Stanowiska KNF wobec banków

10 grudnia, 2017

Stanowiska KNF wobec banków

 

Stanowiska KNF wobec banków

 

Uregulowania ustawowe i rekomendacje KNF dla banków wobec zmieniającej się sytuacji rynkowej są niewystarczające, stąd stan faktyczny w gospodarce wymusił zajęcie przez KNF określonego stanowiska.

 

Stanowiska KNF – sektor bankowy

 

 

Stanowisko KNF w sprawie zapewnienia staranności w procesie informowania odbiorców usług finansowych z dnia 12 lutego 2015 r.

 

KNF zauważył, iż w sytuacji bardzo niskich stóp procentowych dotychczasowa praktyka informacyjna w zakresie ryzyka wzrostu stopy procentowej zgodna z zapisami Rekomendacji S jest niewystarczająca. Urząd wyraził swoje oczekiwanie co do zmiany tej praktyki poprzez prezentację raty przy założeniu poziomów stopy procentowej od której zależy oprocentowanie kredytu (Wibor, Libor, Euribor) odpowiednio w wysokości


3%, 5%, 10% i 15%.

 

Jednocześnie Rekomendacja S nie została zmieniona. Banki więc wypełniają obowiązek informacyjny zarówno wynikający z rekomendacji S jak i pisma KNF.  Poniżej przykład sposobu przedstawiania kosztu kredytu w wysokości 200.000 zł na okres 25 lat:

 

Stanowiska KNF wobec banków

Stanowiska KNF wobec banków

 

KNF zwrócił uwagę na potrzebę rzetelnego informowania kredytobiorcy o ryzyku zmiennego oprocentowania. Brak pełnej świadomości tego ryzyka może prowadzić do zbyt optymistycznego prognozowania przyszłości w zakresie kosztu obsługi kredytu, a to może generować również ryzyko prawne dla banków.

 

Dane historyczne potwierdzają, że poziomy stóp procentowych wskazane przez KNF były notowane kilkanaście lat temu. Nie jest to więc poziom niemożliwy do osiągnięcia. Kredyty hipoteczne są zaciągane najczęściej na 25-30 lat, a to znacznie dłużej niż te kilkanaście lat wstecz.

 

Stanowiska KNF wobec banków

 

Zmiana stanowiska KNF w sprawie informowania o ryzyku stopy procentowej z dnia 28.11.2016

 

Komisja Nadzoru Finansowego uwzględniając argumenty Narodowego Banku Polskiego opublikowała dnia 28.11.2016 pismo zmieniające poprzednie wytyczne w sprawie informowania przez banki o ryzyku stopy procentowej. Zrezygnowano z prezentowania raty kredytu przy poziomie 15%, gdyż uznano ten poziom za mało prawdopodobny.

Tym samym banki aktualnie prezentują ratę kredytu przy poziomie stopy procentowej odpowiednio:


3, 5 i 10%.

 

Stanowisko KNF w sprawie stosowania postanowień Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie z dnia 29 maja 2015 r.

 

Pismo jest odpowiedzią na wątpliwości banków w zakresie dopuszczalnego LtV i wymaganego wkładu własnego w 2016 roku.

LtV, jak wiesz, to relacja kredytu hipotecznego do wartości zabezpieczającej go nieruchomości.

 

Zgodnie z Rekomendacją S od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wartość LtV nie powinna przekraczać poziomu:

  • 85% lub,
  • 90% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona, dodatkowo zabezpieczona. Zabezpieczeniem może być blokada środków na rachunku bankowym. Możliwy jest również zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP.

 

KNF odniósł się w piśmie do kwestii blokady środków. Za instrumenty spełniające założenia rekomendacji (równoważne blokadzie środków) KNF uznaje środki zgromadzone w III filarze tj. na Indywidualnych Kontach Emerytalnych (IKE) i/lub Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

 

W drugiej części pisma KNF odnosi się do oceny realności uzyskiwania dochodu na określonym poziomie w sytuacji osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie zawsze przejście na emeryturę wiąże się z obniżeniem dochodów i możliwości spłaty zobowiązań.

 

Źródło: https://www.knf.gov.pl/, dostęp 15.08.2016r]

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn, Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań,Kredyt Hipoteczny Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY ?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Regulacje prawne | Tagi: