Wykreślenie hipoteki z KW

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej nieruchomości?

Zakup nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym zbywcy, przeniesienie kredytu mieszkaniowego do innego banku, czy też zwyczajnie całkowita spłata kredytu hipotecznego wiążą się z koniecznością wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej. Wierzyciel hipoteczny wydaje stosowne zaświadczenie, ale to Ty jako właściciel nieruchomości aktualizujesz księgę wieczystą. To prosta czynność. Jednak, jeśli masz z koniecznością wykreślenia hipoteki do czynienia raz lub dwa razy w życiu możesz mieć wątpliwości. Co musisz zrobić, kiedy, w jakiej kolejności, żeby wykreślić hipotekę banku z księgi wieczystej dowiesz się z tego wpisu. W każdym sądzie znajdziesz w gablocie instrukcję wypełniania formularzy sądowych. Jeśli jednak wolisz przygotować wniosek wcześniej, w domu, możesz skorzystać z instrukcji przygotowanej przeze mnie. Dla mnie, jako eksperta kredytowego, jest to „chleb powszedni”. Współpracując ze mną Klienci mogą liczyć na wsparcie z mojej strony m.in. w formalnościach sądowych.

List mazalny

Tak zwany list mazalny to zaświadczenie wydane przez bank, w którym bank potwierdza całkowitą spłatę kredytu oraz wyraża zgodę na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej kredyt.

List mazalny powinieneś otrzymać w terminie 14 dni od zamknięcia zobowiązania bez konieczności składania wniosku o wydanie zaświadczenia. Zaświadczenie o spłacie kredytu będące podstawą wykreślenia hipoteki jest bezpłatne. Wraz z zaświadczeniem możesz otrzymać kopie pełnomocnictw pracowników banku podpisujących zaświadczenie. Niektóre banki wysyłają dokumenty na adres korespondencyjny, do niektórych musisz pofatygować się do placówki po odbiór. Jeśli z jakiegoś powodu dokumenty do Ciebie nie dotrą skontaktuj się z bankiem.

Ile kosztuje wykreślenie hipoteki?

Niezależnie od wysokości sumy hipoteki opłata za wykreślenie hipoteki jest taka sama i wynosi 100 zł dla jednej pozycji. Opłatę ponosisz w znakach opłaty sądowej, które możesz zakupić w kasie sądu, w automacie w budynku sądu lub wygodnie ON-LINE na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jeśli w księdze wieczystej widnieją dwie hipoteki np. zwykła i kaucyjna, to za wykreślenie każdej z hipotek płacisz oddzielnie, czyli łącznie opłata sądowa wyniesie 200 zł.

Gdy wykreślenie hipoteki wiąże się z wpisem hipoteki nowego banku może się pojawić również:

 • Opłata sądowa 150 zł za wniosek dotyczący wpisu roszczenia o przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnione po starej hipotece (składany razem z wnioskiem o wpis nowej hipoteki).
 • Opłata sądowa 100 zł za wniosek o przeniesienie nowej hipoteki w miejsce opróżnione (składany razem z wnioskiem o wykreślenie starej hipoteki). Ten warunek może pojawić się w niektórych bankach, bo standardowo do przeniesienia hipoteki wystarczy wpis roszczenia.

Wykreślenie hipoteki zbywcy

Kolejność

W sytuacji nabycia nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym zbywcy (sprzedającego) kolejność wygląda najczęściej następująco:

 1. Umowa przedwstępna, do której sprzedający przedkłada zaświadczenie banku o kwocie zadłużenia wraz z rachunkiem do całkowitej spłaty kredytu oraz zależnie od rodzaju hipoteki, informacją, że nie zawarto umowy skutkującej podstawieniem wierzytelności.
 2. Składasz wnioski kredytowe.
 3. Czekasz na decyzje kredytowe.
 4. Wybierasz bank i podpisujesz umowę kredytową.
 5. Z podpisaną umową kredytową umawiacie się do notariusza na podpisanie aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości.
 6. W warunkach uruchomienia kredytu standardowo znajdziesz:
 • Dostarczenie aktu notarialnego
 • Ubezpieczenie nieruchomości
 • Ubezpieczenie na życie (niektóre banki)
 • Złożenie wniosku o wpis hipoteki na rzecz Twojego banku
 1. Zależnie od banku i rodzaju hipoteki zbywcy warunkiem uruchomienia może być również złożenie wniosku o wpis roszczenia do księgi wieczystej o przeniesienie hipoteki w miejsce opróżnione.
 2. Spełniasz warunki uruchomienia i Twój bank przelewa środki z kredytu mieszkaniowego w dwóch częściach:
 • Na poczet całkowitej spłaty kredytu zbywcy na konto wskazane w zaświadczeniu banku do spłaty.
 • Pozostała kwota na konto osobiste sprzedającego wskazane w akcie notarialnym.

Formalności. Kiedy składasz wniosek?

Część banków warunkuje przelanie pozostałej kwoty na konto sprzedającego złożeniem wniosku w sądzie o wykreślenie hipoteki banku zbywcy nieruchomości. Część banków przelewa równocześnie środki na dwa konta i daje warunek „posprzedażowy”.

Niezależnie od sposobu postępowania Twojego banku po przelaniu kwoty na poczet całkowitej spłaty kredytu sprzedającego otrzymasz od niego „list mazalny”, czyli zaświadczenie banku ze zgodą na wykreślenie hipoteki.

Jesteście po akcie notarialnym. Sprzedający nie jest już właścicielem, stąd formalności związane z wykreśleniem hipoteki sprzedającego dopełniasz Ty jako nowy właściciel. Nie ma znaczenia fakt czy sąd już zaktualizował dział II księgi wieczystej, czy wniosek o wpis własności na Twoją rzecz widnieje nadal jako wzmianka w księdze wieczystej. Niezwłocznie, jak otrzymasz od Sprzedającego oryginał zaświadczenia składasz wniosek w sądzie o wykreślenie hipoteki.

Jeśli Twój bank nie wymaga złożenia wniosku o wykreślenie hipoteki przed przelaniem środków na konto osobiste sprzedającego, to warunek złożenia tego wniosku znajdzie się w zobowiązaniach do spełnienia po uruchomieniu.

Pamiętaj, aby zrobić kopię zaświadczenia banku, zanim oryginał zostawisz w sądzie. Pamiętaj też, aby formularz wniosku sądowego wypełnić w dwóch egzemplarzach, tak, by sąd miał na czym potwierdzić przyjęcie wniosku. Kopię złożonego w sądzie wniosku o wykreślenie hipoteki banku zbywcy wraz z zaświadczeniem o spłacie potrzebujesz przedstawić w sowim banku.

Instrukcję wypełnienia formularza sądowego znajdziesz w dalszej części wpisu.

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Z koniecznością wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej wiąże się również kredyt refinansowy, czyli kredyt mieszkaniowy z przeznaczeniem na spłatę kredytu mieszkaniowego innego banku.

Tu nie spłacasz kredytu zbywcy, ale swój własny. Po uruchomieniu środków otrzymasz ze „starego” banku zaświadczenie o spłacie kredytu wraz ze zgodą na wykreślenie hipoteki i składasz w sądzie wniosek o wykreślenie hipoteki „starego” banku. Oczywiście pamiętasz o wypełnieniu formularza sądowego w dwóch egzemplarzach i wykonaniu kopii zaświadczenia banku.

Całkowita spłata kredytu hipotecznego

To najprzyjemniejszy moment, kiedy wykreślasz hipotekę i nie wpisujesz w jej miejsce żadnej nowej. Po prostu spłacasz całkowicie kredyt hipoteczny.

Otrzymasz z banku zgodę na wykreślenie hipoteki i pomimo, że nie masz ograniczeń czasowych, pamiętaj o aktualizacji księgi wieczystej i wykreśleniu hipoteki, najlepiej od razu po otrzymaniu zaświadczenia.

Instrukcja wypełniania formularza sądowego

Formularz sądowy i sposób wypełniania są takie same niezależnie czy wykreślasz hipotekę po kredycie zbywcy, czy dotyczącą Twojego własnego kredytu. Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdziesz druk sądowy do pobrania.

Pierwsza strona to miejsce na nazwę sądu, numer wydziału i numer księgi wieczystej

wniosek o wykreślenie hipoteki str 1

Druga strona to miejsce na sformułowanie żądania.

Jeśli w księdze wieczystej widnieją dwie hipoteki to żądanie w stosunku do każdej z nich wpisujesz w oddzielnych rubrykach. Opłatę sądową ponosisz oddzielnie za każdą z hipotek.

Dla hipotek nowego typu wpisujesz:

Wnoszę o wykreślenie hipoteki umownej do kwoty … wpisanej na rzecz banku …

Dla hipotek starego typu wpisujesz:

Wnoszę o wykreślenie hipoteki zwykłej w kwocie … wpisanej na rzecz banku …

Wnoszę o wykreślenie hipoteki kaucyjnej do kwoty … wpisanej na rzecz banku …

Przy hipotece starego typu możesz mieć do czynienia z hipoteką zwykłą i kaucyjną, albo tylko z kaucyjną.

wniosek o wykreślenie hipoteki str 2

Trzecia strona to miejsce na dane właściciela nieruchomości. Jeśli jest dwóch właścicieli wniosek może podpisać jedna z osób. Wtedy przy danych drugiego właściciela zaznaczamy „uczestnik postępowania”.

wniosek o wykreślenie hipoteki strona 3

Na czwartej stronie wniosku wpisujesz dane banku, którego hipoteka jest wykreślana. Znajdziesz je w zaświadczeniu. To również miejsce na załączniki do wniosku i podpis składającego wniosek.

wniosek o wykreślenie hipoteki strona 4

Pytania i odpowiedzi

[1] Kto wnioskuje o wykreślenie hipoteki?

Zawsze aktualny właściciel.

[2] Co, jeśli zbywca spłacił kredyt, a w KW nadal jest hipoteka?

Jeśli sprzedający spłacił kredyt, ale nie zaktualizował księgi wieczystej to wystarczy, że oryginał zgody banku przedłoży do umowy przeniesienia własności. Wniosek o wykreślenie starej hipoteki znajdzie się wtedy w treści aktu notarialnego. Ty z kolei do wniosku kredytowego zamiast zaświadczenia o kwocie zadłużenia załączysz kopię zaświadczenia o spłacie kredytu sprzedającego.

[3] Co, jeśli zbywca złożył wniosek o wykreślenie hipoteki i widnieje wzmianka w KW?

Jeśli zbywca spłacił kredyt i złożył już wniosek o wykreślenie swojej hipoteki z działu IV księgi wieczystej, ale wniosek nadal czeka na rozpatrzenie to potrzebne będą dokumenty. Poproś sprzedającego o kopię złożonego w sądzie wniosku wraz z załącznikami. Na tej podstawie Twój bank zweryfikuje, czy wzmianka widniejąca w księdze wieczystej faktycznie dotyczy wykreślenia hipoteki sprzedającego.

[4] Skąd będę wiedział, że sąd wykreślił hipotekę?

Otrzymasz z sądu zawiadomienie o wykreśleniu hipoteki. Możesz również wejść w przeglądarkę ksiąg wieczystych i sprawdzić, czy księga wieczysta została zaktualizowana.

 

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy, Pośrednik Kredytowy Poznań

2 Komentarze:

 1. Dzień dobry, co w sytuacji gdy mały inwestor nie będący deweloperem, prosi o pożyczkę w formie aktu notarialnego na inwestycję, którą zamierzam kupić na kredyt po zakończeniu budowy? Pożyczka oprocentowana w wysokości 20% inwestycji czyli równowartości wkładu własnego. Jak bank mnie potraktuje gdy do wniosku kredytowego załączę wyciąg z ksiąg z wpisanym moim własnym roszczeniem? Spotkała się Pani z taką sytuacją? Po zakończeniu budowy, kwota pożyczki zostanie zaliczona na poczet wkładu własnego na podstawie umowy przedwstępnej. Proszę o komentarz, z góry dziękuję, Karolina

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *