MDM poziom wykorzystania limitów

Marzec 27, 2014

mdm-poziom-wykorzystania-limitow

MDM – poziom wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w roku bieżącym oraz poziom wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat


 

Przeczytaj też MDM – limity cenowe Poznań , I i II kwartał 2014
 

USTAWA z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nakłada na BGK obowiązek ogłaszania informacji o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków, o których mowa w art. 36 ust. 1,  dla kolejnych lat. Informacja jest podawana według stanu na koniec każdego miesiąca.

 

Art. 36. 1. Maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

1) w 2014 r. – 600 mln zł;

2) w 2015 r. – 715 mln zł;

3) w 2016 r. – 730 mln zł;

4) w 2017 r. – 746 mln zł;

5) w 2018 r. – 762 mln zł.

 

 

  Jak czytać informację  umieszczoną na stronie BGK ?      

mdm-poziom-wykorzystania-limitow


Wiersz pierwszyKwota maksymalnego limitu środków –  to limity podane w ustawie


Wiersz drugi Kwota dostępnego limitu środków – to odpowiednio:

  • w roku bieżącym ( 2014 ) – 95% maksymalnego limitu, ponieważ po przekroczeniu tego progu BGK zaprzestaje przyjmowania wniosków z terminem wypłaty na rok bieżący ( 2014  )

 

  •  w kolejnych latach  50% maksymalnych limitów, ponieważ tylko połowa limitów lat przyszłych ( 2015 – 2018 )  jest dostępna dla wniosków składanych w roku bieżącym ( 2014) z terminem wypłaty dofinansowania na lata przyszłe ( “odblokowanie” pozostałej kwoty limitu nastąpi w roku, którego limit dotyczy )

Wiersz trzecipoziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK – to informacja o łącznej kwocie zarejestrowanych wniosków z terminem wypłaty dofinansowania na dany rok ( gdy te wartości będą zbliżać się do poziomu z wiersza drugiego można spodziewać się wstrzymania przyjmowania wniosków )


Wiersz czwartypoziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców lokali – to informacja o łącznej kwocie zarezerwowanych środków na podstawie wpisu do ewidencji nabywców w związku z zawarciem umowy kredytowej z bankiem

 


   
Poziom wykorzystania limitów na 31.03.2014 r.  

 

Na dzień 31.03.2014 r. poziom wykorzystania limitów wzrósł, jednakże nadal wolumen zarejestrowanych wniosków to niecałe 15% dostępnego limitu na 2014 r., a  zarezerwowana kwota na podstawie faktycznie przyznanych kredytów i zawartych umów kredytowych nie przekracza 10 % (wpis do ewidencji nabywców) .

mdm-poziom-wykorzystania-limitów

Źródło – na podstawie informacji ze strony BGK


Copyright @Bożena Myszczyszyn, Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.