MDM limity IV kwartał 2017 i I kwartał 2018

Październik 2, 2017

MDM limity IV kwartał 2017 i I kwartał 2018

Mieszkanie dla Młodych

limity IV kwartał 2017 oraz I kwartał 2018

Poznań i województwo wielkopolskie

 

Styczeń 2018 – ostatnia pula środków w programie !

Limity MDM za poprzednie okresy

 

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszono wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w woj. wielkopolskim na okres od 01.10.2017r. do 31.03.2018r.. Został on utrzymany na niezmienionym poziomie w stosunku do okresu od 01.04.2017r. do 30.09.2017r.

 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.09.2017r  .
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia
21.03.2017r

 

Zmienił się natomiast średni wskaźnik przeliczeniowy, co jest konsekwencją zmiany okresów branych do średniej.

 

Dla Poznania nastąpił nieznaczny wzrost  limitów MDM. Dla gmin sąsiadujących z Poznaniem i pozostałego obszaru województwa wielkopolskiego limity po raz kolejny spadły. 

 

Nowe limity  w  województwie wielkopolskim będą obowiązywały do 31 marca 2018r.

 

MDM limity IV kwartał 2017 i I kwartał 2018


Z początkiem 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udostępni drugą część środków z limitu przewidzianego na rok 2018 i będzie to równocześnie ostatnia pula środków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych .

 

Biorąc pod uwagę tempo wyczerpywania się limitów można założyć, że środków wystarczy na tydzień do dwóch tygodni stycznia 2018 roku. Żeby skorzystać z programu istotne jest, by ostatnia płatność (transza) za nieruchomość została określona na rok 2018. 

 

Co, gdy nieruchomość zostanie oddana do użytkowania pod  koniec  2019 r. ?

 

Można  złożyć  wniosek  w  2018  roku  na  MDM  z  terminem  zapłaty 100%  ceny   w  2018  roku. Oddanie  nieruchomości  do użytkowania i akt  notarialny  mogą  mieć miejsce w  2019 roku. Można przyspieszyć płatności, które normalnie przypadałyby na 2019 rok akceptując fakt wcześniejszego ponoszenia kosztu odsetek od kredytu. Istotna  jest  kwestia  terminu zapłaty.

 

Ustawa  dotycząca  MDM   warunkuje wypłatę dofinansowania terminem zapłaty ceny (art. 11):

 

Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą: (…) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

 

Inna kwestia to ustawa o ochronie praw nabywcy i zasady prowadzenia  rachunku  powierniczego otwartego. Środki nabywca może wpłacić wcześniej na rachunek powierniczy, ale dysponowanie nimi  przez dewelopera nadal będzie uzależnione  od  zakończenia  danego etapu  prac. Przyspieszenie płatności transz nie powinno  więc kolidować z zasadami prowadzenia rachunku powierniczego.

 

USTAWA  z dnia 16 września 2011 r.  o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

 

Art. 11. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

Art. 12. 1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego term rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

Kolejna kwestia  to indywidualna ocena  dokonywana przez  bank  kredytujący  nabywcę.  W tym względzie  BGK  nie  ingeruje  w  wewnętrzne  procedury  banków.  Istotnym  elementem oceny będzie tu sam deweloper i jego wiarygodność. Wynika to z faktu długiego oczekiwania banku od momentu uruchomienia całego kredytu do momentu ustanowienia docelowego zabezpieczenia (wpis hipoteki). Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku przyspieszenia płatności. Znaczenie w ocenie może mieć również sam kredytobiorca.

 

 

 

Jak ustawa o kredycie hipotecznym wpływa na MDM ?

 

W związku ze zmianami wprowadzonymi z dniem 22 lipca 2017 r. wejściem w życie Ustawy o kredycie hipotecznym [Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017 poz. 819] zmieniły się procedury w bankach.

 

Złożenie wniosku kredytowego, również wniosku o kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego [MDM] musi być poprzedzone wydaniem oferty wiążącej w formie  formularza informacyjnego. Jednocześnie wniosek o dofinansowanie kierowany do BGK może zostać złożony wyłącznie z wnioskiem o kredyt MDM.  Część banków  wydaje formularz informacyjny kredytu hipotecznego dopiero po złożeniu kompletu dokumentów i po analizie możliwości kredytowania. Dotyczy to zarówno oceny zdolności kredytowej, jak i oceny celu kredytowania i zabezpieczenia. Klient składa tzw. pre-wniosek, a wydanie wiążącej oferty przez  bank (wcześniejsza analiza) warunkuje  złożenie właściwego wniosku.

 

Kiedy złożyć wniosek z limitu MDM na 2018r.  ?

 

Chcąc mieć możliwość złożenia wniosku na MDM z dniem 2 stycznia 2018r we wszystkich wybranych bankach, w części z nich trzeba procedurę rozpocząć  w  grudniu 2017r., a kwestie wybrania nieruchomości i podpisania umowy z deweloperem powinny  być przeprowadzone do  końca listopada 2017r.

 

 

Źródła:

  1. Obliczenia własne na podstawie dzienników urzędowych oraz  www.bgk.pl
  2. Ustawa o kredycie hipotecznym
  3. Ustawa o ochronie praw nabywcy
  4. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE