WIBOR definicja kwotowanie

WIBOR definicja kwotowanie

Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennego wskaźnika referencyjnego. Wskaźnikiem referencyjnym na dzień pisania artykułu najczęściej jest WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny. Co to jest WIBOR, jaka jest jego historia, definicja i jak wygląda kwotowanie dowiesz się z tego wpisu.

(ang. Warsaw Interbank Offered Rate)

WIBOR – aktualizacja 2019

Stawka referencyjna WIBOR ma swojego Administratora.

Obecnym administratorem stawki WIBOR jest GPW Benchmark SA.

Natomiast do dnia 29 czerwca 2017 stawką WIBOR administrowało ACI Polska.

Publikacja stawek referencyjnych

Administrator publikuje stawki referencyjne na stronie https://gpwbenchmark.pl/.

Stawki ustalone w ramach Fixingu w danym dniu roboczym są publikowane w tym samym dniu roboczym o godzinie 23:00.

WIBOR jako kluczowy wskaźnik referencyjny

KNF wydał komunikat KNF dotyczący wpisania WIBOR do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych. 

„Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) informuje, że 26 marca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/482 z dnia 22 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1368 ustanawiające wykaz kluczowych wskaźników referencyjnych stosowanych na rynkach finansowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011. Na podstawie powyższego aktu prawnego wskaźnik Warsaw Interbank Offered Rate (WIBOR) został wpisany do wykazu kluczowych wskaźników referencyjnych, o którym mowa w art. 20 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (BMR).”

Dalej przeczytasz:

„Uzgodnione nowe brzmienie przepisów art. 51 ust. 4a oraz 4b BMR wydłuża o dwa lata okres na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów BMR. Oznacza to w praktyce, że podmiot opracowujący kluczowy wskaźnik referencyjny jest zobowiązany do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator takiego wskaźnika do dnia 31 grudnia 2021 r.”

Pełna treść komunikatu KNF.

Aktualnie w umowach kredytowych banki informują co się zadzieje w sytuacji istotnej zmiany lub zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

WIBOR – pierwotny artykuł

Co to jest WIBOR?

Dla wyjaśnienia czym jest WIBOR posłużę się definicją ze słownika na portalu NBP.

„Referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez największe banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.
WIBOR jest transakcyjny, gdyż w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.”

Okresy czasowe

WIBOR wyznacza się na następujące okresy czasowe:

 • ON – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień)
 • TN  – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień)
 • SW – kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień)
 • 2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
  (od daty spot na 2 tygodnie)
 • 1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
  (od daty spot na 1 miesiąc)
 • 3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
  (od daty spot na 3 miesiące)
 • 6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
  (od daty spot na 6 miesięcy)
 • 9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
  (od daty spot na 9 miesięcy)
 • 1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji
  (od daty spot na 1 rok)

Jak wyglądały początki WIBOR?

WIBOR funkcjonuje na rynku od 1991 roku, a od 1993 ustalany jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00.

Banki kwotujące WIBOR

1.   BNP Paribas Bank Polska S.A
2.   Bank Gospodarstwa Krajowego
3.   Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4.   Bank Millennium S.A.
5.   Bank Polska Kasa Opieki S.A.
6.   Santander Bank Polska SA
7.   Deutsche Bank Polska S.A.
8.   ING Bank Śląski S.A.
9.   MBANK SA
10. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Jak kształtował się WIBOR?

WIBOR definicja kwotowanie

Przeczytaj też Ryzyko zmian stóp procentowych

Źródła:
http://stooq.pl/
https://www.nbportal.pl/
http://www.acipolska.pl

Strona główna


https://www.gpwbenchmark.pl/

Autor: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy, Pośrednik Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *