MDM zakup lokalu od SM. Wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej.

21 stycznia, 2014

MDM zakup lokalu od SM

MDM zakup lokalu od SM.
Wkład budowlany wnoszony do Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Aktualizacja. Dnia 01.09.2015 r. weszła w życie nowelizacja do ustawy MDM. Od tego dnia w ramach MDM możesz również sfinansować wkład budowlany do SM. Artykuł opisuje zasady obowiązujące do dnia 31.08.2015r. 

 

Decydując się na zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej możesz spotkać się z dwiema sytuacjami:

 

[1] Spółdzielnia Mieszkaniowa działa jak deweloper. Buduje dla osób nie będących członkami spółdzielni, a inwestycja podlega ustawie o ochronie praw nabywcy. Inwestycja wiąże się z przygotowaniem  umowy deweloperskiej, prospektu informacyjnego oraz z zabezpieczeniem w postaci rachunku powierniczego.

 

[2] Spółdzielnia Mieszkaniowa nie podlega przepisom ustawy o ochronie praw nabywcy. Buduje dla członków swojej spółdzielni nie czerpiąc z tego tytułu zysku. Zamiast zapłaty ceny za lokal mamy w umowie przedwstępnej zapisy o konieczności wniesienia wkładu budowlanego.

 

Jeśli umowa ze SM mówi o członkostwie w spółdzielni i wniesieniu wkładu budowlanego to taka inwestycja do momentu nowelizacji  nie mogła być sfinansowana w ramach MDM. Wyjątek stanowiły gotowe mieszkania z rozliczonymi kosztami.

 

Z czego wynikał problem z wkładem do spółdzielni i MDM?

 

W przypadku programu Rodzina na Swoim ustawa definiowała:

 

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:


1) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:


a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

 


b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,


c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,


d) budowę domu jednorodzinnego,


e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;

 

Przy MDM natomiast w ustawie był zapis:

 

1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:

 

1) wyłącznie na zakup mieszkania;

 

2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;

 

3) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;

 

4) na okres co najmniej 15 lat;

 

5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

 

 

Pierwotnie w ustawie MDM nie było zapisu o możliwości przeznaczenia kredytu na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej. Do momentu nowelizacji tego typu inwestycje były wyłączone z programu.

 

Interpretacja  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tym zakresie mówiła:

 

Czy z programu “Mieszkanie dla młodych” mogą skorzystać osoby wnoszące do spółdzielni mieszkaniowej wkład budowlany, w celu uzyskania prawa własności lokalu?

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi “dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej”. Wśród czynności powodujących możliwość nabycia mieszkania nie znalazło się wniesienie wkładu budowlanego w celu zawarcia ze spółdzielnią, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

Należy podkreślić, że podstawowe parametry kwalifikujące zakup danej nieruchomości do otrzymania dofinansowania w ramach programu “Mieszkanie dla młodych” określają m.in. limit cenowy i powierzchniowy nabywanej nieruchomości. W przypadku budowy mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka nie tylko na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, ale nawet w chwili zawierania, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 u.s.m. rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi weryfikacja ceny zakupu w przypadku nabycia mieszkania określana jest na podstawie odpowiedniej umowy na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie.

 

W związku z powyższym, ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie dopuszcza możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego na podstawie umowy o budowę.

 

Szczególna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone, co znajdzie swój wyraz w odpowiedniej umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy). W takiej sytuacji nabywca takiego lokalu może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu “Mieszkanie dla młodych”.

 

Z tego wynikał fakt, że finansowanie w ramach MDM było możliwe w opisanej sytuacji tylko dla ukończonych mieszkań. Konsekwencją tego było uruchomienie dofinansowania po akcie notarialnym przeniesienia własności.

 

 

Spółdzielnia mieszkaniowa musiała więc akceptować kolejność:

1. Umowa przedwstępna ze SM cywilna z adnotacją, że koszty są rozliczone i są ostateczne.

2. Wniosek do banku.

3. Decyzja i podpisanie umowy kredytowej.

4. Uruchomienie środków na rzecz SM w kwocie pomniejszonej o dopłatę.

5. Akt notarialny ze SM.

6. Wypłata dofinansowania – SM dostaje ostatnią transzę.

 

Takie rozwiązanie nie zawsze było możliwe. Dlatego wielu kredytobiorców czekało na nowelizację ustawy MDM.

 

 

Przeczytaj też  MDM – wspólność ustawowa małżeńska dla działki gruntu dewelopera.

Więcej artykułów na temat MDM .

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Mieszkanie dla Młodych | Tagi: