USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

Lipiec 21, 2017

ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 

USTAWA Z DNIA 6 lipca 1982 r.
O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

 

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

 

Najważniejsze kwestie dla kredytobiorcy wynikające z zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczą:

  • rodzaju, wysokości i zasad ustanawiania hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego,
  • zasad dostępu do informacji zawartych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

 

 

20 lutego 2011 r. weszła  w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw , skutkująca m.in.:

  • zniesieniem podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną
  • możliwością rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
  • możliwością zastąpienia wierzytelności
  • możliwością zabezpieczenia wielu wierzytelności jedną hipoteką (dopisanie kolejnej wierzytelności do hipoteki już istniejącej w drodze zmiany treści hipoteki)

 

Jakie zapisy w dziale IV księgi wieczystej można spotkać [rynek wtórny]? 

W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym obciążonej hipoteką zbywcy ustanowioną przed 20.02.2011r. w dziale IV księgi wieczystej może być wpisana hipoteka zwykła (na kapitał) i kaucyjna (na odsetki i inne koszty) lub tylko kaucyjna (na kapitał, odsetki i koszty). Po spłacie zadłużenia hipoteki ustanowione przed 20.02.2011r. ulegają wykreśleniu zwalniając miejsce hipoteczne. Tym samym hipoteka kolejnego banku (nabywcy) automatycznie przesuwa się na pierwsze miejsce.

 


W przypadku ustanowienia hipoteki zbywcy na zabezpieczenie kredytu bankowego po 20.02.2011r. w dziale IV księgi wieczystej będzie wpisana jedna hipoteka umowna (na kapitał, odsetki i inne koszty). Po spłacie zadłużenia i wykreśleniu hipoteki zbywcy ustanowionej wg nowych zasad powstaje opróżnione miejsce hipoteczne, co wiąże się z koniecznością oprócz standardowego wniosku o wpis hipoteki złożenia przez kredytobiorcę (nabywcę) w zależności od decyzji banku:

  • żądania o wpis roszczenia o przeniesienie hipoteki nowego banku (banku kredytującego nabywcę) na opróżnione miejsce hipoteczne (każdy bank wymaga, by jego hipoteka była na pierwszym miejscu)
  • oświadczenia właściciela nieruchomości (nabywcy), że nie będzie rozporządzał opróżnionym miejscem hipotecznym

 

Odpis Księgi Wieczystej ON-LINE

Ważna zmiana z punktu widzenia formalnego została wprowadzona 01 lipca 2014 r. i dotyczyła wprowadzenia możliwości pobrania odpisu księgi wieczystej online w formie pliku *pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego.

 

Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

Przeczytaj też OPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ ON-LINE

 

Wpływ innych ustaw na kwestie hipoteki 

Na prawie cztery miesiące zaburzyła proces udzielania kredytów hipotecznych  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która z dniem 30 kwietnia 2016r. w ustawie o księgach wieczystych w art. 68 dodała ust. 2a ograniczający sumę hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) do wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki (czyli przy kredytach na budowę domu na gruntach rolnych – do wartości gruntu, podczas gdy banki wpisują hipotekę na 150-200% kredytu).

 

Zapis ograniczający wysokość hipoteki został zniesiony na mocy  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 2016 poz. 1159].
Tym samym z dniem  16 sierpnia 2016r. przywrócono stan poprzedni.    

 

Źródła:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147]

Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147]

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U. 2016 poz. 585]

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 2016 poz. 1159]

 


Copyright @ Bożena Myszczyszyn,
Ekspert Finansowy i Kredytowy, Ekspertka.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.