Kredyt hipoteczny 35 lat wstecz

30 czerwca, 2017

kredyt hipoteczny 35 lat wstecz

Kredyt Hipoteczny 35 lat wstecz 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami kredyt hipoteczny może być udzielony maksymalnie na okres 35 lat, co wynika z Rekomendacji S z 2013 r. Perspektywa 35 lat dla kredytu hipotecznego to bardzo długo. Dlatego warto uświadomić sobie jak długi jest to okres czasu i jak trudno przewidzieć wszystkie zawirowania w gospodarce i w życiu, które mogą zaistnieć. Świadomość koniunkturalności oraz nieprzewidywalności wielu zjawisk na rynku finansowym powinna skłaniać do realnej oceny możliwości kredytowych oraz świadomego podejścia do kredytu. Równoległe ze spłatą kredytu powinno być dla przykładu budowane zabezpieczenie finansowe w postaci oszczędności. Spłacanie długoterminowego kredytu hipotecznego bez jednoczesnego budowania niezależności finansowej niesie ryzyko utraty płynności, opóźnień w spłacie, a w konsekwencji może doprowadzić do utraty nieruchomości.

 

Kredyt hipoteczny z perspektywy 35 LAT

 

Scenariusz z okresu ostatnich kilkudziesięciu lat jest nie do powtórzenia. Warto jednak uświadomić sobie, że cofając się o 35 lat, czyli tyle, ile może trwać umowa kredytowa, dochodzimy do roku 1981. Jest to rok wprowadzenia  stanu wojennego. Rynek budownictwa mieszkaniowego regulowało w tamtym okresie państwo, kredyt zaciągała spółdzielnia  budowlano-mieszkaniowa, a powszechną formą dla własnego M było spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

 

kredyt hipoteczny 35 lat wstecz

Źródło: Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 roku

 

Kolejne lata to między innymi transformacja ustrojowa, hiperinflacja, denominacja złotego (1995r.), przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (2004r.), a następnie boom na rynku kredytów mieszkaniowych.

kredyt hipoteczny inflacja

Źródło: [dostęp 04.05.2016] http://www.opiekuninwestora.pl/

           

Kalendarium wybranych zdarzeń ostatnich 30 lat

 

1989

6 II–5 IV Obrady „Okrągłego Stołu” – negocjacje przedstawicieli władzy i opozycji, które zapoczątkowały proces transformacji w Polsce
4 i 18 VI Pierwsze częściowo wolne i demokratyczne wybory do Sejmu oraz pierwsze po II wojnie światowej wolne i demokratyczne wybory do Senatu
1 VII Uwolnienie cen żywności – zastąpienie cen regulowanych cenami rynkowymi
31 XII Nowelizacja Konstytucji – przywrócenie nazwy Rzeczpospolita Polska i orła w koronie

1990

1 I Wejście w życie pakietu 10 ustaw wprowadzających podstawy gospodarki rynkowej i stabilizujących sytuację makroekonomiczną
27 V Wejście w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
27 V Pierwsze wolne i demokratyczne wybory powszechne do rad gmin
1 VIII Wejście w życie ustawy z dnia 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach
17 VIII Wejście w życie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o partiach politycznych
25 XI i 9 XII Pierwsze po II wojnie światowej wolne, demokratyczne i powszechne wybory Prezydenta RP

1991

16 IV Rozpoczęcie działalności Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie
27 X Pierwsze po II wojnie światowej całkowicie wolne i demokratyczne wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
26 XI Przyjęcie Polski w poczet członków Rady Europy

1992

6 I Wejście w życie traktatu granicznego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z 14 listopada 1990 r.
8 XII Wejście w życie tzw. Małej Konstytucji – Ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r.

1993

17 IX Zakończenie wycofywania z Polski wojsk Federacji Rosyjskiej (wcześniej wojsk ZSRR stacjonujących od 1944 r.)

1995

1 I Denominacja złotego
1 XI Wejście w życie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

1996

22 XI Przystąpienie Polski do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

1997

17 X Wejście w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1998

31 III Otwarcie negocjacji członkowskich Polski z Unią Europejską

1999

1 I Wejście w życie programu czterech reform: oświatowej, emerytalnej, administracyjnej i zdrowotnej
12 III Przystąpienie Polski do Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)

2000

 12 IV Całkowite upłynnienie kursu złotego

2002

13 XII Zakończenie negocjacji członkowskich Polski z Unią Europejską

2003

7 i 8 VI Referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

2004

1 V Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (wraz z Cyprem,  Czechami , Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią  i Węgrami)
13 VI Pierwsze w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego

2007

21 XII Przystąpienie Polski do strefy Schengen

2011

1 VII–31 XII Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

 Źródło: Polska 1989-2014, GUS, red. Halina Dmochowska
, www.stat.gov.pl

 

Rozwój rynku kredytów hipotecznych

 

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku to początek rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce.
Od 1991r. obserwowano zdecydowany wzrost wartości portfela kredytów hipotecznych udzielanych na cele mieszkaniowe, a do 2002 r. wartość tego portfela wzrosła około 12 razy. Jednocześnie lata 1999-2002 cechuje spadek dynamiki wzrostu kredytów głównie z uwagi na zwiększenie inflacji i podwyższenie stóp procentowych. P
rzełożyło się to w rezultacie na wzrost udziału kredytów w walutach obcych w ogólnym wolumenie kredytów hipotecznych na cele mieszkaniowe [Waliszewski K., 2010, s.123].

kredyt hipoteczny 35 lat wstecz

Źródło: Polska 1989-2014, GUS, red. Halina Dmochowska, www.stat.gov.pl

 

Poniżej wybrane zapisy umowy kredytu mieszkaniowego datowanej na 1994 rok.
Płacona rata w wysokości 25% dochodów wobec wysokich stóp procentowych nie pokrywała nawet części odsetkowej raty powodując kumulację zadłużenia. Zgodnie z zapisami umowy były to tak zwane „skumulowane odsetki”.
Po ponad 20 latach podpisanie umowy kredytowej na takich warunkach wydaje się być niemożliwe. Jednocześnie jednak perspektywa 20 lat to stosunkowo krótki okres w kontekście zaciągania kredytu hipotecznego. Takie były właśnie realia lat 90-tych ubiegłego stulecia.

 

kredyt hipoteczny umowa z 1994

Źródło: fragmenty umowy kredytu mieszkaniowego z roku 1994 (materiał własny)

 

 

Na mocy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych państwo dokonało wykupu skapitalizowanych odsetek uwalniając kredytobiorców od zadłużenia. [Dz.U. 1996 Nr 5 poz. 32]

 

Cena nieruchomości a kredyt hipoteczny 

 

Na wysokość zaciąganego kredytu hipotecznego wpływa przede wszystkim cena mieszkania lub domu. Ceny transakcyjne są podstawą określenia wartości rynkowej nieruchomości. Ta z kolei służy do ustalenia wskaźnika LTV, czyli z ang. Loan to value, będącego relacją zadłużenia z tytułu kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. 

 

Patrząc na wartość nieruchomości z perspektywy maksymalnego okresu kredytowania, czyli 35 lat, na podstawie kształtowania się wskaźnika ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania widać jak bardzo wzrosły ceny nieruchomości. Taki wzrost prawdopodobnie już się nie powtórzy. 

 

Wg stanu na 31 grudnia w wybranych latach wskaźnik ten wynosił:

 

 
ROK PLZ (przed denominacją) PLN ROK PLN
1981 6.480 plz 0,65 zł 2006 2.619,00 zł
1988 62.300 plz 6,23 zł 2008 3.631,00 zł
1989 234.600 plz 23,46 zł 2010 3.979,00 zł
1990 2.120.000 plz 212,00 zł 2011 3.829,00 zł
1991 4.050.000 plz 405,00 zł 2012 3.837,00 zł
1994 8.300.000 plz 830,00 zł 2013 4.228,00 zł
1995 920,00 zł 2014 3.984,00 zł
2000 2.300,00 zł 2015 3.925,00 zł

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://mekk.waw.pl oraz  http://stat.gov.pl

 

 

Wskaźnik ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania w latach 1981-2015

kredyty mieszkaniowe wskaźnik ceny m2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://mekk.waw.pl oraz   http://stat.gov.pl

 

 

Tempo rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych i przyrost zarówno ilości jak i wolumenu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości obrazuje poniższy wykres.

 

kredyty mieszkaniowe liczba czynnych kredytów

Źródło: Raport AMRON – SARFiN – IV kwartał 2015 r., III kw. 2009

 

 

Kolejny wykres obrazuje wzrost stanu zadłużenia z tyt. kredytów mieszkaniowych w okresie 2002-2015.

kredyty mieszkaniowe zadluzenie 2002 do 2015

Źródło: Raport AMRON – SARFiN – IV kwartał 2015 r., III kw. 2009

 

Regulacje dotyczące kredytów hipotecznych

 

Tak szybki rozwój rynku kredytów mieszkaniowych doprowadził do ustalenia pewnych ram dla rynku w postaci rekomendacji KNF, a wcześniej KNB.  Z perspektywy czasu regulacje wzbudzające protesty w momencie wprowadzania ograniczeń okazały się niewystarczające wobec zmiany sytuacji rynkowej, czyli wzrost kursu CHF i  spadek wartości nieruchomości, której skutków zarówno doradcy kredytowi jak i kredytobiorcy nie przewidywali lub nie wierzyli w realność niekorzystnych zmian.

 

Przeczytaj też Ryzyko zmiany stóp procentowych

 

Więcej o regulacjach kredytu hipotecznego

https://ekspertka.pl/kategorie/blog-kredytowy/kredyt-hipoteczny-regulacje/

 

 


 

 

“Kredyt hipoteczny 35 lat wstecz” – BIBLIOGRAFIA

 1. Waliszewski K., 2010, Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CEDEWU.PL
 2. Uchwała nr 50 Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 roku
 3. Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, Dz.U. 1996 Nr 5 poz. 32
 4. Raport AMRON – SARFiN – IV kwartał 2015 r.,
  https://zbp.pl/public/ repozytorium/wydarzenia/images/ luty_2016/konf/Raport_AMRON-SARFiN_Nr_4_2015_Pl_skrot_1.pdf [dostęp 04.05.2016]
 5. Raport AMRON – SARFiN III kw. 2009r.,
  https://zbp.pl/public/ repozytorium/Menu_gorne/ O_ZBP/raporty/raport_amron_sarfin/ 2009_11_27_Raport_Amron_Sarfin.pdf [dostęp 04.05.2016]
 6. Rekomendacja S, 2013, Komisja Nadzoru Finansowego [dostęp 04.05.2016]
  http://www.knf.gov.pl/
 7. Inflacja http://www.opiekuninwestora.pl/ raporty/ gw_pomocnik_inwestora_inflacja.pdf
 8. Polska 1989-2014, GUS, red. Halina Dmochowska, www.stat.gov.pl
 9. http://mekk.waw.pl

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań

Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Okres kredytowania | Tagi: