MDM Mieszkanie dla Młodych nowelizacja 01.09.2015

Zasady programu Mieszkanie dla Młodych od dnia 01.09.2015 [nowelizacja]

W artykule przedstawiam zasady programu Mieszkanie dla Młodych obowiązujące od dnia 01.09.2015 r., czyli od dnia nowelizacji programu. W kilkunastu punktach znajdziesz wszystkie potrzebne informacje. Zasady programu Mieszkanie dla Młodych w wersji po nowelizacji są znacznie korzystniejsze dla kredytobiorcy.

[1] Okres obowiązywania programu

01.01.2014 – 31.12.2018 r.

[2] Termin składania wniosków

Termin upływa z dniem 30.09.2018 r.

Zgodnie z komunikatem BGK dnia 3 stycznia 2018 r. zakończył się ostatni nabór w programie „Mieszkanie dla Młodych” pomimo, że oficjalny termin dla MDM jeszcze nie minął.

[3] Maksymalny termin wypłaty dofinansowania

IV kwartał 2018 r.

[4] Przeznaczenie

Kredyt MDM może być przeznaczony na:

 • zakup mieszkania lub domu, zarówno rynek pierwotny jak i wtórny
 • wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej wnoszony w celu uzyskania prawa własności mieszkania

[4] Na czym polega program MDM?

Program Mieszkanie dla Młodych MDM polega na:

 • dofinansowaniu wkładu własnego
 • spłacie części kredytu

[5] Warunki kredytu

Skorzystanie z programu MDM wymaga zaciągnięcia kredytu:

 • wyłącznie w PLN
 • z przeznaczeniem na zakup mieszkania, domu lub wkład budowlany
 • na co najmniej 50% ceny nabycia
 • na okres co najmniej 15 lat

[6] Nabywca

Nabywcą w ramach programu MDM może być:  

A/ Małżeństwo bez dzieci, a także małżeństwo z dzieckiem lub dziećmi.

B/ Osoba samotnie wychowująca dziecko lub dzieci.

C/ Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, bez dzieci.

Pod warunkiem, że (nie dotyczy nabywcy z trójką dzieci): 

 • Wniosek zostanie złożony do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat.  Dla małżonków dotyczy to młodszego małżonka.
 • Żaden z kredytobiorców nie jest i nie był w przeszłości właścicielem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. A dodatkowo nie był właścicielem czy współwłaścicielem udziałów w budynku mieszkalnym, którym odpowiadałby jeden lokal mieszkalny.

Dla nabywcy z trójką dzieci nie obowiązują ograniczenie wiekowe oraz ograniczenie w zakresie własności innej nieruchomości mieszkalnej. Z programu wyklucza jedynie wcześniejsze korzystanie z Rodzina na Swoim.

[7] Zdolność kredytowa

Zniesiono ograniczenia w kręgu osób mogących przystąpić do kredytu w celu poprawy zdolności kredytowej. Tu trzeba pamiętać, że współkredytobiorca pomagający w zdolności kredytowej nie jest właścicielem nieruchomości.

[8] Parametry lokalu

Parametry nabywanego lokalu mieszkalnego w ramach MDM:

A / położenie na terenie RP

B / wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

C / powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego lub 85 m2, gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci.
 • 100 m2 dla domu jednorodzinnego lub 110 m2, gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci.

[9] Cena

Maksymalna cena mieszkania lub domu w ramach programu MDM:

Rynek pierwotny

1,1 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach

Rynek wtórny

0,9 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach

[10] Dopłata

Maksymalna dopłata do wkładu własnego na rynku PIERWOTNYM i WTÓRNYM:

Nabywca bez dzieci

10% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

Nabywca z 1 dzieckiem

15% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

Nabywca z 2 dzieci

20% x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy

Nabywca z 3 dzieci

30% x powierzchnia użytkowa lokalu, ale nie więcej niż 65 m2 x średni wskaźnik przeliczeniowy

[11] Dodatkowe wsparcie

Dodatkowe finansowe wsparcie w ramach MDM przysługuje z tytułu urodzenia lub przysposobienia trzeciego lub kolejnego dziecka. Polega na spłacie części kredytu w wysokości 5% liczonych jako iloczyn średniego wskaźnika oraz powierzchni mieszkania stanowiących podstawę dla określenia wysokości dofinansowania wkładu własnego i przysługuje, jeżeli nastąpiło to w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności. Dodatkowo po tym zdarzeniu nabywca nadal wychowuje co najmniej troje dzieci.

[12] Ograniczenia 5 lat

Naruszenie warunków programu MDM następuje, gdy w ciągu 5 lat od uzyskania prawa własności nabywca:

 • Sprzedał, zbył mieszkanie, ale z ograniczeń w zakresie zbycia nieruchomości jest wyłączona sytuacja rozszerzenia wspólności ustawowej małżeńskiej.
 • Wynajął lub użyczył mieszkanie osobie trzeciej.
 • Zmienił sposób użytkowania, co uniemożliwia zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Z wyłączeniem oczywiście nabycia w drodze spadku.  Trzeba pamiętać, że ograniczenie to dotyczy również nabywcy z trójką dzieci.
 • Dokonał wcześniejszej spłaty całości kredytu lub jego części przekraczającej wysokość udzielonego dofinansowania wkładu własnego. To ograniczenie z kolei dotyczy tylko umów kredytowych podpisanych pod dniu wejścia w życie nowelizacji.

W innym wpisie znajdziesz zasady programy Mieszkanie dla Młodych przed nowelizacją ustawy.

Źródła:

 1. Ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, [Dz.U. 2013 poz. 1304]
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, [Dz.U. 2015 poz. 1194]

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy, Pośrednik Kredytowy Poznań

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *