Wakacje kredytowe 2024

Ustawowe wakacje kredytowe 2024

Ustawowe wakacje kredytowe to przedłużenie możliwości zawieszenia rat kapitałowo-odsetkowych na rok 2024, ale tylko dla części kredytobiorców. Nowe regulacje wchodzą w życie 15 maja 2024 roku, a z zawieszenia rat można skorzystać od 1 czerwca 2024 roku. Podobnie jak w roku 2022 i 2023 ustawowe wakacje kredytowe to pomoc kierowana wyłącznie do kredytobiorców kredytów hipotecznych w PLN, którzy podpisali umowę kredytową do dnia 30 czerwca 2022 roku włącznie. To inne wakacje niż te wynikające z umowy kredytowej i zasad danego banku. Ustawowe wakacje kredytowe w roku 2024 wiążą się z dodatkowymi warunkami ograniczającymi w stosunku do tych pierwotnych wakacji. Jeśli spełniasz kryteria to oczywiście skorzystanie z opcji wakacji kredytowych będzie dla Ciebie korzystne. Jednoczesna nadpłata kredytu hipotecznego pozwoli zmniejszyć koszt odsetkowy i wpłynie na kolejne raty.

Podstawa prawna

[1] Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Dz.U. 2024 poz. 696

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Dz.U. 2022 poz. 1488

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych znajdują się w rozdziale 10 (przepisy epizodyczne, przejściowe i końcowe) i nie są częścią ustawy o wsparciu kredytobiorców w trudniej sytuacji. Do ustawowych wakacji kredytowych obejmujących rok 2022, 2023 i 2024 dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych osobom fizycznym odnoszą się artykuły 73, 74 i 75.

[3] Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Dz.U. 2022 poz. 2452

Pod kątem wakacji kredytowych znaczenie ma art. 2 ust. 1 pkt 7 odnoszący się do wskaźnika RdD.

wskaźnik RdD – stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy

Dodatkowo w art. 2 mamy definicje kredytobiorcy i gospodarstwa domowego:

 • Kredytobiorca to osoba lub osoby pozostające w gospodarstwie domowym i zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego.
 • Gospodarstwo domowe to gospodarstwo kredytobiorcy samodzielnie zajmującego lokal/dom lub gospodarstwo prowadzone wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi w danym lokalu mieszkalnym/domu.

[4] Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593

Kredytobiorca przyjmuje dochód do wskaźnika RdD w rozumieniu tej właśnie ustawy.

Zastrzeżenie

W tym wpisie dzielę się tym, jak ja rozumiem i interpretuję przepisy ustawowe. Moja opinia w temacie nie stanowi oficjalnej interpretacji przepisów prawa, a w szczególności interpretacji przywołanych ustaw. Banki również nie dokonują interpretacji ustaw i nie dokonują obliczeń dla indywidualnych sytuacji. Źródłem prawa są ustawy, nie ich interpretacje (te bywają zmienne nawet bez zmiany przepisów).

Jako kredytobiorca podejmujesz decyzje na własną odpowiedzialność i składasz oświadczenia w zgodzie z tym, jak Ty rozumiesz przepisy ustawowe. W razie wątpliwości możesz wystąpić o opinię prawną.

Data wejścia w życie

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych w 2024 roku wchodzą w życie 15.05.2024 roku.

Przepisy dotyczące wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku weszły w życie 29 lipca 2022 roku.

PRZEWODNIK po wakacjach kredytowych z 2022 i 2023 roku.

Jakie umowy kredytowe obejmują ustawowe wakacje?

 1. Z ustawowych wakacji kredytowych skorzystasz tylko w stosunku do jednej umowy kredytu hipotecznego zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Korzystając z wakacji kredytowych w 2024 roku należy wskazać tę samą umowę, dla której kredytobiorca korzystał z wakacji w 2022 i 2023 roku.
 2. Data zawarcia umowy do dnia 30.06.2022 r. (umowa zawarta 1 lipca 2022 już się nie kwalifikuje).
 3. Okres do końca spłaty minimum 6 miesięcy.
 4. Wakacje dotyczą tylko kredytów w walucie PLN (również te po przewalutowaniu na PLN).
 5. Wakacje obejmują zarówno kredyty z oprocentowaniem zmiennym jak i okresowo stałym niezależnie od wysokości tego oprocentowania.
 6. Z wakacji kredytowych skorzystasz zarówno w stosunku do umowy zawartej po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym (22.07.2017), jak i dla umów zawartych wcześniej.

Dodatkowe warunki dla wakacji kredytowych w 2024 roku

[1] Kryterium kwoty kredytu

Ustawowe wakacje kredytowe w 2024 roku obejmują kredyty hipoteczne do kwoty 1.200.000 zł.

[2] Kryterium dochodowe

 • Średnia arytmetyczna wskaźnika RdD (Rata do Dochodu) powyżej 30%. Liczymy średnią RdD za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawieszenie. W uproszczeniu rata kredytu mieszkaniowego musi przekraczać 30% dochodów gospodarstwa domowego.
 • Kryterium dochodu nie obowiązuje w przypadku posiadania na utrzymaniu przynajmniej trójki dzieci. Uwzględniamy dzieci w wieku do 18 lat, dzieci uczące się do ukończenia 25 lat oraz dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością niezależnie od wieku.

RdD (rata do dochodu) – przykład

Marzec 2024

 • łączny dochód netto gospodarstwa domowego 8.000 zł
 • rata kredytu hipotecznego 2.450 zł
 • RdD za marzec = (2450/8000 *100) % = 30,63%

Kwiecień 2024

 • łączny dochód netto gospodarstwa domowego 8.200 zł
 • rata kredytu hipotecznego 2.450 zł
 • RdD za kwiecień = (2450/8200 *100) % = 29,88%

Maj 2024

 • łączny dochód netto gospodarstwa domowego 7.900 zł
 • rata kredytu hipotecznego 2.500 zł
 • RdD za maj = (2500/7900 *100) % = 31,65%

Liczymy średnią arytmetyczną wskaźnika RdD z trzech miesięcy:


(30,63% + 29,88% + 31,65%) / 3 = 30,72 %


Średnia arytmetyczna wskaźnika RdD przekracza 30%, więc kryterium dochodowe jest spełnione.

 

Nieco inny sposób liczenia RdD (wychodząc od sumy rat i sumy dochodów) zamieścił na swojej stronie bank  Credit Agricole. Bank udostępnił dodatkowo kalkulator RdD. W niektórych sytuacjach ten alternatywny sposób liczenia może być bardziej pomocny, z tym zastrzeżeniem, że według mnie błędnie bank jako składnik raty wymienia również ubezpieczenie.

wzór na RdD wakacje kredytowe bank CA

Jak obliczyć DOCHÓD gospodarstwa domowego?

Dochodem w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (z wyjątkami określonymi w art. 8 punkt 4 ustawy) jest suma miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszona o (art. 8 punkt 3):

 • koszty uzyskania przychodu
 • podatek dochodowy
 • składki na ubezpieczenia zdrowotne
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • alimenty świadczone na rzecz innych osób

Dla dochodów z działalności gospodarczej należy uwzględnić definicję zgodnie z art. 8 punkt 5 ustawy.

W przypadku działalności gospodarczej rozliczanej wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym dochód ustala się zgodnie z zeznaniem podatkowym złożonym za poprzedni rok podatkowy (średnia adekwatna do liczby miesięcy prowadzenia działalności). Jeśli w ubiegłym roku działalność nie była prowadzona obowiązuje oświadczenie o dochodzie, czyli zgodnie z aktualnymi wynikami przedsiębiorcy.

W przypadku działalności gospodarczej rozliczanej ryczałtem lub kartą podatkową kredytobiorca uzyskujący dochód jako przedsiębiorca oświadcza jaki ma dochód netto z uwzględnieniem przychodów i kosztów działalności, pomimo, że nie prowadzi w danym zakresie ewidencji.

Definicja dochodu a sposób jego wyznaczania

W kwestii dochodu sięgamy do ustawy o pomocy społecznej, ale tak mi się wydaje, kluczem jest wyrażenie „dochód w rozumieniu” jako definicji dochodu, a nie okresu za jaki jest ustalany i sposobu dokumentowania.

Nie przenosimy regulacji ustawy o pomocy społecznej 1:1 do ustawy o wakacjach kredytowych.

„Kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej” (od 01.01.2022 kwota 776 zł) oraz „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” (od 01.01.2022 kwota 660 zł) odnoszą się do wniosków o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej oraz mogą odnosić się do wniosków o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jeśli chodzi o FWK to jest to kryterium zamienne („lub”) z kryterium RdD (rata do dochodu).

Te kryteria dochodowe nie mają (w mojej opinii) zastosowania pod kątem ustawowych wakacji kredytowych. W szczególności moim zdaniem nie ma zastosowania punkt 11 art. 8 ustawy o pomocy społecznej mówiący o rozliczaniu przez 12 miesięcy dochodu jednorazowego przekraczającego 5-krotnie kryterium dochodowe (z okresu 12 miesięcy poprzedzających wniosek). Podobnie nie mają zastosowania punkty 7 i 8 art. 8 ustawy o pomocy społecznej odnoszące się do ustalania dochodu na podstawie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego. Jeśli taki dochód jednorazowy pojawił się w jednym z trzech miesięcy poprzedzających wniosek o wakacje kredytowe to należy ten dochód moim zdaniem ująć w całości.

Okres dochodu i sposób jego dokumentowania pod kątem wakacji kredytowych określa ustawa wprowadzająca wakacje kredytowe. Ustawa o pomocy społecznej mówi z kolei co jest dochodem:

za dochód uważa się…
do dochodu nie wlicza się…
za dochód przyjmuje się…

Jak liczyć 13-tkę lub premię roczną do wakacji kredytowych 2024?

Jak się ma trzynastka, bonus roczny, premia lub nagroda roczna, półroczna, kwartalna do ustawowego określenia „dochód należny za dany okres”?

Nie ma znaczenia jak pracodawca nazywa zmienne składniki wynagrodzenia. To, że pracodawca ustalił roczną częstotliwość wypłaty premii i uzależnił jej wysokość od realizacji planów sprzedażowych lub od wyników rocznych firmy nie oznacza, że ta roczna premia należała się pracownikowi wcześniej niż w miesiącu, w którym znalazła się na pasku wynagrodzeń. Gdyby ta premia roczna była należna w każdym miesiącu po 1/12 to byłaby premią miesięczną.


dochód należny = dochód egzekwowalny


Sięgamy do punktu 12 art. 8 ustawy o pomocy społecznej, który mówi, iż „w przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód”. TU znajdziesz dodatkowe wyjaśnienie tego zagadnienia.

Nagroda roczna, 13-tka, premia roczna, półroczna, kwartalna to w mojej opinii nie ten przypadek jednorazowego dochodu za dany okres. Te wszystkie okresowe premie i składniki zmienne wynagrodzenia z umowy o pracę nie stanowią wypłaty ze strony pracodawcy należnego składnika wynagrodzenia za wcześniejszy okres.


Premia roczna jest dochodem kredytobiorcy w miesiącu, w którym została wypłacona – w całości. Tak też moim zdaniem należy ująć te składniki zmienne wynagrodzenia pod kątem liczenia wskaźnika RdD.


Czym jest dochód należny za dany okres? Przykłady.

Gdyby pracodawca dał podwyżkę od stycznia, ale np. dopiero w maju zrobił wyrównanie wynagrodzenia wstecz, to wtedy możemy mówić o dochodzie należnym za dany okres. Podobnie byłoby w sytuacji uzyskania zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego za okres obejmujący również miesiące wstecz, jeśli z jakiegoś powodu ZUS nie zdążył naliczyć świadczeń na czas. Z dochodem należnym za dany okres możemy mieć do czynienia w przypadku umów o dzieło rozliczanych np. co pół roku. Kolejnym przykładem może być sytuacja, gdy kredytobiorca otrzymuje spłatę zaległych alimentów jednorazowo np. za 3 miesiące. Wtedy mamy dochód należny za okres trzech miesięcy.

Nagroda roczna, półroczna, czy kwartalna to jednak nie ten przypadek, w którym można ująć w dochodzie netto pod kątem ustawowych wakacji kredytowych tylko część faktycznie wypłaconego wynagrodzenia w danym miesiącu.

Czy zwrot podatku z rocznego PIT jest przychodem stanowiącym dochód?

Maj lub czerwiec może być miesiącem, w którym otrzymasz z Urzędu Skarbowego zwrot nadpłaconego podatku dochodowego za rok 2023. Czy ten wpływ na konto należy zaliczyć do przychodów będących dochodem kredytobiorcy na potrzeby wskaźnika RdD?

Moim zdaniem nie.

Zwrot podatku nie jest przychodem w takim rozumieniu, że należy ten przychód doliczyć do zeznania podatkowego w kolejnym roku i uznać jako dochód. Ten zwrot nadpłaconego podatku z PIT za 2023 owszem, wpływa na wysokość dochodu, ale dochodu netto za rok 2023, a nie bieżącego. Podatek jest kosztem odejmowanym od przychodów i zmniejszającym dochód netto. Mniejszy podatek oznacza wyższy dochód netto. Zwrot podatku nie jest źródłem dochodu, nie może więc być więc uwzględniony na liście dochodów nie wliczających się zgodnie z punktem 4 artykułu 8 ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa odnosząca się do wakacji kredytowych mówi o dochodach za trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku o ustawowe wakacje kredytowe. Stąd uważam, że zwrot podatku, który wpływa na wysokość faktycznego dochodu netto (zmniejsza obciążenia) w poprzednim roku podatkowym nie ma znaczenia pod kątem ustawowych wakacji kredytowych.

Dochody uzyskane w okresie 12 miesięcy wstecz mają znaczenie w odniesieniu do wniosku o świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, ale nie mają znaczenia pod kątem wakacji kredytowych.

Inaczej ma się sytuacja w odniesieniu do przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, bo z definicji dochodu wynika, że sięgamy do roku poprzedniego, ale tu już od razu ujmuje się należny podatek z uwzględnieniem ewentualnej nadpłaty.

Czy wypłata środków z PPK na wkład własny do kredytu mieszkaniowego to też dochód?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych umożliwia wypłatę do 100% środków zgromadzonych w PPK celem pokrycia wkładu własnego do kredytu mieszkaniowego. Uczestnik PPK nie płaci od takiej wypłaty podatku dochodowego, a wypłacone środki ma obowiązek zwrócić w terminie maksymalnie 15 lat.

Ten rodzaj wypłaty środków z PPK nie jest moim zdaniem dochodem pod kątem ustawowych wakacji kredytowych.

Czym są ustawowe wakacje od rat kredytu hipotecznego?

Ustawowe wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej. Za okres zawieszenia bank nie nalicza odsetek, a jedynie pobiera należne składki ubezpieczeń.

To inne wakacje niż te „bankowe”. Jeśli umowa kredytowa przewiduje taką możliwość to zwykle te „bankowe” wakacje kredytowe obejmują jeden miesiąc w ciągu 12 miesięcy. Wakacje „bankowe” nie powodują wydłużenia umowy, a odsetki naliczone za czas wakacji bank dolicza do zadłużenia, co wpływa na wyższą ratę w przyszłości.

Te ustawowe wakacje od rat kredytu hipotecznego w stosunku do tych „bankowych” odróżnia to, że są zupełnie bezodsetkowe. Okres zawieszenia nie wlicza się do okresu kredytowania, a harmonogram spłaty kredytu wydłuża się o ilość miesięcy, na jakie kredyt został zawieszony.

Okresy zawieszenia rat kredytu hipotecznego

 1. 01.08.2022 – 30.09.2022 wymiar dwóch miesięcy.
 2. 01.10.2022 – 31.12.2022 wymiar dwóch miesięcy.
 3. 01.01.2023 – 31.12.2023 po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023.
 4. 01.06.2024 – 31.08.2024 wymiar dwóch miesięcy.
 5. 01.09.2024 – 31.12.2024 wymiar dwóch miesięcy.

Łącznie w latach 2022 i 2023 kredytobiorca mógł zawiesić ratę na 8 miesięcy. Brak skorzystania z możliwości zawieszenia w terminie powoduje, że dane zawieszenie przepada.

W roku 2024 możesz do okresu ustawowego zawieszenia dołożyć kolejne 4 raty. Razem daje to 12 miesięcy wakacji kredytowych i kredytu hipotecznego bez kosztu odsetkowego.

Oświadczenia

Oświadczenia w związku z ustawowymi wakacjami kredytowymi składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczasz, że wniosek o wakacje kredytowe dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych oraz że spełniasz warunek dochodu. Bank nie będzie wymagał dokumentów dochodowych potwierdzających spełnienie warunku.

Złożenie wniosku od strony technicznej

Wniosek o zawieszenie raty kapitałowo odsetkowej złożysz papierowo w oddziale banku lub przez bankowość internetową banku. Bank potwierdza przyjęcie wniosku w terminie 21 dni. Zawieszenie obowiązuje niezależnie, czy bank przekaże potwierdzenie przyjęcia wniosku.

Możesz dla każdej z rat złożyć oddzielny wniosek lub jeden wniosek obejmujący wszystkie zawieszane raty. Wniosek składasz najpóźniej do dnia płatności raty. Zwróć uwagę na informacje na stronach poszczególnych banków, bo w określonych sytuacjach zawieszenie może objąć ratę za niepełny miesiąc.

Poniżej informacje na stronach banków w temacie wakacji kredytowych:

ALIOR BANK

BANK BPH

BNP PARIBAS

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA

CITI HANDLOWY

CREDIT AGRICOLE

ING BANK ŚLĄSKI SA

MILLENNIUM

MBANK

PEKAO SA

PEKAO BANK HIPOTECZNY

PKO BP SA

BANK POCZTOWY

SANTANDER BANK POLSKA SA

VELOBANK

Nadpłata kredytu hipotecznego środkami z wakacji

Finansowo ustawowe wakacje kredytowe są korzystne. Środkami, które normalnie poszłyby na ratę kapitałowo-odsetkową można w całości nadpłacić kapitał kredytu. Do tego też w 2022 roku zachęcał KNF:

Ustawowe wakacje kredytowe 2024

Na stronie UOKiK znajdziesz kalkulator, który pomoże oszacować ratę kredytu hipotecznego po nadpłacie:

KALKULATOR UOKIK kredyt hipoteczny

Pozostałe informacje dotyczące ustawowych wakacji

 1. Fakt skorzystania z wakacji jest widoczny w BIK. Jednocześnie jednak UOKiK monitoruje, by nie było negatywnych konsekwencji zawieszenia rat. Na drukach wniosków kredytowych niektórych banków jest pytanie o korzystanie z wakacji kredytowych.
 2. Należy pilnować warunków produktowych w okresie zawieszenia, czyli wpływów na konto, płatności kartą.
 3. Okres zmiany WIBOR lub WIRON oraz oprocentowania stałego pozostają bez zmian.
 4. Możesz zawiesić ratę również w okresie karencji, gdy kredyt nie jest wypłacony w całości oraz w okresie uruchamiania transz.
 5. Składki ubezpieczeń (na życie, nieruchomości) opłacasz normalnie, również w miesiącach zawieszenia.
 6. Nadpłata kredytu odbywa się zgodnie z regulacjami danego banku. Nie ma przeszkód do nadpłaty w miesiącu zawieszenia.
 7. Bank wydłuży harmonogram spłaty o miesiące zawieszenia niezależnie od wieku kredytobiorcy i faktu skorzystania z maksymalnego okresu kredytowania

Wakacje kredytowe 2024 – pytania i odpowiedzi

1. Jak liczyć RdD w przypadku dwóch kredytów na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych?

Jeśli masz dwa kredyty z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, które dotyczą tej samej nieruchomości to dla obliczenia wskaźnika RdD uwzględnij ratę tylko tego kredytu, dla którego składasz wniosek o wakacje kredytowe. Nie sumuj rat obu kredytów.

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku kredytowania zakupu działki i budowy lub w przypadku kredytowania zakupu mieszkania/domu oraz drugiego kredytu na remont/wykończenie.

Nie znalazłam w tej kwestii oficjalnych interpretacji, ale wzór na RdD odnosi się do pojedynczego kredytu mieszkaniowego. W żadnym miejscu ustawy nie ma informacji, że można uwzględnić sumę rat kredytów finansujących i zabezpieczonych na tej samej nieruchomości.

Również na podstawie informacji na stronach banków wnioskuję, że to ma być rata tego konkretnego (zawieszanego) kredytu mieszkaniowego.

2. Czy wniosek o wakacje składa się raz i raz liczy RdD, czy oddzielnie na każdy miesiąc?

Kredytobiorca sam decyduje czy składa jeden wspólny wniosek, czy dla każdej z rat oddzielnie.

Jeśli to będzie jeden wspólny wniosek to wskaźnik RdD (Rata do dochodu) liczysz tylko raz, adekwatnie do daty złożenia wniosku.

Jeśli dla kolejnych rat będą oddzielne wnioski o wakacje kredytowe to również dla każdego z wniosków należy obliczyć na nowo wskaźnik RdD.

3. Czy składki ubezpieczeń można doliczyć do raty kredytu?

Nie. Na potrzeby wskaźnika RdD uwzględnij wyłącznie ratę kapitałowo-odsetkową tego kredytu, dla którego składasz wniosek o wakacje. Obciążeń z tytułu ubezpieczeń nie możesz uwzględnić.

4. Czy 800 plus na dziecko należy dodać do dochodu gospodarstwa na potrzeby RdD?

Nie. Świadczenie wychowawcze 800 plus jest na liście dochodów, których nie dolicza się do dochodu zgodnie z art. 8 punkt 4 ustawy o pomocy społecznej. Podobnie nie uwzględniaj RKO (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy).

5. Czy alimenty na dziecko należy uwzględnić w dochodach gospodarstwa domowego?

Tak. Alimenty należy uwzględnić. Te płacone na dziecko umniejszają dochód. Te otrzymywane na dziecko zwiększają dochód gospodarstwa. Również renta otrzymywana przez dziecko będzie dochodem, który się liczy do wskaźnika RdD.

6. Czy kwoty z ZFŚS liczą się do dochodu?

Świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (świąteczne, wczasy pod gruszą) moim zdaniem nie uwzględnia się w dochodzie na potrzeby obliczenia wskaźnika RdD. W punkcie 4 art. 8 ustawy o pomocy społecznej na liście przychodów nie wliczających się do dochodu ustawodawca wymienia m.in. „jednorazowe pieniężne świadczenia socjalne„. Wypłaty z ZFŚS mają charakter świadczeń socjalnych.

7. Czy należy uwzględnić dochód męża/żony lub osoby pozostającej w związku partnerskim?

W mojej opinii w dochodach na potrzeby obliczenia wskaźnika RdD należy uwzględnić również dochody małżonka, nawet jeśli nie jest kredytobiorcą, a w małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa.

Podobnie należy uwzględnić dochody osoby, z którą kredytobiorca pozostaje w związku partnerskim i wspólnie prowadzi gospodarstwo domowe.

Na potrzeby wakacji kredytowych zupełnie inaczej patrzymy na gospodarstwo domowe i na dochody niż w przypadku ubiegania się o kredyt mieszkaniowy. To inne zasady niż te wynikające z procedur bankowych.

Odnosimy się do ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą rodzinę stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Należy więc uwzględnić faktyczną sytuację materialną rodziny (gospodarstwa) niezależnie od tego, czy bank dany dochód uwzględnił i niezależnie od wzajemnych relacji.

8. Czy jeśli rodzice pomagali w zdolności kredytowej ich dochody też należy uwzględnić?

Jeśli mamy kredyt mieszkaniowy wspólnie z rodzicami, a właścicielami mieszkania są tylko „młodzi” to mamy dwa gospodarstwa domowe. Według mnie należy uwzględnić dochody obu gospodarstw domowych, nawet jeśli rodzice nie zamieszkują w kredytowanej nieruchomości, a jedynie dawali dochód do zdolności kredytowej.

Kryterium dochodowe dotyczy wszystkich kredytobiorców zobowiązanych do spłaty kredytu mieszkaniowego. Jeśli więc kredytobiorcy tworzą 2 gospodarstwa domowe to uważam, że na potrzeby wakacji kredytowych należy uwzględnić dochody członków obu gospodarstw.

Innego zdania jest jednak Rzecznik Finansowy, choć wydaje mi się, że nie do końca słusznie. Odpowiedzialność za kredyt jest solidarna, a bank nie udzieliłby kredytu bazując na dochodzie jednego kredytobiorcy.

Wakacje kredytowe 2024 a dochody

9. Co, jeśli masz jeden kredyt na siebie i drugi wspólny?

Jeśli korzystasz z zawieszenia raty przy kredycie mieszkaniowym, który zaciągnąłeś jako Singiel to automatycznie Partner/Partnerka nie ma możliwości skorzystania z zawieszenia przy kredycie wspólnym. Oboje musicie spełniać kryterium jednej umowy.

10. Czy można zawiesić ratę kredytu przeznaczonego na zakup działki budowlanej?

Tak, działka budowlana również spełnia kryterium nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To, że budowa domu jeszcze się nie rozpoczęła nie wyklucza celu mieszkaniowego, w jakim ta działka została nabyta.

11. Czy wakacje kredytowe wpływają na okres 5 lat ograniczeń w kredytach MDM?

Nie. Okres 5 lat ograniczeń w kredytach MDM nadal jest liczony od daty umowy przeniesienia własności.

12. Co w przypadku zabezpieczenia dwóch kredytów jedną hipoteką?

Jeśli masz dwa kredyty, na zakup działki i na budowę i oba są zabezpieczone jedną wspólną hipoteką to musisz wybrać jeden z tych kredytów do zawieszenia raty.

13. Czy dla kredytu refinansowego również można skorzystać z wakacji kredytowych?

Dla kredytu refinansowego z przeznaczeniem na spłatę innego kredytu mieszkaniowego udzielonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych również możesz skorzystać z wakacji kredytowych. Liczy się data zawarcia umowy kredytu refinansowego.

14. Czy w przypadku kilku kredytobiorców w jednej umowie mogą wnioskować o dodatkowe miesiące wakacji?

Nie. Wakacje kredytowe są na jedną umowę kredytową. Ilość kredytobiorców nie ma znaczenia.

15. Czy można sprzedać nieruchomość w sytuacji korzystania z wakacji kredytowych?

Tak. W każdej chwili możesz sprzedać nieruchomość, również w okresie korzystania z wakacji kredytowych.

16. Czy dla pożyczki hipotecznej można skorzystać z wakacji kredytowych?

Nie. Pożyczka hipoteczna jest na cel dowolny. Nawet, gdy faktycznie środki zostały przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych (np. spłatę pozostałych spadkobierców) to nadal w umowie pożyczki jest cel dowolny.

17. Czy można skorzystać z wakacji kredytowych w przypadku zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej w nieruchomości?

Tak. Sam fakt zarejestrowania działalności w CEIDG nie jest przeszkodą dla skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych. Liczy się to, czy w nieruchomości faktycznie jest prowadzona działalność.

Wakacje kredytowe 2024 – podsumowanie

Informacja na stronie Ministerstwa Finansów.

Jeśli spełniasz kryteria do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych w 2024 roku to zachęcam do ich wykorzystania z przeznaczeniem na nadpłatę posiadanego kredytu hipotecznego. Zniweluje to choć w części wysoki koszt odsetkowy, z jakim obecnie mierzą się posiadacze standardowych kredytów mieszkaniowych.

Panu Marcinowi na jego wątpliwości dotyczące wakacji kredytowych bank odpisał tak:

Bank nie interpretuje zapisów z ustawy a także nie dokonuje wyliczeń czy klient może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych. W tym przypadku bank nie wypowie się czy w Pana przypadku przysługuje Panu możliwość skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych.

Stąd pewnie dużo pytań i wątpliwości po stronie kredytobiorców w związku z nowymi wakacjami kredytowymi.

W tym wpisie dzielę się moim stanowiskiem i rozumieniem wytycznych ustawowych. Mogę się mylić. Potraktuj ten wpis jako pomoc i wskazówki. Ostatecznie to Ty podejmujesz decyzje na własną odpowiedzialność.

Wpis zaktualizowałam o pytania, które powtarzają się w mailach i komentarzach.

 

Bożena Myszczyszyn, Specjalista w zakresie kredytów hipotecznych, Pośrednik kredytowy Poznań.

54 Komentarze:

 1. Dzień dobry, mam takie pytania:
  1. Jeżeli np. w czerwcu spełniam kryterium dochodowe, to mogę złożyć wniosek na zawieszenie wszystkich dostępnych rat, mimo że np. w kolejnym miesiącu już nie będę spełniać kryterium dochodowego?
  Czy może powinno się składać taki całościowy wniosek tylko wtedy, kiedy jest się pewnym spełnienia tego kryterium „na zaś”, na wszystkie okresy?
  2. Czy wpływ pieniędzy za sporadyczną sprzedaż używanych, prywatnych rzeczy (sprzętu, ubrań) może się liczyć jako dochód w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej? Podatkowo nie jest to na pewno dochód, ale jeśli chodzi o tę ustawę, to już ze wszystkim mam wątpliwości.

  1. Dzień dobry. Ad 1 – wskaźnik RdD jest ustalany na moment złożenia wniosku o wakacje kredytowe. Nie ma wymogu aktualizacji w trakcie korzystania z wakacji, gdy został złożony jeden wniosek obejmujący wszystkie miesiące.
   Ad 2 – nie przyszło mi to do głowy, by jako dochód potraktować drobne kwoty ze sprzedaży używanych rzeczy/przedmiotów np. na OLX (które wcześniej były wydatkiem), stąd wydaje mi się, że o ile nie jest ta aktywność traktowana jako źródło zarobku, a stanowi jedynie wyprzedaż nieużywanych rzeczy to nie ma potrzeby uwzględniania tych kwot w dochodzie.

 2. Dzień dobry,
  Jak Pani ocenia taki przypadek – zawiesiłem działalność gosp. 1 marca 2024, chcę złożyć wniosek o wakacje kredytowe w czerwcu. Czy mój dochód za 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj) wynosi 0 zł (zgodnie z deklaracją) czy należy przyjąć dochód za poprzedni rok kalendarzowy.

  1. Dzień dobry. To jest obszar interpretacji przepisów prawa (rola dla prawnika lub dla sądu). Decyzję jak policzyć dochód kredytobiorca podejmuje na własną odpowiedzialność.

   Sama ustawa o pomocy społecznej nie zawiera definicji „utraty dochodu”, a to byłaby chyba jedyna przesłanka, by przyjąć dla takiej działalności dochód na poziomie zero (zakładając, że jest to KPiR). Taką definicję zawiera z kolei ustawa o świadczeniach rodzinnych, w myśl której utrata dochodu z działalności gospodarczej to utrata dochodu spowodowana:
   wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941)

   Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych art 36aa ust. 1
   „1. Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy, może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Przepis art. 6a ust. 2 stosuje się odpowiednio.”

   Pytanie więc, z jakiego powodu została zawieszona działalność gospodarcza? Czy np. zostało podjęte inne zatrudnienie, czy przedsiębiorca chce zaoszczędzić na ZUS w okresie bez zleceń. Czy zawieszenie ma charakter trwały, czy może wynika z sezonowosci? itp.

   Z kolei w wyroku IV SA/Wr 157/18 – Wyrok WSA we Wrocławiu nawiązującego do ustawy o pomocy społecznej jest w kontekście zawieszenia działalności:
   „W toku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że skarżący od […] X 2015 r. do […] V 2017 r. prowadził działalność gospodarczą, która obecnie jest zawieszona, jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w W. od dnia […] VIII 2017 r., bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,(…) Sąd zwraca uwagę, że skarżący jest osobą, która w związku z zawieszeniem działalności gospodarczej w dniu […] V 2017 r. powinna być traktowana jako osoba, która utraciła dochód.”

   PODSUMOWUJĄC – nie odpowiem na pytanie w komentarzu, bo zawieszenie zawieszeniu nie równe, a regulacje prawne nie są jednoznaczne.

 3. Dzień dobry,

  Mam do Pani następujące pytanie – żona nie pracuje, pobiera na niepełnosprawnego syna świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny (3200zł). W teorii w picie nie jest to uwględnione jako dochód. Czy do obliczenia współczynnika RdD należy dodać te świadczenia?

 4. Zgodnie z art. 8 ust. 5 W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

  2.opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

  Czy dobrze rozumiem, że osoba na ryczałcie sama deklaruje kwotę swojego dochodu?

 5. On: Działaności gospodarcza, ryczałt, ona umowa o prace. Jeśli chodzi o dochód z działaności gospodarczej biore pod uwagę 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku plus dochód z umowy o prace? Czy może dochód z działaności za rok ubiegły podzielony przez 12 miesięcy, plus 3miesiace z umowy o prace tegoroczne?
  Drugie pytanie – Ciagle nurtuje mnie kwestia kosztow związanych z prowadzeniem działalności przy ryczałcie. Wszędzie znajduje informacje ze od przychodu powinno się odjąć ZUS/składkę zdrowotna i podatek. Nie gromadzę wszystkich fav branych na firmę, bo przecież i tak ich nie ewidencjonuje….

  1. Przy ryczałcie na potrzeby wskaźnika RdD należy uwzględnić dochód netto z trzech miesięcy. Można uwzględnić w oświadczeniu koszty uzyskania przychodu, zwłaszcza te, które są powtarzalne i łatwe do weryfikacji (uzasadnione specyfiką działalności). Oświadczenie powinno być wiarygodne.

 6. Witam, czy do definicji „dzieci na utrzymaniu” mozemy rowniez wziac pod uwage dziecko zony z poprzedniego malzenstwa, ktore mieszka razem z nami i rowniez jest na naszym wspolnym utrzymaniu? Dziekuje.

  1. Nie dysponuję żadną interpretacją prawną w tej kwestii i moja opinia w tym temacie nie stanowi takiej interpretacji przepisów. Decyzję musi Pan podjąć samodzielnie. Być może jednak pomocne będą wskazówki na stronie ministerstwa odnośnie KARTY DUŻEJ RODZINY. Zgodnie z wyjaśnieniami i samą ustawą o KDR przez dzieci na utrzymaniu rozumie się również dzieci małżonka z innego związku. Jeśli jesteście Państwo małżeństwem to skłaniałabym się do opinii, że można uwzględnić dziecko żony z poprzedniego związku. Proszę dla pewności dopytać we własnym banku. Dobrze, gdyby to było spójne z deklaracjami składanymi wcześniej w banku w kwestii osób na utrzymaniu.

 7. co to znaczy ” zsumowanie zapłaconych rat kredytowych z ostatnich 3 miesięcy ( łącznie z dodatkowymi składkami)
  w maju podpłacalam kredyt kwotą 800zł
  w kwietniu podpłacałam kredyt kwotą4800
  czy to tez wlicza sie do rat ??

  1. Nie, nadpłat nie należy doliczać do rat kredytu. Liczy się rata, którą bank pobrał automatycznie wg harmonogramu. Licząc sposobem podanym przez bank CA zsumowanie rat oznacza „rata 1 + rata 2 + rata 3”, tylko raty kapitałowo-odsetkowe wg harmonogramu.

 8. Dzień dobry, proszę o jaśniejsze wyjaśnienie jak obliczyć dochód z jdg rozliczanej ryczałtem. Dobrze rozumiem że tak samo jak na skali podatkowej? Czyli mogę odliczyć koszta? To jest w ogóle weryfikowalne?

  1. Dzień dobry. Tak, można uwzględnić koszty. Pod kątem podatkowym nie ma obowiązku ewidencjonowania kosztów, jednak jakieś faktury kosztowe przedsiębiorca prawdopodobnie posiada. Oświadczenie powinno być zgodne ze stanem faktycznym.

   1. Nigdzie nie znalazłam informacji, ze koszty mogę również odliczyć. Wszędzie mowa o Zusie, składce zdrowotnej, podatku. Może mi Pani wskazać źródło tej informacji? Będę wdzięczna 🙂

    1. Ogólna definicja dochodu w ustawie o pomocy społecznej w artykule 8 punkt 3 mówi o pomniejszeniu o podatek, koszty uzyskania przychodu, składki na ZUS i alimenty. Wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu nie daje możliwości odliczania od podstawy opodatkowania kosztów, ale to nie oznacza, że przedsiębiorca ich nie ponosi. Również banki przy ryczałtowcach nie przyjmują 100% przychodów jako dochód brutto (przed opodatkowaniem i odliczeniem ZUS), ale uwzględniają jakąś część przychodów zostawiając bufor na koszty działalności. Takim kosztem może być np. koszt biura rachunkowego. Stąd jak najbardziej oświadczenie o dochodzie z działalności opodatkowanej ryczałtem może uwzględniać koszt uzyskania przychodu zgodnie z tym, co faktycznie przedsiębiorca wydatkuje i będzie w stanie wytłumaczyć.

 9. Dzień dobry, czy jako jedyny kredytobiorca, wyliczając RdD muszę brać pod uwagę dochody partnera (nie będąc z nim w formalnym związku), który wspólnie ze mną mieszka?

  1. Dzień dobry. Proszę przeczytać definicje ustawowe i samodzielnie odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wchodzimy w obszar interpretacji przepisów prawa, od czego są prawnicy. Jeśli tworzycie związek i wspólnie gospodarujecie to w mojej opinii dochody się łączą. Inna osoba może jednak inaczej interpretować te same zapisy.

 10. W poprzednim miesiącu otrzymałem z Urzędu Skarbowego zwrot podatku dochodowego PIT za rok 2023. Czy tą kwotę powinienem uwzględnić w dochodzie gospodarstwa domowego?

  1. Jeśli do wakacji kredytowych jest brany dochód np. za luty, marzec, kwiecień 2024, a zwrot podatku dotyczy roku 2023 to wg mnie ta kwota nie dolicza się do bieżących dochodów.

 11. Czyli mimo, że w tym roku nie mam żadnego dochodu z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej to do wyliczenia RdD w przypadku wnioskowania o wakacje kredytowe w maju przyjmuje w miesiącach luty/marzec/kwiecień kwotę wyliczoną zgodnie z zapisem „z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu
  podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy,
  w których podatnik prowadził działalność”?

  1. Zgodnie z art. 8 punkt 5 ustawy o pomocy społecznej:
   5. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
   1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby”

 12. Witam,
  Proszę o pomoc,
  Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z byłym partnerem.
  Dzis żyjemy osobno, czy jego dochody musze brac pod uwagę?
  ( Jesli tak, to co w przypadku jesli nie znam jego dochodów )

  1. Jeśli partner jest nadal stroną umowy kredytowej i kredytobiorcą to wniosek o wakacje kredytowe jest składany za jego zgodą i również w jego imieniu. To tylko moja opinia, ale jeśli nadal oboje jesteście w kredycie to uważam, że należy uwzględnić dochody obu kredytobiorców lub zrezygnować z korzystania z wakacji w tej sytuacji.

 13. Dzień dobry,

  W artykule sugeruje Pani wyliczenia: „Liczymy średnią arytmetyczną wskaźnika RdD z trzech miesięcy:”
  Obawiam się, że to wyliczenie jest krzywdzące dla osób, które w jednym z miesięcy RdD mają wartości ujemne, ponieważ realnie obniża RdD średnie z trzech miesięcy, zamiast je podwyższać.
  Które sposób wyliczenia jest zatem poprawny, RdD dla każdego miesiąca osobno i potem średnia z trzech wartości RdD, czy suma rat z trzech miesięcy podzielona przez sumę dochodów z trzech miesięcy?

  Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie

  1. Dzień dobry. Nie przejrzałam stron wszystkich banków, ale zdecydowana większość w podpowiedziach jak obliczyć RdD informuje, by obliczyć wskaźnik RdD oddzielnie dla każdego z miesięcy i następnie wyciągnąć średnią. W przykładzie we wpisie nie ma większego znaczenia, czy wskaźnik zostanie policzony odrębnie dla miesięcy, czy też dla sumy rat i dochodów. Wynik jest zbliżony. Myślę, że przy ujemnym lub zerowym dochodzie w miesiącu należy podejść do tematu zdroworozsądkowo, na logikę.

   POMOCNY może być sposób liczenia opisany na stronie Credit Agricole:
   „Żeby wyliczyć wskaźnik RdD (stosunek wysokości Twojej raty do wysokości dochodu):
   – oblicz sumę rat z harmonogramu Twojego kredytu z ostatnich 3 miesięcy: kapitał, odsetki i składka ubezpieczeniowa (jeśli występuje);
   – oblicz sumę dochodu Twojego gospodarstwa domowego z ostatnich 3 miesięcy. Przez gospodarstwo domowe rozumiemy grupę osób, które mieszkają i utrzymują się wspólnie.
   – podziel sumę rat przez sumę dochodów, a otrzymaną liczbę pomnóż przez 100. Wynik działania będzie odpowiadał wskaźnikowi RdD (np. 45 to 45%)
   Jeśli Twój wynik jest wyższy niż 30% – spełniasz warunek skorzystania z wakacji kredytowych 2024 r.”

   W praktyce z ujemnym dochodem (stratą) możemy mieć do czynienia w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego książkę przychodów i rozchodów. Jednocześnie ustawa o pomocy społecznej przedsiębiorcom rozliczającym się w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych każe sięgnąć do dochodu zgodnie z deklaracją PIT za rok poprzedni, czyli do średniej z ostatniego roku. Wydaje mi się więc, że sytuacja ujemnego dochodu w kontekście wakacji kredytowych powinna być raczej rzadka.

 14. Dzień dobry,
  Mam następującą sytuację. Jestem po rozwodzie i niedawno zakończył się podział majątku a decyzja sądu jest już prawomocna. Na mocy tej decyzji zostałem z mieszkaniem obciążonym kredytem, ale do kredytu w dalszym ciągu przypisana jest moja była żona. Czy mam do obliczeń brać jej dochody mimo tego, że nie stanowimy wspólnego gospodarstwa?

  1. Dzień dobry. Jeśli była żona nie została zwolniona z długu i jest nadal współkredytobiorcą, to nadal odpowiada solidarnie za spłatę kredytu (nawet, jeśli w wyroku sądu ma Pan termin na zwolnienie jej z długu) oraz wniosek o wakacje kredytowe składa Pan w swoim imieniu i w imieniu byłej żony. Uważam, że do czasu zwolnienia z długu należy uwzględnić dochody obu kredytobiorców (dwóch gospodarstw domowych).

   Odmiennego zdania jest jednak Rzecznik Finansowy – pytanie nr 8.

   Decyzję w tej kwestii proszę podjąć samodzielnie.

 15. Dzień dobry
  Mam pytanie dotyczące kwoty maksymalnej zaciągniętego kredytu, ponieważ z informacji jaką otrzymałam z banku są według mnie pewne nieścisłości.
  Otóż kredyt był zaciągnięty w roku 2010 na kwotę poniżej 1.200.000 zł, w między czasie kredyt przechodził restrukturyzację kwota nieco wzrosła później, a na dzień dzisiejszy jest ponownie poniżej limitu.
  W jaki właśnie sposób i od jakiego momentu według ustawy o wakacjach kredytowych powinna być brana pod uwagę kwota limitu?
  Pozdrawiam Małgorzata

  1. Dzień dobry. Co to znaczy, że kwota kredytu wzrosła? Czy aneksem do umowy kapitał udzielonego kredytu został podwyższony (dodatkowa kwota kredytu)? Jeśli został podpisany aneks informujący, że kwota kredytu to teraz nie X, tylko Y, to wg mnie należy uwzględnić kwotę wynikająca z aneksu do umowy. Mówimy tylko o kapitale kredytu.

 16. Dzień dobry,
  niejasne jest dla mnie kryterium dotyczące obliczania wysokości dochodu.
  W ustawie jest zapis mówiący o tym, że dochód w przypadku osoby prowadzącej DG rozliczającej się na zasadach ogólnych jest – w dużym uproszczeniu – przychodem minus koszty minus składki zdrowotne minus podatek dochodowy minus składki społeczne wynikające z zeznania podatkowego z roku UBIEGŁEGO podzielone przez ilość miesięcy w których wykonywana była DG.
  Czy w takim razie dochód do wakacji kredytowych bierzemy z ostatnich trzech miesięcy czy zgodnie z informacją w ustawie – z PITa z zeszłego roku ? (I wtedy dochód będzie równy dla każdego miesiąca)

  1. Dzień dobry. Między innymi na stronie SANTANDER w pytaniach i odpowiedziach jest przywołanie art. 8 punkt 3, 4 i w odniesieniu do przedsiębiorców punkt 5, gdzie przy zasadach ogólnych ustawa o pomocy społecznej wskazuje, iż należy przyjąć dochód za poprzedni rok kalendarzowy.
   Trzymając się ustawy i wskazówek na stronie banku właściwym dla DG na zasadach ogólnych byłoby przyjęcie dochodu zgodnie z PIT.

 17. Czy alimenty które dostaję na dzieci wliczają się do dochodu?
  kredyt jest mój, alimenty dostaje na 2ke dzieci.
  dziele kwota raty/wynagrodzenie?
  czy kwota raty/(wynagrodzenie plus alimenty) ?

  1. W mojej opinii alimenty otrzymywane na dzieci należy również uwzględnić w dochodzie gospodarstwa domowego. Nie widzę w ustawie wykluczenia dla alimentów. Do dochodu nie wlicza się natomiast 800 plus.

 18. Witam
  Czy wniosek o wakacje kredytowe wysyłamy raz na przysługujące 4 miesiące na podstawie dochodów z lutego, marca i kwietnia czy na każdy miesiąc z osobna uwzględniając wtedy odpowiednio 3 miesiące wstecz?
  Moje dochody są różne w każdym miesiącu stąd moje pytanie.

  1. Kredytobiorca sam decyduje, czy składa jeden wspólny wniosek, czy oddzielne wnioski. Jeśli będzie jeden wniosek to wskaźnik RdD należy obliczyć raz, przed tym wnioskiem. Jeśli będą oddzielne wnioski to przed każdym kolejnym wnioskiem na nowo należy obliczyć wskaźnik RdD adekwatnie do miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

 19. dzień dobry,
  zwracam się z prośba o ocenę tego stwierdzenia zamieszczonym na jednym z kilku portali internetowych :

  „Jeżeli więc kredyt jest tylko na jedną osobę, to niezależnie czy ma ona męża lub żonę, czy mieszka z nią/nim, czy mają rozdzielność majątkową i tak brany będzie pod uwagę dochód wyłącznie kredytobiorcy”

  1. Chętnie też się tego dowiem, bank twierdzi, że pomimo rozdzielności i kredytu tylko na mnie muszę brać pod uwagę również dochód męża, mieszkanie jest tylko moje ja płacę raty, ale dla nich to bez znaczenia.

  2. Dzień dobry. Mam odmienną opinię na podstawie analizy ustaw. W zakresie wakacji kredytowych inaczej patrzymy na gospodarstwo domowe i dochody, niż robił to bank w trakcie analizy wniosku kredytowego. Uważam, że nawet jeśli kredyt był na jedną osobę należy uwzględnić również dochód wspólnie zamieszkującego małżonka. Również w przypadku rozdzielności.

 20. Dzień dobry,

  czy jak gospodarstwo domowe posiada dwa kredyty hipoteczne w różnych bankach, a rata pojedynczego kredytu nie przekracza 30%, ale biorąc pod uwagę dwa kredyty to ten stosunek jest ponad 50% . Czy mogą zawiesić spłatę jednego z nich korzystając z wakacji kredytowych?

 21. Witam, co w przypadku kiedy posiadamy z mężem intercyzę. Kredyt hipoteczny jest mój tak jak i nieruchomość. Czy przy wskaźniku RdD powinnam doliczyć dochód męża jeśli mieszka ze mną? Dziękuję.

  1. Wg tego jak ja rozumiem przywołane ustawy to TAK. Dochód męża wg mnie powinien być również uwzględniony na potrzeby wskaźnika RdD pomimo rozdzielności majątkowej i kredytu tylko na jednego małżonka.

 22. Co w sytuacji, jeżeli jest dwóch kredytobiorców. Wystarczy, że jeden spełnia warunek wskaźnika dochodowego powyżej 30%?

 23. Droga Pani, mam pytanie. Czy moge starać się o wakacje kredytowe w 2024 jeżeli jest taka sytuacja: jeden kredyt, dwoje kredytobiorców po rozwodzie. W jednym gospodarstwie domowym limit wysokości raty do zarobków nie jest spełniony ( kobieta z dzieckiem) a w drugim jest spełniony (samotny mężczyzna). Czy w takiej sytuacji wakacje się należą?

  1. Moim zdaniem należy dodać dochody dla obu kredytobiorców (ich gospodarstw) i policzyć wskaźnik RdD łączenie uwzględniając sumę Państwa zarobków. Wakacje są na jedną umowę kredytową. To szczególna sytuacja, ale nie można podzielić raty na pół i dla każdej połówki oddzielnie policzyć obciążenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *