USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

Lipiec 21, 2017

ustawa o księgach wieczystych i hipotece

USTAWA Z DNIA 6 lipca 1982 r.
O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

 

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

 

Najważniejsze kwestie dla kredytobiorcy wynikające z zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczą:

  • rodzaju, wysokości i zasad ustanawiania hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego
  • zasad dostępu do informacji zawartych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych.

 

 

20 lutego 2011 r. weszła  w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, skutkująca m.in.:

  • zniesieniem podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną
  • możliwością rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym
  • możliwością zastąpienia wierzytelności
  • możliwością zabezpieczenia wielu wierzytelności jedną hipoteką (dopisanie kolejnej wierzytelności do hipoteki już istniejącej w drodze zmiany treści hipoteki)

ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece 20.02.2011

 

Hipoteka “starego typu” ustanowiona przed 20.02.2011

 

W przypadku nabywania nieruchomości na rynku wtórnym obciążonej hipoteką zbywcy ustanowioną przed 20.02.2011r. w dziale IV księgi wieczystej może być wpisana:

[1] hipoteka zwykła (na kapitał kredytu) i hipoteka kaucyjna (na odsetki i inne koszty)

[2] hipoteka kaucyjna zabezpieczająca całość wierzytelności (kapitał, odsetki i koszty)

 

W stosunku do “starych” hipotek nie powstaje opróżnione miejsce hipoteczne. Po spłacie zadłużenia hipoteki ustanowione przed 20.02.2011r. ulegają wykreśleniu zwalniając miejsce hipoteczne. Tym samym hipoteka kolejnego banku (np. nabywcy) automatycznie przesuwa się na pierwsze miejsce.

 

Nowe przepisy odnośnie możliwości zastąpienia wierzytelności objęły również “stare”  jednolite hipoteki kaucyjne (zabezpieczające całość wierzytelności).
W przypadku zbywania nieruchomości obciążonej “starą” hipoteką kaucyjną na całość wierzytelności w zaświadczeniu banku oprócz podstawowych informacji dotyczących kwoty zadłużenia i rachunku do całkowitej spłaty powinna znaleźć się też informacja, że bank nie zawarł ze zbywcą (kredytobiorcą) umowy skutkującej podstawieniem wierzytelności.

ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 

Hipoteka “nowego typu”,
hipoteka umowna ustanawiana po 20.02.2011r.


W przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu bankowego po 20.02.2011r. w dziale IV księgi wieczystej będzie wpisana jedna hipoteka umowna (na kapitał, odsetki i inne koszty). Po spłacie zadłużenia i wykreśleniu hipoteki zbywcy ustanowionej wg nowych zasad powstaje opróżnione miejsce hipoteczne.

 

W przypadku, gdy nabywca również korzysta z kredytu wiąże się to z koniecznością oprócz standardowego wniosku o wpis hipoteki nowego banku złożenia przez kredytobiorcę (nabywcę) w zależności od decyzji banku:

  • żądania o wpis roszczenia o przeniesienie hipoteki nowego banku (banku kredytującego nabywcę) na opróżnione miejsce hipoteczne (każdy bank wymaga, by jego hipoteka była na pierwszym miejscu)
  • oświadczenia właściciela nieruchomości (nabywcy), że nie będzie rozporządzał opróżnionym miejscem hipotecznym

 

Odpis Księgi Wieczystej ON-LINE

Ważna zmiana z punktu widzenia formalnego została wprowadzona 01 lipca 2014 r. i dotyczyła wprowadzenia możliwości pobrania odpisu księgi wieczystej online w formie pliku *pdf, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego.

 

Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

Przeczytaj też OPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ ON-LINE

 

Wpływ innych ustaw na kwestie hipoteki 

Na prawie cztery miesiące zaburzyła proces udzielania kredytów hipotecznych  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, która z dniem 30 kwietnia 2016r. w ustawie o księgach wieczystych w art. 68 dodała ust. 2a ograniczający sumę hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585) do wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki (czyli przy kredytach na budowę domu na gruntach rolnych – do wartości gruntu, podczas gdy banki wpisują hipotekę na 150-200% kredytu).

 

Zapis ograniczający wysokość hipoteki został zniesiony na mocy  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 2016 poz. 1159].
Tym samym z dniem  16 sierpnia 2016r. przywrócono stan poprzedni.    

 

Źródła:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147]

Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147]

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U. 2016 poz. 585]

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 2016 poz. 1159]

 

 


 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE