USTAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

21 lipca, 2017

ustawa o księgach wieczystych i hipotece

USTAWA Z DNIA 6 lipca 1982 r.
O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE

 

Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147

 

Najważniejsze kwestie dla kredytobiorcy wynikające z zapisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece dotyczą:

  • Rodzaju, wysokości oraz zasad ustanawiania hipoteki jako zabezpieczenia kredytu bankowego.
  • Zasad dostępu do informacji zawartych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, czyli dostęp on-line.

 

 

20 lutego 2011 r. weszła  w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw, skutkująca m.in.:

  • Zniesieniem podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną.
  • Wprowadzeniem możliwości rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym, czyli już nie ma automatycznego przesuwania hipotek na wyższe miejsca.
  • Umożliwieniem zastąpienia wierzytelności, czyli możesz “podmienić” kredyt zabezpieczony hipoteką.
  • Możliwością zabezpieczenia wielu wierzytelności jedną hipoteką, czyli dopisanie kolejnej wierzytelności do hipoteki już istniejącej w drodze zmiany treści hipoteki.

 

Ustawa o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece 20.02.2011

 

Hipoteka “starego typu”, czyli ustanowiona przed 20.02.2011

 

W przypadku, gdy nabywasz nieruchomość na rynku wtórnym obciążoną hipoteką zbywcy ustanowioną przed 20.02.2011 r. w dziale IV księgi wieczystej możesz znaleźć:

 

[1] Hipotekę zwykłą (na kapitał kredytu) i hipotekę kaucyjną (na odsetki i inne koszty).

[2] Hipotekę kaucyjną tzw. “jednolitą” zabezpieczającą całość wierzytelności, czyli zarówno kapitał, jak i odsetki oraz koszty.

 

W stosunku do “starych” hipotek nie powstaje opróżnione miejsce hipoteczne. Po spłacie zadłużenia hipoteki ustanowione przed 20.02.2011 r. ulegają wykreśleniu. Tym samym zwalnia się miejsce hipoteczne, a hipoteka kolejnego banku automatycznie przesuwa się na pierwsze miejsce.

 

Zwracam jednak uwagę, że nowe przepisy odnośnie możliwości zastąpienia wierzytelności objęły również “stare” jednolite hipoteki kaucyjne, czyli zabezpieczające całość wierzytelności, opisane w punkcie [2].

 

W przypadku zbywania nieruchomości obciążonej “starą jednolitą” hipoteką kaucyjną w zaświadczeniu banku oprócz podstawowych informacji dotyczących kwoty zadłużenia i rachunku do całkowitej spłaty powinna znaleźć się też informacja, że bank nie zawarł ze zbywcą (kredytobiorcą) umowy skutkującej podstawieniem wierzytelności.

 

ustawa o księgach wieczystych i hipotece

 

Hipoteka “nowego typu”,
czyli hipoteka umowna ustanawiana po 20.02.2011 r.


W przypadku ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie kredytu bankowego po 20.02.2011 r. w dziale IV księgi wieczystej znajdziesz już tylko jedną hipotekę umowną, obejmującą zarówno kapitał, jak i odsetki oraz inne koszty. Po spłacie zadłużenia i wykreśleniu hipoteki  ustanowionej wg nowych zasad powstaje możliwość rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym.

 

W przypadku, gdy korzystasz z kredytu hipotecznego wiąże się to z koniecznością oprócz standardowego wniosku o wpis hipoteki Twojego banku złożenia w zależności od decyzji banku:

  • Żądania wpisu roszczenia do księgi wieczystej o przeniesienie hipoteki nowego banku (banku kredytującego nabywcę) na opróżnione miejsce hipoteczne. Każdy bank wymaga przecież, by jego hipoteka była na pierwszym miejscu. Koszt wpisu takiego roszczenia do księgi wieczystej to aktualnie 150 zł.
  • Oświadczenia przez Ciebie jako właściciela nieruchomości (nabywcy), że nie będziesz rozporządzał opróżnionym miejscem hipotecznym. Twoje uprawnienie do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym wygaśnie, jeśli wraz z wnioskiem o wykreślenie hipoteki (najczęściej zbywcy) nie złożysz oświadczenia o ujawnienie w KW prawa do rozporządzania opróżnionym miejscem hipotecznym. Znowu Twój bank chce mieć pewność, że będzie na pierwszym miejscu. W tej opcji nie ma dodatkowych kosztów za wpis roszczenia.

 

Co ciekawe, opróżnione miejsce hipoteczne powstaje najczęściej po hipotece ustanowionej przez bank zbywcy, czyli nie masz nic wspólnego z kredytem, który zabezpiecza. To jednak ty jako nowy właściciel po akcie notarialnym nabywasz prawo do rozporządzania miejscem w księdze wieczystej, które powstanie po wykreśleniu hipoteki banku zbywcy.

 

Odpis Księgi Wieczystej ON-LINE

 

Ważna zmiana z punktu widzenia formalnego została wprowadzona 01 lipca 2014 r., a chodzi o możliwość pobrania odpisu księgi wieczystej on-line, który po wydrukowaniu ma moc dokumentu urzędowego.

 

Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych

 

Przeczytaj też OPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ ON-LINE

 

Jak wygląda wpływ innych ustaw na kwestie hipoteki? 

 

Na prawie cztery miesiące zaburzyła proces udzielania kredytów hipotecznych  Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Ustawa ta bowiem z dniem 30 kwietnia 2016 r. w ustawie o księgach wieczystych w art. 68 dodała ust. 2a ograniczający sumę hipoteki na nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 oraz z 2016 r. poz. 585). Suma hipoteki została ograniczona do wartości rynkowej tej nieruchomości ustalonej na dzień ustanowienia hipoteki. Przy kredytach na budowę domu na gruntach rolnych oznaczało to ograniczenie wysokości hipoteki do wartości gruntu, podczas gdy banki wpisują hipotekę na 150-200% kredytu.

 

Zapis ograniczający wysokość hipoteki został zniesiony na mocy  Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 2016 poz. 1159]. Tym samym z dniem  16 sierpnia 2016r. przywrócono stan poprzedni.    

 

Źródła:

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147]

Ustawa z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 1982 nr 19 poz. 147]

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U. 2016 poz. 585]

Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece [Dz.U. 2016 poz. 1159]

 

 

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Księga Wieczysta, Regulacje prawne | Tagi: