MDM poziom wykorzystania limitów

Marzec 27, 2014

MDM poziom wykorzystania limitów

MDM poziom wykorzystania limitów

 


Artykuł opisuje poziom wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielenie finansowego wsparcia w roku bieżącym oraz poziom wykorzystania kwot limitów środków dla kolejnych lat.

 

Przeczytaj też MDM – limity cenowe Poznań , I i II kwartał 2014
 

USTAWA z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nakłada na BGK obowiązek ogłaszania informacji o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej na udzielanie finansowego wsparcia w ustawie budżetowej oraz o poziomach wykorzystania kwot limitów środków, o których mowa w art. 36 ust. 1,  dla kolejnych lat. Informacja jest podawana według stanu na koniec każdego miesiąca.

 

Art. 36. 1. Maksymalny limit środków, do wysokości których może być wypłacone z Funduszu Dopłat nabywcom wsparcie z tytułu dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowe finansowe wsparcie, o którym mowa w art. 8 ust. 1, nie może przekroczyć w poszczególnych latach:

1) w 2014 r. – 600 mln zł;

2) w 2015 r. – 715 mln zł;

3) w 2016 r. – 730 mln zł;

4) w 2017 r. – 746 mln zł;

5) w 2018 r. – 762 mln zł.

 

 

  Jak czytać informację  umieszczoną na stronie BGK ?
  

MDM poziom wykorzystania limitów

Wiersz pierwszyKwota maksymalnego limitu środków –  to limity podane w ustawie


Wiersz drugi
Kwota dostępnego limitu środków – to odpowiednio:

  • w roku bieżącym ( 2014 ) – 95% maksymalnego limitu, ponieważ po przekroczeniu tego progu BGK zaprzestaje przyjmowania wniosków z terminem wypłaty na rok bieżący (2014)
  • w kolejnych latach  50% maksymalnych limitów, ponieważ tylko połowa limitów lat przyszłych (2015 – 2018)  jest dostępna dla wniosków składanych w roku bieżącym (2014) z terminem wypłaty dofinansowania na lata przyszłe (“odblokowanie” pozostałej kwoty limitu nastąpi w roku, którego limit dotyczy)


Wiersz trzecipoziom wykorzystanego limitu środków na podstawie wniosków nabywców lokali przekazanych do BGK – to informacja o łącznej kwocie zarejestrowanych wniosków z terminem wypłaty dofinansowania na dany rok (gdy te wartości będą zbliżać się do poziomu z wiersza drugiego można spodziewać się wstrzymania przyjmowania wniosków)

 

Wiersz czwartypoziom wykorzystanego limitu środków wynikających z wpisów do ewidencji nabywców lokali – to informacja o łącznej kwocie zarezerwowanych środków na podstawie wpisu do ewidencji nabywców w związku z zawarciem umowy kredytowej z bankiem

 


Poziom wykorzystania limitów na 31.03.2014 r.  

 

Na dzień 31.03.2014 r. poziom wykorzystania limitów wzrósł, jednakże nadal wolumen zarejestrowanych wniosków to niecałe 15% dostępnego limitu na 2014 r., a  zarezerwowana kwota na podstawie faktycznie przyznanych kredytów i zawartych umów kredytowych nie przekracza 10 % (wpis do ewidencji nabywców) .

MDM poziom wykorzystania limitów

Aktualizacja 08.08.2017

W związku z nowelizacją ustawy dot. MDM pulę dostępnych środków z terminem wypłaty dofinansowania w roku 2017 powiększyła kwota 67 mln zł.

https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-dla-mlodych/

BGK informuje o opublikowaniu w dniu dzisiejszym komunikatu BIP o wznowieniu od dnia 8 sierpnia 2017 r. przyjmowania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” do momentu osiągnięcia poziomu 100% planowanych wypłat na bieżący rok, a więc do wysokości 746 mln zł. Na dzień wygenerowania komunikatu, do wykorzystania w 2017 r. pozostała kwota 67 mln zł.

Wzrósł również próg udostępnianych środków w roku bieżącym na 2018 rok z 95% do 100%.

MDM ustawa 07.07.2017 wznowienie limitów

 

Źródło – na podstawie informacji ze strony BGK

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE