Wymagane DOKUMENTY do kredytu hipotecznego

Marzec 1, 2020

DOKUMENTY do kredytu hipotecznego

 

Wymagane DOKUMENTY do kredytu hipotecznego

 

Jeśli planujesz kredyt hipoteczny to czeka Cię etap “papierologii“, czyli czas zgromadzić niezbędne dokumenty. Poniżej znajdziesz standardowy zestaw wymaganych dokumentów do kredytu hipotecznego, który da Tobie ogólny pogląd. W zależności od banku zestaw dokumentów może się różnić lub mogą być one wymagane na innym etapie procesu kredytowego. Pamiętaj również, że nawet gdy złożysz komplet dokumentów bank na każdym etapie procesu może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty

 

Etap przygotowania dokumentacji jest bardzo ważny, decyduje w dużej mierze, czy proces kredytowy przebiegnie sprawnie i bez opóźnień, czy też stracisz czas na uzupełnianie braków.

 

KREDYTOBIORCA

 

Dokumenty osobowe

 

[1] Dowód osobisty

Sprawdź, czy masz ważny dowód osobisty!

Dokumentem tożsamości jest również oczywiście paszport, ale niektóre banki bezwzględnie wymagają dowodu osobistego, stąd z paszportem nie zawsze uzyskasz kredyt.

 

[2] Wyrok rozwodowy

Bank sprawdza w dokumencie, czy nie masz zasądzonych alimentów.

 

[3] Akt notarialny wyłączenia lub ograniczenia wspólności majątkowej, czyli dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. Zastępczo prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie zniesienia wspólności majątkowej.

 

Zobowiązania kredytowe

 

[1] W zakresie kredytów gotówkowych, ratalnych – informacja do wniosku o dacie umowy, dacie końca spłaty, kwocie udzielonej, kwocie zadłużenia, wysokości raty.

 

[2] W zakresie kart kredytowych i limitów w ROR informacja o wysokości przyznanego limitu i dacie umowy.

 

[3] Umowy zobowiązań firmowych wraz z dowodami spłaty za 6 miesięcy (leasingi, kredyty).

 

Umowa o pracę, ETAT

 

[1] Zaświadczenie o zarobkach na formularzu banku.

 

[2] Pełne wyciągi lub historia za okres 3, 6 lub 12 miesięcy. Zależnie od banku mogą być to również same wpływy.

 

[3] Zaświadczenie ZUS o podstawie odprowadzania składek przez pracodawcę w przypadku otrzymywania wynagrodzenia w gotówce. Jeśli bank ma wątpliwości w zakresie pracodawcy może również poprosić o ZUS dla dochodu przelewanego na konto.

 

[4] Świadectwo pracy i aktualna umowa o prace w sytuacji zmiany pracodawcy, konieczności udokumentowania stażu pracy.

 

[5] PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym – najczęściej wymagany przy umowach na czas określony.

 

[6] Promesa zatrudnienia, czyli oświadczenie pracodawcy, że nie widzi przeciwwskazań do przedłużenia umowy o pracę. Dokument może być pomocny w niektórych bankach w przypadku zbyt krótkiego okresu do przodu umowy na czas określony.

 

Umowa zlecenia, o dzieło

 

[1] Umowy zlecenia, o dzieło obejmujące okres 12 ostatnich miesięcy.

 

[2] Rachunki do umów zlecenia, o dzieło.

 

[3] Zaświadczenie o zarobkach na formularzu banku.

 

[4] Wyciągi za okres 6 lub 12 miesięcy.

 

[5] PIT za ostatni rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA zależnie od formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym:

 

Książka przychodów i rozchodów

 

[1] PIT 36 lub 36L za ostatni rozliczony rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym.

 

[2] Zbiorcza KPiR narastająco za poprzedni rok podatkowy [podsumowanie poszczególnych miesięcy].

 

[3] Zbiorcza KPiR narastająco za rozliczone miesiące bieżącego roku.

 

[4] Szczegółowa [wszystkie zapisy] KPiR za grudzień poprzedniego roku.

 

[5] Szczegółowa KPiR za ostatni rozliczony miesiąc bieżącego roku.

 

[6] KPiR szczegółowa za ostatnie 12 miesięcy w sytuacji księgowania w kosztach rat kredytowych, leasingu, odpisów amortyzacyjnych.

 

[7] Ewidencja środków trwałych i tabele amortyzacyjne w przypadku uwzględniania amortyzacji.

 

[8] Zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu.

 

[9] Umowy zobowiązań firmowych wraz z dowodami wpłat za 6 miesięcy.

 

Ryczałt ewidencjonowany

 

[1] PIT 28 za ostatni rozliczony rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US.

 

[2] Ewidencja przychodów za bieżący rok podatkowy.

 

[3] Zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu.

 

[4] Umowy zobowiązań firmowych wraz z dowodami wpłat za 6 miesięcy.

 

Karta podatkowa

 

[1] Decyzja dotycząca ustalenia stawki karty podatkowej.

 

[2] Zaświadczenia ZUS i US o niezaleganiu.

 

[3] Umowy zobowiązań firmowych wraz z dowodami wpłat za 6 miesięcy.

 

Zaświadczenie ZUS możesz zamówić w formie elektronicznej i wydrukować w obecności pracownika banku.

W zakresie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego banki dotychczas wymagały dokumentu papierowego z pieczątkami urzędu. Sytuacja zaczyna się jednak zmieniać i możliwe, że bank zaakceptuje zaświadczenie US zamówione on-line i wydrukowane w obecności pracownika banku. 

 

Emerytura, renta

 

[1] Decyzja o przyznaniu, waloryzacji emerytury, renty.

 

[2] Ostatni odcinek emerytury, renty lub potwierdzenie wpływu na konto.

 

Najem poza działalnością gospodarczą

 

[1] Umowy najmu obejmujące ostatnie 12 miesięcy.

 

[2] PIT za ostatni rozliczony rok podatkowy z potwierdzeniem złożenia w US.

 

[3] Dokument potwierdzający prawo własności.

 

[4] Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w opłacaniu podatku.

 

[5] Mogą być również wymagane wyciągi, potwierdzenia wpływów z tytułu najmu za 12 miesięcy.

 

 

NIERUCHOMOŚĆ

 

RYNEK WTÓRNY

 

Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

 

[1] Umowa przedwstępna, forma dowolna.

 

[2] Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o tym komu przysługuje własność, czy jest księga wieczysta, numer księgi gruntu pod budynkiem, informacja o braku zaległości w opłatach i uregulowaniu wkładu budowlanego.

 

[3] Podstawa nabycia zbywcy np. akt notarialny, przydział, jeśli brak księgi wieczystej dla lokalu.

 

Zakup lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość na rynku wtórnym [pełna własność]

 

[1] Umowa przedwstępna, forma dowolna.

 

[2] Dokument potwierdzający powierzchnię lokalu mieszkalnego, jeśli w księdze wieczystej jest powierzchnia z pomieszczeniami przynależnymi (komórka lokatorska, piwnica, garaż) i z treści KW nie wynika jaka część powierzchni przypada na lokal mieszkalny, a jaka na pomieszczenia przynależne.

 

Zakup domu mieszkalnego na rynku wtórnym

 

[1] Umowa przedwstępna, forma dowolna.

 

[2] Wypis z rejestru gruntów.

 

[3] Mapka ewidencyjna.

 

[4] Dokumentacja potwierdzająca powierzchnię użytkową domu i rozkład pomieszczeń np. inwentaryzacja, opis techniczny i rzuty z projektu technicznego.

 

DODATKOWO dla nieruchomości nabywanych na rynku wtórnym mogą być wymagane

 

[1] Umowa darowizny, jeśli była podstawą nabycia. Bank weryfikuje, czy nie zostały ustanowione służebności osobiste.

 

[2] Dokumenty będące podstawą nabycia, jeśli zbywca nie jest ujawniony jako właściciel w dziale II księgi wieczystej. Dotyczy to najczęściej sytuacji nabycia w drodze spadku [akt notarialny poświadczenia dziedziczenia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku]. Jeśli zbywca nie jest widoczny w księdze wieczystej, ale został już złożony wniosek o zmianę właściciela i pojawiła się wzmianka w KW to Twój bank będzie czekał z przyznaniem kredytu na aktualizację KW.

 

[3] Dokumentacja potwierdzająca dostęp do drogi publicznej, o ile nie wynika z innych dokumentów. Sytuacja może dotyczyć również lokali mieszkalnych, jeśli oprócz działki, na której stoi budynek pierwszy nabywca był zobowiązany nabyć udziały w działkach stanowiących drogi wewnętrzne.

 

RYNEK PIERWOTNY

 

Nabycie lokalu mieszkalnego lub domu w trakcie budowy od DEWELOPERA

 

[1] Umowa rezerwacyjna lub umowa deweloperska.

 

[2] Prospekt informacyjny z wypełnioną częścią indywidualną i podpisem dewelopera.

 

[3] Wzór umowy deweloperskiej.

 

[4] Dokumenty inwestycji np. pozwolenie na budowę, wypis i wyrys z rejestru gruntów, pełnomocnictwa, decyzje podziałowe.

 

[5] Promesa bezciężarowego odłączenia nieruchomości jeśli deweloper ma kredyt na inwestycji.

 

[6] Oświadczenia inwestora na drukach banków.

 

Nabycie gotowego lokalu mieszkalnego lub  domu od DEWELOPERA

 

[1] Umowa przedwstępna wraz z opisem standardu wykończenia i rzutami lokalu, kondygnacji.

 

[2] Dokumenty inwestycji np. zaświadczenie o zgłoszeniu zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, wypis i wyrys z rejestru gruntów, pełnomocnictwa, decyzje podziałowe.

 

[3] Promesa bezciężarowego odłączenia nieruchomości jesli deweloper ma kredyt na inwestycji.

 

[4] W niektórych bankach oświadczenia inwestora na drukach bankowych.

 

Z gotową nieruchomością możesz mieć do czynienia w przypadku dużych deweloperów, którzy na etapie budowy zawierali umowy deweloperskie, a po zakończeniu budowy podpisują umowy przedwstępne. W przypadku dużych deweloperów zwykle nie ma przeciwwskazań do zapłaty przed aktem notarialnych, ale dla nieruchomości gotowej środki już nie trafiają na rachunek powierniczy, ale od razu na konto dewelopera.

Możesz też trafić na małych deweloperów, którzy po prostu nie stosują tych wszystkich zabezpieczeń wymaganych ustawą o ochronie praw nabywcy. W takim przypadku nawet jak zarezerwujesz lokal, dom to ze złożeniem wniosku kredytowego musisz czekać na dokument potwierdzający zakończenie budowy i dodatkowo przy małych deweloperach zapłata najczęściej jest po akcie notarialnym, tak jak na rynku wtórnym. Jeśli nie mam kompletu dokumentów, a zaczynasz proces kredytowy musisz liczyć się z tym, że wniosek zatrzyma się “na brakach”.

 

DZIAŁKA BUDOWLANA

 

[1] Umowa przedwstępna.

 

[2] Dokument potwierdzający przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe np. zaswiadczenie o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub warunki zabudowy.

 

[3] Wypis z rejestru gruntów.

 

[4] Mapka ewidencyjna.

 

[5] Dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej.

Jeśli Twoja działka będzie wyodrębniana z większej księgi wieczystej, w której widnieją wpisy w dziale III w zakresie służebności przechodu i przejazdu zadbaj o to, by w akcie notarialnym wyraźnie zaznaczyć, że te wpisy nie obciążają Twojej działki i nie należy ich przenosić do KW Twojej działki. Niestety sąd z urzędu może przenieść wszystkie obciążenia widniejące w księdze wieczystej, z której jest wyodrębniana Twoja działka.

 

 

Podsumowanie

 

Powyższe zestawienie nie wyczerpuje tematu dokumentacji, ale wskazuje na dokumenty dotyczące najbardziej popularnych źródeł dochodów i celów kredytowania. Szczegółowe wymagania dokumentowe będą zależały od Twojej indywidualnej sytuacji. Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy to wejdź na zakładkę kontakt.

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE