MDM zakup lokalu od SM. Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.

Styczeń 21, 2014

MDM zakup lokalu od SM

MDM zakup lokalu od SM.
Wkład budowlany wnoszony do Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Aktualizacja –  od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. od dnia 01.09.2015r. w ramach MDM można również sfinansować wkład budowlany do SM.

Artykuł opisuje zasady obowiązujące do dnia 31.08.2015r. 

 

Decydując się na zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej można spotkać się z dwiema sytuacjami:

 

[1] Spółdzielnia Mieszkaniowa działa jak deweloper. Buduje dla osób nie będących członkami spółdzielni, a inwestycja podlega ustawie o ochronie praw nabywcy. Inwestycja wiąże się z przygotowaniem  umowy deweloperskiej, prospektu informacyjnego oraz z zabezpieczeniem w postaci rachunku powierniczego.

 

[2] Spółdzielnia Mieszkaniowa nie podlega przepisom ustawy o ochronie praw nabywcy. Buduje dla członków swojej spółdzielni nie czerpiąc z tego tytułu zysku. Zamiast zapłaty ceny za lokal mamy w umowie przedwstępnej zapisy o konieczności wniesienia wkładu budowlanego.

 

Jeśli w umowie ze SM jest mowa o członkostwie w spółdzielni i o wniesieniu wkładu budowlanego to taka inwestycja do momentu nowelizacji ustawy nie mogła być sfinansowana w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. Wyjątek stanowiły gotowe mieszkania z rozliczonymi kosztami.

 

Z czego wynikał problem z wkładem do spółdzielni i MDM ?

 

W przypadku programu Rodzina na Swoim ustawa definiowała:

 

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:


1) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:


a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

 


b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,


c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,


d) budowę domu jednorodzinnego,


e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;

 

Przy MDM natomiast w ustawie  był zapis:

 

1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:

 

1) wyłącznie na zakup mieszkania;

 

2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;

 

3) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;

 

4) na okres co najmniej 15 lat;

 

5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

 

 

Pierwotnie w ustawie MDM nie było zapisu o możliwości przeznaczenia kredytu na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. Do momentu nowelizacji tego typu inwestycje były wyłączone z programu.

 

Interpretacja  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tym zakresie mówiła :

 

Czy z programu “Mieszkanie dla młodych” mogą skorzystać osoby wnoszące do spółdzielni mieszkaniowej wkład budowlany, w celu uzyskania prawa własności lokalu?

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi “dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej”. Wśród czynności powodujących możliwość nabycia mieszkania nie znalazło się wniesienie wkładu budowlanego w celu zawarcia ze spółdzielnią, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Należy podkreślić, że podstawowe parametry kwalifikujące zakup danej nieruchomości do otrzymania dofinansowania w ramach programu “Mieszkanie dla młodych” określają m.in. limit cenowy i powierzchniowy nabywanej nieruchomości. W przypadku budowy mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka nie tylko na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, ale nawet w chwili zawierania, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 u.s.m. rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi weryfikacja ceny zakupu w przypadku nabycia mieszkania określana jest na podstawie odpowiedniej umowy na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie.

 

W związku z powyższym, ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie dopuszcza możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego na podstawie umowy o budowę.

 

Szczególna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone, co znajdzie swój wyraz w odpowiedniej umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy). W takiej sytuacji nabywca takiego lokalu może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu “Mieszkanie dla młodych”.

 

Z tego wynikał fakt, że finansowanie w ramach MDM było możliwe w opisanej sytuacji tylko dla ukończonych mieszkań. Konsekwencją tego było uruchomienie dofinansowania po akcie notarialnym przeniesienia własności.

 

 

Spółdzielnia mieszkaniowa musiała akceptować kolejność:

1. Umowa przedwstępna ze SM cywilna z adnotacją, że koszty są rozliczone i są ostateczne

2. Wniosek do banku

3. Decyzja i podpisanie umowy kredytowej

4. Uruchomienie środków na rzecz SM w kwocie pomniejszonej o dopłatę

5. Akt notarialny ze SM

6. Wypłata dofinansowania – SM dostaje ostatnią transzę

 

Przeczytaj też  MDM – wspólność ustawowa małżeńska dla działki gruntu dewelopera

Więcej artykułów na temat MDM

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Mieszkanie dla Młodych | Tagi: