesteś w dobrym miejscu. Czytając dalej dowiesz się, dlaczego aktualnie świadczę usługi pośrednictwa kredytowego jako ekspert finansowy, a nie doradca. Możesz też od razu wejść na zakładkę NAPISZ DO MNIE i umówić się na bezpłatne spotkanie.

 

Z pomocą Klientom jak zawsze przychodzi Google, a najczęściej wpisywanymi frazami w Poznaniu w takiej sytuacji są „Doradca Finansowy Poznań” lub „Doradca Kredytowy Poznań„. Miejscowość oczywiście zmienia się w zależności od lokalizacji i obszaru działania doradcy finansowego.

Jako przyszły kredytobiorca możesz przecież nie wiedzieć, że za sprawą ustawy o kredycie hipotecznym słowo „doradca” zniknęło ze słownika pośrednika kredytu hipotecznego, a w wyszukiwarce należy wpisywać EKSPERT.

Jest jeszcze zawód Doradcy Finansowego i certyfikowany Doradca Finansowy, ale po kolei…

[1] Doradca Finansowy jako nazwa stanowiska

Stanowisko doradcy finansowego było pierwsze, przed certyfikacją i przed dodaniem nazwy zawodu. Weszło do powszechnego użycia wraz z powstawaniem firm doradztwa finansowego jako nowego segmentu pośrednictwa finansowego. Pierwszą firmą doradztwa finansowego w Polsce był Expander, a pierwszy oddział stacjonarny Expander otwarto w grudniu 2001 roku w Warszawie.  Potem na rynku pojawiły się kolejne podmioty.

Jednym z głównych obszarów działalności Doradców Finansowych było pośrednictwo kredytu hipotecznego. Doświadczenie w finansach było mile widziane, ale nie było wymagane. Żeby stać się Doradcą Finansowym należało przejść szkolenie wstępne, zdać egzaminy wewnętrzne i to wystarczyło, by na wizytówce obok imienia i nazwiska pojawiały się dumne słowa „Doradca Finansowy”. Również na mojej wizytówce widniał Doradca Finansowy, a aktualnie jest na niej Ekspert Finansowy.

Tak było do momentu wejścia w życie ustawy o kredycie hipotecznym tj. do 22 lipca 2017 r.

Tego dnia Doradcy Finansowi stali się Ekspertami Finansowymi.

Niezależnych Doradców Finansowych już nie ma

Nie tylko niezależnych, ale w ogóle doradców, a przynajmniej w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego. Wyjątkiem są doradcy finansowi certyfikowani, co nie wynika wprost z ustawy, ale jak mi się wydaje, z indywidualnej interpretacji jaką otrzymały instytucje certyfikujące w kontekście ustawy o kredycie hipotecznym. Jednakże nawet certyfikowany doradca finansowy nie jest z automatu niezależny.

Na to zdaje się wskazywać Rejestr Pośredników Kredytowych [dział I] na stronie KNF, gdzie w zakładce Pośrednicy w kolumnie Pośrednik POWIĄZANY wszyscy pośrednicy zadeklarowali TAK [stan na 28.12.2018]. Żaden z pośredników kredytu hipotecznego nie zadeklarował bycia „niepowiązanym”.

Brak niepowiązanych pośredników kredytu hipotecznego jest równoznaczny z brakiem niezależnych doradców.

„W przypadku gdy usługi doradcze oferowane konsumentowi są świadczone przez kredytodawcę, powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, podmioty te nie mogą używać w firmie (nazwie) oraz dla określenia działalności lub w reklamie określeń „doradca” lub „doradztwo”.

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego – pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz:
a) wyłącznie jednego kredytodawcy;
b) wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych (…);
c) określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych”

Czy to dobrze, że teraz mamy zalew ekspertów?

W mojej opinii niekoniecznie.

Zamiast „wycinać” z użycia słowo doradca można było usunąć tylko „finansowy” i „niezależny”, żeby nie mylić z tymi certyfikowanymi od finansów osobistych. Doradca kredytowy lub doradca klienta mógł spokojnie funkcjonować dalej zwłaszcza, że ustawodawca wprowadził ograniczenia tylko dla kredytu hipotecznego podczas, gdy pośrednictwo kredytu gotówkowego i firmowego takich obostrzeń nie ma.

Słowo „doradca” wskazuje na czynności, nic nie mówi o kompetencjach. Można być dobrym doradcą lub złym doradcą. Przy oferowaniu skomplikowanych produktów i usług zamiast „sprzedawca” zwykło się używać właśnie doradca, konsultant.

Po ekspercie każdy spodziewa się wiedzy, kompetencji, doświadczenia. Nie można być złym ekspertem, bo wtedy ekspertem się po prostu nie jest.

[2] Certyfikowany Doradca Finansowy

Najpierw rozszyfrujmy skróty:

EFPA Polska – Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego

EFPA Polska jest polskim członkiem European Financial Planning Association, stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Została powołana w 2009 r. z inicjatywy Warszawskiego Instytutu Bankowości. Jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów.

€FFP Polska – €uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska

€FFP Polska jest niezależnym stowarzyszeniem, powstałym w 2007 r., zrzeszonym w The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF) w Brukseli.
Federacja zrzesza Członków, którzy zdali międzynarodowy egzamin i uzyskali Certyfikat, wydawany przez €FFP Polska. W kwestii szkoleń €FFP odsyła na stronę EAFP [patrz niżej].

EAFP – Europejska Akademia Planowania Finansowego

Europejska Akademia Planowania Finansowego wywodzi się z funkcjonującej w Bad Homburg, w Niemczech Europäische Akademie fűr Finanzplanung. W Polsce działa od 2004 r. EAFP kształci profesjonalnych Doradców Finansów Osobistych. Certyfikacja doradców finansowych odbywa się we współpracy z €FFP.

 

CERTYFIKATY dla Doradców Finansowych wydają w Polsce dwie spośród powyższych organizacji:

€uropejska Federacja Doradców Finansowych Polska, €FFP Polska

Poziomy certyfikacji:

I stopień – EFG – Ekspert w doborze produktów finansowych.

II stopień – EFC – Doradca Finansowy.

III stopień – EFP – Planer Finansowy.

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego, EFPA Polska

Poziomy certyfikacji:

1 poziom – EFPA EIA – Europejski Asystent Inwestycyjny

2 poziom – EFPA EIP – Europejski Praktyk Inwestycyjny

3 poziom – EFPA EFA – Certyfikowany Doradca Finansowy

4 poziom – EFPA EFP – Certyfikat Eksperta Planowania Finansowego

Organizacje certyfikujące doradców finansowych zapoczątkowały swego rodzaju „walkę” z powszechnym używaniem nazwy doradcy finansowego dla stanowiska pracy, funkcji. Dopiero jednak ustawa o kredycie hipotecznym „załatwiła sprawę” za jednym zamachem. Ta walka, czy też uświadamianie doprowadziły do wpisania doradcy finansowego na listę zawodów.

[3] Doradca Finansowy na liście zawodów

W 2010 roku zawód Doradca Finansowy został włączony do klasyfikacji zawodów w Polsce z kodem zawodu 241202 [Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania, Dz. U. nr 82 poz. 537].

Doradca Finansowy Poznań

W 2013 roku został zatwierdzony i opublikowany Krajowy Standard Kompetencji Zawodowych dla zawodu 241202 Doradca Finansowy.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

„Krajowe standardy kwalifikacji/kompetencji są zbiorem materiałów informacyjnych (zawodoznawczych) opracowanych na potrzeby pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego.

Standard kwalifikacji/kompetencji zawodowych jest rodzajem normy opisującej zakres i poziom wiedzy, umiejętności oraz cech/kompetencji społecznych, które są konieczne do wykonywania typowych zadań zawodowych, zgodnie z wymaganiami podstawowych stanowisk pracy w zawodzie.”

Cel, wymagania, wykształcenie Doradcy Finansowego według Krajowego Standardu Kompetencji Zawodowych:

  • Cel pracy Doradcy Finansowego to ochrona majątku klienta i zapewnienie klientowi bezpieczeństwa finansowego.
  • Plan finansowy zarekomendowany przez doradcę uwzględnia potrzeby finansowe klienta, a także kierunki ich realizacji w krótkim i długim okresie.
  • W zawodzie Doradcy Finansowego ważna jest etyka, czyli działanie zgodne z prawem, ochrona informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową oraz nie działanie na niekorzyść klienta.
  • W zakresie wykształcenia preferuje się wyższe wykształcenie.
  • Wymagania jest ponadto wiedza i doświadczenie zawodowe z zakresu usług finansowych, przepisów prawa oraz standardów działalności firm doradztwa finansowego z naciskiem na obszar finansów osobistych, indywidualnych planów finansowych, analizy i matematyki finansowej. Wskazana jest również znajomość podstaw psychologii i logiki, a także posługiwanie się językiem obcym.
  • Co ciekawe nie ma wymogu certyfikacji, a jedynie można kompetencje zawodowe potwierdzić certyfikatami niezależnych instytucji certyfikujących. Czyli „samouk” też może spełniać wymagania dla zawodu.
  • 9 kluczowych kompetencji dla zawodu Doradcy Finansowego: rozwiązywanie problemów, komunikacja ustna, planowanie i organizowanie pracy, umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania, umiejętność obsługi komputera i wykorzystania Internetu, umiejętności matematyczne, sprawność motoryczna, współpraca w zespole, wywieranie wpływu/przywództwo.

Zawód Doradcy Finansowego nie wymaga licencji jak np. w przypadku Doradców Inwestycyjnych.

DORADCA FINANSOWY – PODSUMOWANIE

Nazwa Doradcy Finansowego jest obecnie zarezerwowana dla doradców certyfikowanych. Certyfikowany Doradca Finansowy może być z kolei niezależny (wynagrodzenie uiszcza klient) lub zależny (wynagrodzenie pochodzi z instytucji finansowej). Certyfikacja zaś  idzie w kierunku kompleksowego i długoterminowego planowania finansów osobistych. Zagadnienia, które musi opanować doradca, żeby uzyskać certyfikat są bardzo szerokie i obejmują m.in. makroekonomię, matematykę finansową, plan finansowy w gospodarstwie domowym, inwestycje, ubezpieczenia, system emerytalny, prawo podatkowe, regulacje rynku finansowego.

2.1. Synteza zawodu
Doradca finansowy opracowuje indywidualne plany finansowe dla klientów na podstawie przeprowadzonej analizy ich sytuacji, potrzeb finansowych oraz dostępnych na rynku finansowym produktów.

Kim jest w takim razie agent pośrednika kredytu hipotecznego lub ekspert finansowy?

Pomimo, że lista zawodów jest bardzo długa, nie ma zawodu eksperta finansowego, eksperta kredytowego czy agenta pośrednika kredytu hipotecznego. Ba, nie znalazłam nawet zawodu doradcy kredytowego.

Zaryzykuję stwierdzenie, że dawny Doradca Finansowy, a dzisiejszy Ekspert Finansowy pracujący jako agent pośrednika kredytu hipotecznego (bez certyfikatu) jest mieszanką wielu różnych zawodów i wielu kompetencji i mogą to być.:

241202 Doradca finansowy

243302 Opiekun klienta

243305 Specjalista do spraw sprzedaży

331201 Pracownik do spraw kredytów

331203 Pracownik obsługi klienta instytucji finansowej

263102 Ekonomista

524902 Doradca klienta

Niezależnie od nazewnictwa wszystkich, czy to doradców, czy ekspertów, agentów lub pośredników kredytu hipotecznego obowiązuje ETYKA, a wymagania w tym zakresie zostały zawarte w dokumencie „Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych (kredyty hipoteczne)”.

W wyszukiwarce zamiast „Doradca Finansowy Poznań” czy „Doradca Kredytowy Poznań” powinieneś więc wpisywać odpowiednio „Ekspert  Finansowy Poznań” lub „Ekspert Kredytowy Poznań”.

 

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

Źródła:

effp.pl
eafp.pl
www.efpa.pl
franczyzabanku.pl
Dz. U. nr 82 poz. 537
Dz.U. 2018 poz. 227
Dz.U. 2017 poz. 819
archiwum.mpips.gov.pl
zwiazek-posrednikow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *