Stanowiska KNF wobec banków

Grudzień 10, 2017

Stanowiska KNF wobec banków

 

Stanowiska KNF wobec banków

 

Uregulowania ustawowe i rekomendacje KNF dla banków wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej są niewystarczające, stąd stan faktyczny w gospodarce wymusza zajęcie przez KNF określonego stanowiska niezależnie od obowiązujących regulacji.

 

Stanowiska KNF – sektor bankowy

Stanowisko KNF w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych z dnia 12 lutego 2015 r.

 

KNF zauważył, iż w sytuacji bardzo niskich stóp procentowych dotychczasowa praktyka informacyjna w zakresie ryzyka wzrostu stopy procentowej zgodna z zapisami Rekomendacji S jest niewystarczająca. Urząd wyraził swoje oczekiwanie co do zmiany tej praktyki poprzez prezentację raty przy założeniu poziomów stopy procentowej od której zależy oprocentowanie kredytu (Wibor, Libor, Euribor) odpowiednio w wysokości
3%, 5%, 10% i 15%.

 

Jednocześnie Rekomendacja S nie została zmieniona, stąd banki wypełniają obowiązek informacyjny zarówno wynikający z rekomendacji S jak i pisma KNF.  Poniżej przykład sposobu przedstawiania kosztu kredytu w wysokości 200.000 zł na okres 25 lat:

 

Stanowiska KNF wobec banków

Stanowiska KNF wobec banków

 

KNF  zwraca uwagę na potrzebę rzetelnego informowania kredytobiorcy o ryzyku zmiennego oprocentowania, gdyż brak pełnej świadomości tego ryzyka może prowadzić do zbyt optymistycznego prognozowania przyszłości w zakresie kosztu obsługi kredytu oraz może generować ryzyko prawne dla banków.

 

Dane historyczne potwierdzają, że poziomy stóp procentowych wskazane przez KNF były notowane kilkanaście lat temu, podczas gdy kredyty są zaciągane najczęściej na 25-30 lat.

 

Stanowiska KNF wobec banków

 

Stanowisko KNF w sprawie informowania o ryzyku stopy procentowej z dnia 28.11.2016

 

Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniając argumenty Narodowego Banku Polskiego opublikowała dnia 28.11.2016 pismo zmieniające poprzednie wytyczne w sprawie informowania przez banki o ryzyku stopy procentowej rezygnując z prezentowania raty kredytu przy poziomie 15%.

Tym samym banki są zobowiązane prezentować ratę kredytu przy poziomie stopy procentowej
3, 5 i 10%.

 

Stanowisko KNF w sprawie stosowania postanowień Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z dnia 29 maja 2015 r.

 

Pismo jest odpowiedzią na wątpliwości banków  w zakresie dopuszczalnego LTV i wymaganego wkładu własnego w 2016 roku.

 

Zgodnie z Rekomendacją S od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość LtV nie powinna przekraczać poziomu:

  • 85% lub,
  • 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, dodatkowo zabezpieczona w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

 

KNF odniósł się w piśmie do kwestii blokady środków. Za instrumenty spełniające założenia rekomendacji (równoważne blokadzie środków) KNF uznaje środki zgromadzone w III filarze tj. na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i/lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

 

W drugiej części pisma KNF odnosi się do oceny realności uzyskiwania dochodu na określonym poziomie w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego (nie zawsze przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem dochodów i możliwości spłaty zobowiązań).

 

Źródło: https://www.knf.gov.pl/, dostęp 15.08.2016r]

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy, Ekspertka.pl

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE