MDM zasady programu Mieszkanie dla Młodych 2014 – 2018

Kwiecień 28, 2014

MDM zasady programu

 

MDM 2014-2018
Z
asady programu
MIESZKANIE DLA MŁODYCH

 

AKTUALIZACJA –  warunki programu przedstawione w artykule obowiązywały do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. do dnia 31.08.2015r.

Od  dnia 01.09.2015r. obowiązują  nowe  zasady  programu MDM.

 

Zobacz też Projekt nowelizacji MDM

 

1)  Okres obowiązywania programu 01.01.2014 – 31.12.2018 r.  

 

 • termin składania wniosków 30.09.2018r., maksymalny termin wypłaty dofinansowania IV kwartał 2018r.
 • na każdy rok jest przyznany oddzielny limit  środków, limity nie przechodzą na rok kolejny
 • wypłata dofinansowania może opóźnić się tylko w ramach danego roku.
 • w bieżącym roku dla wniosków z terminem wypłaty dofinansowania na lata przyszłe jest dostępna tylko połowa limitu lat przyszłych, druga połowa jest odblokowywana w roku, którego limit dotyczy

 

2) Mieszkanie / dom można nabyć wyłącznie na rynku pierwotnym od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

Nie są objęte programem nieruchomości nabywane od Spółdzielni Mieszkaniowych poprzez wniesienie wkładu budowlanego przez członka spółdzielni ( inwestycje takie nie podlegają pod ustawę o ochronie praw nabywcy).

 

WYJĄTEK – zgodnie z interpretacją MIiR wyjątkiem są gotowe mieszkania, zobacz  kupno lokalu od spółdzielni mieszkaniowej

 

3)  Program MDM polega na

 • dofinansowaniu wkładu własnego
 • spłacie części kredytu

 

4) Skorzystanie z programu MDM wymaga zaciągnięcia kredytu

 • wyłącznie w PLN
 • z przeznaczeniem wyłącznie na zakup
 • na co najmniej 50% ceny nabycia
 • na okres co najmniej 15 lat  

  

Zgodnie z interpretacją MIiR: 

Zapis w ustawie mówiący o tym, że kredyt powinien być udzielony na co najmniej 15 lat jest rozumiany jako zobowiązanie do rozłożenia jego spłaty na 15 rat rocznych/180 rat miesięcznych. Ustawa nie ingeruje w kwestie dotyczące okresu karencji, wypłaty kredytu w transzach.   Ustawodawca nie nałożył na beneficjentów sankcji związanych z ewentualnym skróceniem okresu kredytowania poprzez wcześniejszą spłatę zobowiązania kredytowego.

 

 Przy czym:

 • Nadpłata, wcześniejsza spłata kredytu nie narusza warunków programu, nie ma minimalnego okresu, po którym można spłacić kredyt.
 • Całkowita spłata / refinansowanie kredytu uniemożliwi jednak skorzystanie z dodatkowego wsparcia 5% po urodzeniu trzeciego dziecka, ponieważ wsparcie jest wypłacane w formie dodatkowej kwoty na nadpłatę kredytu mieszkaniowego z dofinansowaniem MDM, a jeśli kredyt wcześniej zostanie spłacony to instytucja kredytująca nie będzie miała czego nadpłacać.
 • Cel mieszkaniowy (zakup) nie wyklucza kredytowania prowizji bankowej

 

5) Wniosek o dofinansowanie MDM jest składany razem z wnioskiem kredytowym  

 

 • Nie ma możliwości wnioskowania o dofinansowanie w trakcie trwania umowy kredytowej
 • W przypadku wniosków składanych do kilku banków data rejestracji wniosku w BGK będzie wspólna dla wszystkich banków zgodna z datą rejestracji pierwszego wniosku.
 • W ciągu 60 dni od rejestracji wniosku BGK musi otrzymać informację o podpisaniu umowy kredytowej.
 • Dopiero podpisanie umowy kredytowej i wpis do ewidencji nabywców powoduje rezerwację kwoty limitu roku planowanej wypłaty dofinansowania w wysokości wyliczonej na dzień złożenia wniosku

 

6) Nabywcą w ramach programu MDM może być:  

 

A/ Małżeństwo bez dzieci, małżeństwo z dzieckiem/dziećmi (WAŻNE – niezależnie czy obowiązuje w małżeństwie wspólnota majątkowa czy rozdzielność mieszkanie jest nabywane wspólnie i o kredyt małżonkowie ubiegają się wspólnie).

B/ Osoba samotnie wychowująca dziecko/dzieci.

C/ Osoba nie pozostająca w związku małżeńskim, bez dzieci (WAŻNE – jeśli jako singiel występuje osoba pozostająca w związku partnerskim, to partner nie będzie współwłaścicielem mieszkania ani też współkredytobiorcą , dwóch singli nie może nabyć wspólnie mieszkania).

 

Pod warunkiem, że: 

 • wniosek zostanie złożony do końca roku kalendarzowego, w którym kredytobiorca kończy 35 lat (dla małżonków – dotyczy młodszego),
 • żaden z kredytobiorców nie jest i nie był w przeszłości właścicielem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, właścicielem/współwłaścicielem udziałów w budynku mieszkalnym, którym odpowiadałby jeden lokal mieszkalny.

 

Dodatkowo: 

 • W przypadku małżonków warunek w zakresie własności musi być spełniony przez obydwu małżonków, zarówno razem jak i z osobna. Jeśli małżonkowie posiadający rozdzielność majątkową są współwłaścicielami w 50% każde tego samego mieszkania, to razem posiadają całe mieszkanie , co ich wyklucza z programu przy nabyciu kolejnego mieszkania.
 • Zmiana stanu cywilnego po zawarciu umowy kredytowej, ale przed wypłatą dofinansowania lub przeniesieniem własności nie narusza warunków programu MDM. Więcej w temacie MDM a małżeństwo
 • W przypadku braku zdolności do kredytu mogą przystąpić : zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha, teściowie nabywcy

 

7) Parametry nabywanego lokalu mieszkalnego  w ramach MDM

A / położenie na terenie RP

B / wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

C / nieruchomość zostanie po raz pierwszy zasiedlone

D / powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza: 

 • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego (85 m2 gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci)
 • 100 m2 dla domu jednorodzinnego (110 m2 gdy w dniu złożenia wniosku nabywca wychowuje min troje dzieci)

 

WAŻNE. Dla Singli nie ma dodatkowego ograniczenia powierzchni nabywanego lokalu do 50 m2, tak jak to było w Rodzina na Swoim.

Maksymalna cena mieszkania/domu w ramach programu MDM

 

1,1 x powierzchnia użytkowa lokalu x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach

 

Maksymalna dopłata do wkładu własnego w ramach MDM

 

10% (15% dla nabywcy z min. jednym dzieckiem) x powierzchnia użytkowa lokalu (nie więcej niż 50 m2) x średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach.

 

Cena metra kwadratowego i wysokość dopłaty jest ustalana dla trzech lokalizacji:

 • Miasta będące siedzibą wojewody lub sejmiku województwa
 • Gminy sąsiadujące lista gmin
 • Pozostały obszar województwa

 

8) Dodatkowe finansowe wsparcie w ramach MDM

 

z tytułu urodzenia (przysposobienia) trzeciego lub kolejnego dziecka polega na spłacie części kredytu w wysokości 5% liczonych jako iloczyn średniego wskaźnika oraz powierzchni mieszkania stanowiących podstawę dla określenia wysokości dofinansowania wkładu własnego i przysługuje, jeżeli nastąpiło to w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności, po tym zdarzeniu nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci. 

 

9) Naruszenie warunków programu MDM

następuje, gdy w ciągu 5 lat od uzyskania prawa własności nabywca:

 • sprzedał/zbył mieszkanie,
 • wynajął lub użyczył mieszkanie osobie trzeciej (nie mogą w mieszkaniu zamieszkiwać np. rodzice zamiast nabywcy),
 • zmienił sposób użytkowania uniemożliwiając zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego. (Z wyłączeniem spadku.)

 

W takiej sytuacji część dofinansowania podlega zwrotowi w wysokości równej :

kwota dofinansowania wkładu własnego x ( liczba pełnych miesięcy do zakończenia okresu 5 lat / 60 )

 

 

PRZYKŁAD dla miasta Poznań wg parametrów obowiązujących w II i III kwartale 2014 r
  

wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

na okres od 1 października 2013 r. do 31 marca 2014 r. wynosi 5.370 zł

na okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. wynosi 5.370 zł

 

średni wskaźnik z dwóch okresów = 5.370 zł

 

Ta wartość jest podstawą do wyliczenia :

 1. Dopłaty 10% x 5.370 = 537 zł jako maksymalna dopłata do metra kwadratowego ( dla 15% = 805,50 zł )
 2. Maksymalnej ceny za metr = 1,1 x 5.370 zł = 5.907 zł
 3. Kwoty dodatkowego wsparcia w postaci spłaty kredytu 5% x 5.370 zł = 268,50 zł za m2 dla powierzchni będącej podstawą wyliczenia dofinansowania wkładu własnego

 

Jeśli nabywca bez dzieci kupi mieszkanie o powierzchni 45 m2 w cenie 247.500 zł

 

Dofinansowanie wkładu własnego wyniesie 45 x 537 zł = 24.165 zł ( 9,76% wkładu własnego)

 

Jak dla tego samego mieszkania wyglądały wyliczenia w I kwartale 2014 sprawdzisz tutaj.  

 

 

Źródło:

Ustawa z dnia 27 września 2013r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, [Dz.U. 2013 poz. 1304]

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE