MDM zasady programu Mieszkanie dla Młodych 2014 – 2018

Program Mieszkanie dla młodych obowiązuje w okresie od 2014 do 2018 roku. W tym wpisie znajdziesz zasady programu MDM w jego pierwotnej wersji. Warunki programu przedstawione w artykule obowiązywały do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli do dnia 31.08.2015 r.

Od dnia 01.09.2015 r. obowiązują już nowe zasady, a znajdziesz tu: nowe zasady programu MDM.

1) Okres obowiązywania

Program obowiązuje w okresie 01.01.2014 – 31.12.2018 r.

 • Termin składania wniosków 30.09.2018 r., przy czym maksymalny termin wypłaty dofinansowania IV kwartał 2018 r.
 • Na każdy rok jest przyznany oddzielny limit środków, a limity nie przechodzą na rok kolejny.
 • Wypłata dofinansowania może opóźnić się tylko w ramach danego roku.
 • W bieżącym roku dla wniosków z terminem wypłaty dofinansowania na lata przyszłe jest dostępna tylko połowa limitu lat przyszłych, natomiast druga połowa jest odblokowywana w roku, którego limit dotyczy.

2) Tylko rynek pierwotny

Mieszkanie lub dom można nabyć wyłącznie na rynku pierwotnym od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Programem nie są objęte nieruchomości nabywane od Spółdzielni Mieszkaniowych, czyli polegające na wniesieniu wkładu budowlanego przez członka spółdzielni. Inwestycje takie nie podlegają bowiem pod ustawę o ochronie praw nabywcy.

Jednak zgodnie z interpretacją MIiR wyjątkiem są gotowe mieszkania, zobacz kupno lokalu od spółdzielni mieszkaniowej

3)  Program MDM polega na:

 • dofinansowaniu wkładu własnego
 • spłacie części kredytu

4) Kredyt

Skorzystanie z programu MDM wymaga zaciągnięcia kredytu

 • wyłącznie w PLN
 • z przeznaczeniem wyłącznie na zakup
 • na co najmniej 50% ceny nabycia
 • na okres co najmniej 15 lat

Zgodnie z interpretacją MIiR:

Zapis w ustawie mówiący o tym, że kredyt powinien być udzielony na co najmniej 15 lat jest rozumiany jako zobowiązanie do rozłożenia jego spłaty na 15 rat rocznych/180 rat miesięcznych. Ustawa nie ingeruje w kwestie dotyczące okresu karencji, wypłaty kredytu w transzach.   Ustawodawca nie nałożył na beneficjentów sankcji związanych z ewentualnym skróceniem okresu kredytowania poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego.

Przy czym:

 • Nadpłata, wcześniejsza spłata kredytu nie narusza warunków programu, nie ma minimalnego okresu, po którym można spłacić kredyt.
 • Całkowita spłata / refinansowanie kredytu uniemożliwi jednak skorzystanie z dodatkowego wsparcia 5% po urodzeniu trzeciego dziecka, ponieważ wsparcie jest wypłacane w formie dodatkowej kwoty na nadpłatę kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem MDM, a jeśli kredyt wcześniej zostanie spłacony to instytucja kredytująca nie będzie miała czego nadpłacać.
 • Cel mieszkaniowy (zakup) nie wyklucza kredytowania prowizji bankowej

5) Wniosek o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie MDM jest składany razem z wnioskiem kredytowym

 • Nie ma możliwości wnioskowania o dofinansowanie w trakcie trwania umowy kredytowej
 • W przypadku wniosków składanych do kilku banków data rejestracji wniosku w BGK będzie wspólna dla wszystkich banków zgodna z datą rejestracji pierwszego wniosku.
 • W ciągu 60 dni od rejestracji wniosku BGK musi otrzymać informację o podpisaniu umowy kredytowej.
 • Dopiero podpisanie umowy kredytowej i wpis do ewidencji nabywców powoduje rezerwację kwoty limitu roku planowanej wypłaty dofinansowania w wysokości wyliczonej na dzień złożenia wniosku

6) Nabywca

Nabywcą w ramach programu MDM może być:

A/ Małżeństwo bez dzieci, małżeństwo z dzieckiem/dziećmi (WAŻNE – niezależnie czy obowiązuje w małżeństwie wspólnota majątkowa czy rozdzielność mieszkanie jest nabywane wspólnie i o kredyt małżonkowie ubiegają się wspólnie).

B/ Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci.

C/ Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, bez dzieci (WAŻNE – jeśli jako singiel występuje osoba pozostająca w związku partnerskim, to partner nie będzie współwłaścicielem mieszkania ani też współkredytobiorcą, dwóch singli nie może nabyć wspólnie mieszkania).

Pod warunkiem, że:

 • wniosek zostanie złożony do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (dla małżonków – dotyczy młodszego),
 • żaden z kredytobiorców nie jest i nie był w przeszłości właścicielem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem/współwłaścicielem udziałów w budynku mieszkalnym, którym odpowiadałby jeden lokal mieszkalny.

Dodatkowo:

 • W przypadku małżonków warunek w zakresie własności musi być spełniony przez obydwu małżonków, zarówno razem jak i z osobna. Jeśli małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową są współwłaścicielami w 50% każde tego samego mieszkania, to razem posiadają całe mieszkanie , co ich wyklucza z programu przy nabyciu kolejnego mieszkania.
 • Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy kredytowej, ale przed wypłatą dofinansowania lub przeniesieniem własności nie narusza warunków programu MDM. Własność musi być przeniesiona wyłącznie na nabywcę składającego wniosek o dofinansowanie. Jeśli nabywca był singiel, który przed aktem notarialny będzie w związku małżeńskim, to nadal nabycie musi nastąpić na jedną osobę do majątku odrębnego. Nie ma możliwości dopisania do ewidencji nabywców małżonka.
 • W przypadku braku zdolności kredytowej do kredytu mogą przystąpić : zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie nabywcy

7) Lokal mieszkalny

Parametry nabywanego lokalu mieszkalnego  w ramach MDM

A / położenie na terenie RP

B / wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

C / nieruchomość zostanie po raz pierwszy zasiedlona

D / powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego lub 85 m2, gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci.
 • 100 m2 dla domu jednorodzinnego lub 110 m2, gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci.

WAŻNE. Dla Singli nie ma dodatkowego ograniczenia powierzchni nabywanego lokalu do 50 m2, tak jak to było w Rodzina na Swoim.

Maksymalna cena mieszkania/domu w ramach programu MDM

1,1 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach

Maksymalna dopłata do wkładu własnego w ramach MDM

10% (15% dla nabywcy z min. jednym dzieckiem) x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach.

Cena metra kwadratowego, a także wysokość dopłaty jest ustalana dla trzech lokalizacji:

 • Miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • Gminy sąsiadujące
 • Pozostały obszar województwa

8) Dodatkowe wsparcie

Dodatkowe finansowe wsparcie w ramach MDM z tytułu urodzenia (przysposobienia) trzeciego lub kolejnego dziecka polega na spłacie części kredytu w wysokości 5% liczonych jako iloczyn średniego wskaźnika oraz powierzchni mieszkania stanowiących podstawę dla określenia wysokości dofinansowania wkładu własnego i przysługuje, jeżeli nastąpiło to w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności, po tym zdarzeniu nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci.

9) Naruszenie warunków

Naruszenie warunków programu MDM następuje, gdy w ciągu 5 lat od uzyskania prawa własności nabywca:

 • Sprzedał, zbył mieszkanie.
 • Wynajął lub użyczył mieszkanie osobie trzeciej. Tym samym nie mogą w mieszkaniu zamieszkiwać np. rodzice zamiast nabywcy.
 • Zmienił sposób użytkowania, przez co uniemożliwił zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
 • Uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego. To ograniczenie nie dotyczy nabycia w drodze spadku, bo na to nie mamy wpływu.

W takiej sytuacji część dofinansowania podlega zwrotowi w wysokości, którą oblicza się następująco:

kwota dofinansowania wkładu własnego x (liczba pełnych miesięcy do zakończenia okresu 5 lat / 60)

PRZYKŁAD

Przykład dla miasta Poznań wg parametrów obowiązujących w II i III kwartale 2014 r.

 • wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
 • na okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosi 5.370 zł
 • na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. wynosi 5.370 zł
 • średni wskaźnik z dwóch okresów = 5.370 zł

Ta wartość jest podstawą do wyliczenia :

 1. Dopłaty 10% x 5.370 = 537 zł jako maksymalna dopłata do metra kwadratowego (dla 15% = 805,50 zł)
 2. Maksymalnej ceny za metr = 1,1 x 5.370 zł = 5.907 zł
 3. Kwoty dodatkowego wsparcia w postaci spłaty kredytu 5% x 5.370 zł = 268,50 zł za m2 dla powierzchni będącej podstawą wyliczenia dofinansowania wkładu własnego

Jeśli nabywca bez dzieci kupi mieszkanie o powierzchni 45 m2 w cenie 247.500 zł, dofinansowanie wkładu własnego wyniesie 45 x 537 zł = 24.165 zł (9,76% wkładu własnego)

 

Źródło: Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, [Dz.U. 2013 poz. 1304]

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn Ekspert Kredytowy Poznań