Wskażnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla Bezpiecznego Kredytu

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla Bezpiecznego Kredytu

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej [W] stanowi podstawę dla obliczenia comiesięcznej dopłaty do rat Bezpiecznego Kredytu 2%. Ten wskaźnik podstawiamy do wzoru na dopłatę. Dla danego kredytobiorcy raz ustalony wskaźnik obowiązuje przez 5 lat. Zmiana wskaźnika następuje co kwartał i ma znaczenie dla nowych wniosków kredytowych. Sposób wyznaczania wskaźnika [W] różni się dla pierwszego wskaźnika i dla kolejnych. W tym wpisie znajdziesz informacje, jak kształtuje się wysokość wskaźnika [W] i gdzie znajdziesz oficjalne komunikaty BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego).

Wzór na kwotę dopłaty


D = Ks * [(W-2%)/12]


D – miesięczna kwota dopłaty do raty.

Ks – kapitał pozostały do spłaty, czyli aktualne zadłużenie.

W – wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej (wyrażony w %) obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu 2%, czyli (wg mnie) wydania formularza informacyjnego.

Dla kredytu w kwocie 600.000 zł udzielonego na okres 300 miesięcy z oprocentowaniem okresowo stałym 7,14% przy poziomie wskaźnika [W] 7,14% podstawienie danych do wzoru daje w uproszczeniu poniższy wynik:

wzór na dopłatę BK2% przykład

Kwota comiesięcznej dopłaty jest niezależna od ilości dni w danym miesiącu, za które naliczane są odsetki. Każdy miesiąc traktowany jest tak samo niezależnie od tego, czy od ostatniej raty minęło 28 dni czy 31 dni.

Dla kredytobiorcy faktyczna wysokość odsetek zależy od ilości dni, które upłyną od płatności poprzedniej raty. Znaczenie tu mają więc również dni wolne, święta. Rata jest bowiem pobierana tylko w dni robocze. Jeśli więc odsetki bank naliczy za np. 33 dni to większa część odsetek będzie płatna po stronie kredytobiorcy niż w miesiącu liczącym 28 dni.

Pamiętaj, że bank nie obniża oprocentowania kredytu o dopłatę, ale oblicza dopłatę kwotowo.

Pierwszy wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej [W]

Pierwszy wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej [W] stanowi iloczyn WIRON z 1 lipca 2023 i współczynnika 1,2. Poziom WIRON 1M obowiązujący dnia 1 lipca 2023 to 5,946 (Wiron z 29.06.2023)


5,946 * 1,2 = 7,135


Wskaźnik [W] obowiązujący od 1 lipca 2023r. wyniósł 7,14%.

Wskaźnik kwartalnej stopy procentowej lipiec 2023

Wskaźnik średniej kwartalnej stopy – kolejne okresy

Bank Gospodarstwa Krajowego w terminie 45 dni po zakończeniu danego kwartału ogłasza na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat dotyczący wskaźnika [W] na kolejny okres. Podstawą wyznaczenia wskaźnika w kolejnych okresach jest średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową innych niż Bezpieczny Kredyt 2%, udzielonych w danym kwartale przez banki.


W = 0,9 * średnia ważona (waga to łączna kwota kredytów) oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową (innych niż BK2%) udzielonych w danym kwartale przez banki.


Komunikaty BGK

Biuletyn Informacji Publicznej znajdziesz w stopce strony www Banku Gospodarstwa Krajowego w sekcji Przydatne Informacje. Kliknij na obrazek BIP.

BIP BGK

Nowy wskaźnik obowiązuje od siódmego dnia po dniu tego ogłoszenia do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia obowiązywania wskaźnika ogłoszonego w kolejnym komunikacie.


Dla nowych wniosków kredytowych obowiązującym jest wskaźnik aktualny na dzień złożenia wniosku.


Data wniosku kredytowego (a właściwie data FI) decyduje więc o poziomie wskaźnika średniej kwartalnej stopy procentowej. Wskaźnik aktualny na dzień wniosku kredytowego będzie obowiązywał kredytobiorcę przez pierwszych 5 lat okresu kredytowania. Z kolei wniosek kredytowy składasz na warunkach cenowych wydanego wcześniej formularza informacyjnego kredytu hipotecznego.

bank kredytujący wprowadza do systemu ewidencji dopłat prognozowane roczne kwoty dopłat do rat tego kredytu zgodnie z przewidywaną stopą oprocentowania tego kredytu, wnioskowaną kwotą tego kredytu oraz aktualnym na dzień jego złożenia wskaźnikiem średniej kwartalnej stopy procentowej.

Wskaźnik [W] od 10 listopada 2023

Zgodnie z komunikatem BGK z dnia 3 listopada 2023 roku wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej dla bezpiecznego kredytu 2% od dnia 10 listopada 2023 r. wynosi 7,02%.

wskaźnik średniej kwartalnej stopy dopłat listopad 2023

To oznacza, że dopłata do rat zmaleje z poziomu 5,14% do poziomu 5,02%.

Podsumowanie

Wpis będzie aktualizowany w kolejnych kwartałach zgodnie z nowymi komunikatami BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego). Jeśli jednocześnie pojawi się komunikat o wstrzymaniu przyjmowania nowych wniosków w 2024 roku nowe poziomy wskaźnika [W] będą miały znaczenie tylko “na papierze”.

 

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *