Jaka stawka podatku PCC od ustanowienia hipoteki ?

30 sierpnia, 2017

stawka podatku pcc od ustanowienia hipoteki

STAWKA PODATKU PCC-3
OD USTANOWIENIA HIPOTEKI

 

 

20 lutego 2011 r. weszła  w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. Skutkiem wprowadzenia zmian jest:

 

[1] Zniesienie podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną.

 

[2] Umożliwienie rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. 

 

[3] Wprowadzenie możliwości zastąpienia wierzytelności.

 

[4] Możliwość zabezpieczenia wielu wierzytelności jedną hipoteką.  Chodzi o dopisanie kolejnej wierzytelności do hipoteki już istniejącej w drodze zmiany treści hipoteki.

 

 

 

Jednocześnie nic się nie zmieniło w przepisach podatkowych. Stawka podatku od ustanowienia hipoteki wynosi:

 

[1] Na zabezpieczenie wierzytelności istniejących od kwoty zabezpieczonej wierzytelności 0,1%.

 

[2] Na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej 19 zł.

 

 

Hipoteka umowna zabezpieczająca zarówno kapitał jak i odsetki od kredytu bankowego zabezpiecza wierzytelność o wysokości nieustalonej. Stawka podatku PCC od hipoteki wynosi zatem 19 zł.

 

Przed zmianą ustawy o księgach wieczystych kredytobiorca uiszczał do urzędu skarbowego:

  • Od hipoteki zwykłej  0,1% kwoty udzielonego kredytu.
  • Od hipoteki kaucyjnej 19 zł.

 

Rodzaj ustanowionej hipoteki nie miał znaczenia, a jedynie wierzytelność jaką zabezpieczała. Przy dwóch hipotekach, zwykłej i kaucyjnej podatek był wyższy. Zmiana przyniosła więc korzystne dla kredytobiorcy skutki podatkowe.

 

WĄTPLIWOŚCI PO ZMIANIE PRZEPISÓW DOT. HIPOTEKI

 

Po zmianie ustawy o księgach wieczystych pojawiły się wątpliwości, czy opodatkowanie hipoteki wyniesie 0,1% czy 19 zł?

 

Interpretacje prawa podatkowego na stronie KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ wątpliwości rozwiały. Hipoteka zabezpieczająca zarówno kapitał (wierzytelność istniejąca) jak i odsetki oraz inne należności od kredytu (wierzytelność o wysokości nieustalonej) podlega opodatkowaniu w kwocie 19 zł.

 

Interpretacje prawa podatkowego – wyszukiwarka

 

W interpretacji indywidualnej

 

Sygnatura ITPB2/436-61/11/TJ

Data 2011.07.12

Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Istota interpretacji: Ustalenie stawki podatku w przypadku ustanowienia hipoteki zabezpieczającej wierzytelność zarówno o wysokości ustalonej jak i nieustalonej.

 

czytamy :

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, jako płatnik, w związku ze zmianą ustawy o księgach wieczystych i hipotece, powziął wątpliwości co do wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych jaki powinien zostać pobrany od ustanowienia hipoteki zabezpieczającej zarówno wierzytelność główną o wysokości ustalonej, jak również wierzytelność uboczną (odsetki, koszty, itp.) o wysokości nieustalonej. ( … )

 

W dotychczas obowiązujących przepisach ustawy o księgach wieczystych i hipotece istniał podział na hipotekę: zwykłą, zabezpieczającą wierzytelność o wysokości określonej oraz kaucyjną, zabezpieczającą wierzytelność o wysokości nieokreślonej. Jednakże w dniu 20 lutego 2011 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. Nr 131, poz. 1075) Zniosły one podział hipoteki na hipotekę zwykłą oraz kaucyjną. Nowe przepisy wprowadziły tylko jeden rodzaj hipoteki. Od lutego 2011 r. hipoteką może być zabezpieczona wierzytelność pieniężna, w tym również wierzytelność przyszła.

 

Hipoteka ta może również zabezpieczać kilka wierzytelności z różnych stosunków prawnych przysługujących temu samemu wierzycielowi, albo kilka wierzytelności przysługujących różnym podmiotom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia.

 

Z treści powołanych przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że zastosowanie stawki podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku ustanowienia hipoteki nie jest uzależnione od rodzaju ustanowionej hipoteki, lecz od tego, czy wierzytelność zabezpieczona hipoteką istnieje i jej wysokość jest znana, czy też wysokości tej wierzytelności ustalić nie można (czyli od rodzaju zabezpieczonej wierzytelności).

 

Dalej czytamy:

W konsekwencji zmiana przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece w powyższym zakresie nie ma wpływu zasadniczo na stosowanie przepisów ustawy podatkowej. Oznacza to, że obowiązujące do dnia 20 lutego 2011 r. zasady pobierania podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki znajdują zastosowanie także do ustalenia stawki podatku po wejściu w życie ustawy nowelizującej.

 

 

W rezultacie więc, rację ma Wnioskodawca, że w przypadku ustanowienia hipoteki stanowiącej  zabezpieczenie zarówno wierzytelności istniejącej (kwoty głównej kredytu), jak i wierzytelności o wysokości nieokreślonej (odsetek, kosztów, itp.), pobierając podatek powinien zastosować stawkę wynikającą z art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tzn. w wysokości 19 zł.

 

W takiej sytuacji do czynienia mamy bowiem z wierzytelnością o wysokości nieustalonej.

Sprawdź również PCC-3 HIPOTEKA – INSTRUKCJA wypełniania formularza

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE