MDM poziom wykorzystania limitów

27 marca, 2014

MDM poziom wykorzystania limitów

MDM poziom wykorzystania limitów

 


Artykuł opisuje poziom wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w roku bieżącym, a także poziom wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat.

 

Przeczytaj też MDM – limity cenowe Poznań, I i II kwartał 2014
 

USTAWA z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nakłada na BGK obowiązek ogłaszania informacji o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków, o których mowa w art. 36 ust. 1,  dla kolejnych lat. Informacja jest podawana według stanu na koniec każdego miesiąca.

 

Art. 36. 1. Maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

1) w 2014 r. – 600 mln zł;

2) w 2015 r. – 715 mln zł;

3) w 2016 r. – 730 mln zł;

4) w 2017 r. – 746 mln zł;

5) w 2018 r. – 762 mln zł.

 

 

  Jak czytać informację  umieszczoną na stronie BGK?
  

MDM poziom wykorzystania limitów

Wiersz pierwszy, czyli kwota maksymalnego limitu środków to limity podane w ustawie.


Wiersz drugi, czyli
kwota dostępnego limitu środków to odpowiednio:

  • W roku bieżącym tj. 2014 dostępne jest 95% maksymalnego limitu. Po przekroczeniu tego progu BGK zaprzestaje przyjmowania wniosków z terminem wypłaty na rok bieżący, czyli 2014.
  • W kolejnych latach 50% maksymalnych limitów. Wynika to z faktu, iż tylko połowa limitów lat przyszłych (2015 – 2018)  jest dostępna dla wniosków składanych w roku bieżącym (2014) z terminem wypłaty dofinansowania na lata przyszłe. “Odblokowanie” pozostałej kwoty limitu nastąpi w roku, którego limit dotyczy.


Wiersz trzeci, czyli poziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK to informacja o łącznej kwocie zarejestrowanych wniosków z terminem wypłaty dofinansowania na dany rok. Gdy te wartości będą zbliżać się do poziomu z wiersza drugiego można spodziewać się wstrzymania przyjmowania wniosków.

 

Wiersz czwarty, czyli poziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców lokali to informacja o łącznej kwocie zarezerwowanych środków na podstawie wpisu do ewidencji nabywców w związku z zawarciem umowy kredytowej z bankiem.

 


Poziom wykorzystania limitów na 31.03.2014 r.  

 

Na dzień 31.03.2014 r. poziom wykorzystania limitów wzrósł, jednakże nadal wolumen zarejestrowanych wniosków to niecałe 15% dostępnego limitu na 2014 rok. Zarezerwowana kwota na podstawie faktycznie przyznanych kredytów i zawartych umów kredytowych nie przekracza 10%, czyli wpisanych do ewidencji nabywców.

MDM poziom wykorzystania limitów

Aktualizacja 08.08.2017

W związku z nowelizacją ustawy dot. MDM pulę dostępnych środków z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017 powiększyła kwota 67 mln zł.

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/

BGK informuje o opublikowaniu w dniu dzisiejszym komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł. Na dzień wygenerowania komunikatu, do wykorzystania w 2017 r. pozostała kwota 67 mln zł.

Wzrósł również próg udostępnianych środków w roku bieżącym na 2018 rok z 95% do 100%.

MDM ustawa 07.07.2017 wznowienie limitów

 

Źródło – na podstawie informacji ze strony BGK

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE