Pośrednik kredytu hipotecznego Poznań

Informacje formalne

Pośrednik Kredytu Hipotecznego | Konsumenckiego

Tu znajdziesz informacje o mojej roli w procesie kredytowym, wymaganiach ustawowych dla usług pośrednictwa kredytowego oraz uprawnieniach nadanych przez KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Wyjaśniam zasady pracy pośrednika kredytowego, weryfikacji uprawnień agenta i pośrednika kredytowego, czym jest pośrednictwo finansowe, czym doradztwo kredytowe oraz niezależne doradztwo kredytowe.

Produkty instytucji finansowych oferuję we współpracy z ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG S.A., które są w pierwszej 5-tce największych pośredników finansowych w Polsce. Pośrednictwo w obszarze kredytów hipotecznych i konsumenckich dla osób fizycznych wymaga uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz wpisu do rejestru pośredników kredytowych. Według regulacji ustawowych ANG Odpowiedzialne Finanse SA / Grupa ANG S.A. to powiązany pośrednik kredytu hipotecznego, współpracuje z instytucjami finansowymi za wynagrodzeniem, nie pobiera wynagrodzenia od klienta oraz nie świadczy usług doradczych. Co to konkretnie oznacza dowiesz się z dalszej części wpisu.

Numer wpisu do rejestru pośredników kredytowych

ANG Odpowiedzialne Finanse S.A.

Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego: RPH002046

Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK044792

Grupa ANG S.A.

Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego: RPH000073

Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK001054

Bożena Myszczyszyn Ekspertka.pl

Dział I: Rejestr pośredników kredytu hipotecznego, typ rejestru – agent posrednika:

  • numer wpisu agenta ANG Odpowiedzialne Finanse SA (od 06.2024): RHA0016979
  • wcześniejszy wpis jako agent Grupy ANG SA (do 06.2024): RHA0009097

Dział II: Rejestr pośredników kredytu konsumenckiego: RPK006800

Powyższe rejestry pośredników kredytowych prowadzone są i dostępne na stronie KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

Pośrednik kredytu hipotecznego - agent

Pośrednik kredytu konsumenckiego

Pośrednictwo kredytu hipotecznego – kilka pojęć ustawowych

Od 22 lipca 2017 r. nastąpiły dość istotne zmiany w nazewnictwie za sprawą Ustawy o kredycie hipotecznym. Warto wiedzieć, kto i jaką rolę pełni w procesie kredytowym. To ważne, usługa pośrednictwa kredytu hipotecznego podlega pod nadzór KNF (Komisja Nadzoru Finansowego).

AGENT Pośrednika Kredytu Hipotecznego

To najczęściej ta osoba, z którą rozmawiasz przy biurku i załatwiasz formalności. Agentem jest przedsiębiorca, który wykonuje czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego i występuje przy tym w imieniu i na rzecz wyłącznie jednego pośrednika kredytu hipotecznego. Najczęściej agenci prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG. Masz więc możliwość zweryfikować jak długo faktycznie agent działa na rynku. Agenci podlegają obowiązkowo wpisowi do Rejestru Pośredników Kredytowych ze wskazaniem, na rzecz jakiego pośrednika działają.

POŚREDNIK kredytu hipotecznego

Pośrednikiem kredytu hipotecznego jest najczęściej większy przedsiębiorca. , Wiąże się to bowiem z wysokimi kosztami, wymogami i koniecznością zapewnienia odpowiednich procedur,  narzędzi pracy dla agentów i nie tylko. Pośrednik kredytu hipotecznego za wynagrodzeniem:

a) przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, lub

b) udziela konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne, polegające na obsłudze dokumentów, lub

c) zawiera z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

Pośrednik działa oczywiście poprzez swoich agentów i personel. Pośrednik kredytu hipotecznego to ten przedsiębiorca, który jest najczęściej stroną umów z bankami, ale nie zawsze. Może się zdarzyć, że pośrednik jest jednocześnie agentem innego pośrednika i korzysta z umów swojego partnera biznesowego.

POWIĄZANY pośrednik kredytu hipotecznego

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego to taki, który działa w imieniu i na rzecz:

a) Wyłącznie jednego kredytodawcy. Tak działają np. placówki franczyzowe banków.

b) Wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

c) Określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych. Do tej grupy zaliczamy wszystkich dużych Pośredników Finansowych.

Na rynku funkcjonuje ponad 500 instytucji finansowych oferujących kredyt hipoteczny. Liczymy również SKOK-i oraz każdy najmniejszy, działający lokalnie Bank Spółdzielczy. Najwięksi pośrednicy finansowi współpracują najczęściej z kilkunastoma bankami. To w żaden sposób nie spełnia kryterium ilościowego dla bycia „nie powiązanym”. Możesz więc założyć, że wszyscy pośrednicy kredytu hipotecznego wpisani do rejestru KNF są pośrednikami powiązanymi.

Określenia „powiązany pośrednik kredytowy” i „niezależny pośrednik kredytowy” wykluczają się.

Pośrednik powiązany w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym nie jest niezależny.

PERSONEL agenta lub pośrednika

Kredyt hipoteczny mogą oferować również osoby, które nie są przedsiębiorcami, a zatem nie mogą być agentami. Mówimy o osobach zatrudnionych na przykład w oparciu o umowę o pracę przez agenta lub pośrednika. Personel nie podlega wpisowi do Rejestru Pośredników Kredytowych. Może się więc zdarzyć, że nie znajdziesz w kolumnie z agentami osoby, z którą o kredycie hipotecznym rozmawiasz. Personel podobnie jak agenci przechodzi przez szkolenie i egzamin z zakresu ustawy o kredycie hipotecznym.

Doradztwo kredytowe, usługi doradcze

Usługa doradcza w rozumieniu ustawy o kredycie hipotecznym to przedstawianie rekomendacji w odniesieniu do co najmniej jednej umowy o kredyt hipoteczny. Stanowi to usługę odrębną od udzielenia kredytu hipotecznego i od czynności pośrednictwa kredytu hipotecznego. Chodzi o pisemną rekomendację, z którym bankiem masz podpisać umowę kredytu hipotecznego z uzasadnieniem tej rekomendacji. Na dziś żaden z pośredników nie zadeklarował usług doradczych. Brak świadczenia usług doradczych oznacza, że pośrednik lub agent nie wskazują „palcem” który bank jako kredytobiorca masz wybrać do zawarcia umowy kredytowej. Ta decyzja należy do Ciebie.

Niezależne doradztwo kredytowe

Świadczenie usług doradczych w myśl ustawy [art. 25 UoKH]

1. Usługi doradcze dotyczące kredytów hipotecznych mogą być świadczone wyłącznie przez kredytodawcę, pośrednika kredytu hipotecznego oraz agenta.

2. W przypadku gdy usługi doradcze oferowane konsumentowi są świadczone przez kredytodawcę, powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego lub agenta powiązanego pośrednika kredytu hipotecznego, podmioty te nie mogą używać w firmie (nazwie) oraz dla określenia działalności lub w reklamie określeń „doradca” lub „doradztwo”.

3. W przypadku gdy usługi doradcze oferowane są konsumentowi przez pośrednika kredytu hipotecznego niebędącego powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego lub jego agenta, którzy nie otrzymują od kredytodawcy prowizji lub innych wynagrodzeń w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, podmioty te mogą używać w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy określenia „niezależny doradca”.

4. Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent informują konsumenta o świadczeniu lub możliwości świadczenia usług doradczych na rzecz konsumentów w związku z umową o kredyt hipoteczny.

Innymi słowy, dla świadczenia niezależnych usług doradczych konieczne jest spełnienie łącznie warunku posiadania w ofercie ponad połowy instytucji, licząc ilościowo, oferujących kredyt hipoteczny i warunku braku wynagrodzenia ze strony tychże instytucji finansowych. Za usługę doradczą płacisz Ty jako klient. Tylko ile jest warta usługa doradcza niezależnego doradcy kredytowego, jeśli nie ma on dostępu do narzędzi bankowych?

Przy pierwszym spotkaniu otrzymujesz informację o pośredniku kredytu hipotecznego zgodnie z wymogami art.17 Ustawy o kredycie hipotecznym. W tej informacji znajdziesz deklarację, czy pośrednik świadczy usługi doradcze.

Usługa doradcza w myśl UoKH (Ustawa o kredycie hipotecznym) jest wąsko rozumiana. To „wskazanie palcem” konkretnego banku do zawarcia umowy z uzasadnieniem wyboru ze strony pośrednika. Nadal rozmawiamy i wyjaśniamy sobie wszelkie kwestie związane z kosztami kredytu, dokumentacją, nieruchomością, księgą wieczystą, a czasem kwestie podatkowe. Rozmawiamy o ofertach bankowych, analizujemy symulacje, formularze informacyjne, decyzje i umowy. Jedynie ta ostatnia decyzja, do którego banku pójdziesz podpisać umowę kredytową, należy do Ciebie. Możesz jednak liczyć na moją pomoc, by podjąć właściwą decyzję.

Zastrzeżenie prawne – blog kredytowy

W ramach strony internetowej jako ekspert finansowy, ekspert hipoteczny prowadzę blog kredytowy. Dzielę się bezpłatnie swoją wiedzą w zakresie kredytów hipotecznych i obszaru finansów. Artykuły redaguję i publikuję samodzielnie, jestem administratorem serwisu Ekspertka.pl. Dokładam należytej staranności, ale nie ponoszę odpowiedzialności za skutki prawne, ekonomiczne i innego rodzaju Twoich decyzji podejmowanych w oparciu o informacje zawarte na stronie. Traktuj je jako wskazówki, a w razie wątpliwości sprawdzaj to co piszę lub skorzystaj z pomocy prawnej.

Nie jestem nieomylna, mogę zmienić zdanie, zweryfikować stanowisko i zaktualizować wpisy. Jeśli zauważysz błędy lub niezgodności, daj proszę znać w komentarzu, mailu lub przez formularz kontaktowy. Przeanalizuję i poprawię, jeśli uznam Twoje racje lub uzasadnię swoje stanowisko. Bardzo cenię sobie uwagi czytelników, bo dzięki nim nie tylko poprawia się jakość wpisów, ale również ja się rozwijam.

To co piszę, to wyraz moich poglądów jako autora, czasem są to subiektywne wpisy i oceny.
Artykuły w swej treści nie stanowią oficjalnego stanowiska instytucji finansowych i firm, z którymi współpracuję w oparciu o umowę agencyjną jako pośrednik finansowy.

Bożena Myszczyszyn
Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań i Wielkopolska
W: Ekspertka.pl
T: 607212013 | bozena.myszczyszyn@ekspertka.pl
Pośrednik kredytowy Poznań i Wielkopolska