Mieszkanie dla młodych projekt zmian

Nowelizacja MDM – PROJEKT

Projekt Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, czyli planowane zmiany w 2015 roku. Co się zmieni w programie Mieszkanie dla Młodych?
W tym wpisie znajdziesz 10 najistotniejszych zmian ujętych w projekcie nowelizacji MDM.

1) Również wkład budowlany

Dofinansowanie obejmie również wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowych, które pierwotnie wyłączono z MDM.

2) Przebudowa

Pojawi się zapis mówiący o tym, że mieszkanie można utworzyć zarówno w wyniku budowy jak i przebudowy.

3) Zdolność kredytowa

Brak ograniczeń w kręgu osób mogących przystąpić do kredytu w celu poprawy zdolności kredytowej.  Będzie po prostu zapis „inne osoby”.

4) Powierzchnia mieszkania

Zmieni się powierzchnia mieszkania od której liczy się dopłatę. Konkretnie dla rodzin z trójką dzieci dopłatę policzymy do 65 m2.

5) Wysokość dofinansowania

Zmieni się wysokość dofinansowania, które będzie zależne od liczby dzieci.

1 dziecko = 150%*
2 dzieci = 200%*
3 dzieci = 300%*
* kwoty obliczonej wg wzoru:

średni wskaźnik przeliczeniowy  x 10% x pow. użytkowa lokalu (max odpowiednio 50 m2 lub 65 m2)

6) Trójka dzieci

Nabywca z trójką dzieci kredyt MDM uzyska również na kolejne mieszkanie, a także może mieć więcej niż 35 lat.  Zostanie usunięty warunek braku własności innego mieszkania/domu w przeszłości, a dodatkowo nabywca z trójką dzieci zostanie wyłączony z ograniczenia wiekowego.

7) Ograniczenie wcześniejszej spłaty kredytu

Spłata kredytu MDM dopiero po 5 latach. Dochodzi nowy warunek, przy którym ma nastąpić utrata dofinansowania, ale zapis ma objąć tylko nowe umowy. Jeśli spłacisz całość lub część kredytu w kwocie przekraczającej wysokość dofinansowania przez pierwsze 5 lat dofinansowanie proporcjonalnie zwrócisz.

8) Wspólność majątkowa

Z ograniczeń w zakresie zbycia nieruchomości zostanie wyłączona sytuacja rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej. Po wstąpieniu w związek małżeński będziesz mógł więc od razu rozszerzyć własność na współmałżonka.  Zrobisz to w drodze darowizny z majątku odrębnego do majątku wspólnego małżonków.

9) Zapłata za mieszkanie gotowe

Dla mieszkań oddanych do użytkowania dofinansowanie będzie można wypłacać przed aktem notarialnym. Rozwiązuje to problem inwestycji oddanych do użytkowania, które jednocześnie są obciążone kredytem inwestycyjnym dewelopera.

10) Inna firma w roli zbywcy

Zbywcą będzie mogła być również osoba lub firma, która nabyła mieszkanie w ramach działalności gospodarczej od innej osoby lub firmy, która to mieszkanie wybudowała. Nadal jednak jest to mieszkanie zasiedlane po raz pierwszy, czyli nowe.

Zmiana pozwala na uwzględnienie powiązań kapitałowych firm zgodnie z interpretacją MIiR. Nie otwiera to jednak drogi do finansowania typowego rynku wtórnego.

Interpretacja MIiR

Czy w ramach programu MdM możliwy jest zakup mieszkania od podmiotu (dewelopera), który nie jest bezpośrednim realizatorem inwestycji (na przykład od spółki-córki zajmującej się wyłącznie sprzedażą mieszkań)?

„Art. 3 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi stanowi, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone pod warunkiem zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przedstawionej sytuacji transakcja sprzedaży mieszkań dokonywana byłaby przez spółkę, która formalnie – jako odrębna osoba prawna – nie jest podmiotem, który wybudował mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak uznać, że intencją ustawodawcy było określenie w cytowanym przepisie warunku dotyczącego finansowania w ramach programu Mieszkanie dla młodych inwestycji realizowanych na rynku pierwotnym, a nie przesądzanie formuły prawnej funkcjonowania podmiotu sprzedającego mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podmiot działający w określonej strukturze kapitałowej, tworzonej przez więcej niż jedną spółkę, realizuje proces budowy, a następnie sprzedaży przez dwie odrębne spółki, można uznać, że spełniony jest warunek ustawowy dotyczący zakupu mieszkań od podmiotu, który wybudował je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Należy przy tym zaznaczyć, że wśród dokumentów wymaganych w procedurze ubiegania się o finansowe wsparcie jest pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, że sprzedawane mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Oświadczenie takie składane jest w banku kredytującym. W przypadku opisanej sytuacji być może należało będzie złożyć w banku kredytującym dodatkowe wyjaśnienia dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji przez nią sprzedaży mieszkań.

Jakich zmian nie uwzględniono w nowelizacji MDM?

W projekcie w wersji z 11.08.2014 r. widniał zapis dotyczący zniesienia wymogu zaciągania kredytu MDM wyłącznie w walucie polskiej. Jednak w wersji projektu z dnia 31.10.2014 r. zrezygnowano z tej zmiany.

Aktualizacja 17.08.2015

Nowelizacja MDM ogłoszona 17.08.2015 r.

Ustawę z 25.06.2015 o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi ogłoszono w Dzienniku Ustaw. W życie wchodzi 14 dni po ogłoszeniu, czyli pierwszego września 2015 r.

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *