Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego.

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego jest wymagane zawsze. Ubezpieczenie oczywiście dotyczy tej nieruchomości, na której bank zabezpiecza kredyt wpisem hipoteki. Bank nie może pozwolić na sytuację, że coś się z nieruchomością stanie i jako wierzyciel zostanie bez zabezpieczenia. Polisa nieruchomości jest obligatoryjnym zabezpieczeniem, a w przypadku obligatoryjnych ubezpieczeń kredytobiorca ma prawo dostarczyć polisę od dowolnego podmiotu z rynku. Bank jednak nadal ma prawo włączyć ubezpieczenie nieruchomości do oferty cenowej. Na jakich zasadach polisa bankowa nieruchomości wpływa na cenę kredytu hipotecznego oraz ile kosztuje bankowe ubezpieczenie dowiesz się z tego wpisu.

 

Cesja na bank, czyli przelew wierzytelności z polisy

Zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest polisa nieruchomości z wpisaną cesją na bank. Cesja, czyli przelew wierzytelności pieniężnej z ubezpieczenia dotyczy zarówno polis nabywanych za pośrednictwem banku, jak i tych zakupionych u ubezpieczycieli zewnętrznych.

Dane adresowe banku do wpisania cesji podajesz zgodnie z tym, co widnieje w umowie kredytowej. Będzie to siedziba banku, a nie adres oddziału, w którym zawierasz umowę.

W jaki sposób działa cesja z polisy nieruchomości?

Małe szkody

W przypadku małych szkód ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie bezpośrednio na rachunek ubezpieczonego. Taką granicą może być np. odszkodowanie do kwoty 5000 zł. Bank nie rozlicza kredytobiorcy z wykorzystania środków z polisy przy małych szkodach.

Większe szkody

Przy większych szkodach ubezpieczyciel pyta bank na czyje konto wypłacić odszkodowanie. Jeśli zalegasz ze spłatą kredytu to bank może ze środków z odszkodowania pokryć zaległe raty. Jeśli kredyt spłacasz terminowo to środki z odszkodowania trafią na twoje konto. Przelew możesz otrzymać albo bezpośrednio od ubezpieczyciela, albo za pośrednictwem banku. Bank jednocześnie zobowiąże Cię do rozliczenia środków z odszkodowania. To znaczy, że bank będzie sprawdzał, czy środki posłużyły przywróceniu nieruchomości do stanu poprzedniego. To podobna sytuacja do tej, gdy bank wypłaca środki na remont. Najczęściej udokumentowaniem będą zdjęcia nieruchomości pokazujące stan po remoncie i po usunięciu skutków szkody.

Szkoda całkowita

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego przy szkodzie całkowitej zadziała w ten sposób, że kredyt zostanie całkowicie spłacony. Ty zostaniesz bez nieruchomości i bez kredytu.

Możesz w tym miejscu rozmawiać z bankiem i uzgodnić możliwość pozostawienia kredytu hipotecznego z jednoczesnym wykorzystaniem środków z odszkodowania na zakup innej nieruchomości lub na budowę nowego domu w miejsce zniszczonego.

Suma ubezpieczenia polisy nieruchomości

Większość banków wymaga sumy ubezpieczenia na wartość rynkową nieruchomości. Będzie ona równa albo wartości z wyceny rzeczoznawcy albo cenie zakupu. W przypadku domów jest to wartość samego budynku bez wartości działki.

Nieliczne banki akceptują ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego na kwotę kredytu lub saldo zadłużenia. W takiej sytuacji jednak nieruchomość jest niedoubezpieczona i w razie szkody całkowitej kredyt zostanie spłacony, ale Ty nie odzyskasz zaangażowanych własnych środków. Niedoubezpieczenie nieruchomości przy mniejszych szkodach może wiązać się z proporcjonalną wypłatą odszkodowania, a co za tym idzie odszkodowanie nie pokryje wartości szkody.

Suma ubezpieczenia na wartość nieruchomości

Większość banków wymaga ubezpieczenia nieruchomości na wartość nieruchomości.

Suma ubezpieczenia na kwotę kredytu

Niższą sumę ubezpieczenia, minimum na kwotę kredytu zaakceptuje bank PKO BP, PEKAO SA oraz ING Bank Śląski dla polis zewnętrznych. Przy odnawianiu ubezpieczenia w PKO BP wystarczy, że nowa polisa nieruchomości jest na kwotę zadłużenia.

Tu należy zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert bankowych na koszt ubezpieczenia nieruchomości, bo jeśli bank w formularzu informacyjnym kredytu hipotecznego uwzględnia minimalną wymaganą sumę ubezpieczenia, to koszt polisy nieruchomości może być zaniżony w stosunku do ofert konkurencji.

Zakres ubezpieczenia nieruchomości

Dla zabezpieczenia kredytu hipotecznego polisa nieruchomości powinna ubezpieczać mury i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych. Zakres ubezpieczenia powinien objąć co najmniej ryzyka ubezpieczeniowe:

 • powódź
 • zalanie
 • pożar
 • opady (deszcz, grad, śnieg, lód) i inne zdarzenia atmosferyczne (wiatr lub huragan, uderzenie pioruna, lawina, osunięcie się ziemi).

Polisę nieruchomości można dobrowolnie rozszerzyć o ubezpieczenie ruchomości, ryzyk związanych z kradzieżą i dewastacją, odpowiedzialność cywilną. Zakres dostępnego ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego będzie różny w różnych bankach.

Polisa nieruchomości jako element ceny kredytu

Ubezpieczenie nieruchomości możesz dostarczyć do banku z dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz tez skorzystać z oferty za pośrednictwem banku. Polisa nieruchomości jest jednym z produktów oferowanych przez banki w ramach sprzedaży łączonej. W jakich bankach ubezpieczenie bankowe nieruchomości obniża koszt kredytu?

Ubezpieczenie nieruchomości w BNP Paribas Bank Polska SA

Ubezpieczenie nieruchomości zawarte za pośrednictwem banku obniża oprocentowanie kredytu o 0,10 p.p. Warunek weryfikowany w całym okresie kredytowania. Rezygnacja z bankowego ubezpieczenia powoduje podwyższenie oprocentowania o 0,10 p.p. na zawsze.

Ubezpieczenie nieruchomości Cardif oferowane jest w dwóch pakietach:

 1. Pakiet Własne M. Koszt 0,0075% miesięcznie.
 2. Pakiet Własne M Plus wraz z ruchomościami i OC. Koszt 0,0075% miesięcznie od SU + 16,50 zł miesięcznie.

Suma ubezpieczenia na wartość nieruchomości.

Ubezpieczenie nieruchomości w BNP Paribas Bank Polska SA

Ubezpieczenie nieruchomości za pośrednictwem ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski SA do kredytu hipotecznego oferuje dwa rodzaje ubezpieczenia nieruchomości.

 1. Wariant podstawowy, tylko mury i stałe elementy. Ten wariant nie zmienia ceny kredytu hipotecznego. Koszt ubezpieczenia 0,0096% miesięcznie od kwoty kredytu z umowy niezależenie od wartości nieruchomości. Suma ubezpieczenie nie maleje wraz ze spłatą kredytu.
 2. Wariant rozszerzony o ruchomości i OC. W tym wariancie bank obniża oprocentowanie kredytu hipotecznego o 0,05 p.p., o ile w dniu przystąpienia do ubezpieczenia obowiązuje promocja w tym zakresie. Koszt wariantu rozszerzonego to 0,0228% miesięcznie od kwoty kredytu z umowy niezależnie od wartości nieruchomości. Z promocji możesz skorzystać również w trakcie trwania umowy o kredyt. W przypadku rezygnacji z bankowej polisy rozszerzonej i dostarczenia polisy własnej lub przejścia na wariant podstawowy oprocentowanie kredytu wzrośnie o 0,05 p.p. Bank weryfikuje warunek w całym okresie kredytowania.

To co wyróżnia ING na tle innych banków to sposób naliczania składki. Składkę bank nalicza od kwoty udzielonego kredytu. Sumę ubezpieczenia kredytobiorca deklaruje na wartość nieruchomości i to może być np. wartość po wykończeniu nawet, gdy bank nie kredytuje wykończenia. Zwłaszcza przy dużym wkładzie własnym kredytobiorcy koszt polisy nieruchomości zawartej za pośrednictwem ING będzie niższy niż oferta rynkowa.

Ze zniżki 0,05p.p. związanej z przystąpieniem do rozszerzonego ubezpieczenia nieruchomości możesz skorzystać wielokrotnie w trakcie trwania kredytu, o ile promocja będzie przez bank przedłużana. Możesz więc zrezygnować z bankowej polisy i ponownie z niej skorzystać.

Ubezpieczenie nieruchomości w ING.

Ubezpieczenie nieruchomości w PEKAO SA

Deklaracja zakupu ubezpieczenia nieruchomości za pośrednictwem banku jest jednym z elementów specjalnej, promocyjnej oferty kredytu mieszkaniowego. Deklaracja korzystania z polisy nieruchomości za pośrednictwem banku dotyczy całego okresu kredytowania.

Jeśli na etapie przygotowania oferty (formularza informacyjnego kredytu hipotecznego) klient deklaruje, że nie skorzysta z polisy nieruchomości bankowej marża z formularza informacyjnego oraz w umowie kredytowej od razu będzie wyższa o 0,10 p.p.

W przypadku niespełnienia warunku po podpisaniu umowy kredytowej, czyli zawarcia innego ubezpieczenia nieruchomości wbrew zobowiązaniu złożonemu przed podpisaniem umowy kredytowej marża ulega podwyższeniu o 0,10 p.p. 

 1. Suma ubezpieczenia minimum na kwotę kredytu z umowy. Suma ubezpieczenia nie maleje wraz ze spłata zadłużenia.
 2. Koszt polisy nieruchomości w podstawowym zakresie za pośrednictwem banku 0,10% rocznie od SU.
 3. Możliwość skorzystania z oferty rozszerzonej o ruchomości i OC.

Ubezpieczenie nieruchomości w PEKAO SA

Ubezpieczenie nieruchomości w Santander Bank Polska SA

Chęć skorzystania z bankowego ubezpieczenia nieruchomości deklarujesz we wniosku kredytowym. Polisa nieruchomości zawarta za pośrednictwem banku niezależnie od zakresu ubezpieczenia obniża oprocentowanie kredytu o 0,10 p.p. Utrzymanie warunków cenowych wymaga korzystania z bankowej polisy nieruchomości przez 5 lat. 

Jeśli zrezygnujesz z ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego zawartego za pośrednictwem banku przed upływem 5 lat to bank podwyższy oprocentowanie kredytu hipotecznego o 0,10 p.p. na zawsze.

Jeśli nie skorzystasz z polisy za pośrednictwem banku na etapie udzielania kredytu i przystąpisz do ubezpieczenia w późniejszym terminie to nie obniży to już oprocentowania kredytu.

 1. Suma ubezpieczenia na wartość nieruchomości.
 2. Możliwość skorzystania z wariantu podstawowego lub rozszerzonego.
 3. Orientacyjny koszt polisy bankowe w podstawowym zakresie 0,09% SU rocznie.

Ubezpieczenie nieruchomości w Santander Bank Polska SA

 

Polisa nieruchomości bankowa niezależna od ceny kredytu

Możesz skorzystać z oferty bankowej ubezpieczenia nieruchomości również, gdy nie jest ono powiązane z ceną kredytu hipotecznego. Możesz w trakcie trwania kredytu wielokrotnie zmieniać ubezpieczenie z bankowego na własne i odwrotnie. Ubezpieczenie za pośrednictwem banku daje tę wygodę, że nie trzeba co roku pamiętać o dostarczaniu nowej polisy, a składka schodzi z rachunku bankowego. Jednocześnie jednak polisa bankowa może być droższa, bo nie skorzystasz ze zniżki dla nowego klienta lub zniżki za kontynuację ubezpieczenia.

Orientacyjny koszt polisy bankowej ubezpieczenia nieruchomości, która nie wpływa na cenę kredytu hipotecznego:

 1. Alior Bank 0,085% od SU rocznie.
 2. BOŚ 0,095% od SU rocznie.
 3. Citi Handlowy 0.0049% od SU miesięcznie.
 4. mBank 0,0065% od SU miesięcznie.
 5. Millennium 0,09% od SU rocznie, ale pobierane miesięcznie.
 6. PKO BP 0,08% od SU rocznie.

Bank występuje w roli agenta ubezpieczeniowego, stąd pełną ofertę ubezpieczenia nieruchomości otrzymasz w banku. Ta oferta może się zmieniać.

Kradzież, OC

Jeśli skorzystasz z oferty bankowej ubezpieczenia nieruchomości w podstawowym zakresie to i tak wskazane jest zawarcie drugiej polisy nieruchomości obejmującej ruchomości, ryzyka kradzieżowe połączone z rabunkiem i dewastacją oraz odpowiedzialność cywilną. Ta druga polisa może być w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zwłaszcza, gdy szkoda powstanie na etapie prac remontowych lub wykończeniowych i zalejesz sąsiada to nie można tu mówić o zdarzeniu losowym. Rozszerzona polisa nieruchomości może się przydać w takiej sytuacji.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Do każdej polisy ubezpieczenia nieruchomości otrzymasz ogólne warunki ubezpieczenia. OWU znajdziesz też na stronie banku lub ubezpieczyciela. W przypadku ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (all risk) wystarczy sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności. W przypadku innych polis należy sprawdzić za jakie ryzyka odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe.

Aktualne przeglądy

Dbaj o to, by nieruchomość posiadała wymagane przeglądy. W przypadku zaistnienia szkody to pierwsza rzecz, o którą poprosi zakład ubezpieczeniowy, a brak aktualnego przeglądu może stanowić podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania. Jeśli więc spółdzielnia mieszkaniowa lub wspólnota ogłasza przegląd instalacji elektrycznej lub gazowej w budynku to należy udostępnić mieszkanie do przeglądu.

Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego – podsumowanie

Sam fakt posiadania polisy ubezpieczenia nieruchomości nie zapobiega wystąpieniu szkody. Szkoda może również wystąpić z winy sąsiada. Jeśli jednak szkoda jest duża to polisa nieruchomości pomoże uporać się ze skutkami zdarzenia. Żywioły mają to do siebie, że w krótkim czasie wywołują duże szkody. Osobiście korzystam lub korzystałam zarówno z polis nieruchomości nabywanych indywidualnie, jak i tych za pośrednictwem banku. Do czasu całkowitej spłaty kredytu hipotecznego bank będzie wymagał aktualnego ubezpieczenia nieruchomości. Po spłacie kredytu ubezpieczenie nieruchomości jest kwestią dobrowolną. Jednak nie wyobrażam sobie sytuacji, że można świadomie z ubezpieczenia nieruchomości zrezygnować.

 

Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *