Nowelizacja MDM – PROJEKT

Listopad 23, 2014

Nowelizacja MDM PROJEKT

 

Nowelizacja MDM PROJEKT.
Projekt Ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – planowane zmiany w 2015 roku.

 

AKTUALIZACJA  17.08.2015

Nowelizacja MDM ogłoszona.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi została dnia 17.08.2015 ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

W życie wchodzi 14 dni po ogłoszeniu, czyli pierwszego września 2015 r.

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1194/1

 

10 najistotniejszych zmian ujętych w projekcie nowelizacji MDM

 

1) Objęcie dofinansowaniem również wkładu budowlanego do spółdzielni mieszkaniowych.

 

2) Dodanie zapisu mówiącego o tym, że mieszkanie może zostać utworzone zarówno w wyniku budowy jak i przebudowy.

 

3) Brak ograniczeń w kręgu osób mogących przystąpić do kredytu w celu poprawy zdolności kredytowej.  Będzie po prostu “inne osoby“.

 

4) Zmiana w powierzchni mieszkania od której dopłata jest liczona. Dla rodzin z trójką dzieci dopłata ma być liczona do 65 m2.

 

5) Zmiana wysokości dofinansowania

 

1 dziecko = 150%*

2 dzieci = 200%*

3 dzieci = 300%*

* kwoty obliczonej wg wzoru

średni wskaźnik przeliczeniowy  x 10% x pow. użytkowa lokalu (max odpowiednio 50 m2 lub 65 m2)

 

6) Dla nabywcy z trójką dzieci kredyt MDM również na kolejne mieszkanie i również dla nabywcy mającego więcej niż 35 lat.  Zostanie usunięty warunek braku własności innego mieszkania/domu w przeszłości. Nabywca z trójką dzieci zostanie wyłączony z ograniczenia wiekowego.

 

7) Spłata kredytu MDM dopiero po 5 latach. Dochodzi nowy warunek, przy którym ma nastąpić utrata dofinansowania (zapis ma objąć tylko nowe umowy). W przypadku spłaty całości lub części kredytu (w kwocie przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego) w okresie pierwszych 5 lat dofinansowanie będzie podlegało proporcjonalnemu zwrotowi.

 

8) Z ograniczeń w zakresie zbycia nieruchomości zostanie wyłączona sytuacja rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej. Po wstąpieniu w związek małżeński można będzie od razu rozszerzyć własność na współmałżonka w drodze darowizny z majątku odrębnego do majątku wspólnego małżonków.

 

9) Dla mieszkań oddanych do użytkowania dofinansowanie będzie mogło być wypłacane przed aktem notarialnym. Rozwiązuje to problem inwestycji oddanych do użytkowania, które jednocześnie są obciążone kredytem inwestycyjnym dewelopera.

 

10) Zbywcą, będzie mogła być również osoba/firma, która nabyła mieszkanie w ramach działalności gospodarczej od innej osoby/firmy, która to mieszkanie wybudowała. Nadal jednak jest to mieszkanie zasiedlane po raz pierwszy (nowe).

 

Zmiana pozwala na uwzględnienie powiązań kapitałowych firm zgodnie z interpretacją MIiR. Nie otwiera to jednak drogi do finansowania typowego rynku wtórnego.

 

Interpretacja MIiR

Czy w ramach programu MdM możliwy jest zakup mieszkania od podmiotu (dewelopera), który nie jest bezpośrednim realizatorem inwestycji (na przykład od spółki-córki zajmującej się wyłącznie sprzedażą mieszkań)?

 Art. 3 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi stanowi, że dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone pod warunkiem zakupu mieszkania od osoby, która wybudowała je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przedstawionej sytuacji transakcja sprzedaży mieszkań dokonywana byłaby przez spółkę, która formalnie – jako odrębna osoba prawna – nie jest podmiotem, który wybudował mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Należy jednak uznać, że intencją ustawodawcy było określenie w cytowanym przepisie warunku dotyczącego finansowania w ramach programu Mieszkanie dla młodych inwestycji realizowanych na rynku pierwotnym, a nie przesądzanie formuły prawnej funkcjonowania podmiotu sprzedającego mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jeżeli podmiot działający w określonej strukturze kapitałowej, tworzonej przez więcej niż jedną spółkę, realizuje proces budowy, a następnie sprzedaży przez dwie odrębne spółki, można uznać, że spełniony jest warunek ustawowy dotyczący zakupu mieszkań od podmiotu, który wybudował je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

 


Należy przy tym zaznaczyć, że wśród dokumentów wymaganych w procedurze ubiegania się o finansowe wsparcie jest pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, że sprzedawane mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę. Oświadczenie takie składane jest w banku kredytującym. W przypadku opisanej sytuacji być może należało będzie złożyć w banku kredytującym dodatkowe wyjaśnienia dotyczące struktury kapitałowej firmy i sposobu realizacji przez nią sprzedaży mieszkań.

 

 


Jakich zmian nie uwzględniono w nowelizacji MDM ?

W projekcie w wersji z 11.08.2014r. był zapis dotyczący zniesienia wymogu zaciągania kredytu MDM wyłącznie w walucie polskiej –  w wersji projektu z dnia 31.10.2014r. zrezygnowano z tej zmiany.

 


 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: ARTYKUŁY, Mieszkanie dla Młodych | Tagi: