Rekomendacja U – bancassurance

Marzec 30, 2018

Rekomendacja U

Rekomendacja U dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance
[współpraca instytucji bankowej i ubezpieczeniowej]

 

Wejście w życie 31 marca 2015r.

 

 

Ubezpieczenia przy kredytach hipotecznych 

 

Nowe regulacje w obszarze ubezpieczeń oferowanych przy kredytach hipotecznych (ubezpieczenie nieruchomości, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie od utraty pracy) spowodowały głównie zmianę formy zawieranych  ubezpieczeń bez widocznego wpływu na koszt i zakres ochrony. Umowy generalne (ubezpieczenie grupowe) zastąpiono ubezpieczeniami indywidualnymi zawieranymi za pośrednictwem banku z uwzględnieniem możliwości zarówno przed zmianą jak i po zmianie dostarczenia polisy własnej przez klienta. KNF zakwestionował wcześniejszą praktykę występowania banku zarówno w roli ubezpieczającego jak i pośrednika w sprzedaży ubezpieczeń. Podwójna rola banku mogła powodować konflikt interesów. Przejście na formę indywidualną ubezpieczeń pozwala bankom występować w roli pośrednika ubezpieczeniowego, a co za tym idzie na czerpanie z tego tytułu wynagrodzenia.

 

Nadal ubezpieczenie z oferty banku (na życie, nieruchomości) może być elementem oferty cenowej (sprzedaż łączona).

Ubezpieczenia przy kredytach gotówkowych

 

Większy wpływ rekomendacja wywarła na obszar kredytów gotówkowych i konsumpcyjnych, gdzie składka z tyt. ubezpieczenia stanowiła znaczący koszt kredytu. Zauważalnym efektem wprowadzenia rekomendacji U w połączeniu z niskimi stopami procentowymi jest wzrost kosztu prowizji za udzielenie kredytu konsumpcyjnego. Wyższe prowizje za udzielenie kredytu zrekompensowały spadek dochodów banków z tytułu ubezpieczeń. W 2016 roku dla klientów wysokiego ryzyka prowizje za udzielenie kredytu gotówkowego sięgnęły 39% kwoty kredytu.

 

Różnica pomiędzy kredytem gotówkowym z ubezpieczeniem a kredytem gotówkowym z prowizją polega na tym, że prowizja jest bezzwrotna, a koszt ubezpieczeń klient może proporcjonalnie odzyskać przy wcześniejszej spłacie lub rezygnacji z ubezpieczenia.

 

Polisy inwestycyjne

 

Trzeci obszar objęty zakresem rekomendacji U to polisy inwestycyjne. W tym obszarze (polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym) korzystniejsza jest dla klienta forma ubezpieczenia indywidualnego głównie z uwagi na okres odstąpienia od umowy jak i konstrukcję takiego produktu (przy polisie indywidualnej jest możliwość posiadania rachunku dodatkowego ze swobodnym dostępem do środków oprócz rachunku podstawowego obwarowanego kosztem wcześniejszego wykupu).  Do tego typu polis szczególnie odnosi się kwestia dopasowania produktu do potrzeb.

 

Podstawowe zagadnienia objęte rekomendacją U:

 

[1] Rozdzielenie roli ubezpieczającego i pośrednika ubezpieczeniowego.

[2] Nacisk na dopasowanie produktu do potrzeb i możliwości klienta (eliminowanie tzw missellingu).

[3] Możliwość dochodzenia roszczeń bezpośrednio przez ubezpieczonego lub spadkobierców w sytuacji, gdy bank jest ubezpieczającym i nie korzysta z uprawnienia do wypłaty świadczenia.

[4] Bank jako ubezpieczający powinien działać w interesie ubezpieczonego lub spadkobierców.

[5] Swoboda wyboru zakładu ubezpieczeń.

[6] Klient powinien otrzymać w szczególności informacje dotyczące:

  • zasad finansowania ubezpieczenia;
  • rodzajów ryzyka objętych umową ubezpieczenia;
  • warunków ochrony ubezpieczeniowej;
  • wyłączeń;
  • możliwych przyczyn odmowy wypłaty świadczenia.

[7] Wyczerpująca informacja przy produktach inwestycyjnych w zakresie ryzyka inwestowania i opłat.

[8] Wprowadzenie Karty Produktu jako formy materiału informacyjnego (niezależnie od informacji szczegółowych zawartych w OWU).

[9] Odpowiednie przeszkolenie pracowników sprzedających i obsługujących umowy ubezpieczeniowe.

[10] Bank nie powinien pobierać opłat za rezygnację z ochrony ubezpieczeniowej. Klient powinien być poinformowany o konsekwencjach takiej rezygnacji (dostarczenie innego zabezpieczenia, wzrost kosztu kredytu, wypowiedzenie umowy itp.).

 

 

Źródła:

2014, Rekomendacja U, Komisja Nadzoru Finansowego

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacja_U_38338.pdf


CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Jeśli tak, to dołącz do grona osób, które skorzystały z mojej pomocy przy ubieganiu się o kredyt.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.
Co ważne, zrób to na koszt banku !

 

KLIKNIJ I UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Umów się na spotkanie

 

 

 


Rekomendacja UAUTORKA WPISU – BOŻENA MYSZCZYSZYN

 

Wykształcenie wyższe magisterskie (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Studia podyplomowe Bankowość i Doradztwo Finansowe na UEP, czego efektem jest Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E w ramach standardów kwalifikacyjnych ZBP. Rejestr posiadaczy certyfikatu ECB EFCB 3E. Numer certyfikatu 2017/032.

 

Od 2006 roku pomagam w decyzjach kredytowych związanych z kredytami hipotecznymi i gotówkowymi dla osób fizycznych. Zachęcam jednak do zastąpienia długów konsumpcyjnych nawykiem oszczędzania.