MDM poziom wykorzystania limitów

USTAWA z dnia 27 września 2013 o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nakłada na BGK obowiązek ogłaszania informacji o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków, o których mowa w art. 36 ust. 1,  dla kolejnych lat. Informacja jest podawana według stanu na koniec każdego miesiąca.

W artykule omawiam poziom wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w roku bieżącym (2014), a także poziom wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat.

“Art. 36. 1. Maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:
1) w 2014 r. – 600 mln zł;
2) w 2015 r. – 715 mln zł;
3) w 2016 r. – 730 mln zł;
4) w 2017 r. – 746 mln zł;
5) w 2018 r. – 762 mln zł.”

Jak czytać informację na stronie BGK?

MDM poziom wykorzystania limitów
Wiersz pierwszy, czyli kwota maksymalnego limitu środków. To limity podane w ustawie.

Drugi wiersz, czyli kwota dostępnego limitu środków to odpowiednio:

  • W roku bieżącym tj. 2014 dostępne jest 95% maksymalnego limitu. Po przekroczeniu tego progu BGK zaprzestaje przyjmowania wniosków z terminem wypłaty na rok bieżący, obecnie 2014.
  • W kolejnych latach 50% maksymalnych limitów. Wynika to z faktu, iż tylko połowa limitów lat przyszłych (2015 – 2018)  jest dostępna dla wniosków składanych w roku bieżącym (2014) z terminem wypłaty dofinansowania na lata przyszłe. “Odblokowanie” pozostałej kwoty limitu nastąpi w roku, którego limit dotyczy.

Wiersz trzeci, czyli poziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK. To informacja o łącznej kwocie zarejestrowanych wniosków z terminem wypłaty dofinansowania na dany rok. Gdy te wartości będą zbliżać się do poziomu z wiersza drugiego można spodziewać się wstrzymania przyjmowania wniosków.

Wiersz czwarty, czyli poziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców lokali. To informacja o łącznej kwocie zarezerwowanych środków na podstawie wpisu do ewidencji nabywców w związku z zawarciem umowy kredytowej z bankiem.

Informacja miesięczna BGK

Poziom wykorzystania limitów na 31.03.2014 r.

Na dzień 31.03.2014 r. poziom wykorzystania limitów wzrósł. Nadal jednak wolumen zarejestrowanych wniosków to niecałe 15% dostępnego limitu na 2014 rok. Zarezerwowana kwota na podstawie faktycznie przyznanych kredytów i zawartych umów kredytowych nie przekracza 10%. Mowa o umowach wpisanych do ewidencji nabywców.

Wykorzystanie limitów MDM na 08.08.2017

W związku z nowelizacją ustawy dot. MDM pulę dostępnych środków z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017 powiększyła kwota 67 mln zł.

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/

“BGK informuje o opublikowaniu w dniu dzisiejszym komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł. Na dzień wygenerowania komunikatu, do wykorzystania w 2017 r. pozostała kwota 67 mln zł.”

Wzrósł również próg udostępnianych środków w roku bieżącym na 2018 rok z 95% do 100%.

MDM ustawa 07.07.2017 wznowienie limitów

 

Źródło – na podstawie informacji ze strony BGK

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań