MDM Mieszkanie dla Młodych limity Poznań i Wielkopolska

Mieszkanie dla Młodych Poznań. Limity IV kwartał 2017, I kwartał 2018

Znamy już limity programu Mieszkanie dla Młodych Poznań i województwo wielkopolskie na IV kwartał 2017 oraz I kwartał 2018. W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego ogłoszono wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w woj. wielkopolskim na okres od 01.10.2017 do 31.03.2018 roku. Został on utrzymany na niezmienionym poziomie w stosunku do okresu poprzedniego 01.04.2017 – 30.09.2017.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25.09.2017 r  .
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.03.2017 r

Zmienił się natomiast średni wskaźnik przeliczeniowy, co jest konsekwencją zmiany okresów branych do średniej.

Dla Poznania obserwujemy nieznaczny wzrost limitów MDM. Dla gmin sąsiadujących z Poznaniem i pozostałego obszaru województwa wielkopolskiego limity po raz kolejny spadły.

Styczeń 2018 to już ostatnia pula środków w programie!

Mieszkanie dla Młodych Poznań – nowe limity w województwie wielkopolskim będą obowiązywały do 31 marca 2018 r.

Z początkiem 2018 roku Bank Gospodarstwa Krajowego udostępni drugą część środków z limitu przewidzianego na rok 2018 i będzie to równocześnie ostatnia pula środków w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Biorąc pod uwagę tempo wyczerpywania się limitów można założyć, że środków wystarczy na tydzień do dwóch tygodni stycznia 2018 roku. Żeby skorzystać z programu istotne jest, by ostatnia płatność (transza) za nieruchomość została określona na rok 2018.

Co, gdy nieruchomość zostanie oddana do użytkowania pod koniec 2019 r.?

Możesz złożyć wniosek w 2018 roku na MDM, jeśli masz w umowie termin zapłaty 100% ceny w 2018 roku. Oddanie  nieruchomości  do użytkowania i akt notarialny mogą mieć miejsce w 2019 roku. Możesz też przyspieszyć płatności, które normalnie przypadałyby na 2019 rok akceptując fakt wcześniejszego ponoszenia kosztu odsetek od kredytu. Istotne jest, jaki masz termin zapłaty.

Ustawa dotycząca MDM warunkuje bowiem wypłatę dofinansowania terminem zapłaty ceny (art. 11):

Wypłata środków z tytułu udzielonego nabywcy dofinansowania wkładu własnego dokonywana jest przez instytucję kredytującą: (…) jako ostatnia część świadczeń pieniężnych nabywcy, na mieszkaniowy rachunek powierniczy wskazany w umowie deweloperskiej – w przypadku gdy realizacja wynikających z zawartej umowy deweloperskiej świadczeń pieniężnych przewiduje ich dokonywanie poprzez mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Inna kwestia to ustawa o ochronie praw nabywcy i zasady prowadzenia  rachunku  powierniczego otwartego. Środki nabywca może wpłacić wcześniej na rachunek powierniczy, ale dysponowanie nimi  przez dewelopera nadal będzie uzależnione  od  zakończenia  danego etapu  prac. Przyspieszenie płatności transz nie powinno więc kolidować z zasadami prowadzenia rachunku powierniczego.

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego:

Art. 11. Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
Art. 12. 1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego term rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kolejna kwestia to indywidualna ocena dokonywana przez bank kredytujący nabywcę.  W tym względzie  BGK nie ingeruje w  wewnętrzne procedury banków. Istotnym elementem oceny będzie tu sam deweloper i jego wiarygodność. Wynika to z faktu długiego oczekiwania banku od momentu uruchomienia całego kredytu do momentu ustanowienia docelowego zabezpieczenia, czyli wpisu hipoteki. Taka sytuacja właśnie może mieć miejsce w przypadku przyspieszenia płatności. Znaczenie w ocenie może mieć również sam kredytobiorca.

Jak ustawa o kredycie hipotecznym wpływa na MDM?

W związku ze zmianami wprowadzonymi z dniem 22 lipca 2017 r. wejściem w życie Ustawy o kredycie hipotecznym [Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Dz.U. 2017 poz. 819] zmieniły się procedury w bankach.

Złożenie wniosku kredytowego, również wniosku o kredyt z dofinansowaniem wkładu własnego [MDM] musi być poprzedzone wydaniem oferty wiążącej w formie formularza informacyjnego. Jednocześnie wniosek o dofinansowanie kierowany do BGK może zostać złożony wyłącznie z wnioskiem o kredyt MDM. Część banków wydaje formularz informacyjny kredytu hipotecznego dopiero po złożeniu kompletu dokumentów i po analizie możliwości kredytowania. Dotyczy to zarówno oceny zdolności kredytowej, jak i oceny celu kredytowania i zabezpieczenia. Jako Klient składasz tzw. pre-wniosek, a wydanie wiążącej oferty przez bank (wcześniejsza analiza) warunkuje dopiero możliwość złożenia właściwego wniosku.

Kiedy możesz złożyć wniosek z limitu MDM na 2018 r.?

Jeśli chcesz mieć możliwość złożenia wniosku na MDM z dniem 2 stycznia 2018 r. we wszystkich wybranych bankach, w części z nich powinieneś procedurę kredytową rozpocząć w grudniu 2017 roku. Natomiast kwestie wybrania nieruchomości i podpisania umowy z deweloperem powinieneś przeprowadzić do końca listopada 2017 roku.

 

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań

Źródła:

  1. Ustawa o kredycie hipotecznym
  2. Obliczenia własne na podstawie dzienników urzędowych oraz  www.bgk.pl
  3. Ustawa o ochronie praw nabywcy
  4. Ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *