Wskażnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla Bezpiecznego Kredytu

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla Bezpiecznego Kredytu

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej [W] stanowi podstawę dla obliczenia comiesięcznej dopłaty do rat Bezpiecznego Kredytu 2%. Ten wskaźnik podstawiamy do wzoru na dopłatę. Dla danego kredytobiorcy raz ustalony wskaźnik, widniejący w umowie kredytowej, obowiązuje przez 5 lat. Zmiana wskaźnika następuje co kwartał i ma znaczenie dla nowych wniosków kredytowych. Sposób wyznaczania wskaźnika [W] różni się dla pierwszego wskaźnika i dla kolejnych. W tym wpisie znajdziesz informacje, jak kształtuje się wysokość wskaźnika [W] i gdzie znajdziesz oficjalne komunikaty BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wzór na kwotę dopłaty


D = Ks * [(W-2%)/12]


D – miesięczna kwota dopłaty do raty.

Ks – kapitał pozostały do spłaty, czyli aktualne zadłużenie.

W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (wyrażony w %) obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2%, czyli (teoretycznie) złożenia wniosku kredytowego. Jeśli wniosek trafia do banku w terminie ważności wiążącej oferty obowiązuje cena z dnia wydania formularza informacyjnego.

Dla kredytu w kwocie 600.000 zł udzielonego na okres 300 miesięcy z oprocentowaniem okresowo stałym 7,14% przy poziomie wskaźnika [W] 7,14% podstawienie danych do wzoru daje w uproszczeniu poniższy wynik:

wzór na dopłatę BK2% przykład

Kwota comiesięcznej dopłaty jest niezależna od ilości dni w danym miesiącu, za które naliczane są odsetki. Każdy miesiąc traktowany jest tak samo niezależnie od tego, czy od ostatniej raty minęło 28 dni czy 31 dni.

Dla kredytobiorcy faktyczna wysokość odsetek zależy od ilości dni, które upłyną od płatności poprzedniej raty. Znaczenie tu mają więc również dni wolne, święta. Rata jest bowiem pobierana tylko w dni robocze. Jeśli więc odsetki bank naliczy za np. 33 dni to większa część odsetek będzie płatna po stronie kredytobiorcy niż w miesiącu liczącym 28 dni.

Pamiętaj, że bank nie obniża oprocentowania kredytu o dopłatę, ale oblicza dopłatę kwotowo.

Pierwszy wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej [W]

Pierwszy wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej [W] stanowi iloczyn WIRON z 1 lipca 2023 i współczynnika 1,2. Poziom WIRON 1M obowiązujący dnia 1 lipca 2023 to 5,946 (Wiron z 29.06.2023)


5,946 * 1,2 = 7,135


Wskaźnik [W] obowiązujący od 1 lipca 2023r. wyniósł 7,14%.

Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej lipiec 2023

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy – kolejne okresy

Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 45 dni po zakończeniu danego kwartału ogłasza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat dotyczący wskaźnika [W] na kolejny okres. Podstawą wyznaczenia wskaźnika w kolejnych okresach jest średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową innych niż Bezpieczny Kredyt 2%, udzielonych w danym kwartale przez banki.


W = 0,9 * średnia ważona (waga to łączna kwota kredytów) oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową (innych niż BK2%) udzielonych w danym kwartale przez banki.


Komunikaty BGK

Biuletyn Informacji Publicznej znajdziesz w stopce strony www Banku Gospodarstwa Krajowego w sekcji Przydatne Informacje. Kliknij na obrazek BIP.

BIP BGK

Nowy wskaźnik obowiązuje od siódmego dnia po dniu tego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obowiązywania wskaźnika ogłoszonego w kolejnym komunikacie.


Dla nowych wniosków kredytowych obowiązującym jest wskaźnik aktualny na dzień złożenia wniosku kredytowego. Wyjątkiem jest ALIOR BANK, który ponownie może ustalić stopę procentową i wskaźnik.


Data wniosku kredytowego decyduje więc (w większości banków) o poziomie wskaźnika średniej kwartalnej stopy procentowej. Wskaźnik aktualny na dzień wniosku kredytowego będzie obowiązywał kredytobiorcę przez pierwszych 5 lat okresu kredytowania. Z kolei wniosek kredytowy składasz na warunkach cenowych wydanego wcześniej formularza informacyjnego kredytu hipotecznego.

bank kredytujący wprowadza do systemu ewidencji dopłat prognozowane roczne kwoty dopłat do rat tego kredytu zgodnie z przewidywaną stopą oprocentowania tego kredytu, wnioskowaną kwotą tego kredytu oraz aktualnym na dzień jego złożenia wskaźnikiem średniej kwartalnej stopy procentowej.

Czy bank może zmienić oprocentowanie i wskaźnik W po złożeniu wniosku?

Pomiędzy złożeniem wniosku kredytowego, a podpisaniem umowy kredytowej Bank Gospodarstwa Krajowego może ogłosić nowy wskaźnik W. Ustawa o Bezpiecznym Kredycie pozwala na wprowadzenie po zawarciu umowy kredytowej korekty na platformie BGK również w zakresie stopy procentowej i wskaźnika W.

Jeśli kredytobiorca złoży kompletny wniosek kredytowy w terminie ważności formularza informacyjnego kredytu hipotecznego to oferta jest wiążąca dla banku. Problem jednak w tym, że data na wniosku papierowym to niekoniecznie data złożenia wniosku.


Jako datę złożenia wniosku bank może uznać dzień dostarczenia ostatniego brakującego dokumentu.


Zgodnie z ustawą o kredycie hipotecznym, w przypadku, gdy kredytobiorca złoży wniosek po terminie ważności formularza informacyjnego, bank może zmienić ofertę (oferta nie jest wiążąca) i razem z decyzją wydaje nowy formularz informacyjny kredytu hipotecznego. Tym samym ustalenie nowej stałej stopy procentowej może skutkować również ustaleniem nowego wskaźnika W.

Alior Bank. Bank inny niż wszystkie…

Ze zmianą oprocentowania kredytu i zmianą wskaźnika W powinni liczyć się wnioskodawcy czekający na podpisanie umowy w Alior Bank. Nie mam wiedzy, by jeszcze inny bank postępował w ten sposób.

Termin ważności informacji zawartych w formularzu informacyjnym, o którym mowa w ust. 2, wynosi co najmniej 14 dni. Informacje zawarte w formularzu informacyjnym, o którym mowa w ust. 2, są wiążące dla kredytodawcy, jeżeli w terminie ich ważności konsument złoży wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Kredytodawca, pośrednik kredytu hipotecznego oraz agent są obowiązani przekazać wraz z decyzją kredytową formularz informacyjny, o którym mowa w art. 11 ust. 2, w przypadku gdy konsument nie złożył wniosku, o którym mowa w ust. 1, w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 5.

Alior Bank idzie jednak dalej. Bank nie tylko zmienia oprocentowanie i wskaźnik W w finalnej decyzji i projekcie umowy. Bank potrafi zmienić wskaźnik W nawet bez kolejnej zmiany stałej stopy. Tak się dzieje, jeśli zgodnie z komunikatem BGK nowa wysokość wskaźnika wejdzie w życie pomiędzy wydaniem decyzji, a faktycznym podpisaniem umowy. Nie jestem prawnikiem, ale wydaje się, że takie postępowanie banku nie ma uzasadnienia ani w ustawie o kredycie hipotecznym, ani tym bardziej w ustawie o Bezpiecznym Kredycie.

Wskaźnik [W] od 10 listopada 2023

Zgodnie z komunikatem BGK z dnia 3 listopada 2023 roku wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla bezpiecznego kredytu 2% od dnia 10 listopada 2023 r. wynosi 7,02%.

To oznacza, że dopłata do rat zmaleje z poziomu 5,14% do poziomu 5,02%.

wskaźnik średniej kwartalnej stopy dopłat listopad 2023

Wskaźnik [W] od 09 lutego 2024

Zgodnie z komunikatem BGK z dnia 2 lutego 2024 roku wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla bezpiecznego kredytu 2% od dnia 9 lutego 2024 r. wynosi 6,36%.

To oznacza, że dopłata do rat zmaleje do poziomu 4,36%.

Podsumowanie

Wpis aktualizuję zgodnie z nowymi komunikatami BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego). Z dniem 1 stycznia 2024 BGK wydał komunikat o wstrzymaniu przyjmowania wniosków kredytowych od 2 stycznia 2024. Nowy wskaźnik może mieć jednak znaczenie dla wnioskodawców, którzy planują zawarcie umowy z Alior Bank. Dla pozostałych osób nowe poziomy wskaźnika [W] na razie mają znaczenie tylko „na papierze”.

 

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *