Pytania i wątpliwości Bezpieczny Kredyt. Część druga. Ekspertka.pl

Bezpieczny Kredyt pytania i odpowiedzi – część druga.

Jako ekspert kredytowy i praktyk odpowiadam na pytania i wątpliwości dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2%. Bazuję na swojej wiedzy i doświadczeniu oraz na oficjalnych materiałach dotyczących programu. Część pytań znalazło odpowiedź na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, część kwestii nadal budzi wątpliwości. To nie jest oficjalna strona programu, a ostatecznej interpretacji i oceny zgodności z przepisami ustawy dokonuje bank kredytujący. Poprzedni wpis “Bezpieczny Kredyt 2 procent pytania i odpowiedzi” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Ilość komentarzy w pierwszym artykule jest na tyle duża (za co dziękuję), że postanowiłam dodać CZĘŚĆ DRUGĄ. W tym wpisie “wyciągnęłam” z komentarzy i dyskusji w sieci te trudniejsze, a zarazem ciekawe pytania.

 


Tu znajdziesz:

CZĘŚĆ PIERWSZĄ i ponad 150 odpowiedzi na komentarze czytelników


[1] Czy dziedziczenie następuje z datą śmierci spadkodawcy, czy dopiero od daty sporządzenia dokumentów potwierdzających spadek?

Inaczej, czy do czasu zakończenia postępowania spadkowego można przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2% oświadczyć, że się nie jest spadkobiercą? Tym samym czy można zakończyć postępowanie spadkowe już po uzyskaniu kredytu dziedzicząc bez ograniczeń i bez ryzyka utraty dopłat?

Co mówi Kodeks Cywilny?

Art. 924. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
Art. 925. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Spadek jednak można przyjąć lub odrzucić, a żeby móc dysponować odziedziczoną nieruchomością konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Dopiero akt notarialny poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku pozwalają dysponować nieruchomością.

Nie ma w tej kwestii oficjalnej interpretacji na stronie MRiT.

Jednak jeden z Czytelników [podpis “DP”] uzyskał odpowiedź mailową na swoje indywidualne zapytanie, którą dodał w komentarzu w tym wpisie. Zacytowane stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest warte uwagi.

Kierując się art. 924 i 925 KC osobiście skłaniałam się do interpretacji, że decyduje data śmierci spadkodawcy. Mając sprawę spadkową w toku wydawało mi się, że nie można oświadczyć we wniosku o Bezpieczny Kredyt, że się nie odziedziczyło nieruchomości. Po zakończeniu postępowania spadkowego w dokumentach będzie wskazana data śmierci spadkodawcy. Data ta zgodnie z KC jest chwilą nabycia spadku.

Co mówi MRiT?


“informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114; link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002133) osoby posiadające udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego, które nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy, a udział ten nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia, mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%.

Nabycie w drodze dziedziczenia następuje jednak dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

Wysokość udziałów przypadających potencjalnemu kredytobiorcy potwierdzona zostanie poprzez okazanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub poprzez okazanie postanowienia sądu, który prowadził postępowanie spadkowe. W obu dokumentach wskazana zostanie wysokość faktycznie odziedziczonych udziałów. Przekazanie środków pieniężnych osobie uprawnionej do otrzymania zachowku nie powoduje obniżenia posiadanych udziałów w nieruchomości.”


Jest to istotna kwestia i zapytań potencjalnych kredytobiorców z postępowaniem spadkowym w toku miałam co najmniej kilka. Można oczywiście zasięgnąć porady prawnej, ale przydałoby się, by ta odpowiedź, która trafiła na prywatną skrzynkę e-mail jednej osoby, znalazła się wśród oficjalnych interpretacji.

[2] Czy umowa o dział spadku zmienia kwestię dziedziczenia pod kątem BK2%?

Czy podpisując oświadczenie o spełnieniu warunków Bezpiecznego Kredytu należy kierować się pierwotnym stanem w kwestii dziedziczenia na podstawie ustawy lub testamentu? A może umowa o dział spadku coś zmienia?

Przykład:

Na mocy ustawy matka i córka dziedziczą w trzech nieruchomościach:

 • po 50% w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym
 • po 50% w mieszkaniu
 • po 50% w działce budowlanej niezabudowanej

Spadkobierczynie podpisują umowę o dział spadku w wyniku której finalnie matka dziedziczy 100% domu jednorodzinnego oraz 50% mieszkania. Córka zaś dziedziczy 100% niezabudowanej działki budowlanej oraz 50% mieszkania.

Po dokonaniu działu spadku córka spełniałaby kryteria programu, bo dziedziczenie dotyczyłoby tylko jednej nieruchomości mieszkalnej. Czy jednak umowa o dział spadku zmienia coś w stosunku do pierwotnego stanu?

To pytanie pozostawiam na razie bez odpowiedzi, gdyż jej nie znam.

[3] Czy własność nabyta w drodze wykonania zobowiązania testamentowego to nadal dziedziczenie?

Trzecia wątpliwość w zakresie dziedziczenia i oświadczeń dla Bezpiecznego Kredytu 2%. Czy nie będąc bezpośrednim spadkobiercą, ale nabywając udział w nieruchomości na skutek wykonania zapisu testamentowego (zapisobierca) nadal można uznać, że nabycie nastąpiło drogą dziedziczenia?

Sytuacja, której opis otrzymałam na mail:

 1. Spadek na podstawie testamentu nabywa osoba A (jedyny spadkobierca) w całości.
 2. Spadkodawca zobowiązał spadkobiercę do przeniesienia własności nieruchomości w udziałach po 1/2 na osobę B i osobę C.
 3. W wykonaniu zapisu testamentowego osoba A przenosi nieodpłatnie własność po 1/2 nieruchomości na osoby B i C.
 4. Osoba C (potencjalny kredytobiorca) chce wnioskować o Bezpieczny Kredyt oświadczając, że nabył 50% nieruchomości drogą dziedziczenia.

Czy nabywając do 50% nieruchomości mieszkalnej drogą wykonania zapisu testamentowego nadal można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu?

To pytanie również pozostawiam bez odpowiedzi.

[4] Czy zawarcie umowy dożywocia powoduje utratę dopłat?

Jeśli po udzieleniu Bezpiecznego Kredytu 2% podpiszesz u notariusza umowę dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości to taka sytuacja powoduje utratę dopłat. Nie ma znaczenia, że nabyta tą drogą własność nieruchomości jest obciążona prawem dożywocia.

[5] Czy można zamieszkać z rodzicem lub rodzeństwem?

To, że można zamieszkać z partnerem lub małżonkiem zostało już wyjaśnione. Wątpliwości budziła jednak sytuacja zamieszkania z siostrą, bratem lub rodzicem. To inna sytuacja niż zamieszkanie z partnerem czy małżonkiem, bo rodzicowi lub rodzeństwu udostępnia się określony pokój do ich dyspozycji. Stąd słuszne wydawały się wątpliwości, czy nie będzie taka sytuacja traktowana jak użyczenie nieruchomości.

W tej kwestii pojawiła się oficjalna odpowiedź MRiT. Można zamieszkać z rodzicem lub rodzeństwem bez ryzyka utraty dopłat.

Zamieszkanie z rodzicem, rodzeństwem a Bezpieczny Kredyt.

[6] Czy nadpłata kredytu z polisy na życie może spowodować utratę dopłat?

Sytuacja:

 • Cena 800.000 zł.
 • Wkład własny 200.000 zł.
 • Bezpieczny Kredyt w kwocie 600.000 zł.
 • Dwóch kredytobiorców.
 • Polisa na życie bankowa z sumą ubezpieczenia po 50% dla każdego kredytobiorcy. Bank jest uposażonym, a polisa na życie stanowi zabezpieczenie kredytu.
 • Po 24 miesiącach jeden kredytobiorca umiera. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca na rachunek banku świadczenie z tytułu zgonu w kwocie 277.000 zł (50% zadłużenia).
 • Bank nadpłaca kwotą 277.000 zł Bezpieczny Kredyt.
 • Drugi kredytobiorca nie dysponuje kwotą świadczenia i nie składa dyspozycji nadpłaty kredytu.

Kwota nadpłaty łącznie z wkładem własnym przekracza próg ustawowy. To jednak inna nadpłata niż wcześniejsza spłata kredytu ze środków własnych kredytobiorcy. Bank korzysta w tym przypadku z zabezpieczenia w postaci polisy na życie.

Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że w przesłankach utraty dopłat chodziło o wcześniejszą spłatę ze środków własnych kredytobiorcy, czyli o świadome działanie. Zgon kredytobiorcy z pewnością nie jest próbą ominięcia regulacji dotyczącej wysokości wkładu własnego.

“Zdarzenia dotyczą… nadpłaty kredytu w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia, w sposób sugerujący chęć ominięcia przepisów regulujących wysokość gwarancji i wkładu własnego”
W kwestii tego pytania zdania ekspertów kredytowych są podzielone, a pytanie czeka na oficjalną odpowiedź.

[7] Czy można wziąć ślub po umowie kredytowej, ale przed aktem notarialnym?

 1. Bezpieczny Kredyt dla Singla.
 2. Zakup na rynku pierwotnym mieszkania w budowie.
 3. Umowa kredytowa.
 4. Ślub.
 5. Umowa przeniesienia własności, gdy kredytobiorca jest już w związku małżeńskim.

Czy zmiana stanu cywilnego po podpisaniu umowy Bezpiecznego Kredytu, ale przed aktem notarialnym przeniesienia własności stwarza ryzyko utraty dopłat? Kiedy najwcześniej można wziąć ślub?

Osobiście uważam, że nie ma przeszkód by po podpisaniu umowy kredytowej zawrzeć związek małżeński. Przeniesienie własności musi jednak nastąpić tylko na kredytobiorcę, stąd wskazana jest rozdzielność majątkowa. Przy wspólności majątkowej problematyczna mogłaby się wydawać kwestia zakupu nieruchomości do majątku odrębnego za środki z kredytu, którego raty będą płacone z majątku wspólnego (choć od strony prawnej nie ma chyba przeszkód, by taki akt nabycia do majątku odrębnego podpisać).

Swoje stanowisko opieram m.in. na wyjaśnieniach dla poprzedniego programu MdM.

Beneficjentem MdM może być małżeństwo, osoba samotna i osoba samotnie wychowująca dziecko. Beneficjent musi spełniać warunek nieposiadania innego mieszkania. Jeśli po wypełnieniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego osoba samotna zawrze związek małżeński (nawet przed wypłatą dofinansowania, nawet przed nabyciem mieszkania) to taka sytuacja nie spowoduje utraty dofinansowania z MdM. [2014]

Umowa kredytowa nie zabrania zmiany stanu cywilnego. Zmiany stanu cywilnego nie ma również na liście przesłanek utraty dopłat. Stąd wejście w związek małżeński na żadnym etapie nie powoduje w mojej ocenie utraty dopłat. W tej kwestii nie ma na ten moment oficjalnej interpretacji na stronie ministerstwa.

[8] Czy w Bezpiecznym Kredycie są dostępne Wakacje Kredytowe?

Nie mówimy oczywiście o ustawowych wakacjach kredytowych, ale o tych umownych, zależnych od procedur danego banku. Standardowo w bankach dostępna jest opcja zawieszenia raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej, zwana “wakacjami kredytowymi”.

W Bezpiecznym Kredycie 2% nie ma wakacji kredytowych od raty odsetkowej.

 1. PEKAO SA dopuszcza w kredytach hipotecznych na wniosek w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie raty kapitałowej (odsetki płatne normalnie). W przypadku BK2% z takim wnioskiem można wystąpić dopiero po 120 miesiącach, po okresie dopłat.
 2.  PKO BP w zwykłych kredytach hipotecznych dopuszcza zawieszenie jednej całej raty raz w roku kalendarzowym (odsetki dopisywane do zadłużenia). W Bezpiecznym Kredycie tej opcji nie ma.
 3. Alior dopuszcza zawieszenie raty, ale tylko kapitałowej, w ramach przyznanej w trakcie analizy wniosku karencji indywidualnej (trzeba o taka karencję zawnioskować). Rata odsetkowa nie podlega zawieszeniu. Karencja indywidualna jest dostępna zarówno w zwykłych kredytach, jak i w Bezpiecznym Kredycie 2%.

[9] Czy wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami działki w kredycie na budowę domu?

[20.09.2023]

Na zapytania mailowe kierowane do MRiT, do którego zresztą odsyła strona BGK, trudno o odpowiedź inną niż odesłanie do banków. Banki kredytujące otrzymują wykładnię prawną. Pytać jednak warto, bo może to przyspieszyć pojawienie się oficjalnej interpretacji.

W standardowym kredycie hipotecznym wystarczy, że jeden z kredytobiorców jest właścicielem działki, na której realizowana jest budowa domu.

W Bezpiecznym Kredycie 2% przeznaczonym na budowę domu działka musi być własnością obu kredytobiorców zgodnie z najnowszą interpretacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli jeden z małżonków otrzymał działkę w darowiźnie z uwagi na względy podatkowe (darowizna dla synowej lub zięcia nie jest zwolniona z podatku) to małżonek będący jedynym właścicielem działki może wnieść ją również w drodze darowizny do majątku wspólnego. Darowizna między małżonkami będzie zwolniona z podatku. Przy rodzicach wspólnego dziecka właściwszą formą będzie sprzedaż udziałów w działce.

Budowa i własność działki w BK2%

 

Strona MRiT

Jeśli potrzebujesz pomocy przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2% zapraszam do współpracy.

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

38 Komentarze:

 1. Czy można sfinansować kredytem 2% nabycie nieruchomości od rodziców, w której zarejestrowana jest obecnie działalność gospodarcza i zameldowane są inne osoby, w tym rodzice.

  1. Nie ma przeciwwskazań. Zależy co po zakupie z tą nieruchomością będzie się działo, w szczególności, czy działalność jest tam tylko zarejestrowana, czy faktycznie prowadzona, czy po zakupie będzie kontynuowana, czy kredyt będzie z gwarancją BGK itd. Transakcje rodzinne zawsze są oceniane indywidualnie, ocena należy do banku.

 2. Jeżeli partner pracuje, ja jestem bezrobotna (zaszłam w ciążę pracując na zleceniu), ale mamy razem dziecko. To dostaniemy kredyt 2%?
  Zaznaczę, że sam z dzieckiem ma zdolność kredytową.
  Jak to wygląda we trójkę jeszcze nie wiem, jutro idziemy sprawdzić.

 3. Czy jest możliwe sfinansowanie kredytem 2% kupna domu wraz z działką z zamiarem wystąpienia o projekt przebudowy (pozwolenie na budowę) i de facto rozbiórki domu do parteru i budowy od nowa na istniejàcym fundamencie?

 4. Małżeństwo BK2% mieszkanie z miejscem parkingowym za 799k.
  Niestety deweloper nie chce zejść z ceny, aby w 800k kupić również komórkę lokatorską. Czy jest jakiś sposób, aby nabyć komórkę lokatorską poza BK2%? Gotówkowo, na inną umowę, cokolwiek?

  1. Rozumiem, że miejsce parkingowe jest nabywane w ramach umowy o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej i jest przypisane do każdoczesnego właściciela mieszkania oraz stanowi składową cenę za mieszkanie (nie są to udziały w innej nieruchomości)?
   Jeśli komórka byłaby nabywana w ramach zakupu udziałów w hali garażowej to wtedy jest finansowana poza kredytem.

   Jeśli komórka jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania i finalnie będzie w tej samej księdze wieczystej co mieszkanie to nie można jej potem dokupić za gotówkę, bo spowoduje to utratę dopłat (przekroczenie progu wkładu własnego). Nie można pomiędzy umową deweloperską a umową ostateczną zmieniać składowych mieszkania. Jedyna dopuszczalna zmiana to zmiana powierzchni w związku z obmiarem końcowym mieszcząca się a granicach określonych w umowie deweloperskiej.

   1. Komórka jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania w tej inwestycji – Czy można dogadać się jakoś z deweloperem, aby to zmienić np. na zakup udziałów w hali garażowej i sfinansować jej zakup poza BK2%, gotówką lub inne obejście?

    1. Deweloper stosuje jednolite zasady dla całej inwestycji. Zdarza się, że niektóre miejsca postojowe (np. naziemne) sprzedawane są jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach podziału nieruchomości wspólnej, a inne (w hali garażowej) jako udziały. Żeby sprzedaż udział w hali garażowej to na halę musi być założona odrębna księga wieczysta (lokal niemieszkalny). Jeśli pozostałe miejsca w hali garażowej zbywane są jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach podziału nieruchomości wspólnej to nie można jednego miejsca sprzedać jako udziału.

 5. Dzień dobry,
  Jesteśmy w przededniu podpisania notarialnej umowy przedwstępnej na zakup lokalu w dwurodzinnym, przedwojennym bliźniaku. Początkowo miał to być zakup udziałów, ale to podobno wyklucza nas z programu 2%.
  Sprzedajacy podjęli decyzję o wydzieleniu lokalu, wykonaniu operatu i uporządkowaniu wszystkich kwestii dot. nieruchomości – określenie pomieszczeń przynaleznych, wspólnych (strych), oraz 50% ogrodu na wyłączność (każda rodzina do swojej połowy). Oczywiście druga rodzina bierze w tym procesie udział.
  W umowie przedwstępnej ma zostać opisany cały proces oraz zobowiązania stron, również do założenia oddzielnych ksiąg wieczystych na lokale.
  Wnioski do banków o kredyt 2% złożylibyśmy dopiero po uzyskaniu przez Właścicieli zgody starostwa na wydzielenie samodzielności lokalu (zapewne we Wrocławiu potrwa to do 2-3 miesięcy).
  Pytanie – jakie mamy szansę na kredyt 2% (czy w ogóle się do niego kwalifikuje ta sprawa?), w przypadku braku oddzielnej KW na lokal? Czy notarialne zobowiązanie będzie wystarczające?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
  Adam Szewc

  1. Dzień dobry.
   Od strony prawnej jest możliwe podpisanie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży i zawarcie w treści aktu wniosku o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i założenie dla niego nowej księgi wieczystej. Gdyby to był zakup za gotówkę to nie widzę przeszkód.

   Od strony finansowania zakupu kredytem hipotecznym wniosek do banku powinien być w mojej ocenie złożony dopiero po założeniu księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego, gdy znany już jest numer KW. Umowa przedwstępna powinna zawierać termin na przeniesienie własności 3 miesiące od daty poinformowania o numerze księgi wieczystej dla lokalu.

   Na rynku pierwotnym to jest norma, że dopiero w akcie notarialnym wyodrębnia się lokal mieszkalny i zakłada dla niego nową KW. Tu jednak mamy rynek wtórny i jest ryzyko odrzucenia transakcji przez bank z uwagi na stan prawny nieruchomości (bank może się obawiać, że sąd z powodu jakichś braków formalnych odmówi założenia KW, bo takie przypadki w bankach się zdarzały)

 6. W pkoBp złożony wniosek. Mamy rozdzielczość z mężem, jestem jedynym właścicielem dzialki czy odrzuca nasz wniosek? Jestem wpisana jako pierwszy kredytobiorca

  1. Wg mojej wiedzy wystarczy (w standardowym kredycie), że jeden z małżonków jest właścicielem działki. Nic mi nie wiadomo, by dla Bezpiecznego Kredytu bank stosował inną procedurę w tym względzie, ale w praktyce takiego wniosku nie składałam na BK.

   Uzupełniając – informacja z PKO BP (19.09.2023) – bank wymaga, by obu kredytobiorców było właścicielami działki dla BK2%.

 7. Córka jest krótko po ślubie i chcemy przepisać jej działkę na budowę domu bo chcą się starać o taki kredyt i czy ta działka była by wkładem własnym,czy można przepisać tylko na nią czy również na jej męża. Czy muszą mieć już przepisana na siebie działkę by starać się o kredyt. Jak lepiej to zrobić.

  1. Tak, działka będzie wkładem własnym i kredytobiorca musi być już właścicielem na moment wnioskowania o kredyt.
   Można przepisać działkę tylko na córkę, bo zapewne wchodzą tu względy podatkowe (zwolnienie z podatku od darowizn).
   Córka może potem dalej darować działkę do majątku wspólnego małżonków lub rozszerzyć wspólność majątkową.

 8. Co zrobić, by móc wziąć kredyt 2% na małżeństwo w przypadku gdy:
  Żona jest samodzielnym właścicielem działki (przypisana przed ślubem),
  Warunki zabudowy wydane na Żonę,
  Projekt gotowy, chcemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, ale okazuje się, że stroną będzie tylko Żona. Jak zrobić to by nic nie popsuć i nie stracić dużo czasu na formalności.

  1. Pod kątem kredytu hipotecznego wystarczy, że jeden z małżonków jest właścicielem działki. To jednak powoduje, że również własność domu przypadnie tylko Żonie. Nie procesowałam takiego przypadku dla Bezpiecznego Kredytu, ale nie mam też informacji, by były tu inne zasady.

   Można też przenieść własność działki do majątku wspólnego małżonków drogą darowizny do majątku wspólnego lub rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej – to będzie związane z aktualizacją księgi wieczystej.

   Informacja z PKO BP (19.09.2023) – bank wymaga, by obu kredytobiorców było właścicielami działki.

 9. Dzień dobry
  Jestem pełen podziwu wiedzy jaki Pani posiada.

  Nurtuje mnie jedno pytanie.
  Jeśli jestem w trakcie budowy domu (dom jest częściowo wykończony, nie jest odebrany ) mogę skorzystać z kredytu 2% na zakup i budowę domu lub zakup mieszkania ? czy takie działanie uznane będzie za wyłudzanie kredytu.

  Kiedy staje się właścicielem nieruchomości ? w momencie odebranie budynku czy już w trakcie budowy ?

  Drugie pytanie, jeśli ktoś skorzysta z kredytu 2% to czy może podczas jego trwania zakupić działkę (np drogę dojazdowa do inne działki która posiada ). Czy zakup jakiejkolwiek nieruchomości jest równoznaczny z utrata dopłat ?

  1. Dzień dobry.
   ad 1. Do momentu zakończenia budowy i uzyskania zgłoszenia do użytkowania można wnioskować o BK2% na inną nieruchomość. W momencie zgłoszenia do użytkowania byłaby utrata dopłat. Własność nabywa się z chwilą nabycia działki, ale dom jako nieruchomość wyklucza dopiero po zakończeniu budowy.
   Nie odnoszę się do kwestii ewentualnego celowego przeciągania formalności urzędowych w sytuacji, gdy stan zaawansowania pozwala już na formalne zgłoszenie zakończenia budowy.
   ad 2. Działkę budowlaną można dokupić w trakcie trwania BK2%. Utratę dopłat powoduje tylko nabycie nieruchomości mieszkalnej (z wyjątkiem dziedziczenia).

 10. Witam
  Odziedziczyłem 1/6 domu rodzinnego w którym nie mieszkam od wielu lat, czy mogę skorzystać z rodzinnego kredytu, aby sfinansować dobudowanie piętra do tego istniejącego domu i zamieszkanie w nim z żoną i dziećmi?

  1. Na inną nieruchomość tak.
   Na rozbudowę/przebudowę odziedziczonego w części domu moim zdaniem NIE.
   Tu musiałby być cel budowlany, a budowa wg ustawy:
   “należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.1)), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, w wyniku których nie dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego;”

   Dodatkowo dochodzi kwestia dłużników rzeczowych, czyli pozostałych właścicieli nieruchomości. Finansowanie rozbudowy tylko wg mnie kredytem standardowym i to też nie będzie łatwy temat.

 11. Dzień dobry,

  Mój mąż miał przed ślubem swoje mieszkanie, które sprzedał 2-3 miesiace po ślubie. Obecnie mieszkamy u mojej mamy i chcielibyśmy wybudować dom na działce która posiadamy i sfinansować go kredytem 2%. W tym momencie mamy wspólnotę majątkowa. Czy jest zrobimy rozdzielność majątkowa to będę mogła sama wnioskować o kredyt na budowę domu w kwocie 600 tysięcy ze względu na to ze mamy dzieci? Czy to ze mąż sprzedał mieszkanie zaraz po ślubie dyskwalifikuje tez mnie nawet jest będziemy mieli rozdzielność majątkowa?

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Sprzedaż mieszkania po ślubie powoduje, że żadne z Państwa nie spełnia kryteriów do ubiegania się o Bezpieczny Kredyt.
   Możecie wnioskować o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (z opcją spłaty rodzinnej) lub standardowy kredyt.

 12. Czy przy budowie domu wymagane jest aby pozwolenie na budowę było wystawione na obojga małżonków czy wystarczające jest na jednego ( w księdze wieczystej wpisani oboje )

 13. Dzień dobry.

  Mam pytanie odnośnie kupna mieszkania w ramach cesji z umowy ze spółdzielnią na budowę mieszkania (czyli nie jest to umowa deweloperska, więc czy podlega to pod zakaz cesji wprowadzony niedawno). Sprzedający zawarł taką umowę ze spółdzielnią, inwestycja jest już na ukonczeniu, wpłacił prawie całą kwotę i teraz chcę kupić od niego to mieszkanie w ramach cesji . Czy w taki wypadku nie uda się złożyć wniosku na Bezpieczny Kredyt?

  1. W ustawie dotyczącej BK2% jest odniesienie do cesji z umów objętych rygorami ustawy o ochronie praw nabywcy. Umowa zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową o wniesienie wkładu budowlanego nie podlega pod zapisy ustawy deweloperskiej. Teoretycznie więc cesja z umowy ze SM o wniesienie wkładu budowlanego nie została wykluczona z celów kredytowania.
   W praktyce jednak może być to ustawowe przeoczenie i wydaje mi się wysoce prawdopodobne uzyskanie decyzji odmownej banku kredytującego. Bezpieczniej byłoby rozwiązać umowę starego nabywcy i podpisać własną umowę ze spółdzielnią.

   1. Dziękuję za podpowiedź.
    A tak swoją drogą – są różne artykuły w internecie odnośnie tego zakazu, ale szukam i nie mogę znaleźć gdzie dokładnie jest mowa o nim konkretnie w ustawie? i której? Czy wie Pani gdzie to znaleźć?
    Doradca z banku Pekao też nie wiedział

    1. W ustawie o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

     Rodzinnego kredytu mieszkaniowego ani bezpiecznego kredytu 2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, lub umową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy.”

 14. Jeżeli miałam w przeszłości mieszkanie kupione na kredyt z byłym partnerem i byłam również w 50% właścicielką tego mieszkania to dyskwalifikuje mnie to ze skorzystania z kredytu 2 %?

 15. Jeśli 5 lat temu dziadek przepisał na mnie mieszkanie za dożywotnią opiekę (umowa zawarta przez notariusza) – dziadek nadal żyje – to czy mogę z żoną skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na zakup nowego mieszkania?

 16. Jeżeli mieszkam z kimś z rodziny w innym mieszkaniu a jestem zameldowany w miejscu którym mam udział w wysokości 3/16 to mogę starać się o bezpieczny kredyt 2%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *