Pierwsze Mieszkanie. Bezpieczny Kredyt dwa procent. Projekt ustawy.

Pierwsze Mieszkanie. Bezpieczny Kredyt 2%. Projekt ustawy.

Po zapowiedziach grudniowych z początkiem lutego 2023 pojawił się pierwszy projekt ustawy wprowadzającej program Pierwsze Mieszkanie. Program składa się z dwóch filarów obejmujących oszczędzanie i kredytowanie. W przypadku oszczędzania mowa o Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej. Kredytowanie w ramach programu Pierwsze Mieszkanie oznacza Bezpieczny Kredyt 2% (2 procent). Projekt ustawy to już konkretne warunki, do których można się odnieść, zwłaszcza w kwestii kredytu. Dopłaty do rat mają obowiązywać przez 10 lat, ale stała stopa procentowa i wysokość dopłat będą ustalane w cyklach 5-letnich. W tym artykule analizuję zapisy projektu ustawy. Dowiesz się jakie są założenia na dziś odnośnie warunków, które musisz spełnić, zasad ustalania oprocentowania oraz ograniczeń wynikających ze skorzystania z finansowania Bezpiecznym Kredytem 2%. Dowiesz się, które elementy będą wspólne, a które odmienne dla Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. Na dziś jest to analiza regulacji rozbitych na trzy różne dokumenty. Łatwiej będzie, gdy doczekamy się tekstu jednolitego.


Tu znajdziesz opracowanie warunków i zasad Bezpiecznego Kredytu 2% na podstawie finalnej ustawy.


Warunki kredytu Bezpieczny Kredyt 2% analizowałam w jednym z poprzednich wpisów na etapie prezentacji rządowych. Części zasad można się było jedynie domyślać. Teraz odnoszę się już do konkretnych zapisów projektu ustawy. W drugiej części wpisu wyjaśniam kwestie oprocentowania i dopłat. Choć wzór ustawowy wyliczający dopłatę wygląda na skomplikowany, to w sumie zasady są proste.

Pierwsze Mieszkanie – podstawa prawna

Program Pierwsze Mieszkanie znajdzie uregulowanie w dwóch różnych ustawach:

 1. Ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe w kwestii Konta Mieszkaniowego i Lokaty Mieszkaniowej. Jest to nowa ustawa.
 2. Ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% w kwestii kredytowania. Bezpieczny Kredyt 2% znajdzie się w tej samej ustawie co Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (nazwa obowiązująca od marca 2023). Tu mamy zmianę obowiązującej ustawy.

Wejście w życie nowych regulacji zaplanowano w projekcie ustawy na 1 lipca 2023 r. Do tego należy jeszcze doliczyć czas potrzebny na zawarcie umów przez banki z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a także czas na wprowadzenie Bezpieczny Kredyt 2 procent do oferty.

Termin obowiązywania Bezpieczny Kredyt 2%

Projekt ustawy zakłada funkcjonowanie programu Bezpieczny Kredyt 2% do dnia 31 grudnia 2027 roku.

Regulacje dotyczące wyłącznie bezpieczny Kredyt 2%

[1] Pierwsze mieszkanie lub dom w życiu.

Podstawowym warunkiem ubiegania się o Bezpieczny Kredyt 2% będzie brak własności mieszkania lub domu teraz i w przeszłości. Również brak bycia uprawnionym do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

To ma być z założenia pierwsze mieszkanie lub dom w życiu. Warunek dotyczy obu kredytobiorców.

Wyjątek:

1. Udział w nieruchomości nie większy niż 50% otrzymany drogą dziedziczenia. To z kolei pod warunkiem, że:

 • jako kredytobiorca nie mieszkasz w tym lokalu lub domu od minimum 12 miesięcy, lub
 • kredyt zaciągasz na zakup pozostałych udziałów. (cel usunięty w wersji marcowej)

2. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, gdy posiadane wcześniej jedno mieszkanie lub dom zostało wyłączone z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub skutkami powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu.

[2] Wiek

Bezpieczny Kredyt 2% skierowany jest do osób do 45 roku życia. Wystarczy jednak, że kryterium wieku spełnia jedna osoba z gospodarstwa domowego. Problem pojawi się dopiero wtedy, gdy osoba młodsza „wypisze się” z kredytu (z wyłączeniem sytuacji śmierci).

[3] Limit ceny i powierzchni w Bezpieczny Kredyt

Brak ograniczeń w zakresie powierzchni nieruchomości i ceny za m2.

Limity dotyczące mieszkań odnoszą się wyłącznie do Rodzinnego kredytu Mieszkaniowego (oddzielny rozdział).

[4] Strona umowy innego kredytu mieszkaniowego

Nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zakup mieszkania lub domu. Warunek wyklucza osoby, które podpisały umowę kredytową na zakup mieszkania lub domu od dewelopera, ale jeszcze nie podpisały umowy przeniesienia własności. W projekcie jest to warunek w czasie teraźniejszym, stąd odstąpienie od umowy deweloperskiej i całkowita spłata kredytu hipotecznego przed przeniesieniem własności pozwoli (w mojej ocenie) nabyć inną (pierwszą) nieruchomość z wykorzystaniem bezpiecznego kredytu. W wersji marcowej projektu dodano ograniczenie 36 miesięcy wstecz jeśli chodzi o bycie stroną umowy kredytu hipotecznego.

Warunek wyklucza również osoby, które przystąpiły do czyjegoś kredytu dla poprawy zdolności kredytowej, ale nie są i nie będą właścicielami kredytowanej nieruchomości.

[5] Maksymalna kwota kredytu Bezpieczny Kredyt 2%

 • 500.000 zł singiel bez dziecka
 • 600.000 zł małżeństwo lub gospodarstwo z minimum jednym dzieckiem

[6] Wysokość wkładu własnego

Dla Bezpiecznego Kredytu 2% ograniczeniem wysokości wkładu własnego (z pewnymi wyjątkami opisanymi w dalszej części wpisu) jest wyłącznie kwota 200.000 zł. Projekt ustawy nie przewiduje dodatkowych ograniczeń w zakresie udziału procentowego wkładu własnego w koszcie inwestycji.

Gdy kupujesz nieruchomość za 400.000 zł wkład własny w BK-2% może wynieść 200.000 zł, czyli 50%.

[7] Maksymalna cena nieruchomości

Biorąc pod uwagę maksymalną kwotę kredytu i maksymalny wkład własny cena nieruchomości nie może przekroczyć:

 • 700.000 dla singla bez dzieci
 • 800.000 dla małżeństw i gospodarstw domowych z minimum jednym dzieckiem

Gdy jednak nie masz w ogóle środków własnych i chcesz kredytować 100% ceny, to maksymalna cena wynosi 500.000 zł, bo tylko dla kwoty 100.000 zł (20% wydatków) uzyskasz gwarancję BGK brakującego wkładu własnego.

Jeśli kwalifikujesz się na kredyt w maksymalnej wysokości 600.000 zł, a cena nieruchomości wynosi 750.000 zł to cały wkład własny 150.000 zł (20%) wnosisz ze środków własnych. Taki kredyt nie będzie objęty gwarancją BGK.

Jeśli kwalifikujesz się na kredyt w maksymalnej wysokości 600.000 zł, a cena nieruchomości wynosi 700.000 zł to możesz wnioskować o kwotę kredytu 600.000 zł. Wymagany wkład własny 20% wyniósłby w tej sytuacji 140.000 zł, z czego 100.000 zł wnosisz z własnych środków, a 40.000 zł jest objęte gwarancją BGK.

Wspólne regulacje Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

[1] Gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe może być prowadzone:

 • Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Poza terytorium RP, jeśli przynajmniej jeden z kredytobiorców tworzących gospodarstwo domowe ma obywatelstwo polskie.

Kredytobiorcy wchodzący w skład gospodarstwa domowego muszą posiadać samodzielnie zdolność kredytową.

Gospodarstwem domowym w rozumieniu ustawy są:

 • Singiel.
 • Małżeństwo (wspólność ustawowa lub rozdzielność ustawowa).
 • Para wychowująca minimum jedno wspólne lub przysposobione dziecko.

[2] Banki i oferta

Oferta Bezpieczny Kredyt 2% będzie dostępna tylko w bankach, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Umowa pomiędzy BGK a bankiem określi m.in. sposób oceny zdolności kredytowej dla Bezpiecznego Kredytu 2%. Będzie to więc informacja wewnętrzna.

Oferta Bezpieczny Kredyt 2% oraz Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy mają być udzielane na warunkach cenowych odpowiadających pozostałej ofercie banku o tych samych parametrach.

Bezpieczny Kredyt 2% tak samo jak Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy udzielany jest:

 • W walucie PLN.
 • Na okres minimum 15 lat.

[3] Wysokość wkładu własnego

Bezpieczny Kredyt 2% oraz Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy może być udzielony bez wkładu własnego lub z wkładem własnym nie wyższym niż 200.000 zł.

Wyjątki w zakresie wkładu własnego:

Wkład własny w postaci wyłącznie:

 • działki budowlanej (nieobciążonej kredytem)
 • środków pieniężnych wraz z premią mieszkaniową zgromadzonych na Koncie Mieszkaniowym lub Lokacie Mieszkaniowej

wiąże się jedynie z ograniczeniem łącznej wysokości wkładu własnego i kredytu do kwoty 1.000.000 zł. Tym samym koszt inwestycji nie może przekroczyć 1.000.000 zł.


Aktualizacja [10.03.2023]. Interpretacja uzyskana z MRiT (Ministerstwo Rozwoju i Technologii) w zakresie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego potwierdza, że to musi być niezabudowana działka gruntu, na której nie rozpoczęto jeszcze prac budowlanych. Jeśli wkładem własnym jest działka z rozpoczętą budową to nadal obowiązuje próg 200 tys. wkładu własnego. Zapisy dla obu produktów są analogiczne, stąd tych samych ograniczeń należy spodziewać się w Bezpiecznym Kredycie 2%.

PRZYKŁAD:

 1. Wartość działki budowlanej 400.000 zł + kosztorys budowy 800.000 zł = koszt inwestycji 1.200 .000 zł.
  Taka inwestycja nie kwalifikuje się na Bezpieczny Kredyt. Wymagany wkład własny (600.000 zł) i maksymalna kwota kredytu (600.000 zł) przekraczają 1 mln.
 2. Wartość działki budowlanej 300.000 zł + kosztorys budowy 700.000 zł = koszt inwestycji 1.000.000 zł.
  Kredytobiorca już rozpoczął prace i zaangażował 200.000 zł w budowę. Wartość działki wraz z poniesionymi nakładami 500.000 zł, nakłady do poniesienia 500.000 zł. Zgodnie z aktualną interpretacją kredyt nie kwalifikowałby się na Bezpieczny Kredyt. Przy rozpoczętej budowie górną granicą wkładu własnego byłaby kwota 200.000 zł.
 3. Wartość działki budowlanej 150.000 zł + kosztorys budowy 700.000 zł = koszt inwestycji 850.000 zł.
  Kredytobiorca nie rozpoczął jeszcze budowy. Z uwagi na maksymalną kwotę Bezpiecznego Kredytu 600.000 zł (małżeństwa i gospodarstwo z dzieckiem) kredytobiorca powinien posiadać środki własne w kwocie 100.000 zł, które zaangażuje w budowę. Tu również będzie problem z Bezpiecznym Kredytem, bo sumaryczny wkład własny wyniesie 250.000 zł przy progu 200.000. Klient musiałby zmniejszyć kosztorys do poziomu 600 – 650 tys.

Odmienne regulacje (stan na 13.04.2023) dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% w zakresie wkładu własnego w postaci działki z rozpoczętą budową na końcu wpisu.

[4] Gwarancja BGK – Bezpieczny Kredyt 2% i Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy

Wkład własny poniżej 20% objęty jest gwarancją BGK. Maksymalna kwota gwarancji to nadal 100.000 zł.

Łączna wysokość gwarancji oraz wkładu własnego nie może przekroczyć:

 • 200.000 zł
 • 20% całkowitych wydatków.

Gwarancja BGK wiąże się z bezzwrotną prowizją 1% od kwoty kredytu objętej gwarancją.

Do czasu wygaśnięcia gwarancji BGK (spłaty w kapitale kredytu kwoty brakującego wkładu własnego) nie możesz wykorzystywać nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej.

[5] Zmiana waluty dochodu

Brak możliwości przewalutowania Bezpiecznego Kredytu 2% podobnie jak Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego w sytuacji zmiany waluty dochodu.

[6] Cel kredytowania

Zarówno w Bezpiecznym Kredycie 2%, jak i w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym sfinansujesz te same cele kredytowania:

 • Kooperatywa mieszkaniowa.
 • Budowa domu jednorodzinnego, w tym wykończenie i zakup działki budowlanej.
 • Nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z wykończeniem, remontem.
 • Nabycie prawa własności domu jednorodzinnego wraz z wykończeniem, remontem.
 • Zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wraz z wykończeniem, remontem.
 • Wniesienie wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowej celem uzyskania odrębnej własności lokalu wraz z wykończeniem.

Dodatkowo dojdzie nowy cel dla obu kredytów:

 • Zakup udziału w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym, jeśli kredytobiorca nabył wcześniej udział nie większy niż 50% w drodze dziedziczenia i odkupuje pozostałe udziały.(cel usunięty w wersji marcowej)

Autopoprawka Rady Ministrów z 6.04.2023 dodaje wykluczenie z celów kredytowania (zarówno RKM, jak i BK-2%) cesji z umowy deweloperskiej lub umów przedwstępnych zawartych z deweloperem.

Jak obliczyć oprocentowanie i ratę w Bezpiecznym Kredycie 2%?

[1] Oprocentowanie pierwsze 5 lat

Oprocentowanie bezpiecznego kredytu jest:

 • Okresowo stałe (standardowe)
 • Ustalane na okres 60 miesięcy.
 • Pomniejszona o dopłatę zostanie rata, a nie samo oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu 2%.

Jeśli aktualnie oferta stałej stopy w banku to 8% to właśnie takiego oprocentowania okresowo stałego możesz spodziewać się w treści umowy kredytu Bezpieczny Kredyt 2%. Nie ma więc mowy o 10-letniej stałej stopie procentowej oraz stopie procentowej ustalonej w niższej wysokości.

Oddzielną informacją w umowie kredytowej będzie wysokość i zasady ustalania dopłat do rat kredytu.

Jeśli jako kredytobiorca utracisz prawo do dopłat to automatycznie wracasz do poziomu raty wg oprocentowania standardowego.

[2] Oprocentowanie bezpiecznego kredytu po 5 latach

Po okresie pierwszych 60 miesięcy bank zaproponuje nowe stałe oprocentowanie na kolejne 5 lat oraz ustali nowy wskaźnik kwartalnej stopy procentowej, będący podstawą obliczenia dopłat.

Będzie to skutkowało koniecznością zawarcia aneksu do umowy kredytowej, a przy okazji złożysz oświadczenie o niewystąpieniu przesłanek do wygaśnięcia dopłat. Projekt ustawy odnosi się do zmiany umowy w związku z upływem 5-letniego okresu, jednak nie informuje, co się zadzieje, jeśli nie zaakceptujesz propozycji banku w zakresie nowej stałej stopy procentowej.

Konsekwencją braku podpisania z bankiem aneksu przedłużającego stałe oprocentowanie na kolejne 5 lat będzie zapewne utrata dopłat, pomimo braku takiej przesłanki w samym projekcie ustawy. Wynika to z faktu, że dopłaty dotyczą oprocentowania okresowo stałego. Umowa kredytowa z pewnością ureguluje te kwestie.

[3] Czy po 5 latach oprocentowanie wzrośnie?

Po 5 latach realne oprocentowanie kredytu Bezpieczny Kredyt 2% będzie inne, ale niekoniecznie wyższe. Zmieni się również wskaźnik [W] stanowiący podstawę naliczania dopłat do rat w kolejnych 5 latach. Nie powinny to być jednak znaczące różnice.

Przykład:

Jeśli po 5 latach bank zaproponuje oprocentowanie stałe np. 6%.

Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej [W] załóżmy, że wyniesie wtedy 5,30%.

Dopłata w takiej sytuacji wyniosłaby 3,3% (5,3%– 2%), co daje oprocentowanie faktyczne kredytu na poziomie 2,70%.

[4] Raty malejące i równe

 1. Pierwsze 10 lat to raty malejące, czyli równe raty kapitałowe i malejąca rata odsetkowa. Tu nie masz wyboru.
 2. Po okresie dopłat przechodzisz na raty kapitałowo-odsetkowe równe. Tu masz już wybór. Możesz złożyć do banku wniosek o zachowanie rat malejących. Prawdopodobnie bank ponownie sprawdzi zdolność kredytową.

[5] Dopłata do raty Bezpieczny Kredyt 2%

Pierwsze 120 miesięcznych rat Bezpiecznego Kredytu 2% objętych jest dopłatami. Niezależnie, czy są to raty wyłącznie odsetkowe (w okresie karencji) czy kapitałowo-odsetkowe.

Dopłata zostanie ustalona na pierwsze 60 miesięcy w oparciu o wskaźnik kwartalnej stopy procentowej, ale wskaźnik ten będzie stały dla danego kredytobiorcy w pierwszym okresie. Co miesiąc podstawą obliczenia dopłaty będzie niższe zadłużenie, które łatwo zaplanować w systemie rat malejących.

W III kwartale 2023 wskaźnik kwartalnej stopy procentowej wyniesie zgodnie z zapowiedzią 0,07 (7%).

Marcowa wersja projektu przynosi zmianę i pierwszy wskaźnik ma być iloczynem WIRON z 1 lipca 2023 i współczynnika 1,2.

Dodatkowo raty odsetkowe w okresie karencji mają być wyłączone z dopłat z wyjątkiem sytuacji, gdy rata odsetkowa przewyższa pierwszą ratę kapitałowo-odsetkową po dopłacie.

WZÓR

Wzór podany w ustawie nie służy obliczeniu finalnego oprocentowania w Bezpieczny Kredyt 2%, ale jest to wzór na wyliczenie konkretnej, comiesięcznej kwoty dopłaty, którą BGK ma przekazać do banku kredytującego.


Miesięczna dopłata do raty = zadłużenie * [(wskaźnik kwartalnej stopy procentowej – 2) /12] %


Przykład:

Kredyt w kwocie 300.000 zł na okres 300 miesięcy.

Oprocentowanie okresowo stałe zgodnie z ofertą banku 8%.

Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej [W]= 7%.

300.000 zł / 300 miesięcy = 1000 zł kapitału w racie i o tyle co miesiąc spada zadłużenie.

 • Dopłata nr 1 = 300 tys. * [(7-2) /12] % = 1250,00 zł
 • Dopłata nr 2 = 299 tys. * [(7-2) /12] % = 1245,83 zł
 • Dopłata nr 3 = 298 tys. * [(7-2) /12] % = 1241,67 zł

Wzór na dopłatę do raty Bezpieczny Kredyt 2%.

[6] Jakie więc będzie faktyczne oprocentowanie Bezpieczny Kredyt 2%?

To proste.

 • Oferta banku = 8%.
 • Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej [W] = 7%.
 • Dopłata do oprocentowania = 5% (7%-2%).
 • Faktyczne (realne) oprocentowanie = 3% (8% – 5%).

Tego finalnego oprocentowania jednak nie znajdziesz w umowie kredytowej, bo jest to realny koszt odsetkowy po uwzględnieniu dopłaty do raty Bezpiecznego Kredytu 2%.

[7] Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej [W]


W = 0,9 * średnia ważona (wagą jest łączna kwota kredytów) oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową udzielonych w danym kwartale przez banki.


Wskaźnik ten będzie inny dla kolejnych kredytobiorców zależnie od momentu wnioskowania o Bezpieczny Kredyt 2%, ale raz ustalony dla danego kredytobiorcy obowiązuje przez 60 miesięcy.

W pierwszym okresie wskaźnik kwartalnej stopy procentowej zgodnie z projektem ustawy będzie na poziomie 0,07 (7%)  WIRON z 1.7.2023 * 1,2. Pierwszego komunikatu na stronie BGK i zmiany wskaźnika [W] możemy spodziewać się w listopadzie 2023 (45 dni po upływie kwartału kalendarzowego).

[8] Górna granica dopłat

Projekt ustawy przewiduje górną granicę dla przyjętej średniej ważonej oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową na poziomie 10%. To oznacza, że dopłata do oprocentowania nie wyniesie więcej niż 7 p.p. nawet przy wyższych stopach procentowych.


Maksymalny wskaźnik kwartalnej stopy procentowej [W] = (0,9* 10%) = 9%

Maksymalna dopłata = (9% – 2%) = 7%


W takiej sytuacji Bank Gospodarstwa Krajowego nie ogłosi komunikatu z nową wysokością wskaźnika (będzie obowiązywał stary).

[9] Oprocentowanie 2% plus marża

Hasło „oprocentowanie 2% plus marża” jest pojęciem umownym i już w poprzedniej analizie wskazywałam, że to nie ta sama marża, którą kredytobiorca będzie miał wpisaną w umowę kredytową jako obowiązującą po przejściu na oprocentowanie zmienne.

„Marża” realizowana przez bank w pierwszych 10 latach spłaty Bezpiecznego Kredytu wynika z różnicy pomiędzy oprocentowaniem z oferty banku a wskaźnikiem kwartalnej stopy procentowej.

W Bezpiecznym Kredycie 2% tak właściwie mówimy o trzech marżach:

 1. Element marży na poziomie 10% umniejszający średnią ważoną oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową. To podstawa ustalenia wskaźnika kwartalnej stopy procentowej [W].
 2. Element „marży” powiększający oprocentowanie na poziomie 2 p.p. w pierwszych 10 latach kredytu. Ten element wynika z różnicy między ofertą cenową banku a wskaźnikiem kwartalnej stopy procentowej [W]. Jeśli po dopłacie realne oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu jest na poziomie 3%, to w tym 1 p.p. stanowi owa „marża”.
 3. Na koniec właściwa marża, którą klient ma wpisaną w umowę jako obowiązującą po przejściu na oprocentowanie zmienne.

Przykład obliczenia dopłaty i symulacja rat Bezpiecznego Kredytu 2%

Założenia do symulacji i ustalenia wysokości dopłat w Bezpiecznym Kredycie dwa procent:

 • Kredyt 300.000 zł
 • Okres kredytowania 25 lat
 • Oprocentowanie stałe standardowe 8%
 • Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej 7% [W]
 • Dopłata do oprocentowania 5%
 • Oprocentowanie po dopłacie 3%

Bezpieczny Kredyt 2 procent. Projekt ustawy. Przykład.

Harmonogram spłaty rat bezpiecznego kredytu dla tego przykładu:

Bezpieczny Kredyt dwa procent. Harmonogram i kalkulacja 5 lat.

Zmiana wysokości dopłat w ewidencji dopłat

Bank kredytujący dokonuje zmiany wysokości dopłaty w sytuacjach:

 1. Po upływie 60 miesięcy i ponownym ustaleniu stałej stopy procentowej na kolejny okres.
 2. Wcześniejszej częściowej spłacie kredytu hipotecznego (nawet przy zachowanej racie kapitałowej zmieni się zadłużenie będące podstawą kalkulacji dopłat).
 3. Wygaśnięciu dopłat.

Utrata prawa do dopłat Bezpiecznego Kredytu 2 procent

[1] Zwrot całości dopłat

Zwracasz całość dopłat w przypadku skazania za przestępstwo z artykułu 297 paragraf 1 lub 2 kodeksu karnego. Dotyczy to sytuacji złożenia fałszywych oświadczeń lub dokumentów do wniosku kredytowego lub braku powiadomienia o okolicznościach skutkujących zaprzestaniem wsparcia finansowego (kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat).

[2] Przesłanki dla zaprzestania dopłat:

 1. W terminie 12 miesięcy od przeniesienia własności kredytobiorca nie rozpoczął prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem. Zmiana na 24 miesiące i dodano warunek 24 miesięcy od zakończenia budowy domu (wersja marcowa projektu).
 2. Kredytobiorca zaprzestał trwale prowadzenia gospodarstwa domowego w nieruchomości finansowanej Bezpiecznym Kredytem (nie dotyczy sytuacji, gdy jeden z kredytobiorców nadal mieszka w nieruchomości).
 3. Nieruchomość została wynajęta lub użyczona.
 4. Nastąpiła zmiana sposobu użytkowania.
 5. Kredytobiorca nabył inną, kolejną nieruchomość mieszkalną (wyjątkiem jest dziedziczenie, czyli spadek).
 6. Upadłość konsumencka.
 7. Stroną umowy przestał być młodszy kredytobiorca jako jedyny spełniający kryterium wieku (z wyłączeniem sytuacji śmierci kredytobiorcy).
 8. Kredytobiorca sprzedał nieruchomość. Sprzedaż zwykle wiąże się z całkowitą spłatą kredytu, stąd siłą rzeczy dopłaty wygasają.

Wyjątek przy sprzedaży:

 • Rozszerzenie wspólności majątkowej dla prawa własności.
 • Zbycie na rzecz drugiego kredytobiorcy przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Nie wiem czym ustawodawca się kierował ustalając odmienne zasady dla pełnej własności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, bo w praktyce oba rodzaje nieruchomości funkcjonują tak samo.  

 1. Przedterminowa spłata w okresie 3 lat od udzielenia kredytu, z wyłączeniem sytuacji:
 • Spłaty części kredytu objętej gwarancją BGK.
 • Wcześniejsza spłata włącznie z wkładem własnym nie przekroczyła 200.000 zł.
 • [dodany warunek] łączna wysokość nadpłaty i zapłaconej raty nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu

10. Dodatkowo w wersji marcowej projektu pojawia się przesłanka utraty dopłat jeśli kredytobiorca udostępni do zamieszkania nieruchomość osobie, która

 • w okresie 12 miesięcy przed uzyskaniem kredytu prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe
 • będąc drugim rodzicem dziecka nie prowadziła z nim gospodarstwa

a prowadzenie wspólnie tego gospodarstwa w dniu udzielenia kredytu oznaczałoby naruszenie warunku braku nieruchomości mieszkalnej.

[3] Co, gdy rata nadmiernie wzrośnie po ustaniu dopłat?

Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia kredytu o 5 lat, o ile młodszy z kredytobiorców w dniu zaprzestania dopłat nie ukończył 50 lat.

Czy limit środków w Bezpiecznym Kredycie może się wyczerpać?

TAK, ale nie dotyczy to roku 2023. W 2023 roku niezależnie czy wniosek kredytowy złożysz w sierpniu, w październiku, czy w grudniu, pula środków będzie dostępna.

Komunikat o wstrzymaniu przyjmowania w danym roku wniosków kredytowych BGK ogłasza po przekroczeniu:

 • 90% kwoty limitu wydatków przewidzianych na rok bieżący.
 • 75% kwoty limitu wydatków przewidzianych na rok następny.

Jednocześnie, zgodnie art. 32 projektowanej ustawy, opisany mechanizm nie
będzie obejmował bezpiecznych kredytów 2% udzielanych w 2023 r.

Limit wydatków dotyczy kwot dopłat do rat kredytów w danym roku, stąd tempo wyczerpywania się limitów będzie zależało od wysokości kwot wnioskowanych kredytów. Zgodnie z artykułem 32 projektu ustawy oraz jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, mechanizm ograniczający nie dotyczy roku 2023.

Jak będzie liczona zdolność kredytowa w Bezpiecznym Kredycie 2%?

Projekt ustawy nie odnosi się do zasad liczenia zdolności kredytowej w Bezpiecznym Kredycie 2 procent. Można jedynie zakładać, że do zdolności kredytowej będzie uwzględniona rata po dopłacie. Inaczej program nie miałby racji bytu, gdyż niewielu kredytobiorców posiada zdolność kredytową na ratę malejącą.

Program został tak skalkulowany, aby pierwsza rata malejąca po dopłacie była zbliżona do pierwszej raty równej po okresie 10 lat. Stąd niezależnie którą ratę bank weźmie pod uwagę zdolność kredytowa powinna być podobna. Na szczegółowe rozwiązania musimy jednak jeszcze zaczekać.

Czy warto nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2% w okresie dopłat?

Po okresie pierwszych 3 lat kredytu możesz się zastanawiać czy warto nadpłacać Bezpieczny Kredyt 2%, skoro jest tak nisko oprocentowany? Osobiście uważam, że tak. Warto nadpłacać każdy kredyt hipoteczny, a zwłaszcza na nieruchomość, w której mieszkasz, niezależnie od wysokości stopy procentowej.

To oczywiście z uwzględnieniem bezpieczeństwa, planów na przyszłość i zachowaniem poduszki finansowej.

 1. Jeśli dopłata do części odsetkowej raty zmniejszy się na skutek nadpłaty kredytu to również zmniejszą się odsetki płatne po Twojej stronie.
 2. Dopłata do raty to nie jest kwota, która wędruje do Twojej „kieszeni”. Kwota dopłaty to zarobek banku. Mniejsza dopłata na skutek nadpłaty kredytu oznacza, że to bank otrzyma mniej pieniędzy. To nie Ty „tracisz” na mniejszej dopłacie, ale bank.
 3. Bezpieczeństwo. Jeśli cokolwiek się stanie w przyszłości, utrata pracy, utrata zdrowia, śmierć jednego z kredytobiorców, to lepiej możliwie najwcześniej zadbać o to, by nieruchomość, w której mieszkasz była wolna od kredytu.

Bezpieczny Kredyt 2% – pytania i odpowiedzi

[1] Narzeczona posiada na własność mieszkanie. We wcześniejszym projekcie ustawy tylko jedno z małżonków/partnerów z dzieckiem musiało spełniać wymogi braku posiadania mieszkania. Czy w tym przypadku mamy jakieś możliwości skorzystania z tego programu?

Na ten moment zgodnie z projektem ustawy nie byłoby możliwości skorzystania z Bezpieczny Kredyt 2%. Własność mieszkania u narzeczonej wyklucza z programu.

[2] Czy dziedzicząc 1/3 w domu rodzinnym i 1/6 w innej nieruchomości, mam szansę starać się o BK2%? 

Wg obecnego projektu ustawy nie spełnia Pan warunków z uwagi na to, że są to dwie nieruchomości. Warunek dziedziczenia dotyczy nie więcej niż jednej nieruchomości.

[3] Czy można zrefinansować Bezpieczny Kredyt 2%?

Jeśli zrefinansujesz Bezpieczny Kredyt 2% w okresie pierwszych 10 lat umowy to ten nowy kredyt hipoteczny będzie już kredytem standardowym i utracisz dopłaty do rat.

[4] Jeśli oprocentowanie kredytów na rynku spadnie to jak to wpłynie na już zaciągnięty Bezpieczny Kredyt?

W trakcie obowiązywania pierwszych 60 miesięcy kredytu spadek oprocentowania rynkowego pozostaje bez wpływu na już funkcjonującą umowę. Zmiana oprocentowania rynkowego wpłynie na wysokość wskaźnika kwartalnej stopy procentowej publikowanego co kwartał przez BGK dla nowych wniosków kredytowych. Dla już funkcjonujących umów nowe oprocentowanie stałe i nowy wskaźnik zostaną ustalone po 5 latach na kolejny, 5-letni okres.

[5] Co w przypadku osób, które mają kredyt hipoteczny na działkę budowlaną?

Jeśli celem Bezpiecznego Kredytu ma być inna nieruchomość, to kredyt na działkę oraz własność działki nie koliduje z programem.

Jeśli celem Bezpiecznego Kredytu na myć budowa na działce obciążonej kredytem to zadłużenie trzeba całkowicie spłacić z własnych środków. Wkładem własnym może być tylko nieobciążona kredytem nieruchomość gruntowa. Dodatkowo jeśli budowa jest w trakcie to obowiązuje standardowe ograniczenie wysokości wkładu własnego do 200.000 zł.

[6] Czy działka budowlana otrzymana w darowiźnie może być wkładem własnym?

Tak. Działka budowlana otrzymana w darowiźnie może być wkładem własnym w Bezpiecznym Kredycie 2% z celem budowy domu na tej działce. Działka ma być własnością kredytobiorcy. To czy ta własność została nabyta w drodze umowy kupna-sprzedaży, czy drogą darowizny nie ma znaczenia.

[7] Czy mogę sprzedać mieszkanie przed upływem 10 lat?

Tak. Sprzedaż powoduje zaprzestanie dopłat do kredytu. Jednocześnie jednak przy sprzedaży kredyt i tak jest całkowicie spłacany, więc siłą rzeczy dopłaty ustają. Nie trzeba w takiej sytuacji zwracać dopłat.

[8] Czy posiadanie partycypacji w TBS eliminuje z możliwości skorzystania z programu?

Partycypacja w TBS nie koliduje z programem. TBS to nie jest własność.

AKTUALIZACJA – działka z rozpoczętą budową

Ostatnia wersja projektu ustawy (13.04.2023) w rozdziale 7 (przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące) w artykule 29 wprowadza następujące zmiany:

 1. Wyłącznie dla Bezpiecznego Kredytu 2% możliwość wniesienia działki z rozpoczęta budową (przed wejściem ustawy w życie) jako wkładu własnego. Projekt ustawy (wg mnie) nie przewiduje możliwości zadeklarowania wkładu własnego dopiero do wniesienia, więc prawdopodobnie nakłady muszą być już wbudowane w momencie wniosku. 
 2. Powyższe z pominięciem ograniczenia kwotowego 200.000 zł dla wkładu własnego.
 3. Pozostanie ograniczenie 1.000.000 zł dla sumy wkładu własnego i kredytu.
 4. Rozwiązanie przejściowe funkcjonuje dla umów zawartych do 31.12.2025r.
 5. Kwota Bezpiecznego Kredytu 2 procent będzie w takiej sytuacji ograniczona:
 • 100.000 zł dla Singla
 • 150.000 zł dla Małżeństw i gospodarstw z dzieckiem

Źródła:

Opracowanie własne na podstawie:

 1. Projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 31.01.2023 r. (numer projektu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów UD479)
 2. Uzasadnienie do projektu ww ustawy.
 3. Ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych [Dz.U. 2023 poz. 28].
 4. Ustawy z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym [Dz.U. 2021 poz. 2133].
 5. Projekt w wersji sejmowej

Aktualizacja 15.06.2023. Ustawa o pomocy Państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 26 maja 2023 roku opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1114.

 

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.
Jeśli planujesz ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2% w Poznaniu zapraszam do współpracy.

Autor: Bożena Myszczyszyn, Ekspert kredytowy, Pośrednik Kredytowy Poznań.

348 Komentarze:

 1. I jeszcze jedno pytanie – czy po zawarciu umowy kredytowej możliwa jest zmiana pozwolenia na budowę w zakresie podniesienia budynku – wyjdzie dodatkowych kilka metrów użytkowych. Wkład własny na styk. Czy te dodatkowe metry będą uznane jako wykonane z własnej kieszeni i zaliczone na poczet wkładu własnego, nawet jeśli faktycznie zmieścimy się w kwocie pożyczonej przez bank? Czy wkład własny po zawarciu umowy może w ogóle się zmienić czy na tym etapie to już jest zamknięty temat i stracić dopłaty można tylko nadpłacając kredyt po przekroczeniu pierwotnego wkładu własnego pow. 200 tys?

  1. Jeśli w banku inwestycja nie została rozliczona (zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania, końcowa inspekcja potwierdzająca zakończenie prac) to zmiana projektu, pozwolenia będzie skutkowała aneksem do umowy kredytowej, być może ponowną wyceną i ponownym przeliczeniem wysokości wkładu własnego. Nie jestem w stanie przewidzieć konsekwencji, ale jest ryzyko, że wpłynie to na dopłaty.
   Jeśli rozbudowa domu byłaby realizowana już po wykonaniu prac finansowanych kredytem z własnych środków to wtedy to nie ma znaczenia, bo będzie całkowicie poza bankiem.

 2. Dzień dobry,

  wkład własny stanowiła działka i rozpoczęta budowa – wszystko poniżej 200 tys. Jak się okazało po zawarciu umowy kredytowej działka nie posiadała ustalonych granic, a niezbędne było to żeby wybudować ogrodzenie. Geodeta wymierzył granice i działka powiększyła się o 2 ary (z 26 na 28). Czy zmienia to kwotę wkładu własnego? W momencie wykonywania operatu we wszystkich dokumentach działka miała 26 arów, nie wiedzieliśmy że się powiększy po ustaleniu granic. W banku Pani powiedziała, że to nie ma znaczenia ale mamy wątpliwości czy nie stracimy dopłat.

 3. Dzień dobry,
  Czy będąc uczestnikiem programu Konto Mieszkaniowe jest możliwość zawarcia umowy dożywocia z Babcią aby w przyszłości pozyskać/ odziedziczyć jej mieszkanie? Czy w takim przypadku gdy będę mial pełen udział mieszkania stracę dopłaty do konta? Czy lepszym rozwiązaniem byłaby tutaj umowa dożywocia z Babcią oraz ze mną i siostrą po 50%?

  1. Nie śledzę dalszych losów kont mieszkaniowych, ale wg mojej wiedzy wyjątkiem jest tylko dziedziczenie, czyli nabycie po śmierci spadkodawcy. Każda inna forma przeniesienia własności, w tym akt notarialny umowy dożywocia, zawarta za życia spadkodawcy (Babci), niezależnie czy dotyczy 50% czy 100% własności mieszkania – koliduje z zasadami kont mieszkaniowych. Umowa dożywocia skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości w momencie jest podpisania, Babcia jest stroną takiej umowy u notariusza, tu nie ma dziedziczenia.

 4. Dzień dobry, mieszkam z narzeczoną, mamy jedno wspólne dziecko i jedno dziecko narzeczonej od poprzedniego ślubu. Biorę kredyt 2% jako singiel i czy nie utracę dopłat po wprowadzeniu do mieszkania czy koniecznie jest zawrzeć związek małżeński? Dziękuję i pozdrawiam

  1. Zakładam, że złożył Pan wniosek w 2023 roku i uzyskał decyzję pozytywną (od 02.01.2024 wstrzymane przyjmowanie wniosków). Zakładam również, że wspólne dziecko urodziło się przed wnioskowaniem o kredyt. Znaczenie ma fakt, czy matka wspólnego dziecka posiadała na moment wnioskowania o kredyt lub w przeszłości mieszkanie/dom. Warunek braku mieszkania/domu dotyczył również osób tworzących wspólne gospodarstwo i nie przystępujących do kredytu (taką osobą jest drugi rodzic dziecka). Nie ma znaczenia, czy wprowadzi się do mieszkania będąc w związku partnerskim, czy jako małżonka.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że jeśli narzeczona nie posiadała wcześniej mieszkania to nie będzie żadnego problemu z przeprowadzką?

 5. Dzień dobry,

  w komentarzach został poruszony ciekawy wątek – tj. zmian lokatorskich.
  Studiując projekt ustawy nie znalazłem nic w tym temacie poza limitem wkładu oraz kwoty kredytu.
  Co w przypadku chęci wprowadzenia faktycznie zmian lokatorskich po zakupie mieszkania mieszącego się w limitach na „styk”? Mowa tu o zmianach typu dodanie kilku punktów elektrycznych, przesunięcia jednej ściany działowej, przesunięcie „oczek” w toalecie – kwota do max kilu tysięcy. Rozliczenie z deweloperem standardowo na zasadzie dedykowanego nr konta oraz wystawienia faktury na dodatkowe zlecenie. Czy jest to wg Pani dopuszczalne, czy jest ryzykiem utraty dopłat?

  1. Jeśli rozliczenie jest na podstawie faktury to nie ma to wpływu na cenę nieruchomości i kredyt (analogicznie jak zlecaniem prac ekipie wykończeniowej). Należy tylko dopilnować, by cena się nie zmieniła, jeśli zmiany lokatorskie spowodowałyby zmianę powierzchni (przesunięcie ścianki działowej).

 6. Dzień dobry, mam 3 pytania.

  Jako singiel biorę BK2%.

  1. Czy może się wprowadzić do mnie narzeczona i jak z dopłatą ?

  2. Czy po ślubie mogę wpisać żonę jako właściciel mieszkania oraz do KW? Jak z dopłatami?

  3. Czy mogę po ślubie dopisać żonę do kredytu?

  Wiem, że takie pytania są w Internecie ale wszędzie inne odpowiedzi. Dziekuje za odp.

  1. ad 1. Tak. Zakładając, że nie macie wspólnego dziecka dopłaty dalej obowiązują.
   ad 2. Tak, ale tylko zgodnie z ustawą, czyli musi to być akt notarialny rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej. Inne formy przeniesienia własności (np. darowizna) spowodują utratę dopłat. Bank ma prawo nie zgodzić się na zmianę.
   ad 3. To zależeć będzie od banku kredytującego i od spełnienia warunków BK2% również przez narzeczoną. Jeśli bank zgodzi się na rozszerzenie wspólności majątkowej to być może będzie wymagał również przystąpienia do długu.

 7. Dzień dobry,

  Czy jak nabyłam nieruchomość sfinansowaną kredytem 2% jako singiel. Potem zawarłam związek małżeński. Czy mogę po ślubie rozszerzyć wspólnotę majątkową o mieszkanie zakupione z kredytu2% ? Czy takie rozszerzenie może spowodować utratę dopłat? Czy bank może nie wyrazić zgody na rozszerzenie wspólności majątkowej?

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Rozumiem, że rozszerzenie wspólności majątkowej nie powoduje utraty dopłat?
    A na jakiej podstawie bank może się nie zgodzić? Przecież za zabezpieczenie kredytu ma hipotekę i nieruchomość nawet jak zostanie rozszerzona na dwóch małżonków póki nie zostanie spłacony kredyt będzie obciążona hipoteką.

    1. Bank ma prawo się nie zgodzić i wynika to z procedur bankowych. Tylko niektóre banki akceptują sytuację, że nie wszyscy właściciele przystępują do kredytu. Część banków wymaga, by wszyscy właściciele byli kredytobiorcami. Jeśli więc kredyt udzielany jest jednej osobie to chęć dopisania drugiego właściciela może skutkować tym, że bank będzie wymagał przystąpienia do długu, a czy to będzie możliwe znowu podlega ocenie banku.

 8. Dzien dobry.

  Czy jest mozliwa w sytuacja: jako „singiel” (zgodnie z założeniem, że nie jestem w formalnym związku i nie posiadam dziecka) wezme kredyt 2% na pierwszą nieruchomośc, wklad własny jest narzeczonego. Czy po ślubie będzie mógł zostać wpisany jako współwłaściciel mieszkania z kredytem 2%?

  1. Po ślubie ustawa pozwala na rozszerzenie wspólności majątkowej na nieruchomość zakupioną na kredyt BK2%, ale trzeba o tym zamiarze poinformować bank i bank się może, ale nie musi zgodzić.
   Co to znaczy, że wkład własny jest narzeczonego? Darowizna? Pożyczka? Kwestie podatkowe?
   Wkład własny co do zasady wnosi kredytobiorca i nie może on pochodzić ze ze źródeł zwrotnych.

 9. Dzień dobry. Wraz z mężem chcielibyśmy kupić mieszkanie za 799 tys. plus 1 tys. udziału w drodze. Dodatkowo chcielibyśmy dokupić zmiany lokatorskie (jak np projekt wnętrza), które byłyby ujęte w przedwstępnej umowie sprzedaży. Czy takie zmiany lokatorskie będą ujęte w wartości mieszkania i wyklucza nas to z BK2%?

  1. Proszę uzgodnić z deweloperem, jak zmiany lokatorskie zostaną rozliczone. Jeśli wzrośnie cena mieszkania to będzie przekroczony limit. Jeśli będzie to rozliczone fakturą za zupełnie oddzielną usługę to nie należy tego ujmować w umowie przedwstępnej dotyczącej mieszkania.

 10. Dzień dobry.
  Jestem współwłaścicielem nieruchomości gruntowej rolnej. Decyzja o budowie zagrodowej pozytywna( dom jednorodzinny + budynek gospodarczy).
  Czy zapis wyklucza mnie z programu? Czy działka musi być w całości przepisana na mnie?
  „Rodzinnego kredytu mieszkaniowego ani bezpiecznego kredytu 2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności”.
  Dziękuję za odpowiedź

  1. Dzień dobry. Zacytowany fragment dotyczy innej sytuacji – przeniesienia praw z umowy deweloperskiej na nowego nabywcę.
   W przypadku Bezpiecznego Kredytu na budowę domu kredytobiorca lub kredytobiorcy muszą być jedynymi właścicielami działki. Nie może być innych współwłaścicieli nie przystępujących do kredytu.

 11. Dzień dobry,
  Mam pytanie odnośnie okresu karencji w przypadku bk2.
  Mój okres karencji trwa 27 miesięcy. Wiem, że mogę starać się o dopłaty, jeśli rata odsetkowa jest większa niż kapitałowo odsetkowa. Ale jeśli nie będę starała się o dopłaty to czy w okresie karencji mogę ubiegać się o wakacje kredytowe ? Czy bk2 wklucza całkowicie taką opcje.

  Hipotetycznie jeśli jest możliwość wzięcia wakacji kredytowych to np. czy będzie możliwość wzięcia po ich upływie dopłat do tej raty odsetkowej ?

  Dziękuje z góry za odpowiedź.

  1. Dzień dobry. NIE, nie ma wakacji kredytowych w BK2% od raty odsetkowej.
   1. PEKAO SA – dopuszcza na wniosek w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie raty, ale tylko kapitałowej (odsetki płatne normalnie), co wiąże się z aneksem. W przypadku BK2% z takim wnioskiem można wystąpić dopiero po 120 miesiącach, po okresie dopłat. Można też w PEKAO SA po uruchomieniu ostatniej transzy wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą spłatę kapitału w okresie budowlanym, bo zakładam, że taka długa karencja wynika z terminu zakończenia inwestycji. Wtedy szybciej wejdą dopłaty.
   2. PKO BP – w zwykłych kredytach dopuszcza zawieszenie jednej całej raty raz w roku kalendarzowym (odsetki dopisywane do zadłużenia). W Bezpiecznym Kredycie tej opcji nie ma.
   3. Alior – dopuszcza zawieszenie raty, ale tylko kapitałowej, w ramach przyznanej w trakcie analizy wniosku karencji indywidualnej (trzeba o taka karencję zawnioskować). Rata odsetkowa nie podlega zawieszeniu. Karencja indywidualna jest dostępna zarówno w zwykłych kredytach, jak i BK2%.

   1. Tak, odbiór nieruchomości jest przewidziany na styczeń 2025r, ale przeniesienie własności dopiero na listopad 2025r.
    Umowę kredytową będę zawierać najprawdopodobniej z bankiem PEKAO SA.
    Zależy mi na skróceniu okresu odsetkowego, więc perspektywa wniosku po uruchomieniu ost. transzy ( w moim przypadku grudzień 2024r.) jest bardzo istotną informacją ( za którą dziękuję), która skrócić może karencję o 11 miesięcy.
    Analizując tą sytuację, najlepiej będzie wnioskować o dopłaty, a przy ost. transzy wniosek o wcześniejszą spłatę kapitału.
    Dziękuję za pomoc !

    1. Rata odsetkowa z reguły przewyższa ratę kapitałowo-odsetkową po dopłacie dopiero po uruchomieniu ostatniej transzy kredytu, więc jest to zwykle perspektywa 1-2 miesięcy wyższej płatności, o ile karencja nie trwa do zakończenia inwestycji. Dopłata wypłacona do raty odsetkowej to nie jest dodatkowa pula środków, tylko umniejszy te 120 dopłat do rat kapitałowo-odsetkowych.

     Osobiście jestem zdania, że lepiej nie wnioskować o dopłatę do raty odsetkowej.
     Przy kwocie kredytu 500.000 kwota o którą może przewyższyć rata odsetkowa ratę kapitałowo-odsetkową to rząd wielkości 470-750 zł dla okresu 25-30 lat.
     Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie obaczone ryzykiem wzrostu raty. Nie ma też w tej chwili w większości banków kosztu okresu pomostowego, co przy kredycie na 500 tys. dawało dodatkowo ok 400 zł miesięcznie do raty.
     To nie będzie prawdopodobnie miłe, ale jeśli Kredytobiorcę już na początku umowy kredytowej (lub na etapie ubiegania się o kredyt) nie stać na zapłatę raty o kilkaset złotych wyższej, to być może kwota kredytu jest zbyt wysoka i nieruchomość za droga.

   2. kwestia dopłat nie wynika w moim przypadku, z braku środków, ponieważ rzeczywiście różnica jest około 300 zł, ale z prognozowaniem sytuacji na przyszłość. Jeśli stopy procentowe spadną, a mówimy tu o 10 latach to same dopłaty w takiej sytuacji dużo nie dadzą prawda ?
    Jeśli ”zużyje” je teraz to przynajmniej w jakieś części z nich skorzystam.
    Umowa kredytowa, którą będę podpisywać jest na 500 tys. z wkładem własnym 200 tys. Nieruchomość jest z rynku pierwotnego, więc w tym okresie karencji dodatkowo muszę zbierać na wykończenie mieszkania. Jest to dodatkowy bodziec do wnioskowania o dopłatę.
    Fakt jest to mój pierwszy kredyt i trochę raczkuje w tym temacie, ale mając możliwość skorzystania z Pani wieloletniej wiedzy, proszę uprzejmie o rozwianie moich wątpliwości. Czy jeśli płacę pierwszą transze przed podpisaniem umowy kredytowej, ale mając wstępna decyzję pozytywna to jest to duże ryzyko czy norma jeśli chodzi o formalności ? I czy jeśli podpiszę umowę kredytową we wrześniu to już we wrześniu płaci się ratę ?
    Dziękuje za poświęcony czas.

    1. Suma dopłat będzie dokładnie taka sama niezależnie, czy kredytobiorca wykorzysta część z tej puli na dopłatę do rat odsetkowych. Doplata do rat odsetkowych nie jest równa dopłacie do raty kapitałowo-odsetkowej, dopłacana jest tylko różnica w racie, czyli te 300 zł.

     Zakładając, że dopłata obejmie 3 raty odsetkowe to mamy 900 zł, czyli przez okres 120 miesięcy dopłat rata będzie wyższa o 7,50 zł, bo o tyle spadnie dopłata. Nie ma większego znaczenia, że te 7,50 zł będzie za 5 lat realnie warte np. 5 zł.
     Oprocentowanie jest stałe w okresach 5-letnich i spadek stóp procentowych w międzyczasie nie wpływa ani na wysokość raty, ani na dopłaty.

     Wniosek o dopłatę do raty odsetkowej to dodatkowe formalności (moim zdaniem zbędne) oraz dodatkowa praca dla pracownika banku, co też jest ważne w sytuacji, gdy banki „nie wyrabiają” kadrowo i czasowo.

     Ocena finansowa pozwala już na podpisanie umowy deweloperskiej i wpłatę, bo do decyzji ostatecznej w PEKAO SA i tak będzie potrzebna umowa deweloperska. Ocena finansowa nie daje 100% gwarancji pozytywnej decyzji ostatecznej, stąd ważne są również zapisy umowy z deweloperem informujące jaka cześć wpłaty przepada w razie rozwiązania umowy.

     Pierwsza rata odsetkowa będzie w następnym miesiącu po uruchomieniu pierwszej transzy kredytu i będzie adekwatna do wysokości transzy i terminu uruchomienia (raty podane w formularzu informacyjnym to nadal tylko symulacja).

   3. Teraz wszystko rozumiem, myślałam, że spłacam odsetki od całej kwoty 500 tyś. a nie od danej transzy. Dziękuję za rozjaśnienie sytuacji 🙂

 12. Dzień dobry,

  Partner ma możliwość BK 2 %, spełnia warunki ustawy. Teraz mieszkamy razem w wynajętym mieszkaniu.Czy jak kupi mieszkanie w programie kredyt 2% i zamieszkamy w nim razem łącznie z moją córką ( on nie jest jej ojcem) to straci prawo do dopłat? Czy będzie mógł mnie i córkę zameldować? Czy możemy w przyszłości wziąć ślub i czy to spowoduje utratę dopłat?

    1. A czy taki stan nie podchodzi pod użyczanie nieruchomości w przypadku meldunku, i czy nie jest to problematyczne jeśli singiel zamieszka z osobą, z którą wcześnej mieszkał powołując się na przytoczony wątek, o którym pani Pisze – związek nieformalny?

    2. Nie, nie jest to użyczenie, jeśli kredytobiorca nadal w tym mieszkaniu mieszka i w pełni z niego korzysta. Można zamieszkać z innymi osobami w tym mieszkaniu. Wspólne wcześniejsze zamieszkiwanie nie ma znaczenia, jeśli mówimy o osobach, które nie są małżeństwem i nie mają wspólnego dziecka.
     interpretacja ministerstwa

 13. Dzień dobry

  Czy podpisany akt notarialny (ale nie zawarta jeszcze umowa o kredyt hipoteczny) wyklucza z uczestnictwa w programie?
  Pytam, ponieważ mamy złożone już wnioski o BK2%, natomiast nadal nie ma decyzji ostatecznej, a akt notarialny podpisujemy z deweloperem w przyszłym tygodniu.

  Z góry dziękuję za Pani rady i odpowiedź.
  Pozdrawiam,
  Joanna

  1. Czy chodzi o podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego? Jeśli wniosek kredytowy został złożony z umową rezerwacyjną (nieruchomość z rynku pierwotnego w budowie) to nie ma przeszkód, by podpisać umowę deweloperską (jest to rodzaj umowy przedwstępnej) zanim bank o nią poprosi.

   1. Tak, dokładnie chodzi o podpisanie umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego.
    Dziękuję za informację!

 14. Dzień dobry
  Taka sytuacja. Mamy dom za 720 tys, gdzie 120 to wkład własny. Czyli chcemy wziąć 600 000 zł w BK2. Wg operatu są 2 działki z domen, w tym jedna gruntem ornym(Ogródek za domem, ale wchodzi w skład całości). Będzie problem z tą działką aby to w BK2 wziąć? Nie wymienialiśmy jej w umowie przedwstępnej.

    1. Hipoteka zostanie ustanowiona na wszystkich nieruchomościach objętych jedną księgą wieczystą, czyli na obu działkach. W umowie przedwstępnej powinny być wskazane numery obu działek (dom posadowiony na działkach nr…, objętych KW …), adres administracyjny domu oraz łączna cena. Jeśli pozwolenie na budowę dotyczyło tylko jednej działki to teoretycznie bank dla działki niezabudowanej może wymagać dokumentów potwierdzających charakter budowlany działki (zaświadczenie MPZP, warunki zabudowy) i nie wiem, czy w takiej sytuacji dodatkowa pusta działka (bez domu) będzie problemem, pomimo jednej KW. Nie potrafię w tym momencie przewidzieć, czy bank podejdzie do transakcji jako zakup domu położnego na dwóch działkach, czy zakup działki z domem + zakup pustej działki. W BK2% nie finansujemy samej działki.

    2. Zaświadczenia o planie zagospodarowania przestrzennego mamy z gminy jako dokument. Ciekawa sytuacja. Jak można do tego podejść inaczej? Obniżyć wartość zakupu domuz 720 tys na 700 tys i dać zapis o działce mimo tego samego nr KW co budowlana?) i dołożyć za cześć z wkładu własnego działkę rolną wówczas?

    3. Jeśli jest MPZP obejmujący obie działki to prawdopodobnie podeszłabym do tematu jako do całości, czyli zakupu domu posadowionego na dwóch działkach. Jeśli będzie problem to równocześnie powinna być informacja z banku na czym problem polega i co można z tym zrobić. Np. można aneksem do umowy przedwstępnej rozdzielić cenę na cenę działki zabudowanej oraz cenę działki niezabudowanej i ta druga byłaby do sfinansowania ze środków własnych. Oczywiście akt notarialny musi być jeden, bo hipoteka będzie na całości i bank zweryfikuje przeniesienie własności i zapłatę ceny również za niezabudowaną działkę. Trzeba możliwe problemy uwzględnić w umowie przedwstępnej zapisem o zwrocie zadatku w sytuacji odmowy banku. Wniosek musi trafić do banku, by jednoznacznie stwierdzić, czy bank w ogóle ma problem z nieruchomością oraz otrzymać informację zwrotną.

 15. Dzień dobry, mam nieruchomość po dziadkach, która jest aktualnie wykorzystywana sezonowo, jako dom letniskowy (podatek od nieruchomości jest płacony jak od domu letniskowego). Jednak jest to spora nieruchomość i zastanawiam się, czy zostanie potraktowana jako niemieszkalna (niecałoroczna) i nie będzie wykluczała z kredytu 2%.

  W jaki sposób można określić na potrzeby wniosku do kredytu 2%, czy nieruchomość jest niemieszkalna?

 16. Dzień dobry, mam obecnie rozdzielność majątkową z mężem i chciałabym zakupić mieszkanie w programie bezpieczny kredyt 2%. Czy jeśli mąż kupi na siebie mieszkanie w ciągu 10 lat to ja stracę dopłaty na swoje mieszkanie?

  1. Dzień dobry.
   1. Jeśli mąż również nie posiada/nie posiadał mieszkania/domu lub zbył przed ślubem – może Pani samodzielnie wg ustawy przystąpić do Bezpiecznego Kredytu. Zapis ustawowy nie oznacza, że taka możliwość będzie w każdym banku i na dziś wg mojej wiedzy opcja dostępna jest w ALIOR BANK (PKO i PEKAO tylko wspólnie).
   2. Przesłanki utraty dopłat ściśle określa ustawa i nałożone są na kredytobiorcę, a nie na osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie. M.in. utrata dopłat nastąpi, jeśli zamieszka Pani w mieszkaniu zakupionym ze środków z BK2% razem z mężem i jednocześnie naruszałoby to warunek braku mieszkania/domu po stronie męża na moment udzielenia kredytu (moment podpisania umowy kredytowej). Przesłanką utraty dopłat będzie również zaprzestanie przez Panią zaspokajania w tym mieszkaniu potrzeb mieszkaniowych jeśli przeprowadziłaby się Pani do nieruchomości męża (wyjątek ustawowy dotyczy małżeństw zawartych po udzieleniu BK2%).
   3. Ustawa nie nakłada ograniczeń co do nabycia nieruchomości przez osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym kredytobiorcy (małżonek nie przystępujący do kredytu). Wg mnie mąż, jeśli nie będzie kredytobiorcą, może po udzieleniu dla Pani kredytu nabyć na siebie nieruchomość. Oczywiście jeśli będzie potrzebował kredytu to będzie mógł skorzystać wyłącznie ze standardowego kredytu mieszkaniowego. To czy małżonek (nie będący kredytobiorcą) posiada nieruchomość weryfikowane jest na moment udzielenia kredytu, a nie w trakcie jego trwania.

 17. Czy przy bk2 udzielonym tylko mi przed slubem, będzie możliwe po planowanym przez nas ślubie rozszerzenie wspólności majątkowej na męża w sytuacji w której kupuję właśnie mieszkanie ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego?

  1. Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej zostało przewidziane w ustawie dla prawa własności (posiadając kredyt należy o planach poinformować bank). Jeśli chodzi o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego to ustawa mówi tylko o zbyciu na rzecz drugiego kredytobiorcy – czytając więc literalnie ustawę dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w okresie dopłat nie byłoby możliwości rozszerzenia wspólności majątkowej na męża.
   kredytobiorca zbył spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nabyte z wykorzystaniem środków bezpiecznego kredytu 2%, z wyłączeniem zbycia na rzecz drugiego z kredytobiorców” [art. 9b, ustęp 11, punkt 3), podpunkt b)]

   Na stronie ministerstwa na ten moment nie widzę odpowiedzi na to konkretne pytanie.

   1. A gdybym od razu złożyła wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność i po tym zabiegu rozszerzyła współwłasność mieszkania na męża? Czy takie coś miałoby jakiś wpływ na kredyt bk2 i utratę dopłat?

    1. Bezpieczny Kredyt 2% poza regulacjami ustawowymi podlega tym samym procedurom co zwykły kredyt mieszkaniowy. Nie ma przeszkód by podpisać ze spółdzielnią mieszkaniową akt notarialny wyodrębnienia lokalu mieszkalnego na własność, co spowoduje, że księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego zmieni się w księgę wieczystą prowadzoną dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość. Numer księgi wieczystej się nie zmieni, a sama zmiana jest korzystna zarówno dla banku jak i dla kredytobiorcy.
     Gdy lokal mieszkalny stanie się „prawem własności” to moim zdaniem nie ma przeszkód by skorzystać z ustawowego uprawnienia i rozszerzyć wspólność majątkową.

     Zastanawiałam się, dlaczego w kwestii możliwości rozszerzenia wspólności majątkowej ustawodawca inaczej potraktował te prawa – być może celem jest właśnie pozbycie się z rynku części mieszkań spółdzielczych własnościowych.

 18. Co w sytuacji gdy małżeństwo ma rozpoczętą budowę domu, jednak postanowi sprzedać tę działkę z niedokończonym domem. Czy w takiej sytuacji może w dalszej kolejności ubiegać się o kredyt w programie BK2% na zakup mieszkania bądź wybudowanie domu?

 19. Dzień dobry Pani Bożeno, z narzeczonym który ma już mieszkanie planujemy ślub wyznaczona data przypada na grudzień, a przeniesienie własności przez dewelopera też na grudzień. Czy jeśli umowa kredytowa zostałaby udzielona przed dniem zawarcia małżeństwa to czy to nie wpłynie na dopłaty i czy nie ma znaczenie że przeniesienie własności będzie po ślubie? Dziękuję i pozdrawiam.

  1. Dzień dobry. Moim zdaniem wzięcie ślubu po zawarciu umowy kredytowej nie wpłynie na dopłaty. Należałoby zrobić rozdzielność majątkową. Akt przeniesienia własności będzie tylko na Panią.

 20. Dzień dobry, chciałabym wziąć bezpieczny kredyt 2% na siebie będąc w nieformalnym związku bez dzieci. Czy jeżeli w przeciągu tych 10 lat wzięłabym ślub i urodziła dziecko to utracę dopłaty?
  I czy jeszcze przed ślubem mogłabym dopisać partnera jako współwłaściciela mieszkania bez utraty dopłat?

  1. Dzień dobry.
   Wzięcie ślubu i urodzenie dziecka nie powoduje utraty dopłat.
   Nie można przed ślubem rozszerzyć własności na partnera – dopuszczalne jest rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej o to mieszkanie nabyte przez Panią przed ślubem (umowa notarialna).

 21. Dzień dobry, narzeczona stara się o bk2 na zakup mieszkania z rynku pierwotnego. Czy jesli podpisalaby umowe kredytowa w sierpniu, slub bylby we wrzesniu, a przekazanie wlasnosci dopiero w grudniu po slubie to czy moze stracic doplaty? Nadmieniam, ze nie prowadzilismy wspolnego gospodarstwa domowego, nie mamy dzieci ale mam juz nieruchomosc. Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. W mojej opinii warunki weryfikuje się na moment udzielenia kredytu. Jeśli pomiędzy podpisaniem umowy kredytowej (i uruchomieniem) a przeniesieniem własności nastąpi zmiana stanu cywilnego to wg mnie nie powoduje to utraty dopłat. Jeśli małżeństwo jest zawarte już po udzieleniu kredytu to posiadane nieruchomości po stronie przyszłego małżonka nie mają znaczenia.
   Proszę to jednak potwierdzić z prawnikiem, bo nie ma na ten temat oficjalnej interpretacji.

 22. Dzień dobry, będę bardzo wdzięczny za potwierdzenie, czy w małżeństwie z rozdzielnością majątkową (obie osoby nie posiadały i nie podają nieruchomości) o BK2 może ubiegać się jedna osoba?
  Poza tym mam też pytanie co w sytuacji gdy w takim małżeństwie, jedna osoba weźmie BK2 na zakup mieszkania, a po pewnym czasie druga osoba zakupi nieruchomość gruntową? Czy będzie to podstawą do zaprzestania dopłat do BK2? Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Na ten moment możliwość samodzielnego wnioskowania o BK przez małżonka z rozdzielnością dopuszcza Alior Bank (nie mam wiedzy, by pozostałe banki udostępniły taką możliwość). Jeśli żadne z Państwa nie posiadało nieruchomości to tak, jedna osoba może wnioskować o BK.
   Zakup nieruchomości gruntowej nie powoduje zaprzestania dopłat. Dopiero wybudowanie domu na tej działce i zgłoszenie do użytkowania powoduje konieczność poinformowania banku i wstrzymuje dalsze dopłaty (warunek dotyczy kredytobiorcy).

 23. Witam .Ustaliliśmy kwotę domu jednorodzinnego gotowego do zamieszkania że sprzedającym wynosi ona 400 tys ..chcemy wziasc bezpieczny kredyt na 250 tys zł plus 150 tys wkladu wlasnego ..czy będą jakieś problemy w dostaniu kredytu ?

  1. Kredyt kwalifikuje się do PKO BP i PEKAO SA. Trzeci, Alior Bank będzie wymagał 44% wkładu własnego (LTV dla domów 56%). W zakresie pozostałych banków nie mam wiedzy. Nie wiem, jakie problemy macie Państwo na myśli, bo to szerokie zagadnienie.

 24. Dzień dobry 🙂
  Chciałabym wziąć kredyt 2% na zakup mieszkania, czy w zakupionym mieszkaniu mogę mieszkać razem z siostrą, z którą obecnie wynajmuję mieszkanie, jeśli żadna z nas nie ma nabytej nieruchomości? Czy będzie to już użyczenie?

  1. Dzień dobry. Co do zasady Bezpieczny Kredyt służy finansowaniu nieruchomości mieszkalnej na własne potrzeby mieszkaniowe. Nie służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rodzeństwa czy rodziców. Zamieszkanie z partnerem/małżonkiem nie budzi zastrzeżeń, bo będąc w związku kredytobiorca nadal w pełni korzysta z całej nieruchomości. Mieszkając z siostrą zapewne każda będzie miała pokój wyłącznie do swojej dyspozycji i to już budzi wątpliwości. Na ten moment nie ma oficjalnej odpowiedzi na stronie ministerstwa na takie pytanie. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie.

 25. Witam, Czy jak wezmę kredyt 2% tylko na siebie. A zamieszkam z narzeczona to stracę dopłaty? Ślub nie szykuje się na najbliższe 2lata.

 26. Dzień dobry, chciałam zapytać w jaki sposób banki weryfikują kosztorys przy kredycie 2%, czy do stanu deweloperskiego czy wykończonego pod klucz? Chcemy starać się o 150 tys na rozpoczęta już budowę. I jezeli chodzi o stan deweloperski to myślę że kwota 150 tys byłaby wystarczająca ale do jeżeli wymagany jest stan pod klucz to już niestety się nie zmieścimy. Dziękuję z góry za odpowiedź

  1. Wymagany stan zaawansowania zależy od banku. W PEKAO SA można zadeklarować stan deweloperski na całość. W PKO BP można zadeklarować stan deweloperski jeśli są dwie kondygnacje, wtedy jedna jest wykończona, druga może być w stanie deweloperskim (liczymy wtedy 3700 zł za m2 powierzchni użytkowej wraz z garażem).

 27. Dzień dobry. 5 lat temu nabyłam z partnerem dom w Anglii. Na chwilę obecną sprzedajemy nieruchomość i wracam sama do Polski. Przeczytałam kilka artykułów jednak nie znalazłam informacji czy posiadany w przeszłości dom za granicą będzie mnie dyskwalifikować? Dziękuję serdecznie za odpowiedź.

 28. Dzień dobry.
  Co w przypadku gdy Mąż pracuję na umowę o pracę w Szwecji i zarabia w Walucie SEK
  Mieszkamy w Polsce mamy 1dziecko i Prowadzimy gospodarstwo domowe w Polsce.Czy możemy starać się o bezpieczny kredyt hipoteczny 2%
  Mamy wkład własny.

  1. Dzień dobry. Bezpieczny Kredyt 2% udzielany jest tylko w PLN. Jednocześnie obowiązuje regulacja, iż kredyt hipoteczny udzielany jest w walucie przeważającego dochodu. Musiałby być w gospodarstwie drugi dochód w PLN, wyższy niż ten w SEK.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Planuje uzyskany dochód za mieszkanie w UK przelać na konto w Polsce oraz iść do pracy aby wyrobić sobie zdolność kredytową. Także środki które będę posiadać będą w walucie PLN. Jednak czy fakt posiadania nieruchomości w UK w przeszłości będzie dyskwalifikujący?

 29. Czy posiadając dziecko mogę przystąpić do BK jako singiel? Czy w takim wypadku BK mogę otrzymać tylko wspólnie z matką dziecka?

  1. W związkach partnerskich jeśli jest wspólne dziecko każdy z rodziców może przystąpić samodzielnie do BK2%. Jeśli jednak Matka dziecka posiada lub posiadał nieruchomość mieszkalną i zamieszkacie razem to będzie to przesłanka utraty dopłat.

   1. Gdzieś było odstępstwo, ze można dostać 2% jeśli nabyła mieszkanie przed narodzeniem się dziecka .

 30. Dzień dobry, a co w przypadku gdy moja partnerka, której przysługuje prawo do „kredytu 2%” otrzymałaby taki kredyt na mieszkanie, ale w przeciągu tych 10 lat zdecydowalibyśmy się na zalegalizowanie związku, a ja mam przepisany na siebie dom rodziców, który oni użytkują a ja tam nie mieszkam na stałe? Czy w takim razie straciłaby prawo do preferencyjnych warunków? Czy w tym czasie mógłbym być zameldowany w tym mieszkaniu? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź.

  1. Dzień dobry. Rozumiem, że nie jesteście ani małżeństwem, ani rodzicami wspólnego dziecka, a zatem wg ustawy nie tworzycie wspólnego gospodarstwa domowego. W takiej sytuacji zamieszkanie z Panem w tym mieszkaniu i/lub wejście w związek małżeński nie spowoduje utraty dopłat. Pana własność nie ma w takiej sytuacji znaczenia. Nie widzę przeszkód dla zameldowania partnera.

   W drugą stronę, jeśli wzięlibyście ślub i zamieszkacie w domu otrzymanym w darowiźnie od Pana rodziców, to jako Żona partnerka może się przeprowadzić do domu męża, a swoje mieszkanie wynająć bez utraty dopłat (art 9b, punkt 14).

 31. Dzień dobry. „Kredytobiorca nabył inną, kolejną nieruchomość mieszkalną (wyjątkiem jest dziedziczenie, czyli spadek).” Mam pytanie odnoście tego punktu związanego z możliwością utraty dopłat. Czy utraciłbym doplaty w sytuacji gdy zawarłbym umowę dożywocia z moim rodzicem, gdzie w umowie zawarta byłaby nieruchomość?

  1. Dzień dobry, żona dostała w darowiźnie działkę z domem jednorodzinnym który nigdy nie został odebrany i oddany do użytku. W rzeczywistości jest to dom teścia i on go w jakiś sposób użytkuje (nielegalnie). W księgach wieczystych widneje to jako grunt rolny, a w ewidencji gruntów w tamtym miesiącu zostało zmienione na grunt budowlany zabudowany budynkiem mieszkalnym i trzeba zapłacić podatek od nieruchomości, chociaż dom w dalszym ciągu jest nieodebrany czyli formalnie jak rozumiem znajduje się w stanie budowy.
   Czy w związku z tym, będziemy mogli dostać ten kredyt na zakup innej nieruchomości ?

   1. Dzień dobry. Powiedziałabym, że jest to „grubymi nićmi szyte” i w mojej subiektywnej ocenie nie jest spełniony warunek ustawowy. To jednak kredytobiorca ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia. Nie wiem, w którym roku dom był wybudowany, jakie obowiązywały wtedy regulacje (prawo budowlane). Rozumiem, że dom jest normalnie użytkowany i prace zostały zakończone.

 32. Dzień dobry,

  Chciałbym ubiegać się o BK w opcji dla singla. Czy taki kredyt przysługuje mi jeżeli obecnie mieszkam w nieformalnym związku z partnerką i jej dzieckiem, która w przeszłości posiadała 50% udziałów w domu jednorodzinnym? Dziecko nie jest wspólne. Chciałbym żebyśmy wszyscy zamieszkali w mieszkaniu z BK. Obawiam się, że w takim przypadku nie będzie możliwości żeby partnerka z dzieckiem wprowadziły się do mieszkania po jego zakupie z uwagi na art.9b, ust.12, punkt 3), ppkt g) [strona 38].

  1. Dzień dobry. Wg ustawy nie jesteście Państwo wspólnym gospodarstwem domowym i przywołane ograniczenie co do zamieszkania nie dotyczy Państwa sytuacji.
   Własność Partnerki jest bez znaczenia. Może Pan samodzielnie ubiegać się o BK. Według mnie nie ma również przeciwwskazań do późniejszego wspólnego zamieszkania (nie jest to użyczenie, jeśli nadal bez ograniczeń zaspokaja Pan potrzeby mieszkaniowe w całej nieruchomości) – choć w tym względzie pojawiają się odmienne interpretacje jednego z banków (na ten moment, bo to się też zmienia w trakcie wyjaśniania po stronie banków).

 33. Witam, byłabym wdzięczna za odpowiedź na kilka pytań.

  1. Czy korzystając z Bezpiecznego Kredytu można dokupić do lokalu mieszkalnego komórkę lokatorską jeśli jest ona pomieszczeniem przynależnym?

  2. Czy jeśli umowę rezerwacyjną na mieszkanie podpisałam bez komórki lokatorskiej i na podstawie tej umowy uzyskam warunkową decyzje kredytową od Banku to czy w sytuacji, gdy zdecyduję się na dokupienie komórki lokatorskiej możliwe jest dopisanie jej zakupu do umowy deweloperskiej? Czy powstaną problemy z powodu nieuwzględnienia zakupu komórki w umowie rezerwacyjnej z założeniem, że kwota kredytu pozostałaby ta sama, a zakup komórki sfinansowałabym gotówkowo?

  3. Czy jeśli chciałabym zakupić prawo do korzystania z miejsca postojowego w ramach nieruchomości wspólnej to zakup tego prawa mógłby znaleźć się na tej samej umowie deweloperskiej co zakup mieszkania, czy musiałaby być to oddzielna umowa?

  Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam.

  1. ad 1) Jako pomieszczenie przynależne komórka lokatorska jest wyceniana i kredytowana łącznie z mieszkaniem (docelowo będzie ta sama KW).
   ad 2) Komórka powinna być wybrana i uwzględniona już na etapie umowy rezerwacyjnej. Zakładam, że decyzja warunkowa nie dotyczy Bezpiecznego Kredytu, tylko standardowego kredytu, więc i tak będzie nowa decyzja i drugi wniosek, na bezpieczny Kredyt trzeba złożyć prawidłowo. Umowa deweloperska powinna się zgadzać z tym, co znalazło się we wniosku na podstawie umowy rezerwacyjnej. Nie jest możliwe opłacenie komórki poza kredytem, bo zmienia się cena i zmieniają się składowe nieruchomości.
   ad 3) Jeśli prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego jest w ramach nieruchomości wspólnej i jest przynależne do każdoczesnego właściciela mieszkania to również jest to składowa ceny i trzeba takie miejsce postojowe uwzględnić już na etapie umowy rezerwacyjnej.
   Jeśli prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego jest w ramach zakupu udziału w innej nieruchomości (hali garażowej) to może się znaleźć w tej samej umowie deweloperskiej lub w oddzielnej umowie i jest finansowane za gotówkę (nie jest kredytowane w ramach BK)

   1. Czy kupując mieszkanie z miejscem parkingowym w BK2% za 800k dla małżeństwa (600k kredyt + 200k wkład własny) jest jakakolwiek opcja, aby dokupić komórkę lokatorską?
    Np. po uzyskaniu kredytowania BK2% kupić taką komórkę za gotówkę?

    1. Jeśli komórka jest nabywana jako udział w hali garażowej – to można ją nabyć oddzielnie.
     Jeśli komórka lokatorska jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania (docelowo ta sama KW) i na etapie umowy deweloperskiej jej nie będzie to nie można jej później dokupić.

 34. Dzień dobry,

  Chciałbym skorzystać z kredytu na zakup mieszkania na jeszcze nieukończonym osiedlu. Termin zakończenia prac budowlanych ustalony jest na 31.03.2024, natomiast przeniesienie własności 31.07.2024.

  Czy jeśli skorzystam z Bezpiecznego Kredytu pod zakup tego mieszkania w obecnym roku, podpiszę we wrześniu 2023r. umowę deweloperską, a w maju 2024r. wezmę ślub z obecną narzeczoną to czy fakt, że przekazanie własności mieszkania będzie już po ślubie będzie generował jakieś problemy?

  1. Dzień dobry.
   Nie ma przeszkód by wejść w związek małżeński pomiędzy podpisaniem umowy Bezpiecznego Kredytu a aktem notarialnym przeniesienia własności.
   W akcie notarialnym będzie informacja o stanie cywilnym oraz, że mieszkanie nabywa Pan do majątku odrębnego. Nabycie własności konsekwentnie powinno nastąpić tylko na Pana, nie na małżonków.
   Później natomiast może Pan rozważyć rozszerzenie wspólności majątkowej małżonków u notariusza, co stanowi jeden z wyjątków przy zbyciu nieruchomości (nie powoduje utraty dopłat).
   Można też zrobić rozdzielność majątkową i pozostawić własność mieszkania tylko na Pana.

 35. Dzień dobry, super strona i masa informacji, fajnie że dzieli się pani tak obszerną wiedzą. Przeanalizowałem swoją sytuację z pani wpisem i mam sprzeczną informacje. Mam działkę budowlaną na którą wziąłem kredyt hipoteczny, Dom już na niej stoi w stanie surowym zamkniętym (warto całości około 600 tys. Zl), budowa jest w trakcie realizacji za własną gotówkę. Rozumiem żeby móc wnioskować o kredyt 2% na wykończenie/kontynuację budowy (150 tys. Zl) musiałbym spłacić kredyt na działkę i wtedy było by to możliwe? Dostałem informację od doradcy finansowego który był na dniach na szkoleniu w PKO że nie mogę mieć takiego kredytu hipotecznego przez ostatnie 3 lata i spłata nie pomoże dlatego bardzo chciałem doprecyzować czy ta klauzula 3 lat na kredyt hipoteczny na działkę budowlaną obowiazuje? Pozdrawiam serdecznie i z góry bardzo dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam, Wojtek

  1. Dzień dobry.
   W szkoleniu PKO BP faktycznie pojawił się warunek braku kredytu hipotecznego w okresie 36 miesięcy wstecz bez doprecyzowania celu tego kredytu.
   Ustawa natomiast wyraźnie wskazuje na cel w postaci nabycia mieszkania/domu:
   w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego albo spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego”

   Jeśli kredyt był tyko na zakup działki to od strony ustawy nie jest to przeszkoda. Może jednak wystąpić sytuacja zwłaszcza w początkowym okresie błędnej interpretacji po stronie banku i mogą wystąpić dodatkowe trudności w procesowaniu.

 36. Dzień dobry. Bardzo obszerny i pouczający artykuł. Niemniej próbowałem dopasować podane przykłady do swojej sytuacji i nie udało mi się dojść do konkluzji czy będę w stanie ubiegać się o BK2%. Sytuacja jest następująca:
  – jestem singlem więc obowiązuje mnie limit kwoty kredytu 500 000PLN
  – posiadam działkę o wartości ok. 130 000PLN
  – chcę wybudować na niej dom 104m2 pow. uzytkowej, wykonawca wycenia budowę do stanu deweloperskiego (z wewnętrznymi instalacjami, gotowy pod wykończenie) na 500 000PLN
  – aby wykończyć mieszkanie potrzebował bym przeznaczyć na to dodatkowe 150 000PLN środków własnych

  Czy w takiej sytuacji mogę ubiegać się o kredyt 2%? Czy bank sfinansuje budowę domu do stanu deweloperskiego (zakładając, że spełnię ich warunki co do min. ceny m2 powierzchni)? Czy w ogóle możliwe jest przy BK2% wykończenie domu ze środków z poza kredytu?

  1. Dzień dobry. Na razie nic nam nie wiadomo, by banki miały podchodzić do wymogów co do finalnego zaawansowania budowy inaczej niż w zwykłych kredytach.
   Może Pan zadeklarować stan deweloperski, który w PKO BP i Alior oznacza stan wykończony dla jednej kondygnacji i stan deweloperski dla drugiej kondygnacji.
   Bank nie weryfikuje kwoty zaangażowanej poza kredytem.

 37. Dzień dobry, świetny artykuł, dobrze porządkuje to co wiadomo na temat ustawy.

  Mam pytanie odnośnie punktu dotyczącego udzielania kredytu w walucie PLN. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i 90% faktur wystawiam podmiotom zagranicznym w USD i EUR. Oczywiście rozliczam się w Polsce i ewidencja przychodów prowadzona jest w PLN.
  Czy dla banku mój dochód jest dochodem w walutach obcych czy PLN i czy będę mógł się ubiegać o kredyt w PLN?

  1. Dzień dobry.
   W większości banków na dziś (jest tu zmiana na lepsze) dochód będzie przyjęty normalnie, jako dochód w PLN. W tych bankach, które wchodzą jako pierwsze do BK nie powinno być problemu.

 38. Dzień dobry, przyłączam się do pytania, jednak w kontekście poniższych zapisów ustawy (w wykluczeniach):

  „g) kredytobiorca udostępnił do zamieszkiwania lub wspólnego z nim prowadzenia gospodarstwa domowego lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny, o których mowa w lit. a i b, osobie która:

  – w okresie 12 miesięcy przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2%, prowadziła z tym kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe albo

  – będąc drugim rodzicem dziecka kredytobiorcy urodzonego albo przysposobionego przez kredytobiorcę przed dniem udzielenia bezpiecznego kredytu 2% nie prowadziła gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą

  – a prowadzenie przez tę osobę gospodarstwa domowego wspólnie z kredytobiorcą w dniu udzielenia bezpiecznego kredytu 2% oznaczałoby naruszenie warunku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1,”

  Czy to nie oznacza jednak, że nie mogę zamieszkać tam z partnerem (użyczenie do wspólnego zamieszkania), z którym mieszkałem już 12 miesięcy, czy ten ostatni punkt musi również byc spełniony jednocześnie? (Naruszenie warunku o ktorym mowa w art 9a ust. 1 pkt 1, cokolwiek to znaczy).

  1. Jako wspólne gospodarstwo domowe w rozumieniu ustawy traktowany jest małżonek (od dnia ślubu) lub drugi rodzic wspólnego dziecka (od dnia urodzin dziecka).
   Samo udostępnienie do zamieszkania nie skutkuje utratą dopłat.
   Dopłaty traci się tylko, gdy zostanie naruszony warunek braku posiadania mieszkania lub domu po stronie osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe (w rozumieniu ustawy), która nie była kredytobiorcą.

 39. Witam Panią.
  Czy dobrze rozumiem, że w Kredycie 2% gdy chcę jednocześnie skorzystać z gwarancji brakujacego wkładu własnego to NIE OBOWIĄZUJĄ mnie limity cen za m2 mieszkania?
  Bo przy RKM takie limity (dość niskie) są.
  A więc mogę kupić mieszkanie za 500.000 zł i otrzymać Kredyt 2% na 500.000 zł i bank nie bedzie zwracał uwagi na cenę za m2?
  Dziekuję.

   1. Na stronie rządowej widnieje jednak w pytaniu, czy trzeba mieć wkład własny:

    „Bezpieczny kredyt 2% to standardowy kredyt udzielany przez banki komercyjne. Różnicą jest dopłata od Państwa do pierwszych 120 rat kredytu. Jak każdy kredyt hipoteczny wymaga wkładu własnego o wysokości ustalonej przez bank udzielający kredytu. Zgodnie z przepisami ustawy wkład ten nie może być jednak wyższy niż 200 tysięcy złotych.”

    Jak więc jest?

    1. W zakresie kredytu hipotecznego obowiązują regulacje ustawowe (Ustawa o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami), Rekomendacje KNF dla banków, które tworzą ramy działalności banków. Na to nakładamy wewnętrzne procedury i regulacje danego banku.
     Do każdego kredytu hipotecznego udzielanego osobie fizycznej jest wymagany wkład własny w wysokości 20% (dla niektórych transakcji wyższy).

     Bank może (nie musi) udzielić kredytu bez wymaganego wkładu własnego pod pewnymi warunkami, którymi są np.:
     1) Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego – stosowane w standardowych kredytach
     2) Gwarancja BGK – stosowana w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym i Bezpiecznym Kredycie 2%.

     Objęcie jakiejś części kredytu ubezpieczeniem lub gwarancją nie powoduje, że bank tego wkładu nie wymaga, a jedynie może udzielić kredytu bez wymaganego wkładu własnego.

     Odpowiedź na stronie rządowej nie jest obowiązującym przepisem prawa i nie wydaje mi się w sprzeczności z możliwością uzyskania kredytu z gwarancją BGK brakującego wkładu własnego.

     Dodatkowo przy cenie nieruchomości powyżej 500.000 zł gwarancja BGK nie pokryje całego wymaganego wkładu własnego i ograniczeniem jest tez kwota samego kredytu (np. cena 700.000, wkład wymagany 20%=140.000, Kredytobiorca chce wnieść tylko 100.000 i uzyskać kredyt 600.000, wtedy kwota kredytu 40.000 w wysokości brakującego wkładu własnego objęta będzie gwarancją BGK)

 40. Dzień dobry,
  Czy dobrze myślę, że posiadając działkę budowlaną, która będzie wkładem własnym kosztorys budowy domu może wynieść max. 600 tys zł (dla małżeństwa)?

  Czyli mając pozwolenie na budowę na dom np. 150 M2 powierzchni użytkowej nie ma obecnie możliwości uzyskania tego kredytu, bo np. PKO BP ma minimalna kwotę budowy za M2 obecnie 4200 zł (stan deweloperski), co przy metrażu 150 M2 daje minimalną kwotę budowy jaką bank w kosztorysie akceptuje 630 tys zł?
  Czy dobrze rozumiem, że nie mam co czekać na ten kredyt?

  1. Dzień dobry.
   4200 to stan wykończony. Stan deweloperski 3700 zł. PKO BP nie jest jedynym bankiem.
   Dodatkowo – to czy można wnieść swoje środki w budowę, czy nie zależy od wartości działki. Jeśli działka jest warta 100.000 to jest miejsce na wkład własny w budowę (łącznie do 200.000 zł).

 41. Dzien dobry.
  Przeczytałem w Pani wpisie że:
  „Dla Bezpiecznego Kredytu 2% ograniczeniem wysokości wkładu własnego (z pewnymi wyjątkami opisanymi w dalszej części wpisu) jest wyłącznie kwota 200.000 zł. Projekt ustawy nie przewiduje dodatkowych ograniczeń w zakresie udziału procentowego wkładu własnego w koszcie inwestycji.

  Gdy kupujesz nieruchomość za 400.000 zł wkład własny w BK-2% może wynieść 200.000 zł, czyli 50%.”
  Byłem w Pekao SA i oni twierdzą że nie mogą co prawda jeszcze przyjmować wniosków, ale mają informację że wkład własny nie będzie mógł być wyższy niż 20%, a więc kupując mieszkanie za 480.000 zł moge maksymalnie wnieść 96.000 zł, a o 384.000 zł Kredytu muszę wnioskować. Tymczasem ja mam wkładu własnego 180.000 zł i chciałbym tylko 300.000 Kredytu 2%
  Słyszała coś Pani na ten temat by banki mogły samodzielnie decydowac o wysokosci maksymalnego wkładu własnego?
  Dziękuję Pani z góry za odpowiedź.

  1. Dzień dobry. Bank PEKAO SA jest w tej kwestii w błędzie.
   Ograniczenie maksymalnego wkładu własnego do 20% przy oprocentowaniu zmiennym obowiązuje dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego i te ograniczenia zostają wyrzucone z rozdziału wspólnego (mówiącego o wkładzie do 200 tys) do rozdziału dotyczącego tylko RKM.

   W aktualnie obowiązującej ustawie o RKM art.3, ustęp 3, punkt 1), ppkt a) i b) – wskazują na ograniczenia 200tys. oraz 20% lub 30%.
   Projektowana ustawa nadaje nowe brzmienie art.3, ustęp 3 punkt 1) – zostawiając tylko ograniczenie kwotowe 200.000 zł (artykuł wspólny dla RKM i BK).
   Jednocześnie w projektowanej ustawie w rozdziale 2 dotyczącym RKM w art. 5, ust. 1 dodaje się pkt 4 (dot. limitu ceny) i pkt 5 ( dotyczący procentowego ograniczenia wkładu) – to dotyczy tylko RKM.

 42. Dzień dobry,
  chcemy zawrzeć z narzeczoną notarialną umowę przedwstępną zakupu nieruchomości, dojdzie ona do skutku w czerwcu, przed wdrożeniem programu bezpieczny kredyt. Jednocześnie zawieramy związek małżeński na początku lipca i planujemy ubieganie się o bezpieczny kredyt na nieruchomość będącą podmiotem umowy przedwstępnej już jako małżeństwo. Czy widzą Państwo jakiekolwiek przesłanki mogące wpłynąć na nieudzielenie nam bezpiecznego kredytu przez bank?

  Nie posiadamy żadnych nieruchomości, spełniamy kryteria wiekowe. Nie mamy dzieci.

  1. Dzień dobry. Osobiście nie widzę przeszkód dla transakcji.
   Należy się liczyć z tym, że bank może poprosić o aneks do umowy przedwstępnej.
   Można od razu w umowie przedwstępnej zastrzec, że przed zawarciem umowy końcowej planujecie wstąpić w związek małżeński i w takiej sytuacji nabycie nieruchomości nastąpi do majątku wspólnego małżonków (lub określić w jakich udziałach, jeśli będzie rozdzielność majątkowa).

 43. Dzień dobry, jeżeli wraz z siostrą chcemy kupić dom jednorodzinny i podzielić go na dwa mieszkania to czy uda nam się dostać kredyt 2% ?

  1. Dzień dobry. Moim zdaniem NIE. Rodzeństwo nie może razem skorzystać z Bezpiecznego Kredytu na zakup domu. Nie można też wnioskować o dwa oddzielne kredyty na zakup każdy swojego udziału w domu. W grę wchodzi zwykły kredyt mieszkaniowy, ale bank się zabezpieczy na całym domu i późniejsze wydzielanie mieszkań może być problematyczne (wymaga zgody banku) oraz nie spowoduje to podziału kredytu.

 44. Szanowna Pani,

  bardzo dziękuję za ogrom wiedzy, którą w tym miejscu Pani przekazuje. Mam pytanie odnośnie maksymalnej kwoty kredytu. Czy małżonek, który BK bierze „na siebie” może otrzymać 600 tys. zł kredytu czy 500 tys.?

  Pytam, bo art, 9a, ust. 6, pkt. 1 stwierdza, ze limit 600 000 zł dotyczy „kredytobiorcy prowadzącego gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem”. Nie ma tu mowy o tym, że współmałżonek musi być kredytobiorcą. Żeby limit wyniósł 600 tys. zł współmałżonek musi być… współmałżonkiem 😉

  Taką interpretację podpowiedział mi prawnik. Czy Pani się z nią zgadza?

  1. Zaznaczam, że musimy otrzymać potwierdzenie z banków, że faktycznie będzie możliwość samodzielnego wnioskowania małżonka z rozdzielnością o BK. Pomimo, że ustawa wskazuje na „kredytobiorcę” i jego małżonka, to bank może stosować węższe kryteria.

   1. Tak, czytając literalnie ustawę to faktycznie wynika z treści, że małżonek z rozdzielnością przystępujący samodzielnie do kredytu (jeśli będzie taka możliwość) mógłby wnioskować o kwotę 600.000 zł, jeśli deklaruje prowadzenie wspólnego gospodarstwa z małżonkiem.

   2. Powyższe jednak (tak mi się wydaje) rodzi konieczność zadeklarowania we wniosku kredytowym ilości osób w gospodarstwie domowym z uwzględnieniem małżonka nie przystępującego do kredytu (analogicznie jak deklarujemy dzieci), bo kwota 600 tys nie wynika z samego faktu bycia w związku małżeńskim, ale z faktu wspólnego prowadzenia gospodarstwa z małżonkiem. To z kolei może spowodować, że policzymy tego drugiego małżonka do zdolności kredytowej w kosztach utrzymania, a jednocześnie nie bierzemy jego dochodu (dochód można uwzględnić tylko dla kredytobiorcy).

   To tak wybiegając, co banki mogą zrobić z zapisami ustawy, bo na dziś jeszcze informacji nie mamy.

 45. Dzień dobry,
  Czy jeżeli biorę kredyt jako singiel, a po 2 latach biorę ślub czy mogę dopisać drugą osobę do kredytu, albo jako współwłaściciela mieszkania ?

  1. Dzień dobry. Do kredytu jako kredytobiorcę – nie.
   Jako współwłaściciela nieruchomości (dla pełnej własności) – tak, poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej. W tym celu udajecie się Państwo do notariusza i aktem notarialnym rozszerza Pan wspólność majątkową również na nieruchomość, którą nabył Pan przed ślubem i która była to tej pory majątkiem odrębnym. Żona stanie się dłużnikiem rzeczowym (odpowiada tylko nieruchomością), ale nie będzie w roli kredytobiorcy.
   Ewentualne przystąpienie do długu w drodze aneksu do umowy kredytowej dopiero po okresie dopłat.

 46. Dzień dobry,

  Posiadam działkę o wartości 100 000 zł, chcielibyśmy wybudować dom o wartości 800 000 zł, kwota kredytu to 600 000 zł. Potrzeba jeszcze 200 000 zł, które mamy w gotówce. Czy w takim razie nie możemy przystąpić do programu bo wkład własny przekroczy 200 0000 zł ? Jak można to rozwiązać ?

  1. Dzień dobry. Jeśli wkładem własnym jest działka (100.000) i nakłady w budowę (200.000) to górna granica wkładu własnego (200.000) jest przekroczona i jeśli budowa rozpocznie się przed wejściem w życie ustawy to wchodzi ograniczenie kwotowe kredytu 150 tys (małżeństwa, gospodarstwa z dzieckiem). W innym przypadku (budowa rozpoczęta po wejściu ustawy) w ogóle finansowanie nie byłoby możliwe.
   Należałoby tak zrobić kosztorys, żeby nie przekroczyć 200 tys wkładu własnego uwzględniając margines błędu, że rzeczoznawca może działkę wycenić np. na 120-130 tys zł.
   Można kosztorys zrobić na stan deweloperski na kwotę np. 650.000 zł i wtedy dokładamy w budowę 50.000 własnych środków. Bank musi oczywiście zaakceptować kosztorys na taką kwotę uwzględniając powierzchnię domu. Przy czym stan deweloperski może oznaczać, że tylko jedna kondygnacja jest w stanie deweloperskim.
   Pozostałe prace wykończeniowe można już kontynuować z własnych środków poza kredytem.

   1. Dzień dobry,

    Bardzo dziękuję za solidną dawkę rzetelnych informacji!

    Czy mogłaby Pani powiedzieć coś więcej na temat „Przy czym stan deweloperski może oznaczać, że tylko jedna kondygnacja jest w stanie deweloperskim.”?

    Pozdrawiam

    1. Dzień dobry. Jeśli dom ma dwie kondygnacje, parter i np. poddasze użytkowe – można zaznaczyć wykończenie tylko dla parteru, a poddasze w stanie deweloperskim. Wtedy PKO BP zamiast 4200 policzy 3700 za m2 powierzchni użytkowej licznej z garażem.

 47. Dzień dobry 🙂 W trakcie budowy domu jednorodzinnego rozmyśliłem się i dom wystawiłem na sprzedaż (obecnie jest w stanie surowym otwartym, zostanie sprzedany w stanie surowym zamkniętym bądź deweloperskim). Czy zakwalifikuję się do programu?

  1. Dzień dobry.
   1. Jeśli sprzedaż nastąpi przed zgłoszeniem domu do użytkowania to fakt bycia właścicielem działki z rozpoczęta budową nie koliduje z warunkiem braku własności mieszkania lub domu. Wtedy można ubiegać się o BK2% na inną nieruchomość.
   2. Jeśli dom przed sprzedażą zostanie zgłoszony do użytkowania (etap najczęściej stanu deweloperskiego) to już uznajemy, że był Pan właścicielem domu. Wtedy nie będą spełnione warunki dla ubiegania się o BK2% na inną nieruchomość (zakładając spełnienie pozostałych kryteriów).

 48. Dzień dobry,
  Otrzymałam w drodze darowizny 1/3 domu rodzinnego, 1/3 jest rodziców, 1/3 moja i 1/3 brata.
  Nie zamieszkuje w tym domu. Czy w takiej sytuacji jestem wykluczona z programu?

  1. Dzień dobry. Tak, nie może Pani skorzystać z Bezpiecznego Kredytu z uwagi na to, że jest to darowizna. Wyjątkiem jest dziedziczenie (spadek) i ewentualnie darowizna otrzymana przed ukończeniem 18 roku życia o ile nieruchomość została zbyta przed ukończeniem 18 lat.

 49. Dzień dobry,
  czy osoba posiadająca 1/2 udziałów w mieszkaniu nabytej w drodze kupna może skorzystać z programu 2%?

 50. Dzień dobry Pani Bożeno,

  Posiadam spadek 50% mieszkania po mamie. Nie mieszkam w tym mieszkaniu od kilku lat, jednak dotychczas byłam w nim zameldowana (nie jestem zameldowana w tym mieszkaniu od miesiąca). W jaki sposób będzie weryfikowane czy nie mieszkam w tym mieszkaniu od 12 mies? Meldunek zmieniłam miesiąc temu, a przez ostatnie kilka lat mieszkałam z moim mężem w mieszkaniu jego rodziców, jednak w banku oraz na różnych innych dokumentach jako miejsce zamieszkania podawałam swoje miejsce zameldowania.

  Pozdrawiam,
  Bożena

  1. Dzień dobry.
   Miejsce zamieszkania podaje się we wniosku kredytowym na zasadzie oświadczenia. Do tej pory bank tej informacji nie sprawdzał. Zakładam, że na potrzeby Bezpiecznego Kredytu również zostaną przygotowane wzory oświadczeń, które kredytobiorca podpisze pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
   Gdyby bank miał się bawić w „policjanta” to adres zamieszkania wskazuje się też na deklaracji rocznej PIT, czy też płatności rachunków za nieruchomość mogą potwierdzić fakt zamieszkiwania w danej nieruchomości. Nie spodziewam się jednak, byśmy poszli w innym kierunku niż oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 51. Dzień dobry, rodzice w darowiznie przepisali mi dom w którym mają służebność mieszkać do końca życia, w obecnej chwili ja od 3 lat w nim nie mieszkam i chce go odpisać w pełni na siostrę.
  Czy w obecnej sytuacji będę mogą starć się z mężem o bezpiecznym kredyt w kwocie 150 tys zł na rozpoczęta już budowę?

  1. Dzień dobry. Nie, darowizna wyklucza z Bezpiecznego Kredytu, również ta przeszła. Dostępna będzie opcja Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (z opcją spłaty rodzinnej) lub zwykły kredyt.

   1. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Chciałam zapytać jeszcze czy kredyt w kwocie 150 tys zł na dokończenie zaczętej budowy jest kredytem hipotecznym czy konsumenckim?

    1. Kredyt pod zabezpieczenie nieruchomości (wpis hipoteki) nie jest kredytem konsumenckim.
     Przy kwocie 150 tys. można wnioskować zarówno o kredyt gotówkowy (konsumpcyjny) – wtedy jest on na cel dowolny i nie jest zabezpieczony na nieruchomości, kwestia tylko zdolności kredytowej.
     Można też wnioskować o kredyt mieszkaniowy, celowy. Jeśli wniosek będzie na etapie przed formalnym zgłoszeniem zakończenia budowy to będzie to kredyt na dokończenie budowy. Jeśli wniosek byłby składany już po uzyskaniu zaświadczenia o zgłoszeniu do użytkowania to będzie to kredyt na wykończenie (od stanu deweloperskiego).
     Kredyty wyłącznie na wykończenie (bez celu głównego) są możliwe do sfinansowania tylko standardowym kredytem (w celach RKM i BK tego nie ma).

 52. Dzień dobry, próbuję znaleźć odpowiedzi na dwa pytania:

  1) Czy jeśli moja partnerka, która należy do mojego wspólnego gospodarstwa domowego (jakkolwiek by tego nie próbować definiować) posiada prawo najmu do mieszkania komunalnego z PGM, czy to koliduje z możliwością wzięcia „Bezpiecznego Kredytu 2%”? Na moje oko nie, ponieważ takie mieszkanie komunalne to nie własność, tylko najem, ale nie wiem czy mam rację?

  2) Czy moja partnerka (brak ślubu) będzie mogła zamieszkać ze mną w tym mieszkaniu po wzięciu tego kredytu, czy będzie to przesłanka do utraty dopłat?

  Pozdrawiam!

  1. Aby doprecyzować, zarówno partnerka jak i ja nigdy nie posiadaliśmy na własność żadnych nieruchomości, oraz kredyt chcę ja sam wziąć na siebie.

  2. Dzień dobry.
   ad 1) Najem nie koliduje. Żadna forma najmu.
   ad 2) Zakładam, że tak pod warunkiem, że jako kredytobiorca bez przeszkód nadal będzie Pan zaspokajał swoje potrzeby mieszkaniowe w całej nieruchomości i nie będzie tu najmu żadnego z pomieszczeń. Tak była interpretowana przesłanka „użyczenia” mieszkania lub domu w poprzednich programach i zakładam, że podejście w BK będzie analogiczne. W drugim moim wpisie dotyczącym BK wrzuciłam interpretację, która była przy MDM (przy MDM przesłanką utraty dopłat było „wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie”, przy czym w definicji mieszkania mieścił się lokal mieszkalny i dom jednorodzinny).
   Jeśli w ten sam sposób interpretować przepisy, to chodzi o wykluczenie takiego użyczenia, gdzie kredytobiorca nie mieszka w nieruchomości i np. nieodpłatnie udostępnia ją innym osobom.
   Osobną kwestią jest zamieszkanie z małżonkiem lub rodzicem dziecka, gdzie dodatkowo dochodzi weryfikacja spełnienia kryterium braku posiadania mieszkania lub domu na moment wniosku o BK.

 53. Pani Bożeno, prośba o pomoc i informację:
  Mam działkę, jej wartosć to około 150.000 zł, budowa nie jest rozpoczeta.
  Mam wstępny kosztorys, na 500.000 zł, ale kredytu chciałbym tylko 350.000 zł (zdolność).
  Brakujace 150.000 zł jednak mam zgromadzone na koncie.
  Czy mogę ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%?
  Czy to 150.000 potrzebne do zamknięcia inwestycji będzie zsumowane z wartością działki (150.000 zł) i przekraczając kwotę 200.000 wkładu własnego uniemożliwi mi ubieganie sie o Kredyt 2%?
  A jeśli jednak będę mógł wnioskować o kredyt 2% to kiedy mam te własne srodki na budowę wnieść? Na początku budowy, ale juz po podpisaniu umowy kredytowej? Czy później?
  Dziekuję

  1. Dzień dobry.
   Standardowo swoje środki w budowę wnosi się albo przed uruchomieniem pierwszej transzy z banku, albo stosujemy kredytowanie naprzemienne, czyli najpierw transza kredytu, potem środki własne i na koniec transza kredytu zamyka inwestycję (środki własne mogą być wymagane do pokazania jako wbudowane przed drugą transzą lub przed ostatnią transzą kredytu).

   Przy Bezpiecznym Kredycie jeśli zabraknie zdolności kredytowej (nie mamy jeszcze kalkulatorów) to środki zadeklarowane do wniesienia w budowę zostaną zsumowane z wartością działki (potwierdzoną przez rzeczoznawcę) i tym samym zostanie przekroczone kryterium maksymalnego wkładu własnego 200 tys., a to oznacza odmowę przyznania Bezpiecznego Kredytu. Byłby więc możliwy kredyt standardowy.

   Jednocześnie nie będzie miało też zastosowanie kryterium wynikające z art. 29 pozwalające na wnioskowanie o obniżoną kwotę 100/150 tys., bo budowa rozpocznie się po 1 lipca 2023.

   Kosztorys powinien być minimum na stan deweloperski uwzględniając 3700 zł za m2 powierzchni użytkowej (włącznie z garażem w bryle budynku). Wnioskując o kredyt na budowę do stanu deweloperskiego wykończenie można już robić z własnych środków poza kredytem.

   1. Dziekuje.
    Paradoksalnie wiec im mniejsza wartość działki w tym przypadku tym lepiej dla mnie?
    Bo mógłbym wtedy zadeklarować i wniesc wiekszy wklad własny pieniężny w budowe, tak by nie przekroczył 200.000 zł?Czyli działka 100.000 zł, kosztorys na 450.000, kredyt 350.000 i srodki pienięzne 100.000 zł mogłyby spiąć Kredyt 2%?

    1. Tak, tylko trzeba pamiętać, że wartość działki potwierdzi rzeczoznawca i po wycenie wartości mogą się „rozjechać”.
     Dodatkowo ten kosztorys na 450 tys musi spełnić kryterium za m2.
     Jeśli dzisiaj zdolność jest na 350 tys i jeśli sprawdzą się ostatnie zapowiedzi ze strony ministra Waldemara Budy co do wzrostu zdolności kredytowej, to w granicach 30% można założyć, że wyjdzie więcej.

 54. Dzień dobry,
  Mam pytanie czy kwalifikujemy się do programu, jeżeli mieszkam razem z mężem i dziećmi razem z moimi rodzicami w domu jednorodzinnym, który jest w całości własnością moich rodziców. Moi rodzice chcą nam w całości przepisać dom, ale muszę spłacić 50% mojemu bratu – i na to chcemy wziąć kredyt w tym programie, ale nie wiem czy w tej sytuacji się klasyfikujemy. Bardzo proszę o odpowiedź.

  1. Dzień dobry. Możliwe ścieżki:
   [1] Kredyt na zakup całego domu od rodziców. Uwzględniając, że pozostałe kryteria (maksymalna kwota kredytu, wkład własny) są spełnione to na zakup całego domu może być udzielony Bezpieczny Kredyt. Na ten moment ustawa nie wyklucza zakupu od osób z I lub II grupy podatkowej. W tym przypadku nie mamy jednak kwoty na spłatę brata. Rodzice po otrzymaniu zapłaty mogą dalej zrobić darowiznę gotówkową.
   [2] Jeśli rodzice w całości darują dom Państwu to nie będzie możliwości pod zabezpieczenie tego domu uzyskania Bezpiecznego Kredytu na spłatę brata. Możliwa byłaby zwykła pożyczka hipoteczna.
   [3] Jeśli rodzice darują Państwu 50% własności domu i 50% bratu to nie będzie możliwości uzyskania Bezpiecznego Kredytu na odkupienie udziałów od brata. Możliwy byłby standardowy kredyt hipoteczny.

 55. Dzień dobry. Odziedziczyłam po mamie aktem notarialnym lokal mieszkalny na wsi 30m2 z dożywotnią służebnością. To jest bardziej szopa niż dom, warta nie więcej niż kilkadziesiąt tys. zł. Czy jest jakakolwiek szansa ubiegać się o kredyt 2%? Czy bezduszna litera ustawy wyklucza indywidualną interpretację

 56. Dzień dobry, chciałam zapytać ,czy w sytuacji posiadania własnej działki z rozpoczęta budowa której wartość przekroczy na pewno 200 tys, moglibyśmy z mężem jako wkład własny wnieść nasze środki pieniężne zamiast tej działki i za uzyskany kredyt ukończyć budowę. Chodzi mi o ominięcie ograniczenia dotyczącego kwoty maksymalnej kredytu 150 tys. zł
  .Dziękuję serdecznie za odpowiedź

  1. Dzień dobry. Nie ma takiej możliwości. Przy budowie domu środki własne do działka i nakłady wbudowane. Środki pieniężne na koncie nie są wkładem własnym – stanowią tylko udokumentowanie, że kredytobiorca ma źródło finansowania dla tej części z nakładów ujętych w kosztorysie, którą zadeklarował, że zrobi z własnych środków.
   Dodatkowo wartość samego gruntu i wartość nieruchomości po wybudowaniu domu potwierdzi rzeczoznawca.

 57. Dzień dobry. Mieszkanie, które znalazłam z mężem podlega sprzedaży na zasadach cesji umowy deweloperskiej, co jak już wiemy uniemożliwia skorzystanie z BK 2%. Co w sytuacji kiedy osoba sprzedająca złożyła wniosek o KW i po prostu czekamy na jej uzyskanie. Czy jest w ogóle jakaś możliwość, aby nie czekać pół roku na uzyskanie KW i w trakcie oczekiwania otrzymać BK 2% czy musimy poczekać do otrzymania KW i wtedy starać się o ten kredyt?

  1. Dzień dobry. Wniosek kredytowy rejestruje się albo z konkretnym numerem KW, albo jako „KW nowozakładana„. Konsekwentnie te same zapisy będą w umowie kredytowej i dokumentach do wpisu hipoteki. Czyli mamy „hipoteka na mieszkaniu dla którego SR prowadzi księgę wieczystą nr …” lub „hipoteka na mieszkaniu, dla którego SR założy księgę wieczystą„. Bank jednak w przypadku braku KW otrzymuje dokumenty pierwotne najczęściej umowę deweloperską i umowę wyodrębnienia lokalu do nowej KW w wykonaniu postanowień umowy deweloperskiej lub też wniosek o założenie KW dla spółdzielczego własnościowego prawa na podstawie zaświadczenia SM wydawanego w oryginale w jednym egzemplarzu.

   W opisanym przykładzie sytuacja może się w każdej chwili zmienić, czyli na moment wniosku nie mamy KW, ale np. na etapie decyzji lub po podpisaniu umowy kredytowej może się pojawić numer księgi wieczystej. To powodowałoby konieczność albo zmiany decyzji, albo aneksowania umowy kredytowej i poprawiania dokumentów dla sądu. Dodatkowo nie mamy pewności, czy osoba sprzedająca nie podpisała chwilę wcześniej aktu notarialnego z kimś innym, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić wzmianek w księdze wieczystej (bo jej nie ma), jak i nie działa tu rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Podpisanie aktu notarialnego w takim stanie prawnym jest ryzykowne zarówno dla nabywcy jak i banku kredytującego.

   Rozumiem, że osoba sprzedająca zamiast cesji zdecydowała się jednak podpisać akt notarialny z deweloperem i będzie to normalna sprzedaż na rynku wtórnym. Można miesiąc po akcie notarialnym z deweloperem złożyć do sądu pismo o przyspieszenie powołując się na zamiar sprzedaży nieruchomości. W części sądów to będzie bardziej kwestia 2 miesięcy, a nie pół roku.

   Co do zasady w takich sytuacjach jak ta czekamy na numer księgi wieczystej. Można teoretycznie złożyć wniosek kredytowy bez KW (z załączonym aktem notarialnym przeniesienia własności osoby sprzedającej ), ale umowa przedwstępna musi zawierać zapisy, że termin umowy końcowej zostanie wydłużony w sytuacji, gdy bank kredytujący będzie wymagał przedstawienia numeru KW. Wskazany byłby też zapis mówiący o prawie do odstąpienia od umowy przedwstępnej bez utraty zadatku, jeśli bank będzie wymagał numeru KW, a księga wieczysta nie zostanie założona do jakiegoś tam terminu.
   Jeśli bank nie odrzuci od razu wniosku to i tak spodziewałabym się warunku uzupełnienia numeru księgi wieczystej przed decyzją ostateczną.

   Osobiście nie wiem, czy jako kredytobiorca chciałabym uruchamiać środki z kredytu bez możliwości sprawdzenia księgi wieczystej.

 58. Witam Serdecznie i dziękuję za konkretny artykuł.

  Pytanie ode mnie:

  Czy jako Singiel wychowujący dziecko mogę liczyć na 500tyś czy 600tyś?

  P.S. dokładniej tworzymy z partnerką gospodarstwo i mamy wspólne dziecko, jednak partnerka ma swoje zobowiązania, które całkowicie przekreśliły by możliwość kredytu, a ja sam mam sporą zdolność, i chcielibyśmy wziąć ten kredyt tylko na mnie

  Pozdrawiam.

   1. Posiadała kiedyś część (1/3) mieszkania w spadku po rodzicach jakoś 13 lat temu, został udział sprzedany w tym samym roku.

 59. Dzień dobry,
  Chciałbym zapytać o następującą sytuację:

  2 osoby wspólnie wynajmujące mieszkanie i nie mające ślubu ani dzieci chcą wspólnie kupić nieruchomość z wykorzystaniem bezpiecznego kredytu 2%. Obie spełniają wymogi nieposiadania wcześniej (i obecnie) mieszkania oraz mają nie więcej niż 45 lat.

  Czy takie osoby mogą wspólnie przystąpić do programu na zasadach dla singla tj. z limitem 500 000 zł kredytu?

  Jeśli nie ma takiej możliwości, to czy jedna z tych osób może wziąć kredyt „na siebie”, a po kupnie mieszkania obie osoby wprowadzić się wspólnie i tworzyć gospodarstwo domowe? Czy w takiej sytuacji dopłaty zostaną utrzymane?

  Jeśli przepisy w jednoznaczny sposób nie regulują tych sytuacji, to czy można zgłosić się gdzieś z prośbą o oficjalną interpretację? Żeby później nie było niedomowień i nieprzyjemnych niespodzianek.

  Dziękuję za odpowiedź.

  1. Dzień dobry.
   1. Możliwe jest tylko wnioskowanie przez jedną z tych osób na siebie, wspólnie nie.
   2. Na interpretacje ze strony banków kredytujących lub BGK trzeba zaczekać, aż program wejdzie.
   3. W mojej ocenie (mogę się mylić) zamieszkanie z partnerem nie spowoduje utraty dopłat. Ocenę opieram na tym, że we wcześniejszych programach również była przesłanka w postaci „użyczenia” i interpretacje, że jeśli kredytobiorca nadal w całości mieszkania lub domu zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe to nie ma problemu (chodziło o takie użyczenie, gdzie kredytobiorca nie mieszka w nieruchomości lub nie ma swobodnego dostępu do niektórych pomieszczeń).
   W przesłankach utraty dopłat mowa o zamieszkaniu z osobą, z którą kredytobiorca prowadził wspólne gospodarstwo wskazując na datę początku (data ślubu, data urodzenia dziecka), ale to z kolei w kontekście naruszenia warunku o braku innej nieruchomości.

   Drugi Singiel (bez wspólnego dziecka) nie mieści się w ustawowej definicji „wspólnego gospodarstwa domowego” oraz fakt posiadania przez tego drugiego Singla (nie przystępującego do kredytu) nieruchomości pozostaje bez znaczenia.

   Projekt ustawy nadal stwarza wątpliwości interpretacyjne, stąd na wiążące interpretacje trzeba zaczekać.

 60. Dzień dobry,
  proszę o wyjaśnienie – czy jeśli mam z mężem działkę kupioną za 100 000 zł, na której chcemy postawić domek za 250 000 zł, ale właśnie otrzymaliśmy pozwolenie na budowę i założyliśmy już dziennik budowy (poza tym nie było jeszcze żadnych robót, geodety itp) to zakwalifikujemy się na kredyt w wysokości 200 000 czy dla nas max będzie 150 000?

  1. Dzień dobry. Wkład własny nie przekroczy 200.000 zł (działka 100.000 i nakłady 50.000), więc dostępna będzie pełna kwota kredytu.
   Pytanie tylko jaką powierzchnię użytkową będzie miał dom i czy kwota 250.000 w kosztorysie spełni wymogi banku co do minimalnego kosztu budowy?

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź 🙂 Dom ma 57m2 powierzchni użytkowej, zawarliśmy umowę z firmą budującą ten dom na kwotę 250 000 zł. Czy są jakieś zapowiedzi, co do minimalnej kwoty kredytu?

    1. Minimalna kwota kredytu wynika tylko z oferty danego banku. Mam tu na myśli minimalny koszt budowy np. 3700 zł za m2 dla stanu deweloperskiego, przy czym stan deweloperski wg banku może być inny niż ten realizowany przez firmę. Kosztorys może obejmować prace realizowane przez wykonawcę oraz w części te po stronie kredytobiorcy.

 61. Witam.
  Mam pytanie odnośnie sytuacji zakupu działki z rozpoczętą budową. Czy ustawa przewiduje i precyzuje taki przypadek?.

  1. W celach kredytu mamy m.in. budowę wraz z nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej. Ustawa (aktualnie cele są w RKM) nie odnosi się w tym miejscu do kwestii zaawansowania prac na nieruchomości gruntowej w momencie nabycia.

   Wkładem własnym kredytobiorcy przy nabyciu działki z rozpoczętą budową będzie kwota przekazana na rachunek zbywcy na poczet ceny zakupu (nie jest tu wkładem własnym nieruchomość gruntowa). Obowiązuje standardowe ograniczenie wkładu własnego 200 tys.

   Przy standardowym kredycie jest to normalna transakcja. Widzę jednak pewien element ryzyka przy Bezpiecznym Kredycie w zakresie innej interpretacji przepisu (łączenie celu: zakup domu w budowie i dokończenie budowy), stąd w umowie przedwstępnej należy zabezpieczyć się na okoliczność odmowy udzielenia kredytu.

 62. „W rozdziale 7 Art. 29. mowa jest o „maksymalny limit wydatków budżetu państwa przekazywanych do Funduszu…” a Pani pisał Ostatnia wersja projektu ustawy (13.04.2023) w rozdziale 7 (przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące) w artykule 29 wprowadza następujące zmiany:

  Wyłącznie dla Bezpiecznego Kredytu 2% możliwość wniesienia działki z rozpoczęta budową …” Coś mi nie pasuje ??

  1. Numeracja zmienia się w trakcie pojawiania się kolejnych wersji projektu.
   „Maksymalny limit” był w artykule 29 pierwszego projektu ze stycznia 2023.

   Ostatnia wersja – trzeba pobrać PDF pod adnotacją z 17.04.2023 „Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu”, strona 54, art. 29 mówi o działce z rozpoczętą budową.

 63. Czy można kredytować budowę domu jednorodzinnego tylko do stanu deweloperskiego (wycena nieruchomości bez wykończenia)?

  Chodzi o to że z wykończeniem wartość nieruchomości (razem z działką) mogłaby przekroczyć 1mln zł.

  Działka + projekt + pozwolenie na budowę które byłyby wkładem własnym to ~250 000, budowa do stanu deweloperskiego ~700 000

  Wykończenie planujemy za gotówkę po wybudowaniu

  1. Można kredytować stan deweloperski. Kosztorys nie może przekroczyć 600.000 dla małżeństw i gospodarstw z dziećmi. Jednocześnie musi być spełnione minimum banku w zakresie kosztu budowy. Gdyby kosztorys był na 700.000 zł to wkład własny rośnie do 350.000 i tym samym przekroczona jest kwota 200.000 zł.
   Przekroczenie tych 200 tys środków własnych dopuszczalne jest, gdy wkładem własnym jest wyłącznie pusta działka – w przeciwnym razie wchodzi ograniczenie kwotowe kredytu do 150 tys. To oczywiście na podstawie projektu ustawy.

 64. Dzień dobry, A co w przypadku kupna mieszkania za 690 tys., razem z miejscem postojowym np. 35 tys. – które są na jednej księdze wieczystej. Czy przekracza się limit programu dla singla? Co w takiej sytuacji?

  1. Jeśli miejsce postojowe sprzedawane jest jako prawo do wyłącznego korzystania (przez każdoczesnego właściciela lokalu mieszkalnego) i cena będzie określona łącznie, w tym przypadku 725.000 zł to według mnie nieruchomość nie będzie się kwalifikowała na Bezpieczny Kredyt. Przy kwocie kredytu 500.000 zł wkład własny wyniósłby 225.000 zł, czyli powyżej limitu. Nie ma też w takiej sytuacji możliwości wyceny i sprzedaży miejsca postojowego oddzielnie.
   Można jedynie negocjować z deweloperem cenę w dół.

 65. Dzień dobry. posiadam 25% w drodze dziedziczenia prawa własności do mieszkania po zmarłym tacie. Od września 2022 r. wynajmuje inne mieszkanie razem z mężem, w dotychczasowym nadal jestem zameldowana – zamieszkuje go moja mama. Czy mozemy starać się o kredyt 2 procent? mam wyciągi bankowe gdzie widać np. co miesięczne opłaty za wodę, energię na ewynajmowane mieszkanie. Bardzo proszę o pomoc.

  1. Dzień dobry. Warunkiem ustawowym jest brak zamieszkiwania, a nie brak meldunku. Po upływie 12 miesięcy braku zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości moim zdaniem warunki programu będą spełnione. Nie znamy natomiast jeszcze sposobów weryfikacji (kontroli) prawdziwości oświadczeń ze strony banków.

 66. Witam,

  w związku z dodanym zapisem:
  „który w dniu złożenia wniosku o udzielnie tego kredytu nie jest i nie był stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy poprzedzających złożenie tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, chyba że umowa ta została rozwiązana w związku dokonanym na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177) skutecznym odstąpieniem przez kredytobiorcę umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 tej ustawy.”;

  mam pytanie:
  Wzięliśmy kredyt hipoteczny na budowę domu pod koniec 2021r. Z uwagi na rosnące ceny materiałów i wysokość stóp procentowych postanowiliśmy po skończeniu stanu „0” zamknąć kredyt w maju 2022r (de facto mieliśmy go kilka miesięcy).
  Czy w związku z tym faktem jesteśmy wykluczeni z programu? Zapis mówi o stronie kredytu celem nabycia nieruchomości (czy nabyciem jest zakup czy budowa również?)

  1. Ciekawe pytanie.
   Czytając literalnie projekt ustawy – mowa o „nabyciu”. Budowa domu nie jest nabyciem (zakupem), więc ten cel kredytu mieszkaniowego moim zdaniem nie powoduje wykluczenia związanego z byciem stroną umowy innego kredytu mieszkaniowego w okresie 36 miesięcy wstecz.
   W mojej ocenie na ten moment możecie Państwo ponownie wnioskować o kredyt na dokończenie budowy z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu (zakładając spełnienie reszty warunków). Jeśli obecna wartość działki i nakładów przekracza 200 tys wejdzie ograniczenie kwotowe kredytu 150 tys (dla małżeństw i gospodarstw z dzieckiem).

 67. Pytanie o kredyt 2%.
  Znalazłem już dom w stanie developerskim na zakup którego chciałbym skorzystać z kredytu 2%.
  1. Jak najlepiej rozegrać kwestię zarezerwowania tej nieruchomości aby zakładając pozytywny scenariusz 1 lipca złożyć wniosek o kredyt?
  2. Jakie dokumenty będą wymagane przy składaniu takiego wniosku? Czy umowa przedwstępna jest tu konieczna?
  3. Czy kwota kredytu może uwzględniać także koszty wykończenia nieruchomości?

  Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam

  1. Tak, można do ceny nabycia dodać koszt wykończenia.
   Nie znamy daty wprowadzenia ofert przez banki, nawet zakładając lipiec nie wiadomo czy będzie to 10 lipca, 20 lipca, czy może 28 lipca. Termin zapłaty środków z kredytu powinien być długi, minimum koniec września 2023, a najlepiej do końca października.

   Co do konkretnej listy dokumentów proszę uzgodnić z osobą (doradca bankowy, pośrednik), u której będą składane wnioski kredytowe. Bez weryfikacji dokumentów i w komentarzu nie podam gotowego zestawu. Ogólna (poglądowa) lista jest podlinkowana na mojej stronie w menu w stopce.

 68. Dzień dobry, mam pytanie o kwestię zakupu nieruchomości wraz z zakupem udziałów w hali garażowej, które są ujęte w odrębnej księdze wieczystej (zatem de facto są to dwa odrębne przedmioty). Zakładam, że „bezpieczny kredyt 2%” wykluczy nabycie udziałów w hali garażowej w ramach kredytu ze wsparciem. Powstaje pytanie, czy zakupując udziały w hali garażowej ze środków własnych, nie straci się za chwilę uprawnień do korzystania z programu w myśl zasady, że po nabyciu nieruchomości nie można mieć prawa do innej nieruchomości? Czy w takim wypadku udział w hali garażowej podchodzi pod „inną nieruchomość”? Byłoby to mało logiczne, czy orientuje się Pani jak ustawa reguluje tą kwestię?

  1. Dzień dobry. Udział w hali garażowej nabywany jako odrębna nieruchomość będzie finansowany z własnych środków. Nie koliduje to z Bezpiecznym Kredytem, bo nie jest to nieruchomość mieszkalna. Utratę dopłat powoduje nabycie kolejnego mieszkania lub domu (z wyłączeniem spadku).

 69. Jestem w trakcie budowy domu (zaraz będą zaczynać fundamenty). Budowa na etapie fundamentów nie przekroczy 200 tys. Kiedy faktycznie będzie można wziąć kredyt 2%. Najwcześniejszy realny termin to sierpień 2023? Mam wątpliwości czy wstrzymywać budowę bo nie wiemy kiedy faktycznie będzie możliwe wzięcie kredytu. Kredyt o jakim myśle to 250 tys wiec 150 tys będzie za mało.

  1. Na ten moment nie jest znany termin. Spodziewamy się pierwszych banków jeszcze w lipcu, ale to tylko przypuszczenia.
   Przy kredycie na budowę w kwocie 250 tys. w grę wchodzi raczej standardowy kredyt, bo wartość działki i nakładów w budowę przekroczą 200 tys.

 70. Witam
  Posiadam udział w mieszkaniu (12,5%) nabyty drogą dziedziczenia po zmarłym tacie. Jestem zameldowany w tym mieszkaniu, ale już od dłuższego czasu tam nie mieszkam. Czy sam fakt zameldowania wyklucza mnie z możliwości skorzystania z programu? Jak to będzie weryfikowane? Czy wystarczy napisać oświadczenie, że od co najmniej roku nie mieszka się w tym mieszkaniu?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Zameldowanie nie jest równoznaczne z zamieszkaniem. Adres zamieszkania jest deklarowany na zasadzie oświadczenia we wniosku kredytowym. Pod kątem programu będą udostępnione odpowiednie druki, w tym również treść oświadczeń. Oświadczenia są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Czy i w jaki sposób będzie weryfikowana prawdziwość oświadczeń na razie nie wiemy.

   To co mi ewentualnie przychodzi do głowy to dokumentem weryfikującym może być np. zeznanie roczne PIT, które należy składać według miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Na ten moment jednak nie spotkałam się z sytuacją, by bank weryfikował dodatkowo adres zamieszkania PIT-em.

   1. Dziękuję za odpowiedź. A może mi Pani przybliżyć jaki sens ma wprowadzenie takiego zapisu w ustawie? Według mnie generuje to dodatkowe problemy przy składaniu wniosku, a dla części osób będzie po prostu krzywdzące bo nie będą mogły skorzystać z programu.

    1. Nie wiem jaki sens w tym zapisie widzi ustawodawca. Warunek braku zamieszkiwania od 12 miesięcy w odziedziczonej w udziale nieruchomości osobiście uważam za niepotrzebny i dyskwalifikujący część osób. Zwłaszcza dotyczy to dziedziczenia po zmarłych rodzicach, gdzie często przez jakiś czas dorosłe dzieci pozostają pod jednym dachem z drugim rodzicem w odziedziczonej nieruchomości.

 71. Mogę wcześniej przed wejściem programu podpisać umowę deweloperską i starać się o bezpieczny kredyt 2% po wejściu w życie programu? Zakup miałby być od dewelopera, gdzie pierwsza transza jest w styczniu 2024 r. Jak będą naliczane raty odsetkowe do czasu wypłaty wszystkich transz i co jeżeli rata odsetkowa przekroczy pierwszą ratę po dopłacie, wtedy tez będą dopłaty do rat odsetkowych i dopłaty zaczną się już liczyć?

  1. Tak. Można podpisać umowę deweloperską wcześniej i złożyć wniosek jak Bezpieczny Kredyt wejdzie w życie. Raty odsetkowe będą spłacane adekwatnie do kwoty uruchomionej transzy i w pełni płatne po stronie kredytobiorcy. Gdyby rata odsetkowo przekroczyła pierwszą ratę po dopłacie to wg projektu można zawnioskować o objęcie raty odsetkowej dopłatą, ale nie zwiększy to łącznej puli dopłat.

 72. Pani Bożeno, chciałbym kupić od spółki budującej domy w zabudowie bliźniaczej, działkę zabudowaną domem w stanie surowym zamkniętym. Jestem singlem. Cena zakupu domu w tym stanie to 500tys. Dom muszę dokończyć, żeby bank się na nim zabezpieczył. Mogę zawnioskować w ramach programu o kredyt na kwotę 500tys (300 tys na zakup plus 200 na dokończenie)? Wkład 200tys wnoszę do zakupu. Czy w tym przypadku traktowane jest to tak samo jak budowa indywidualna i max kwota o jaką mogę się ubiegać w ramach programu to 100tys na dokończenie budowy a pozostałą kwotę (400tys) muszę sfinansować standardowym kredytem hipotecznym?

  1. Wkładem własnym w przypadku zakupu nieruchomości w stanie surowym zamkniętym będzie kwota przelewana na rachunek zbywcy nieruchomości, a nie nieruchomość gruntowa. Będzie tu obowiązywało standardowe ograniczenie wkładu własnego do 200.000 zł.
   Można wnioskować o standardową kwotę kredytu.
   Kosztorys musi obejmować nakłady już poniesione przez zbywcę nieruchomości i nakłady do poniesienia przez kredytobiorcę i cały kosztorys musi spełnić kryteria bankowe co do minimalnego kosztu budowy z m2.
   Widzę tu jednak element ryzyka.
   W standardowym kredycie nie ma przeszkód, by połączyć zakup z dokończeniem budowy.
   Nie mamy natomiast 100% pewności, czy również w Bezpiecznym Kredycie bez przeszkód będzie możliwość połączenia dwóch różnych celów: zakupu i budowy.
   Stąd podpisując umowę przedwstępną na zakup takiej nieruchomości trzeba się zabezpieczyć zapisami odnośnie zwrotu zadatku w sytuacji odmowy udzielenia kredytu.

    1. Odpowiadając na pytanie o nowe ustalenia. W kwestii Bezpiecznego Kredytu nie ma i nie będzie interpretacji z banków do czasu wdrożenia produktu.

     Odnośnie Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (te same cele) w trakcie szkolenia bank potwierdził możliwość finansowania takiej konstrukcji.

 73. Witam. Gratuluje swietnej analizy BK2, super sie to czyta. Mam pytanie. Narzeczona odziedziczyla po zmarym tacie 16% z jednej nieruchomosci w Anglii, ktora jest juz sprzedana i nigdy tam nie zamieszkiwala. W tej chwili dodatkowo ruszyla sprawa spadkowa mieszkania w Polsce, ktore bylo rowniez wlasnoscia ojca narzeczonej, a ona w nim nigdy nie mieszkala. Prawdopodobnie zakonczy sie tym, ze narzeczona bedzie miala 16% udzialow w tym mieszkaniu. Czy taka nieruchomosc za granica skresla nas z udzialu w BK 2%? Sprawa w naszym wypadku nie jest oczywista i nie wiem czy mozna traktowac to jako 2 nieruchomosci, czy te za granica tez sie do tego wliczaja, co mowi o tym ustawa. Z gory dziekujemy za odpowiedz. Pozdrawiamy

  1. Dzień dobry. Nieruchomości położone za granicą nie liczą się. Byłoby więc tu dziedziczenie jednej nieruchomości w Polsce.
   Zgodnie z definicjami obecnej ustawy RKM (art 2, punkt 8):
   „Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o:(…) lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samodzielny lokal mieszkalny”.
   Po dodaniu do ustawy o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym zapisów dotyczących Bezpiecznego Kredytu wg projektu powyższa definicja zostaje bez zmian.

 74. Witam a ja mam pytanie co do bycia strona umowy kredytu. Mój tata był wspolkredytobiorca kredytu hipotecznego mojej siostry. Po jego śmierci odziedziczyłam 1\3 jego własności w domu rodziców(w którym nie mieszkam) ale również wskoczyłam w ten kredyt hipoteczny gdy siostra przyniosła do banku akt dziedziczenia po śmierci wspolkredytobiorcy. Nic nie podpisywałam, nie składałam żadnych dokumentów o zatrudnieniu, zarobkach itp. W tym roku zostałam z niego wykreślona. Czy to skreśla moje szanse na przystąpienie do programu?

  1. Dzień dobry. Pytanie jest bardziej natury prawnej i ta szczególna sytuacja może wymagać interpretacji po uchwaleniu ustawy. W mojej opinii dziedziczenie długu nie jest równoznaczne z byciem stroną umowy kredytowej, na podstawie której ten dług został zaciągnięty. Nie znam jednak odpowiedzi, jak sytuacja zostanie potraktowana pod BK-2%.
   [1] Co to znaczy „wskoczyłam w ten kredyt”?
   Fakt dziedziczenia długu (zobowiązanie do jego spłaty) nie powoduje wstąpienia w całą sytuację prawną spadkodawcy (kredytobiorcy) i jak rozumiem, nie podpisała Pani żadnej formalnej umowy skutkującej przystąpieniem do kredytu siostry? Tu radziłabym pobranie pełnego raportu BIK i sprawdzenie, czy ten kredyt widnieje na Pani raporcie BIK.
   [2] Co to znaczy zostałam z niego wykreślona? Czy tylko Siostra podpisała jakąś umowę/aneks z bankiem np. po weryfikacji samodzielnej zdolności kredytowej?

   1. Co do wskoczenia to po zgłoszeniu w banku śmierci wspolkredytobiorcy i przedstawieniu aktu dziedziczenia bank chyba sam wpisał, ja dostałam poczta informacje że na podstawie aktu dziedziczenia przejmuje część tego kredytu jakby. Nic nie podpisywałam. Teraz siostra złożyła dokumenty o wykreślenie mnie jako wspolkredytobiorcy a włączenie jej męża.

   2. W raporcie BIK jeszcze widnieje jako wspolkredytobiorca. Bank mógł mnie tak poprostu wpisać bez żadnych moich podpisów?

    1. Nie jestem prawnikiem i być może przydałaby się tu porada prawna. Nie wiem co było w treści aktu dziedziczenia w zakresie tego kredytu.
     Siostra, jak rozumiem, nadal terminowo spłacała raty kredytu. Gdyby były zaległości w spłacie to bank mógłby żądać spłaty zarówno od Siostry, jak i od Pani jako Spadkobierczyni. Nie jestem pewna i mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w przypadku zaległości w spłacie Pani dane bank mógłby zgłosić do Biura Informacji Gospodarczej, a nie BIK.
     Jeśli nie podpisywała Pani żadnej ugody, czy aneksu powodującego przystąpienie do długu, a następnie zwolnienie z długu to można spróbować:
     1. Zawnioskować do banku o sprostowanie błędnego wpisu w BIK i wykreślenie Pani jako współkredytobiorcy.
     2. Może Pani wysłać podobną prośbę przez profil BIK wyjaśniając, że jest to dług spadkowy i nie podpisywała Pani żadnej umowy z bankiem, powodującej przystąpienie do kredytu i określającej warunki spłaty akceptowane przez obie strony umowy. Być może dostanie Pani wskazówki z Biura Informacji Kredytowej co może Pani zrobić.
     3. Kolejnym krokiem jest reklamacja do banku najlepiej przez stronę internetową, a następnie do rzecznika ochrony praw konsumenta.
     4. W razie odmowy banku może Pani też wykorzystać ścieżkę skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 75. Pani Bożeno,

  bardzo dziękuję za Pani artykuł. To w mojej ocenie najlepsza analiza tej ustawy dostępna w sieci. Pozdrawiam serdecznie z Warszawy

  Michał Myszczyszyn

 76. Dobry wieczór na działce która kupiłem z żoną stał drewniany domek letniskowy ( zostal juz zlikwidowany) czy fakt osiadania w przeslosci domku letniskowego może zdyskwalifikować mnie do kredytu 2%. Planuję budowę na tej działce. Z góry dziękuję za odpowiedź

  1. Dzień dobry. Domek letniskowy nie jest domem jednorodzinnym i nie służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Fakt, że taki drewniany domek stał kiedyś na działce nie dyskwalifikuje z Bezpiecznego Kredytu.

 77. Dzień dobry. Posiadamy z mężem działkę z rozpoczętą budową że środków własnych ssz. Potrzebujemy około 300tys na dokończenie. Projekt mówi o 150 tys czy drugą połowę kwoty mogę zaciągnąć inny kredyt hipoteczny? Czy tylko gotówkowy? Dziękuję za odpowiedź

  1. Dzień dobry. NIE, nie można zaciągnąć innego kredytu hipotecznego. Są dwa rozwiązania:
   1. Standardowy kredyt hipoteczny na dokończenie budowy w kwocie 300 tys.
   2. Wniesienie ze środków własnych (wbudowanie) kolejnych 150 tys. i wnioskowanie o Bezpieczny Kredyt dopiero na etapie, gdy zakończenie inwestycji będzie wymagało zaangażowania tylko tych brakujących 150 tys. Tu dodatkowo warunek, że wkład własny i kredyt nie mogą przekroczyć 1 mln.

   Jednocześnie środki na wkład własny nie mogą pochodzić z kredytów i pożyczek. Kosztorys (koszt budowy) musi spełnić kryteria bankowe co do minimalnego kosztu budowy za m2.

   1. Rozumiem ale biorąc kredyt 2% 150tys po wykorzystaniu kwoty mogę wziąć kredyt gotówkowy by dokończyć resztę. Wkład własny liczy się do momentu wzięcia kredytu czy ja do nieruchomości dołożę później coś to chyba nie ma znaczenia? W ustawie jest zapis że kwota na dokończenie budowy lub kwota na część z prac budowlanych.

    1. Kredyt na budowę lub dokończenie budowy jest udzielany zgodnie z procedurami bankowymi. Co do zasady bank zamyka inwestycję, a kwota wkładu własnego i kredytu w ocenie banku musi zapewnić finansowanie 100% inwestycji. Dokumentem finalnym jest zaświadczenie o zgłoszeniu do użytkowania. Część banków sfinansuje budowę do stanu deweloperskiego, ale różnie ten stan jest rozumiany oraz banki przyjmują różny minimalny koszt budowy.
     Jeśli w ocenie banku kwota 300 tys. będzie niezbędna, żeby zakończyć inwestycję to nie udzieli kredytu na 150 tys. i nie przyjmie zaniżonego lub częściowego kosztorysu.

   2. A co w sytuacji gdy był brany kredyt gotówkowy (bez określonego celu) ale skonsumowany na zakup działki (nadal spłacany) np. 50 tys, kosztorys domu opiewa na około 1mln zł (wraz z działką), na obecnym etapie mogą być wykonane prace za około 600 tys (wraz z działką). Potrzeba zatem około 400 tys aby dokończyć budowę.

    1) Czy ten kredyt gotówkowy ma jakieś znaczenie?
    2) Aby skorzystać z kredytu 2% czy można zrobić np:
    a) oszacować ponownie dom (no bo materiały staniały więc cena ulegnie obniżeniu ;-), i powiedzmy że będzie to około 250tys mniej niż wcześniej (bo barujące 400 – 150 = 250…)
    b) dom wyceniony na 750, zrobione 600 -> brakuje 150 więc inwestor łapie się na kredyt 2%
    c) niestety inwestor nie mógł doprowadzić dom do stanu akceptowalnego przez bank – zakończyć budowę i bierze inny kredyt hipoteczny – na np. 250 tys bo podobno można brać kilka kredytów hipotecznych na ten sam dom, tylko czy ten drugi kredyt nie jest sprzeczny z przepisami odnośnie kredytu 2%?

    Jest jakaś szansa że w senacie zgłoszą odpowiednią poprawkę a następnie sejm ją przyjmie – pewnie takich przypadków jest wiele i ludzie którzy wynajmują ale jednak zdecydowali się na pierwsze swoje mieszkanie (budując dom) i mając najgorszy z możliwych stanów (np. SSZ) są w gorszej sytuacji niż ci który np. są już na wykończeniówce lub mają np. fundamenty lub np. wcale nie zaczęli się budować a np. czekają na pozwolenie na budowę.

    1. 1. Kredyt gotówkowy wpłynie na zdolność kredytową.
     2. Do wniosku kredytowego trzeba przygotować kosztorys uwzględniając przynajmniej minimalny koszt, jaki przyjmuje bank. Bank nie wnika i nie weryfikuje na podstawie faktur ile faktycznie wyniosły wydatki. Ma to być w miarę realne.
     3. Przy kredytach standardowych zdarza się, że kredytobiorca nie doszacował kosztu budowy i np. w drodze aneksu podwyższa kwotę kredytu. Dwa kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym na jednej nieruchomości (dom) najczęściej dotyczą sytuacji, gdy jeden kredyt jest na działkę, a drugi na budowę. Może być też sytuacja, że drugi kredyt to pożyczka hipoteczna lub kredyt konsolidacyjny, o ile wartość nieruchomości pozwala na dodatkowe obciążenie. Co do zasady wszystkie kredyty obciążające daną nieruchomość są w tym samym banku.
     4. Przy Bezpiecznym Kredycie nie wydaje mi się możliwe dobranie kwoty kredytu w sytuacji niedoszacowania kosztu budowy nawet, jeśli kwota kredytu i wkładu nadał mieściłaby się w parametrach programu.
     5. Nie wydaje mi się też możliwe zaciągnięcie drugiego kredytu po BK i po zgłoszeniu do użytkowania na samo wykończenie domu, skoro cel „wykończenie” mieści się w kredycie na budowę, a kredytobiorca nie potrzebował wnioskować o wyższą kwotę lub celowo tego nie zrobił.
     6. Teoretycznie nie ma przesłanki utraty dopłat w sytuacji obciążenia kredytowanej Bezpiecznym Kredytem nieruchomości innym kredytem np. pożyczką hipoteczną. Jednak jeśli wkładem własnym była działka wolna od kredytu wątpliwe jest, by bank kredytujący zechciał pod to samo zabezpieczenie udzielić np. pożyczki hipotecznej.

 78. Dzień Dobry,
  Mam z żoną intercyzę i jeszcze przed zawarciem aktu małżeństwa kupiłem mieszkanie. Czy w takim przypadku jak żona nie jest właścicielem żadnej nieruchomości, to czy może wziąć kredyt 2% za zakup domu/mieszkania?

  1. Dzień dobry.
   Na ten moment nie potrafię wiążąco odpowiedzieć na pytanie w kwestii możliwości samodzielnego ubiegania się o Bezpieczny Kredyt 2% przez małżonka z rozdzielnością majątkową. Dotychczas w kredytach preferencyjnych Małżeństwo było traktowane jako jedno gospodarstwo niezależnie od rozdzielności czy wspólności majątkowej. Zmiany marcowe w projekcie ustawy rodzą w tej kwestii wątpliwości z uwagi na zapisy o udostępnieniu nieruchomości to zamieszkania małżonkowi. To kwestia do wyjaśnienia.

   Jeśli okaże się, że jednak można samodzielnie zawnioskować o BK-2% z rozdzielnością majątkową to wejdzie przesłanka dla utraty dopłat w sytuacji udostępnienia do zamieszkania nieruchomości małżonkowi, który był właścicielem nieruchomości w dniu złożenia wniosku o BK.

   1. Pani Bożeno, temat rozdzielności jest teraz nośny, ale czy jeśli marcowe zmiany miałyby na celu umożliwienie samodzielnego wnioskowania przez jednego ze współmałżonków, to nie zredefiniowano by wówczas definicji gospodarstwa domowego? Bo przecież „BK2% przysługuje prowadzącemu gospodarstwo domowe(…)” – czyli w przypadku małżonków – łącznie

    1. Niekoniecznie. W ustawach dotyczących MDM i Rns jako nabywcę mieliśmy wyraźne wskazanie „oboje małżonków”.
     Teraz dla RKM/BK mamy:
     1. „gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez pełnoletnią osobę fizyczną”
     2. „gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie przez małżonków”
     Skoro dodano przesłankę utraty dopłat zamieszkanie z małżonkiem, który na dzień wniosku o BK nie spełniał kryterium własności (małżeństwo istniało już w momencie wnioskowania o BK) to mam wątpliwość, czy małżonek z rozdzielnością może zadeklarować, że prowadzi gospodarstwo „samodzielnie”. Tym samym małżonek z rozdzielnością może wpaść w definicję nr 1 (osoba pełnoletnia prowadząca samodzielnie gospodarstwo).
     To są kwestie do wyjaśnienia.

    2. Pani Bożeno, gdzie w ustawie znajduje się jako przesłanka utraty dopłat „zamieszkanie z MAŁŻONKIEM”? Bo rozumiem że taki zapis mógłby otwierac furtkę do interpretacji na korzyść osób z rozdzielnością majątkową. Ale w wersji która wyszła z Sejmu 17 kwietnia nie umiem takiego zapisu znaleźć.
     Dziękuję

    3. Co do „furtki” zdania są podzielone i jedną z opcji jest też w wykluczeniach uwzględnienie byłego małżonka, jeśli rozwód był w ciągu 12 miesięcy przed BK, a po wzięciu BK ten były małżonek zamieszka z kredytobiorcą. Kwestia rozdzielności pozostaje pod znakiem zapytania. Na dziś w RKM nie ma opcji wnioskowania samodzielnie małżonka z rozdzielnością.

     Tu sięgamy do:
     art 9a ust 1 pkt 1 – gdzie jest mowa iż warunek musi spełnić również osoba prowadząca wspólnie gospodarstwo
     art 9a ust 2 – gdzie jest doprecyzowanie, że dla małżonków początkiem jest dzień ślubu, a dla rodziców dziecka dzień narodzin
     art 9b ust 12, pkt 3) ppkt g) – gdzie jest mowa o udostępnieniu nieruchomości osobie z którą w ciągu 12 miesięcy przed BK było prowadzone wspólne gospodarstwo, ale tylko gdy naruszyłoby to warunek z art 9a ust 1 pkt 1, czyli wracamy do kwestii braku mieszkania lub domu przez osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo, gdzie w ramach tej definicji mieści się małżonek i rodzic dziecka.

     Tu powstaje pytanie, czy ten okres 12 miesięcy przed BK dotyczy również byłych małżonków, gdzie rozwód nastąpił w ciągu 12 miesięcy przed wnioskowaniem o BK.
     Wtedy byłby to zapis eliminujący sytuacje rozwodów z uwagi na BK, ale wcale nie otwierający furtki dla samodzielnego wnioskowania z rozdzielnością majątkową.

     To się dopiero wyjaśni.

 79. Dzień dobry, proszę o potwierdzenie, czy dobrze rozumiem- wg nowych zapisów, jeśli kilka lat temu odziedziczyłam po babci rudere( mieszkankę nienadające się do zamieszkania), sprzedałam za niewielkie pieniądze, żeby się pozbyć problemu, to teraz nie mam szansy( razem z mężem, który nigdy nie posiadał nic na własność) wziąć kredyt 2%?

  1. Dzień dobry. Dokładnie tak samo rozumiem zapisy projektu ustawy. Zakładam, że dziedziczenie dotyczyło 100% własności mieszkania po Babci, a w takiej sytuacji to wyklucza z Bezpiecznego Kredytu.

 80. Dzień dobry
  1. Czy w przypadku gdy działka z rozpoczętą budową (stan 0) mieści się w kwocie 200 000 zł, można wnioskować o kredyt 2% w pełnym zakresie?

  1. Dzień dobry. Tak, zależnie od rodzaju gospodarstwa domowego 500 lub 600 tys. Trzeba uwzględnić pewne ryzyko wynikające z faktu, że wartość działki ostatecznie potwierdzi rzeczoznawca, więc przy wartościach „na styk” można finalnie przekroczyć próg wkładu własnego.

 81. Dzień dobry, dostanę wraz z partnerem od rodziców działkę z zaczętą już budową domu jednorodzinnego. Czy w takim przypadku możemy się starać o kredyt BK2% by budowac dalej dom? Czy jeśli jest to darowizna to jesteśmy już na starcie wykluczeni z programu?

  1. Dzień dobry. Wkładem własnym będzie działka z rozpoczętą budową, której kredytobiorca jest właścicielem. Nie ma znaczenia, czy nabyliście działkę drogą umowy kupna-sprzedaży, czy drogą darowizny. Darowizna działki nie wyklucza z programu Bezpieczny Kredyt 2%.
   Osobną kwestią będzie:
   [1] Górna granica wkładu własnego (o czym jest we wpisie) oraz koszt budowy spełniający kryteria bankowe.
   [2] Możliwość wnioskowania z partnerem (albo ślub, albo wspólne dziecko).

   1. Bardzo dziękuję Pani za wyczerpującą odpowiedź. Teraz już wiemy na czym stoimy i można myśleć dalej. Pozdrawiam

   2. Witam, rozumiem, ze w tym wypadku (rozpoczęta budowa) nie będzie można starać się o pełen kredyt, a tylko 100/150tys? Nawet jeśli działka z rozpoczęta budowa nie przekracza wartości 200 tys?

 82. Dzień dobry,
  Mam 2 pytania, bede bardzo wdzięczna za odpowiedz 🙂
  1. Czy poniższy zapis o przesłankach do utraty dopłat: „utrata dopłaty nastąpi również, jeśli kredytobiorca udostępni do zamieszkania nieruchomość osobie, która w okresie 12 miesięcy przed uzyskaniem kredytu prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe, a prowadzenie wspólnie tego gospodarstwa w dniu udzielenia kredytu oznaczałoby naruszenie warunku braku nieruchomości mieszkalnej” może dotyczyć sytuacji gdy jedno z narzeczonych posiada już mieszkanie, drugie bierze kredyt jako singiel, następnie biorą ślub i żona (posiadająca własne mieszkanie) wprowadza się do mieszkania męża, które kupił z pomocą BK2%? Czy też dotyczy to tylko sytuacji, kiedy kredyt został wzięty po ślubie?

  2. Czy jeśli w trakcie trwania 10-letniego okresu dopłat dojdzie do konieczności sprzedania lub wynajęcia mieszkania – tracimy tylko dalsze dopłaty, czy też będzie konieczność zwrotu wcześniejszych dopłat?

  Bardzo dziękuję za odpowiedź!

  1. Dzień dobry.
   ad 2) Przy sprzedaży mieszkania kredyt zostanie całkowicie spłacony, więc nie będzie do czego dopłacać. Przy najmie należy ten fakt zgłosić do banku. W obu przypadkach jest to przesłanka do zaprzestania dopłat. Wcześniejszych dopłat nie trzeba zwracać.

   ad 1) W tym punkcie mam wątpliwości i nie wiem, jakie dokładnie intencje przyświecają ustawodawcy. W szczególności nie wiem, czy przy tym warunku definicję „gospodarstwa domowego” należy rozumieć szeroko (w tym związki partnerskie bez dzieci), czy też odnosimy się tylko do definicji gospodarstwa domowego kwalifikującego do BK i RKM (singiel, małżeństwo i rodzice wspólnego dziecka). Zmiany marcowe budzą m.in. wątpliwość, czy jednak rozdzielność majątkowa pozwoli na BK-2% tylko jednemu z małżonków.
   Możliwe, że chodzi tylko o wykluczenie takich sytuacji, gdzie dwie osoby kwalifikowałyby się do kredytu jako osoby prowadzące „wspólne gospodarstwo domowe”, a celowo tego nie robią chcąc ominąć warunek braku własności.

   Moje wątpliwości wynikają z wyjaśnienia zasad kwalifikowania jako wspólne gospodarstwo (art 9a, ust 2) „Okresem pozostawania w gospodarstwie domowym kredytobiorcy w rozumieniu ust. 1, w przypadku prowadzącego to gospodarstwo wspólnie z kredytobiorcą:
   1) małżonka kredytobiorcy – jest okres liczony od dnia zawarcia małżeństwa z kredytobiorcą;
   2) drugiego rodzica dziecka kredytobiorcy – jest okres liczony od dnia urodzenia tego dziecka.”

   Rozumiejąc definicję gospodarstwa domowego wąsko (wg ustawy) to udostępnienie mieszkania partnerowi życiowemu (obecnemu lub przyszłemu) nie powinno stanowić przesłanki do utraty dopłat, ale tak jak zaznaczyłam, mam wątpliwości co do intencji ustawodawcy.

 83. Dzień dobry,

  Mam pytanie dotyczące cesji umów deweloperskich. Cytując projekt ustawy:

  „Rodzinnego kredytu mieszkaniowego ani bezpiecznego kredytu
  2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo
  domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na
  kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą
  tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską (…)”

  Czy tyczy się to również umów scedowanych przed dniem wejścia w życie ustawy? Wydawałoby mi się, że nie, ponieważ w momencie wejścia ustawy w życie dana osoba jest już poniekąd 'właścicielem’ umowy (z braku lepszego słowa). Innymi słowy, nabycie przez nią prawa własności lokalu nie następuje w związku z przeniesieniem wierzytelności, ponieważ to przeniesienie już nastąpiło.

  Co Pani o tym sądzi?
  Pozdrawiam serdecznie,
  Mateusz

  1. Dzień dobry.
   1. W kwestii Bezpiecznego Kredytu – moim zdaniem nie ma znaczenia kiedy została podpisana umowa cesji i czy całość środków dla zbywcy praw kredytobiorca przelał ze swoich środków, czy to kredytował. Moim zdaniem dodany przepis wyklucza każdą umowę cesji (trójstronną) z BK-2%. Zawsze też taka umowa cesji praw jest z datą wcześniejszą niż data umowy kredytowej.
   2. Druga kwestia to zmiana do ustawy o ochronie praw nabywcy w kwestii cesji. Ta zmiana wejdzie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia ustawy, a do umów cesji zawartych wcześniej stosuje się przepisy dotychczasowe. To jednak moim zdaniem nie pozwoli na finansowanie Bezpiecznym Kredytem. Zostaje kredyt standardowy.
   Mogę się oczywiście mylić, a ostatecznie decyduje bank kredytujący.

 84. Pani Bożeno,

  Temat, który poruszaliśmy kilka komentarzy poniżej został również poruszony przez komisje sejmowe. Ze sprawozdania wynika, że ograniczenie wkładu własnego 200 tys. zł nie obowiązuje (obowiązuje wtedy łączny limit 1mln dla kredytu i wkładu) w poniższym przypadku:

  W przypadku gdy wkładem własnym kredytobiorcy jest wyłącznie:
  1) nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku

  Pytanie tylko czym jest „obiekt budowlany” bo według definicji prawa budowlanego powinien nadawać się on do zamieszkania i mieć funkcjonujące instalację.Wynikałoby z tego, że SSO/SSZ umożliwiają korzystanie z limitu 1mln zł dla gruntu, wyceny stanu prac i wysokosci kredytu, limit 200 tys. w takim wypadku nie obowiązuje.
  Jednak jest to tylko moja interpretacja, gdyż w ustawa nie precyzuje czym jest obiekt budowlany.

  1. Dodałam na końcu wpisu akapit z aktualizacją w zakresie wkładu własnego w postaci działki z budową.
   Moim zdaniem nadal wkładem własnym musi być działka bez rozpoczętej budowy, żeby skorzystać z pełnej dostępnej kwoty kredytu (przy ograniczeniu wkład własny plus kredyt do 1 mln.).
   Artykuł 29 (strona 58) projektu kwietniowego wprowadza wyjątek w postaci wkładu własnego w postaci działki z rozpoczętą budową, ale jednocześnie pojawia się ograniczenie kwoty kredytu do 100.000 zł dla Singla oraz do 150.000 zł dla Małżeństw i gospodarstw z dziećmi.

 85. Dzień dobry, mam pytanie zwiazane ze zmianami w projekcie ustawy. Czy jeśli miałam kredyt hipoteczny na działkę budowlaną, musi minąć 36 miesiecy zeby móc dostac bezpieczny kredyt 2%?
  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Nie, warunek dotyczy kredytów hipotecznych na mieszkanie lub dom. Kredyt na działkę nie wyklucza, ale jeśli celem BK będzie budowa na tej działce, to kredyt trzeba całkowicie spłacić.

 86. Dzień dobry
  Czy będę mógł skorzystać z programu kredyt 2% razem z żoną na wykończenie jeśli obecnie mamy dom w budowie w stanie deweloperskim?

  1. Dzień dobry. Wykończenie nie jest samoistnym celem kredytu, ale jest „dodatkiem” przy zakupie nieruchomości lub budowie domu.

   Jeśli dom zostanie formalnie zgłoszony do użytkowania to nie będzie to już kredyt na budowę, ale wyłącznie na wykończenie. To moim zdaniem wykluczy z programu (mogę się mylić).

   Jeśli nie ma formalnego zgłoszenia do użytkowania to ewentualny kredyt byłby kredytem na dokończenie budowy. To, czy taka nieruchomość zakwalifikuje się do finansowania Bezpiecznym Kredytem zależy, czy będą w projekcie ustawy zmiany (są ponoć takie plany). Na dziś górną granicą wysokości wkładu własnego (działka z domem w budowie) jest wartość 200.000 zł.

 87. Dzień dobry,

  Cyt. „Autopoprawka Rady Ministrów z 6.04.2023 dodaje wykluczenie z celów kredytowania (zarówno RKM, jak i BK-2%) cesji z umowy deweloperskiej lub umów przedwstępnych zawartych z deweloperem.”
  Czy to oznacza, że jeżeli spiszę umowę przedwstępną w najbliższym czasie (w kwietniu czy maju) z deweloperem przed przyznaniem kredytu BK-2% to kredyt w tej formie nie zostanie mi przyznany? Deweloperzy z którymi rozmawiałem umożliwiają zawarcie umowy przedwstępnej w tym momencie ze sfinalizowaniem transakcji po przyznaniu kredytu BK-2%. Wymagają jedynie wpłaty kilku tysięcy zł, które zwrócą w przypadku gdy kredyt BK-2% nie zostanie przyznany lub pieniądze te przepadną gdy klient sam się wycofa pomimo przyznania kredytu.

  Deweloperzy oczekują umowy przedwstepnej jako potwierdzenia, że nie rezerwują lokali na próżno i nie poczynią rezerwacji na kilka miesięcy wyłącznie na podstawie ustaleń ustnych.

  Proszę o odpowiedź.

  Pozdrawiam
  Tomek

  1. NIE, to inny przypadek. Jak najbardziej można podpisać własną umowę deweloperską lub przedwstępną i czekać ze złożeniem wniosku kredytowego do czasu pojawienia się ofert Bezpiecznego Kredytu w bankach.

   Tu chodzi o wykluczenie sytuacji, gdzie umowę deweloperską/przedwstępną podpisuje z deweloperem klient A i wpłaca część ceny. Następnie klient A chce się wycofać przed przeniesieniem własności, ale zamiast rozwiązać umowę z deweloperem szuka kogoś na swoje miejsce (robi cesję z umowy z deweloperem). Znajduje chętnego Klienta B i dochodzi do zawarcia umowy trójstronnej pomiędzy deweloperem, klientem A (zbywca praw) i klientem B (nabywca praw). Bank wtedy część środków może uruchomić na konto zbywcy praw (klient A) do wysokości transz, które ten już zapłacił do dewelopera, a reszta kredytu idzie na konto dewelopera zgodnie z harmonogramem. Przy okazji cesji praw z umowy zawartej z deweloperem najczęściej pojawia się też odstępne (płatne z własnych środków), bo osoba zbywająca swoje prawa najczęściej chce na tym zarobić.

  1. W mojej ocenie TAK, ale nie jest to opinia prawna, a ostateczna akceptacja należy do banku kredytującego. Bezpieczny Kredyt wejdzie jako zmiana do obecnej ustawy o Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym. W artykule 2 ustawy RKM jest wyjaśnienie pojęć, w tym, że ilekroć mowa o:
   1. Domu jednorodzinnym – należy przez to rozumieć położony na terytorium RP budynek mieszkalny jednorodzinny
   2. Lokalu mieszkalnym – należy przez to rozumieć położony na terytorium RP samodzielny lokal mieszkalny.
   Tym samym w mojej ocenie, jeśli mówimy o braku własności (jako warunku przystąpienia do BK) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, to mówimy o braku własności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 88. Dzień dobry, co Pani zdaniem w sytuacji, gdy z małżonką (oboje obecnie nie mamy lokalu mieszkalnego/domu) weźmiemy udział w programie i kupimy mieszkanie, a następnie podpiszę umowę o dożywocie zgodnie z która stanę sie właścicielem działki na której znajduje się dom – czy oboje stracimy prawo do dopłat? Czy intercyza ma tutaj znaczenie?

 89. Dzień dobry, chciałabym skorzystać z kredytu 2%. Posiadam działkę budowlaną wartości ok 170 tys. , koszt budowy domu to ok 700 tys. Jestem kobieta z dzieckiem ( nie prowadzę z ojcem dziecka wspólnego gospodarstwa domowego) jakie warunki powinnam spełnić aby załapać się preferencyjny kredyt ? Dodam, ze interesowałaby mnie kredyt w wysokości 350 tys. zł. mogę posiadać środki własne na koncie w wysokości 100-200 tys. zł. ( darowizna od rodziców).

  1. Dzień dobry. Trzeba zaczekać na finalną wersję ustawy, bo odnośnie finansowania budowy mogą być jeszcze zmiany.
   Na ten moment:
   1. Kosztorys mógłby być maksymalnie na 630.000 zł, z czego 600.000 finansowane kredytem i 30.000 zł jako nakłady własne w budowę (dopełnienie do wartości działki, co razem daje 200 tys wkładu własnego).
   2. Kosztorys musi jednocześnie spełnić wymogi banków co do minimalnego kosztu budowy i można założyć, że jest to ok 4200 zł za stan wykończony i 3700 zł za stan deweloperski.
   3. Tym samym na ten moment musi posiadać Pani samodzielną zdolność kredytową na kwotę 600.000 zł.
   4. Na dziś nie byłoby możliwości zaangażowania w budowę dodatkowej kwoty z darowizny, bo przekroczone byłoby kryterium maksymalnego wkładu własnego.
   Tu musimy czekać, czy ustawodawca pochyli się nad problemem i czy będzie zmiana w projekcie w tym zakresie

   1. Łatwo zauważyć, że zostaje tu wykluczona pewna grupa osób, która ma ograniczoną zdolność kredytową, a posiada trochę własnych środków. Angażując je mieliby oni lepszą pozycję negocjacyjną i z pewnością lepszą zdolność kredytową, niestety ustawa w obecnej formie tego nie dopuszcza.
    Czy znany jest jakikolwiek terminarz poprawek/prac nad obecną formą ustawy? Do tej pory sądziłem, że jej obecna forma będzie skierowana do głosowania w sejmie w I połowie kwietnia.

    1. Pytanie o terminarz raczej nie do mnie. Postęp można śledzić na stronie sejmu.
     Proponuję zostawiać opinie pod postami rządowymi np. na Twitter, być może problem zostanie zauważony.

 90. Czy myśli pani, że korzystając z programu będzie można zbudować dom bez pozwolenia (chodzi mi o przepis, który wszedł wczoraj). Jak podejdzie do tego bank? Nie wiem czy jest to pytanie adekwatne do programu pierwsze mieszkanie czy raczej do tego jak banki ogólnie będą podchodziły do budowy na zgłoszenie.

  1. Przepis jeszcze nie wszedł w życie (tak mi się wydaje, bo nie śledzę tego na bieżąco), a jedynie wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy prawo budowlane. Projekt jeszcze nie wpłynął do sejmu.
   UD427

   Weryfikacja kredytu na budowę systemem gospodarczym odbywa się na tych samych zasadach niezależnie, czy to jest kredyt standardowy, czy preferencyjny. Bank dostosowuje procedury do zmieniających się przepisów prawa, więc jeśli się zmienią zasady, to dla wszystkich kredytów. Oczywiście bank zachowuje prawo do decydowania na jakich nieruchomościach chce się zabezpieczyć.

   Na ten moment akceptowane jest zarówno pozwolenie na budowę jak i zgłoszenie budowy.

 91. Mam jeszcze pytanie z innej kategorii:

  Mamy dwójkę rodziców, obydwoje są stwierdzonymi rodzicami dziecka, ale nic poza tym ich nie łączy – brak związku formalnego, nie mieszkają ani nie prowadzą gospodarstwa domowego razem.
  Czy jedno z nich może skorzystać z programu, nawet jeżeli drugie posiada nieruchomość?
  Z tego co zrozumiałem z ustawy to owszem, może. Jednak musi liczyć się z utratą dopłat w momencie, gdyby drugi rodzic (właściciel innego mieszkania) wprowadził się do kredytowanej nieruchomości.
  Proszę o Pani interpretację.

  1. Generalnie – ostateczne zdanie co do zgodności z przepisami ustawy będzie należało do banku kredytującego i to bank kredytujący będzie odpowiedzialny za właściwą interpretację.

   Moja interpretacja na dziś jest zgodna z Pana interpretacją, czyli można oddzielnie przystąpić do BK-2% (jeśli rodzice dziecka prowadzą oddzielne gospodarstwa) i będzie utrata dopłat w sytuacji, gdy drugi rodzic jednak zamieszka z kredytobiorcą i na moment wniosku posiadał własność nieruchomości.

   Tu jeszcze mam ewentualnie myśl w kwestii alimentów. Jeśli rodziców dziecka faktycznie na ten moment nic nie łączy oprócz właśnie dziecka, to w ślad za tym powinny iść przelewy z tyt. alimentów, a jeśli nie są zasądzone to przelewy na poczet kosztów utrzymania dziecka. Oczywiście łożyć na dziecko można też w gotówce, ale przepisy wyraźnie idą w kierunki kontroli, czy ktoś nie ma zamiaru „ominąć” regulacji ustawy mając własność, a nie wiemy jak ta kontrola bankowa ma wyglądać.

 92. Pani Bożeno,

  Czy dobrze rozumiem, że w praktyce z programu są wyłączone wszystkie zaczęte budowy? Jeśli ktoś zaczął budować za gotówkę i osiągnął stan zero, to uwzględniając wartość działki (w większości gmin min. 10a) w zasadzie zawsze przekroczymy wspomniany limit 200 tys. zł.
  Bo jak podejrzewam, biorąc kredyt hipoteczny taki stan zero nie może zostać w żaden sposób zatajony przed bankiem i bank zawsze wyceni go razem z nieruchomością jako wkład własny?

  A może istnieje możliwość, by aktualny stan prac nie był brany pod uwagę przy kredycie?

  Pozdrawiam.

  1. Dzień dobry. Nie można pominąć stanu prac w kwocie wkładu własnego.
   Na ten moment tak jest projekcie, że przy rozpoczętej budowie wchodzimy w ograniczenie wkładu do 200 tys.
   Są jednak sygnały, że może się coś w tym zakresie w ustawie zmienić, więc ta kwestia do śledzenia.

   1. Dziękuję za Pani opinię. Cieszę się, że trafiłem na Pani bloga, naprawdę niełatwo jest znaleźć w internecie miejsce tak wypełnione wiedzą i rzetelnymi opiniami.

    Pozostaje czekać na finalną wersję ustawy.
    Pozdrawiam serdecznie.

 93. Czy przesłanka dla zaprzestania dopłat będzie podpisanie umowy dożywocia. Planujemy taka podpisać ponieważ jest to dalsza rodzina i uniknąć wysokiego podatku w przypadku darowizny.
  Nie planujemy mieszkać wraz z nimi.

  1. Nie jestem pewna, czy dobrze rozumiem pytanie. Planujecie Państwo nabyć nieruchomość z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu 2%, a następnie w drodze darowizny przenieść własność na dalszą rodzinę obciążając nieruchomość umową dożywocia na swoją rzecz?
   Jeśli tak to taka sytuacje powoduje zaprzestanie dopłat plus dodatkowo mamy zmianę właściciela przy braku zmiany strony umowy kredytu hipotecznego i takie działanie narusza warunki umowy z bankiem niezależnie, czy jest to kredyt standardowy, czy preferencyjny.
   Proszę doprecyzować pytanie jeśli źle zrozumiałam.

   1. Planujemy nabyć nieruchomość z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu 2%. Następnie w drodze umowy dożywocia nabyć kolejną nieruchomość która jest nam przepisana w spadku. Ze względu dalszego pokrewieństwa chcemy uniknąć większego podatku. Czy będzie to przesłanka dla zaprzestania dopłat?

    1. W mojej ocenie taka sytuacja spowoduje zaprzestanie dopłat, bo będzie to nabycie kolejnej nieruchomości i umowa dożywocia (za życia spadkodawcy) nie jest nabyciem w drodze spadku. Nie ma znaczenia, czy „nabycie” nastąpi w drodze umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, czy umowy dożywocia – to wszystko są sposoby nabycia wymagające świadomego działania (udania się do notariusza dwóch stron transakcji).

     Nie powoduje zaprzestania dopłat nabycie w drodze dziedziczenia, czyli po śmierci spadkodawcy. Wtedy jednak wchodzi podatek od spadków i darowizn.

 94. Dzień dobry, jeśli posiadam działki otrzymane w darowiźnie od rodziców to obligatoryjnie wchodzą one jako wkład własny? Załóżmy, że posiadam 2 wąskie działki o sumarycznej wartości 700 tys. na których zamierzam postawić dom, kosztorys domu to 700 tys., a zatem kwota przekracza 1 mln, więc wg założeń nie łapie się na BK2. Czy w takim razie mogę tylko i wyłącznie wykorzystać gotówkę jako wkład własny aby załapać się do programu?

  Co w przypadku jeśli rozpocznę już budowę? Czy w takim razie muszę uwzględnić działki jako wkład własny, czy tylko koszty poniesione na pierwszy etap budowy nieprzekraczający 200 tys.?

  1. Dzień dobry. Przy kredycie na budowę domu kosztem inwestycji dla banku jest wartość działki plus koszt budowy określony przez kredytobiorcę w kosztorysie (druk bankowy). Obie wartości, zadeklarowana wartość działki oraz zadeklarowany koszt budowy są następnie weryfikowane przez rzeczoznawcę w wycenie.
   Nie ma możliwości pominięcia działki jako wkładu własnego.
   Co najwyżej, gdyby budowa była realizowana tylko na jednej z działek to można tę zbędą wydzielić do innej księgi wieczystej i nie brać jej pod uwagę.

   Na ten moment warunki programu BK-2% byłyby niespełnione. Prace nad ustawą nadal trwają i być może będzie jakaś zmiana w stosunku do rozpoczętej budowy (w kwestii ograniczenia do 200 tys wkładu własnego dla rozpoczętej budowy), ale raczej nie spodziewamy się przesunięcia górnej granicy 1 mln.

   1. Dziękuję za odpowiedź. Jeśli dobrze rozumiem, budując dom (kosztorys: 700 tys.) na jednej działce o wartości 300 tys. to nie przekraczam 1 mln zł. W takim wypadku muszę mieć zdolność kredytową na całość inwestycji czyli 700 tys.? I nie mogę się podeprzeć wkładem w gotówce?

    1. Na dziś to błędne rozumowanie. Jeśli bierze Pan kredyt jako Singiel, to mamy wartość działki 300 tys. plus kosztorys 500 tys., bo maksymalna kwota kredytu to 500 tys. Zaangażowanie środków własnych w budowę powoduje przekroczenie progu wkładu własnego, więc kosztorys musi być równy kwocie kredytu. Czekamy, czy coś się w projekcie zmieni w tej kwestii.

    2. Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Czyli na ten moment osoby posiadające działkę o wartości przekraczającej 200 tys., muszą ograniczyć kosztorys domu do 500 tys. w przypadku singla i 600 tys. w przypadku małżeństwa.

   2. Dzień dobry. Czy w tej kwestii coś się zmieniło czy nadal osoby posiadające działkę o wartości przekraczającej 200 tys. nie mogą zaangażować środków własnych w budowę?

    1. Wg wersji kwietniowej projektu ustawy, jeśli wartość działki przekracza 200 tys., a wkładem własnym ma być działka z rozpoczętą budową to suma wkładu własnego i kredytu nie może przekroczyć 1 mln, ale jednocześnie kwota kredytu nie może przekroczyć:
     100.000 dla singla
     150.000 dla małżeństw i rodziców dziecka

 95. Dzień dobry,

  Moja sytuacja wygląda tak, że odziedziczyłem kiedyś po zmarłym rodzicu 1/6 udziału w mieszkaniu w którym do dziś mieszkam.
  Do tego niedawno z uzbieranych środków kupiłem działkę na cel budowy domu.
  Jak rozumiem z racji tego, mieszkam jeszcze w odziedziczonym mieszkaniu to nie mogę uzyskać bezpiecznego kredytu na budowę domu?
  A co jakbym zmienił miejsce zameldowania na rok np. u kogoś z rodziny, czy po takim czasie będę mógł już skorzystać z tego kredytu?

  1. Warunek braku zamieszkiwania w odziedziczonej nieruchomości w sytuacji dziedziczenia po jednym z rodziców jest w mojej ocenie nieżyciowy, ale na dziś tak to wygląda.
   Meldunek nie ma znaczenia, znaczenie ma to gdzie się faktycznie mieszka. Żeby spełnić wymogi programu i oświadczyć zgodnie z prawdą musiałby się Pan na rok wyprowadzić do kogoś lub wynająć nieruchomość, a nie tylko zmienić meldunek.

 96. Dzień dobry,
  Ma wstępie chciałem podziękować za dogłębna analizę przepisów.
  Chciałbym zapytać co w niniejszej sytuacji:
  Dostałem w spadku parę lat temu udziały 1/8 nieruchomości, która potem została sprzedana. Następnie dostałem, także w spadku, 1/6 kolejnej nieruchomości, które to udziały posiadam do dzisiaj.. Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o dofinansowanie? Z tego co rozumiem przepisy odnoszą się do prawa własności lokalu lub domu (liczba pojedyncza).

  Pozdrawiam,

  1. Dzień dobry. Przepisy w kwestii odziedziczonej nieruchomości odnoszą się do jednej nieruchomości ale dotyczą czasu teraźniejszego oraz przeszłości.
   „posiadają lub posiadały łącznie prawo własności jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50% i nabyte w drodze dziedziczenia, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy”

   Tu mamy dwie nieruchomości, tę obecnie posiadaną oraz tę sprzedaną, więc niestety wg mnie wyklucza to z możliwości wnioskowania o Bezpieczny Kredyt.

   1. Też to w ten sposób interpretowałem, ale wolałem spytać eksperta.
    Dziękuję za fachową odpowiedź. Szkoda, nie miałem wpływu na otrzymywane spadki. Moim zdaniem 50% powinno odnosić się do sumy udziałów wszystkich nieruchomości.

   2. I jak rozumiem, warunek ten musi być spełniony przez obie osoby w gospodarstwie? Tzn. wzięcie kredytu z małżonką nie pomoże w uzyskaniu dofinansowania?

 97. Dzień dobry,

  Co w sytuacji osoby, która posiada wkład własny na koncie w kwocie przekraczającej 200 tys. zł, ale niewystarczającej na zakup i wykończenie mieszkania, np. 240 tys. zł? Czy istnieje w takiej sytuacji możliwość wzięcia kredytu 2% uznając za wkład własny 200 tys., dobraniu wymaganej kwoty w postaci kredytu, a pozostałych wolnych środków t.j. 40 tyś. spożytkowaniu np. na wykończenie?

  1. Dzień dobry. Fakt posiadania środków na koncie nie powoduje, że bank będzie wymagał, by kredytobiorca wniósł wszystkie posiadane środki w formie wkładu własnego. Można zaangażować 200 tys lub mniej, a resztę zostawić na inne cele.
   Kredytować można zakup mieszkania w stanie deweloperskim lub w stanie wykończonym. Przy kredytowaniu stanu wykończonego kosztorys musi objąć całość prac (malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne, łazienka), koszt wykończenia dodajemy do ceny zakupu i od sumy liczymy wkład własny.

   Środki, które pozostaną na koncie i nie będą stanowiły wkładu własnego mogą być zabezpieczeniem na wypadek niedoszacowania kosztu wykończenia, na wyposażenie mieszkania lub mogą pozostać jako poduszka finansowa. Po 3 latach można nadpłacić kredyt.

   1. Dziękuję za odpowiedź.

    Zakładając, że wartość nieruchomości (w stanie deweloperskim lub wykończonym) wynosi 450 tys. zł czy można wnieść wkład własny w kwocie 200 tys. i dokredytować 250 tys.? Czy maksymalna kwota wkładu własnego wynosi 20% wartości lokalu?

    Drugie pytanie – czy w przypadku wzięcia kredytu jako singiel oraz zawarcia ślubu w trakcie okresu 10 lat od jego zaciągnięcia jest możliwość dopisania małżonka jako współwłaściciela lokalu (jak i kredytu) uwzględniając, że nie ma on lokalu i również spełnia warunki kredytu 2%?

    Pozdrawiam Tomek.

    1. ad 1. Tak. Przy cenie 450 tys. i wkładzie własnym 200 tys. można wnioskować o Bezpieczny Kredyt w kwocie 250 tys. W BK-2% nie obowiązuje procentowy limit wkładu własnego (wkład na poziomie 20% lub 30% ogranicza tylko Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy).

     ad 2. Dopisanie małżonka jako współwłaściciela mieszkania na ten moment będzie zależne od rodzaju nieruchomości. Dla lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość projekt ustawy przewiduje możliwość rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej. Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego tej opcji nie ma (nie wiedzieć dlaczego).
     Dopisanie do kredytu (do długu) – myślę, że raczej dopiero po 10 latach, jak kredyt przejdzie w standardowy. W pierwszym okresie może to kolidować z rejestrem kredytobiorców w BGK, bo tych ustalamy na moment wnioskowania o kredyt. Mogę się mylić, ale raczej w okresie dopłat nie będziemy zmieniać stron umowy kredytowej.

 98. Pani Bożeno,

  Mam pytanie o przesłanki do zaprzestania dopłat, a dokładnie o punkt. 10.

  Wspólnie z partnerem wynajmujemy mieszkanie, żyjemy w związku nieformalnym i nie mamy dzieci, żadne z nas nie miało wcześniej prawa do nieruchomości. 1. Rozumiem, że w tej sytuacji tylko jedno z nas może wziąć kredyt jako singiel(wartość kredytu do 500tys). 2. Co w sytuacji gdy żyjąc w związku nieformalnym, tylko jedno z nas zawnioskuje i otrzyma kredyt ale będziemy chcieli oczywiście nadal mieszkać razem w zakupionym mieszkaniu. Czy wspólne mieszkanie z partnerem spowoduje utratę prawa do dopłat i konieczność ich zwrotu, ze względu na użyczenie nieruchomości drugiej osobie (partnerowi) ? 3. Czy będzie możliwość meldunku partnera w tym mieszkaniu?

  1. Dzień dobry.
   ad 1) Tak, każdy z Państwa może uzyskać BK-2% oddzielnie jako Singiel zakładając samodzielną zdolność kredytową.
   ad 2)
   Do tej pory w poprzednich programach przez najem rozumieliśmy odpłatne udostępnienie części lub całości mieszkania. Użyczenie mieszkania jest to nieodpłatne udostępnienie np. zamiast kredytobiorcy w mieszkaniu mieszkają jego rodzice. Sytuacje zamieszkiwania wspólnie z partnerem jak dotąd nie stanowiły problemu pod warunkiem, że kredytobiorca nadal bez ograniczeń realizował potrzeby mieszkaniowe w całym mieszkaniu. Meldunek do tej pory nie stanowił problemu.

   Obecnie projekt odnosi się w art.9a ust.1 do osoby prowadzącej z kredytobiorcą wspólnie gospodarstwo domowe (w zakresie braku własności), ale w ust.2 doprecyzowuje, że dla małżonka okres ten liczy się od dnia ślubu, a dla drugiego rodzica dziecka okres ten liczy się od dnia narodzin dziecka.
   Przyznaję, że mam tu wątpliwości czy odnosimy się do szeroko rozumianej definicji prowadzenia wspólnego gospodarstwa, czy też ograniczamy się tylko do definicji gospodarstwa na potrzeby ustawy, a wtedy gospodarstwem domowym jest:
   a) gospodarstwo domowe prowadzone samodzielnie przez osobę fizyczną
   b) gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie przez małżonków
   c) gospodarstwo domowe prowadzone wspólnie przez rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka.
   Gospodarstwo domowe prowadzone przez dwie osoby dorosłe, które nie są małżeństwem i nie mają dziecka nie jest w ogóle traktowane jako gospodarstwo domowe na potrzeby ustawy.

   W art.9b, ust.12, punkt 3), ppkt g) [strona 38] – dodano przesłankę utraty dopłat w sytuacji udostępnienia do zamieszkiwania lokalu lub domu osobie, która w okresie 12 miesięcy przed wnioskiem o kredyt prowadziła z kredytobiorcą wspólne gospodarstwo domowe, ale tylko w sytuacji, gdyby oznaczało to naruszenie warunku braku własności również ze strony osoby prowadzącej wspólnie gosp. domowe. Innymi słowy, gdyby partner, który wspólnie zamieszka miał również własną nieruchomość mieszkalną na moment wniosku o BK.

   Jednak mam tu wątpliwości, czy nadal nie trzymamy się ustawowej definicji gospodarstwa domowego, czyli chodzi o małżonka lub drugiego rodzica dziecka, jeśli nie byli oni kredytobiorcami. Mam wątpliwości, czy partnera w sytuacji braku dzieci należy również na potrzeby ustawy traktować jako osobę prowadzącą wspólne gospodarstwo. Jeśli trzymać się definicji ustawowych to zamieszkanie z partnerem nie powinno stanowić problemu (byłaby to zbyt daleko idąca ingerencja).

   Niezależnie jednak od powyższego, jeśli żadne z Państwa nie ma nieruchomości to nie widzę tu przesłanki dla utraty dopłat.

   ad 3) Moim zdaniem nie powinno być przeszkód dla zameldowania partnera i nie ma takiej przesłanki dla utraty dopłat. Niemniej pewne kwestie będą zapewne doprecyzowane w trakcie, co ustawodawca miał na myśli.

   1. Dzień dobry,
    kontynuując wątek z pytania drugiego – czyli jeśli po x miesiącach od wzięcia kredytu, do kredytobiorcy wprowadza się partner, z którym nie prowadził wcześniej gospodarstwa domowego i są oni w związku nieformalnym, wówczas kredytobiorca nie traci dopłat? Jak natomiast taki stan faktyczny miałby się do zakazu udostępniania do użytkowania części mieszkania, który jest wymieniony w art. 9b pkt 12 podpunkt 3e? Czy takie zamieszkanie kredytobiorcy z parterem w nieformalnym związku nie powinno się poczytywać jako stan prawny nieodpłatnego użyczenia części mieszkania, który jest zabroniony?
    Znowu w podpunkcie g) tego artykułu ustawodawca wprowadza pojęcie 'udostępnienia do zamieszkania’. Rozumiem w taki razie, że jest to jeszcze inny stan niż nieodpłatne użyczenie i według ustawodawcy powinniśmy taki stan faktyczny określać mianem 'udostępnienia do zamieszkania’.

    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    1. Tak jak podkreśliłam, mam wątpliwości, co ustawodawca ma na myśli i trzeba poczekać na interpretacje.

     Niemniej w MDM mieliśmy identyczne sformułowanie jako przesłankę zwrotu dofinansowania: wynajął to mieszkanie lub jego część innej osobie lub użyczył tego mieszkania innej osobie (art. 14 Dz.U. 2013 poz. 1304).
     Na pytanie: „Czy jeśli kredyt MDM zaciąga nabywca jako Singiel, który pozostaje w związku partnerskim – to czy zameldowanie i zamieszkiwanie partnera w tym mieszkaniu narusza przepisy ustawy?”
     Odpowiedź ministerstwa brzmiała:
     „Przepisy ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi nie wykluczają możliwości zameldowania w lokalu mieszkalnym objętym finansowym wsparciem członków rodziny nabywcy (chociaż w przypadku związku partnerskiego jest to rodzina nieformalna) i ewentualnego wspólnego zamieszkiwania w tym lokalu. W takich przypadkach, w kontekście art. 14 ust. 1 pkt 2, istotne jest zachowanie określonego w ustawie głównego celu wykorzystania lokalu mieszkalnego objętego finansowym wsparciem, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy„[10.2014].

     Zakładam więc, że teraz będzie podobnie i jeśli partner zamieszka z kredytobiorcą to nie będzie to traktowane jako użyczenie skutkujące utratą dopłat.

     Dodatkowo mamy doprecyzowanie odnoszące się tylko do zamieszkania z małżonkiem lub rodzicem dziecka, czyli tam, gdzie dwie osoby kwalifikują się na wspólny kredyt, ale celowo wnioskuje tylko jedna.

     Jest jeszcze aspekt wejścia w związek małżeński już po wzięciu kredytu i raczej zamieszkanie z małżonkiem nie będzie traktowane jako użyczenie. Dodatkowo przy pełnej własności jest możliwe rozszerzenie wspólności majątkowej w zakresie nabytej z użyciem BK nieruchomości.

 99. „Nie możesz być stroną umowy innego kredytu hipotecznego z przeznaczeniem na zakup mieszkania lub domu.”
  „W wersji marcowej projektu dodano ograniczenie 36 miesięcy wstecz jeśli chodzi o bycie stroną umowy kredytu hipotecznego.”

  a co w przypadku kredytu hipotecznego na zakup działki budowlanej (to nie dom ani mieszkanie)? czy jeżeli ktoś jest (lub był w ostatnich 3 latach) to ta sytuacja już wyklucza z możliwości skorzystania z BK2%?
  analogicznie co w sytuacji, gdy ktoś jest/był stroną umowy, ale zakup dotyczył lokalu usługowego, ale o cechach mieszkaniowych (też się takie trafiają, VAT 23%)?

  pozdrawiam

  1. [1] Kredyt na działkę budowlaną nie wyklucza z BK-2%. Jeśli jednak BK-2% ma być na budowę domu na tej właśnie działce, to kredyt na działkę trzeba całkowicie spłacić z własnych środków, bo wkładem własnym może być tylko nieobciążona kredytem nieruchomość gruntowa.
   [2] Nie wiem co oznacza „lokal usługowy o cechach mieszkaniowych”. Czy to był kredyt firmowy i zakup na firmę, czy to był kredyt hipoteczny na osobę fizyczną. Istotna będzie treść i rodzaj samej umowy kredytowej oraz jak oznaczony jest lokal w księdze wieczystej, czy jako lokal mieszkalny, czy niemieszkalny. Bez dokumentów nie potrafię jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie.

 100. Dobry wieczór, co w sytuacji, gdy podpisałem umowę deweloperską i zapłaciłem gotówką 20% wartości nieruchomości (stanowi to poniżej 200k), a kolejne 60% mam zapłacić 30 września, ostatnie 20% na 2 tygodnie przed otrzymaniem kluczy.
  Czy w tej sytuacji mogę ubiegać się o BK-2% na pozostałe 80% wartości mieszkania?
  Pozdrawiam

  1. Tak, jak najbardziej. Termin zawarcia umowy deweloperskiej nie ma znaczenia. Tylko z wnioskiem kredytowym należy zaczekać na pojawienie się ofert BK w bankach. Kredyt może być na stan deweloperski lub z wykończeniem (uwzględniając maksymalną kwotę kredytu).

 101. Witam serdecznie, wraz z małżonkiem chcielibyśmy skorzystać z programu 2%. Mamy jedno dziecko. Dodatkowo posiadamy działkę budowlaną. Kredyt chcielibyśmy wziąć na mieszkanie – spełniamy warunki w 100%, wkład własny w jakimś tam procencie byłby. Co w sytuacji kiedy otrzymujemy kredyt 2%, zamieszkujemy w tym mieszkaniu i po jakimś czasie zgłaszamy budowę domu na posiadanej działce (dom na zgłoszenie, bez pozwolenia). Dom miałby być budowany metodą gospodarczą (bez żadnych kredytów itp) i oczywiście budowa może potrwać kilka/kilkanaście lat – dom traktowany jako sezonowy. Czy w takiej sytuacji, po zgłoszeniu budowy tracimy udział w programie 2%? W teorii zaczynajac budowę, w dalszym ciągu nie posiadamy żadnego mieszkania/domu więc nie powinnismy utracić dopłaty, ale jak z praktyką?

  1. Dzień dobry. W praktyce dom w trakcie budowy nie jest jeszcze domem jednorodzinnym. Po zakończeniu budowy i uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie do użytkowania (jeśli nastąpi to w okresie pobierania dopłat, pierwsze 10 lat kredytu), należy ten fakt zgłosić do banku kredytującego i dopłaty do BK-2% zostaną wstrzymane od następnego miesiąca po zgłoszeniu domu do użytkowania. Zgłoszenie do użytkowania będzie równoznaczne z nabyciem domu jednorodzinnego. Zakładam, że będzie to dom całoroczny (nie letniskowy) i tylko ma być przez Państwa traktowany jako sezonowy. W ten sposób budowa była traktowana w poprzednich programach.

 102. Pytanie o kredyt 2%. Czy jeśli posiadam 8% udziałów w spadku po jednym z rodziców (drugi żyje i ma 75% a reszta jest na pozostałe dzieci) to czy łapię się na kredyt 2% na pierwsze mieszkanie, zaznaczając, że nie chcę wykupować pozostałej części spadku, tylko chcę kupić pierwsze mieszkanie?
  Pytam ponieważ mam wątpliwości, w ustawie napisane jest:
  „Nie zawsze pierwsza nieruchomość – wyjątki
  W projekcie przewidziano pewien wyjątek od „zasady pierwszej nieruchomości”. Jeśli osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy posiadają (samodzielnie lub łącznie) prawo własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w udziale nie wyższym niż 50 proc. i nabyte w drodze dziedziczenia, a jednocześnie:
  nie zamieszkują w tej nieruchomości od co najmniej 12 miesięcy
  lub kredyt będzie przeznaczony na nabycie pozostałych udziałów,
  to droga do dofinansowania pozostaje otwarta. Projekt nie precyzuje, jak weryfikowany będzie pierwszy z wymienionych warunków, poza oświadczeniem kredytobiorcy.”
  I już sam nie wiem jak to interpretować. Dodam, że mieszkam w tym miejscu, gdzie mam udział. Ale chcę kupić pierwsze mieszkanie, nie mające nic wspólnego z udziałem.
  Dziękuję z góry za odpowiedź.

  1. Niestety wg projektu datowanego na 31.01.2023 jest warunek braku zamieszkiwania w tej odziedziczonej nieruchomości. Sytuacja patowa, bo te 8% to żadna własność, a jednocześnie brak możliwości skorzystania z Bezpiecznego Kredytu, by pójść na swoje. Nie ma też opcji podarowania swojego udziału jednemu z obecnych właścicieli, bo warunek odnosi się również do przeszłości. Wg stanu na dziś musiałby Pan na rok zamieszkać gdzie indziej lub zostaje kredyt standardowy.

   1. Dzień dobry.
    Czy coś się zmieniło w tej kwestii? z tego co widzę, to na stronie gov.pl usunięte zostały słowa „od conajmniej 12 miesięcy” na „a kredytobiorca nie zamieszkuje pod tym adresem”.
    Czy to oznacza, że wystarczy np. miesiąc nie mieszkać w/w lokalu? W jaki sposób będzie to weryfikowane ?

    1. W kwestii dziedziczenia w wersji kwietniowej ustawy jest „w udziale nie wyższym niż 50%, jeżeli nie zamieszkują w tym lokalu albo domu od co najmniej 12 miesięcy”

 103. Dzień dobry. Chciałam zapytać, jaki jest minimalny okres kredytowania ? Czy 10 lat ? I po jakim czasie można to mieszkanie potem sprzedać (żeby np. kupić większe) ? czy trzeba potem przy sprzedaży coś zwracać , jakieś otrzymane dopłaty ?

  1. Minimalny okres kredytowania 15 lat. Mieszkanie można sprzedać w każdej chwili. Z końcem miesiąca, w którym dokonano sprzedaży dopłaty do rat wygasają. Zwrotowi może ewentualnie podlegać dopłata wypłacona w kolejnym miesiącu po zbyciu mieszkania. Ze sprzedażą mieszkania wiąże się całkowita spłata kredytu hipotecznego i tu ewentualnie może się pojawić prowizja banku, jeśli oferta banku taką opłatę przewiduje.

 104. Jaki będzie minimalny czas na jaki można wziąć ten kredyt? Czy będzie można spłacić go wcześniej np. po dwóch latach bez ponoszenia dodatkowych opłat?

  1. Minimalny okres kredytowania 15 lat. Wcześniejsza spłata kredytu jest równoznaczna z zaprzestaniem dopłat. Kwestia zasad i prowizji z tyt. wcześniejszej spłaty zależy od oferty danego banku, więc jeśli na moment wniosku bank nie pobiera opłat za wcześniejszą spłatę to również w tym przypadku prowizji nie będzie.

 105. Dzień dobry. Czy kupując mieszkanie z dopłatą do kredytu i mając 20% wkładu własnego żona może prowadzić w zakupionym mieszkaniu (oprócz bytowania) działalność gospodarczą typu kosmetyczka gdzie są potrzebne zgody sanepidu?

 106. Witam! Co sytuacji związku nieformalnego (dwoje singli, bez dziecka) planują kupić pierwsze wspólne mieszkanie. 1) Czy jest taka możliwość otrzymania wsparcia BK-2% jak we dwoje planuje się kupić wspólne jedno mieszkanie, efektem czego ma być współwłasność nowego mieszkania(oboje spełniają warunki BK-2%)? 2) Czy później nie będzie przeszkodą zawarcie małżeństwa? 2) Proszę o potwierdzenie w sytuacji otrzymania dopłat bezpiecznego Kredytu 2%, a parter otrzyma spadek w postaci części udziałów w domu jednorodzinnym. W takiej sytuacji nie straci się dopłat, prawda?

  1. ad 1) Nie, na wspólną nieruchomość nie otrzymają BK-2%, bo wg definicji ustawowej nie będą jednym gospodarstwem domowym. Mogą kupić każdy swoje mieszkanie oddzielnie i każdy swój kredyt, o ile mają samodzielnie zdolność kredytową. Nie mogą też uzyskać każdy swojego oddzielnego kredytu na połówkę mieszkania, bo bank nie sfinansuje zakupu udziału w nieruchomości (z wyjątkiem odkupienia udziału brakującego do 100% własności).
   ad 2) Jeśli biorą kredyt jako partnerzy (ze wspólnym dzieckiem) lub jeśli jedna osoba bierze BK-2% jako singiel to nie ma przeszkód dla zawarcia małżeństwa.
   ad 3) Potwierdzam, że wg obecnego projektu ustawy spadek nie powoduje zaprzestania dopłat niezależnie od wielkości tego spadku. Również nie ma wpływu na dopłaty spadek otrzymany przez przyszłego małżonka czy partnera, z którym będzie prowadzone gospodarstwo domowe.

 107. Bardzo dziękuję za odpowiedź, z tego wynika ,że narzeczeni, którzy w przeszłości mieli epizod z własnym mieszkaniem u jednego z nich-powinni najpierw wziąć kredyt 2% a dopiero potem ślub? Tylko że potem mieszkanie będzie własnością tylko jednego małżonka, a nie własnością wspólną ?

  1. Tak, ale jest w projekcie przewidziany wyjątek w zakresie możliwości rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej i włączenia nieruchomości nabytej przy udziale BK-2% do majątku wspólnego małżonków. Wtedy bez znaczenia będzie fakt, czy małżonek „dopisywany” do nieruchomości ma swoją inną, odrębną nieruchomość. Dotyczy to jednak tylko pełnej własności, bo dla spółdzielczego własnościowego prawa (nie wiadomo dlaczego) wyjątek został sformułowany inaczej.

 108. Witam. Jesteśmy małżeństwem i mieszkamy z dzieckiem w 25 metrowej kawalerce, która jest moją własnością. Przeczytałem, że nie będziemy mogli skorzystać z kredytu 2% ,żeby kupić większe mieszkanie ? Czy to już ostateczne, czy jeszcze jakieś konsultacje trwają ? Nie wydaje mi się ,żeby to było „sprawiedliwe” rozwiązanie…..

  1. Do czasu podpisania ustawy jej kształt może się jeszcze zmienić. W trakcie funkcjonowania programu możliwe są zmiany nowelizacją. Na dziś wg projektu program Państwa niestety nie obejmuje.

 109. Dzień dobry. Co stanie się w sytuacji, gdy kredyt 2% otrzyma np. 25 letni singiel, który po kilku latach przystąpienia do programu założy rodzinę z osobą, która jest właścicielką mieszkania. Czy w takiej sytuacji traci się możliwość dalszego kredytowania ?

  1. Dzień dobry. Fakt wejścia w związek z osobą, która też posiada mieszkanie nie powoduje utraty dopłat, o ile nieruchomość drugiej osoby pozostanie jej majątkiem odrębnym. Kwestia, w czyim mieszkaniu będą realizować potrzeby mieszkaniowe. W tym zakresie jest dyskutowany wyjątek, jeśli kredytobiorca zamieszka w mieszkaniu małżonka (o ile podstawą utraty dopłat nie będzie np. najem kupionej z BK-2% nieruchomości).

   1. No a jeśli są już małżeństwem i ona ma mieszkanie (jako swój majątek odrębny, dostała od rodziców przed ślubem) , to czy mąż może wziąć wtedy kredyt 2% ? Potrzeby mieszkaniowe realizowaliby w tym mieszkaniu kupionym na kredyt 2% ,to czy żona by swoje mieszkanie mogła wynajmować wtedy ?

    1. Nie. Nie będzie możliwości skorzystania z BK-2%. Mieszkanie żony wyklucza z programu. Gospodarstwem domowym jest małżeństwo niezależnie czy ma wspólność, czy rozdzielność.

 110. Dzień dobry,
  Kontynuując temat darowizny – istnieje możliwość odwołania darowizny przez darczyńcę; czy w sytuacji (notarialnego) odwołania darowizny nieruchomości (czyli rozumiem „wycofania” jej wstecz) – osoba obdarowana „wraca” do sytuacji, w której by się kwalifikowała do Bezpiecznego Kredytu 2%? (oczywiście przy założeniu, że darowana nieruchomość była jedyną posiadaną)

  1. Jest to pytanie natury prawnej, na które nie znam odpowiedzi. Sugeruję wystąpienie o opinię prawną w indywidualnym przypadku. Ewentualna interpretacja przepisów ustawy będzie możliwa, gdy regulacje zaczną obowiązywać. Dochodzi kwestia rażącej niewdzięczności obdarowanego skutkującej złożeniem oświadczenia o odwołaniu darowizny. W mojej opinii (nie jestem prawnikiem i może być to błędna opinia) skuteczne odwołanie darowizny nie wymazuje przeszłości. Stan faktyczny był taki, że przez chwilę obdarowany był właścicielem i to się kłóci z oświadczeniem o braku własności w przeszłości. Dodatkowo samo złożenie oświadczenia woli skutkującego odwołaniem darowizny nie zmienia automatycznie własności, bo w ślad za tym idzie umowa przenosząca własność ponownie na darczyńcę i ta umowa będzie w dacie bieżącej. Podkreślam jednak, że to pytanie natury prawnej i nie mam kompetencji, aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

 111. Szanowna Pani, czy w przypadku współwłasności ułamkowej i rozdzielności majątkowej małżeńskiej, wartość działki i domu w trakcie budowy (nakładu) dzieli się na pół? Kredytobiorcą byłby jeden z małżonków, drugi nie ma zdolności.

  1. Dzień dobry. W Bezpiecznym Kredycie 2% w ramach rządowego programy Pierwsze Mieszkanie nie ma możliwości samodzielnego przystąpienia do kredytu małżonka z rozdzielnością majątkową. Małżonkowie tworzą gospodarstwo domowe niezależnie, czy mają wspólność czy rozdzielność majątkową. Na drugą część pytania udzieliłam odpowiedzi we wpisie dotyczącym rodzinnego kredytu mieszkaniowego.

 112. Witam, jeżeli podczas spłacania kredytu 2% np. w 4 roku otrzymam spadek od rodziców w postaci mieszkania, czy dalej program rządowy będzie dopłacał do raty przez kolejne pozostałe 6 lat, czy np. po otrzymania spadku mieszkania dopłata zostanie wstrzymana?

  1. W przypadku spadku w trakcie spłaty Bezpiecznego Kredytu dopłaty nadal przysługują. Dziedziczenie mieszkania lub domu stanowi wyjątek jesli chodzi o nabycie kolejnej nieruchomości.

 113. Dzień dobry,

  1) Czy będę mogła skorzystać z bezpiecznego kredytu, jeśli jestem głównym najemcą w mieszkaniu komunalnym (ale nie jestem jego właścicielem, nie zostało przeze mnie wykupione od miasta)?
  2) Jeśli w nowym mieszkaniu trzeba będzie zamieszkać w ciągu roku od przyznania bezpiecznego kredytu, żeby nie stracić dopłat, to rozumiem, że będę musiała w tym czasie zdać mieszkanie komunalne i zameldować się w nowym mieszkaniu? A może będę musiała to zrobić jeszcze przed przyznaniem kredytu?
  3) Czy istnieje niebezpieczeństwo, że po 5 latach przy ponownej kalkulacji stopy procentowej przez bank oraz obowiązującym wówczas wskaźniku kwartalnej stopy procentowej, (np. zakładając sytuację, że w tym czasie stopy procentowe na rynku znacznie spadną) taki bezpiecznym kredyt okaże się niekorzystny dla kredytobiorcy? Np. dlatego że bank zaproponuje mocno zawyżoną ofertę, gdyż kredytobiorca będzie miał związane ręce, bo straci całkiem dopłaty, jeśli nie przyjmie oferty banku.

  1. Dzień dobry. [1] Mieszkanie komunalne nie wyklucza z możliwości zakupu nieruchomości z wykorzystaniem Bezpiecznego Kredytu. [2] Nie trzeba się w nowym mieszkaniu meldować, trzeba w nim faktycznie zamieszkać w terminie 12 miesięcy od daty aktu notarialnego przeniesienia własności, a nie od daty umowy kredytowej. Ustawa nie precyzuje żadnych warunków dotyczących wcześniej zajmowanego lokalu komunalnego. Kwestia zakończenia najmu lokalu komunalnego to oddzielna sprawa, którą załatwia Pani niezależnie. [3] Nie ma takiego ryzyka. Punktem wyjścia do ustalania dopłat jest oprocentowanie porównywalne z pozostałą ofertą banku. Co najwyżej oferta rynkowa przy spadku stóp procentowych może zbliżyć się do oferty Bezpiecznego Kredytu.

 114. Jeśli celem kredytu jest budowa domu to:
  A. Czy kredyt bedzie wypłacany transzami?
  B. Jak podział czasowy transz wpływa na koszt kredytu? Czy od początku płacimy odsetki od całości kredytu czy tylko od saumy wypłaconych kwot?

  1. Bezpieczny Kredyt z przeznaczeniem na budowę domu będzie uruchamiany analogicznie jak kredyt standardowy, czyli w transzach. W okresie karencji (uruchamiania transz) raty odsetkowe będą płatne adekwatnie do kwoty uruchomionych transz. Tym samym podstawą wyliczenia kwoty dopłaty będzie faktyczne zadłużenie, a nie kwota przyznanego kredytu. Dopłaty będą w pierwszym okresie rosnące wraz z uruchamianiem kolejnych transz, podobnie jak raty odsetkowe kredytobiorcy. Po uruchomieniu całości i rozpoczęciu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych dopłata będzie malała tak samo, jak cześć odsetkowa klienta. Po zmianie oprocentowania po 5 latach harmonogram spłat i wysokość dopłat zostaną ponownie przeliczone.

 115. Dzień dobry, na 2023 r. przewidziane jest, że zostanie udzielonych około 10 tyś.kredydów. A z drugiej strony pojawia się informacja, że w 2023r. nie będzie limitów na składanie wniosków. W związku z tym jak należy interpretować przekazane informacje? Czy to znaczy, że jeżeli wnioski złoży np. 200 tyś osób w 2023r. to wszyscy otrzymają kredyt? Przecież na cały program tzn. Od 2023 do 2027 ma zostać udzielonych około 150 tyś kredytów.

  1. Dzień dobry. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że rok 2023 jest traktowany jako wdrożeniowy. Nie będzie wstrzymania wniosków, ale ilość złożonych w 2023 roku wpłynie na limity lat następnych. Pula środków jest na dopłaty do rat, które będzie można zaplanować po rejestracji w systemie BGK. Zależnie od tego, czy to będzie rynek wtórny, czy pierwotny i uruchomienie w transzach inaczej będą planowane dopłaty. Przy wniosku złożonym w lipcu z celem zakupu na rynku wtórnym, uruchomienie środków może nastąpić w sierpniu, wtedy pierwsza rata i dopłata to dopiero wrzesień. Przy kredycie na 300 tys na okres 25 lat, jeśli oferta to 8%, to po dopłacie klient ma realnie 3%. Przy uruchomieniu jednorazowym pierwsza dopłata to 1250 zł. Jeśli jednak to będą transze i klient uruchomi tylko 100 tys, to pierwsza dopłata spada do 416 zł. Rok 2023 będzie takim rokiem testowym.

 116. Jak rozumiem, dom również trzeba wybudować w 12 miesięcy i się do niego wprowadzić, żeby nie stracić doplat? Czy jest jakiś wyjątek w tym zakresie.

  1. Dzień dobry. Nie. Projekt ustawy w ogóle nie odnosi się do kwestii budowy domu. Warunek odnosi się tylko do „nabycia”, czyli zakup lokalu mieszkalnego lub domu. Gdyby był warunek dla budowy domu to byłoby to 12 miesięcy od zgłoszenia do użytkowania. W większości banki dają 24 miesiące na zakończenie inwestycji budowy domu. Nie wiem, czy ustawodawca przez przeoczenie pominął warunek dla budów. Czy też jest to celowe działanie wychodzące z założenia, że budowa domu systemem gospodarczym z założenia służy zaspokojeniu własnych potrzeb, a przy zakupie domu lub lokalu jest większe prawdopodobieństwo zakupu inwestycyjnego. Nikt nie buduje domu z myślą o wynajmie.

  1. Dzień dobry. Zgodnie z uzyskaną interpretacją przepisów ustawy tylko, jeśli wartość działki wraz z wartością poniesionych nakładów na budowę nie przekroczy 200.000 zł (wartość potwierdzi rzeczoznawca). Będzie obowiązywało standardowe ograniczenie wysokości wkładu własnego.

   1. Dzień dobry, czy zatem jeśli wartość obecnego stanu budowy przekroczy w ocenie rzeczoznawcy kwotę 200 000 zł to warunek nie będzie spełniony? Czy warunek ten należy traktować bardziej jako ograniczenie limitu wartości całej inwestycji? Załóżmy, że obecna wartość mojej obecnej budowy to 400 tys, wartość inwestycji 800, ubiegam się o 400 tys zł kredytu. Czy w tym przypadku odpadam, czy bank przyjmie mój wkład wyłącznie w wysokości 20%, a w związku ze zdeklarowaną wartością inwestycji 800 tys, będzie wymagał uruchomienia kredytu na 600 000 zł?

    1. Jeśli wartość nakładów i działki to 400 tys. i na dokończenie budowy potrzeba 400 tys. to wg wiedzy i interpretacji na dziś transakcja nie kwalifikuje się. Kredyt koreluje z kosztorysem budowy, na który składają się nakłady poniesione (które potwierdzi rzeczoznawca) oraz nakłady do poniesienia.

 117. Czy bezpieczny kredy 2 procent może obejmować również wykończenie mieszkania ? (robocizna i materiały)

  1. Dzień dobry. Tak, ale nie jako samodzielny cel kredytu. Jeśli kredyt będzie na zakup mieszkania to można do ceny zakupu dodać kwotę na wykończenie. Kosztorys standardowo obejmuje materiały i robociznę (kwoty brutto).

 118. Wydaje się, że aby zmaksymalizować korzyści wynikające z tego programu powinno wybierać się krótszy okres kredytowania – z optymalnym wariantem w postaci kredytu na 10 lat. Zgadza się Pani?
  Takie podejście oczywiście obniży zdolność kredytową (i dla wielu duży zakup stanie się nieopłacalny), ale właśnie w taki sposób jesteśmy w stanie „wyciągnąć” najwięcej dopłat w stosunku do poniesionych przez nas kosztów.

  1. Dziękuję za komentarz.Co do zasady kredyt zaciągnięty na krótszy okres kredytowania lub regularnie nadpłacany wiąże się z niższym sumarycznym kosztem. Jednocześnie okres kredytowania musi być dopasowany do możliwości kredytobiorcy. Dopłata do raty to nie jest kwota, która wędruje na rachunek kredytobiorcy, więc kredytobiorca niczego nie „wyciąga” z programu, to bank inkasuje dopłatę. Kredytobiorca ma po prostu tani kredyt hipoteczny. Minimalny okres kredytowania to 15 lat. Suma dopłat, które otrzyma bank będzie niższa przy kredycie na 15 lat niż przy kredycie na 30 lat, bo im krótszy okres tym szybciej maleje podstawa naliczenia dopłat. Jednocześnie jednak suma odsetek zapłaconych po stronie kredytobiorcy również będzie niższa przy wyborze kredytu na 15 lat w porównaniu do 30 lat. Warunki określone na pierwsze 10 lat kredytowania są przewidywalne. Co będzie za 10 lat nie wiemy, więc z im mniejszym zadłużeniem kredytobiorca wejdzie w okres bez dopłat tym bezpieczniej. W kredycie hipotecznym nie chodzi o maksymalizację korzyści czy opłacalność, ale o możliwie najniższy koszt kredytu.

 119. Czy jeżeli rodzice w formie darowizny przekazali dom dziecku, ale mają prawo w nim mieszkać a dziecko nie jest zameldowane w nieruchomości to bezpieczny kredyt faktycznie nie przysługuje?

  1. Dzień dobry. Zgodnie z obecną wersją projektu ustawy Bezpieczny Kredyt 2% w sytuacji darowizny domu faktycznie nie przysługuje. Wyjątkiem w zakresie własności jest dziedziczenie (spadek), a nie darowizna. Dodatkowo dziedziczenie nie może przekraczać 50% udziałów, a tu jak rozumiem mamy 100% własności. Fakt służebności zamieszkiwania ustanowionej na rzecz Rodziców, braku zamieszkiwania i braku meldunku ze strony obdarowanego dziecka nic nie zmienia.

    1. Służebność dożywotnia dla rodziców powoduje, że dziecko nie posiada pełnego prawa do dysponowania nieruchomością – rodzi to pewne wątpliwości co do możliwości skorzystania z programu 2% ?

    2. Na ten moment wg projektu ustawy fakt obciążenia nieruchomości służebnością zamieszkiwania nie stanowi wyjątku umożliwiającego skorzystanie z programu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *