MDM zakup lokalu od spółdzielni mieszkaniowej. Wkład budowlany.

Styczeń 21, 2014

mdm-zakup-lokalu-od-spoldzielni-mieszkaniowejMDM zakup lokalu od spółdzielni mieszkaniowej – wkład budowlany

 

 

 

 

Aktualizacja –  od momentu wejścia w życie  nowelizacji ustawy tj. od dnia  01.09.2015r.  w ramach MDM można również sfinansować wkład budowlany do SM.

Artykuł opisuje  zasady obowiązujące  do  dnia  31.08.2015r. 

 


Decydując się na zakup mieszkania od spółdzielni mieszkaniowej można spotkać się z dwiema sytuacjami:

 

    1. Spółdzielnia Mieszkaniowa działa jak deweloper i  buduje dla osób nie będących członkami spółdzielni, a inwestycja podlega ustawie o ochronie praw nabywcy i wiąże się z przygotowaniem  umowy deweloperskiej oraz  prospektu informacyjnego
    2. Spółdzielnia Mieszkaniowa nie podlega przepisom ustawy o ochronie praw nabywcy, buduje dla członków swojej spółdzielni nie czerpiąc z tego tytułu zysku, a zamiast zapłaty ceny za lokal mamy w umowie przedwstępnej zapisy o konieczności wniesienia wkładu budowlanego 

 

Jeśli w umowie ze SM jest mowa o członkostwie w spółdzielni i o wniesieniu wkładu budowlanego to taka inwestycja nie będzie mogła być sfinansowana w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.  

Wyjątek stanowią gotowe mieszkania z rozliczonymi kosztami.

 

Z czego wynika problem z wkładem do spółdzielni i MDM ?

 

Przy Rodzina na Swoim nie było problemu, ponieważ ustawa definiowała:

 

Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli:

1) kredyt preferencyjny został udzielony docelowemu kredytobiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lub 2, na:

a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób, o których mowa w art. 3 ust. 1 i ust. 1a, w dniu zawarcia umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny,

b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny,

c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

d) budowę domu jednorodzinnego,

e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego;

 

Przy MDM natomiast mamy w ustawie  zapis:

 

1. Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone, jeżeli kredyt został udzielony przez instytucję kredytującą:

1) wyłącznie na zakup mieszkania;

2) w kwocie stanowiącej co najmniej 50% ceny zakupu mieszkania, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;

3) w walucie polskiej, a umowa kredytu nie uzależnia zmiany wysokości raty kapitałowo-odsetkowej ani pozostającego do spłaty kredytu od zmiany kursów walut;

4) na okres co najmniej 15 lat;

5) na podstawie umowy kredytu, której stroną jest nabywca.

 

W MDM nie ma słowa o możliwości przeznaczenia kredytu na wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej – stąd problem.

 

Interpretacja  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w tym zakresie mówi :

 

Czy z programu “Mieszkanie dla młodych” mogą skorzystać osoby wnoszące do spółdzielni mieszkaniowej wkład budowlany, w celu uzyskania prawa własności lokalu?

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi “dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu od instytucji kredytującej”. Wśród czynności powodujących możliwość nabycia mieszkania nie znalazło się wniesienie wkładu budowlanego w celu zawarcia ze spółdzielnią, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Należy podkreślić, że podstawowe parametry kwalifikujące zakup danej nieruchomości do otrzymania dofinansowania w ramach programu “Mieszkanie dla młodych” określają m.in. limit cenowy i powierzchniowy nabywanej nieruchomości. W przypadku budowy mieszkania przez spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia nie jest ustawowo zobowiązana do precyzyjnego określenia ostatecznego kosztu nabycia mieszkania budowanego na rzecz jej członka nie tylko na etapie zawierania umowy o budowę lokalu, ale nawet w chwili zawierania, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Zgodnie bowiem z art. 18 ust. 4 u.s.m. rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Tymczasem zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi weryfikacja ceny zakupu w przypadku nabycia mieszkania określana jest na podstawie odpowiedniej umowy na dzień złożenia wniosku o finansowe wsparcie.
W związku z powyższym, ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie dopuszcza możliwości uzyskania kredytu i dofinansowania wkładu własnego na podstawie umowy o budowę.
Szczególna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli lokal wybudowany przez spółdzielnię jest już ukończony i jego koszty są rozliczone, co znajdzie swój wyraz w odpowiedniej umowie o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania (zgodnie z art. 10 ust. 7 ustawy). W takiej sytuacji nabywca takiego lokalu może się ubiegać o dofinansowanie wkładu własnego w ramach programu “Mieszkanie dla młodych”.

 

Z tego wynika, że finansowanie w ramach MDM jest możliwe w opisanej sytuacji tylko dla ukończonych mieszkań , konsekwencją czego będzie uruchomienie dofinansowania po akcie notarialnym przeniesienia własności – czyli spółdzielnia mieszkaniowa musi się zgodzić na taką kolejność:

 

1. Umowa przedwstępna ze SM cywilna z adnotacją, że koszty są rozliczone i są ostateczne

2. wniosek do banku

3. Decyzja i podpisanie umowy kredytowej

4. uruchomienie środków na rzecz SM w kwocie pomniejszonej o dopłatę

5. akt notarialny ze SM

6. Wypłata dofinansowania – SM dostaje ostatnią transzę

Nasuwa się tylko pytanie …  w przypadku Rodziny na Swoim też były limity cenowe i powierzchniowe, weryfikacja również następowała na dzień złożenia wniosku o kredyt, wtedy ustawodawca nie miał z tym problemu , dlaczego przy MDM problem się pojawił ?

 

 

Więcej artykułów na temat MDM


 

Copyright @Bożena Myszczyszyn, Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.