Pytania i wątpliwości Bezpieczny Kredyt. Część druga. Ekspertka.pl

Bezpieczny Kredyt pytania i odpowiedzi – część druga.

Jako ekspert kredytowy i praktyk odpowiadam na pytania i wątpliwości dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2%. Bazuję na swojej wiedzy i doświadczeniu oraz na oficjalnych materiałach dotyczących programu. Część pytań znalazło odpowiedź na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii, część kwestii nadal budzi wątpliwości. To nie jest oficjalna strona programu, a ostatecznej interpretacji i oceny zgodności z przepisami ustawy dokonuje bank kredytujący. Poprzedni wpis „Bezpieczny Kredyt 2 procent pytania i odpowiedzi” spotkał się z dużym zainteresowaniem. Ilość komentarzy w pierwszym artykule jest na tyle duża (za co dziękuję), że postanowiłam dodać CZĘŚĆ DRUGĄ. W tym wpisie „wyciągnęłam” z komentarzy i dyskusji w sieci te trudniejsze, a zarazem ciekawe pytania.

 


Tu znajdziesz:

CZĘŚĆ PIERWSZĄ i ponad 150 odpowiedzi na komentarze czytelników


[1] Czy dziedziczenie następuje z datą śmierci spadkodawcy, czy dopiero od daty sporządzenia dokumentów potwierdzających spadek?

Inaczej, czy do czasu zakończenia postępowania spadkowego można przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2% oświadczyć, że się nie jest spadkobiercą? Tym samym czy można zakończyć postępowanie spadkowe już po uzyskaniu kredytu dziedzicząc bez ograniczeń i bez ryzyka utraty dopłat?

Co mówi Kodeks Cywilny?

Art. 924. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.
Art. 925. Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.

Spadek jednak można przyjąć lub odrzucić, a żeby móc dysponować odziedziczoną nieruchomością konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego. Dopiero akt notarialny poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku pozwalają dysponować nieruchomością.

Nie ma w tej kwestii oficjalnej interpretacji na stronie MRiT.

Jednak jeden z Czytelników [podpis „DP”] uzyskał odpowiedź mailową na swoje indywidualne zapytanie, którą dodał w komentarzu w tym wpisie. Zacytowane stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Technologii jest warte uwagi.

Kierując się art. 924 i 925 KC osobiście skłaniałam się do interpretacji, że decyduje data śmierci spadkodawcy. Mając sprawę spadkową w toku wydawało mi się, że nie można oświadczyć we wniosku o Bezpieczny Kredyt, że się nie odziedziczyło nieruchomości. Po zakończeniu postępowania spadkowego w dokumentach będzie wskazana data śmierci spadkodawcy. Data ta zgodnie z KC jest chwilą nabycia spadku.

Co mówi MRiT?


“informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114; link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002133) osoby posiadające udział nie wyższy niż 50% we współwłasności jednego lokalu mieszkalnego, które nie zamieszkują w tym lokalu od co najmniej 12 miesięcy, a udział ten nabyły wyłącznie w drodze dziedziczenia, mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%.

Nabycie w drodze dziedziczenia następuje jednak dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

Wysokość udziałów przypadających potencjalnemu kredytobiorcy potwierdzona zostanie poprzez okazanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub poprzez okazanie postanowienia sądu, który prowadził postępowanie spadkowe. W obu dokumentach wskazana zostanie wysokość faktycznie odziedziczonych udziałów. Przekazanie środków pieniężnych osobie uprawnionej do otrzymania zachowku nie powoduje obniżenia posiadanych udziałów w nieruchomości.”


Jest to istotna kwestia i zapytań potencjalnych kredytobiorców z postępowaniem spadkowym w toku miałam co najmniej kilka. Można oczywiście zasięgnąć porady prawnej, ale przydałoby się, by ta odpowiedź, która trafiła na prywatną skrzynkę e-mail jednej osoby, znalazła się wśród oficjalnych interpretacji.

[2] Czy umowa o dział spadku zmienia kwestię dziedziczenia pod kątem BK2%?

Czy podpisując oświadczenie o spełnieniu warunków Bezpiecznego Kredytu należy kierować się pierwotnym stanem w kwestii dziedziczenia na podstawie ustawy lub testamentu? A może umowa o dział spadku coś zmienia?

Przykład:

Na mocy ustawy matka i córka dziedziczą w trzech nieruchomościach:

 • po 50% w nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym
 • po 50% w mieszkaniu
 • po 50% w działce budowlanej niezabudowanej

Spadkobierczynie podpisują umowę o dział spadku w wyniku której finalnie matka dziedziczy 100% domu jednorodzinnego oraz 50% mieszkania. Córka zaś dziedziczy 100% niezabudowanej działki budowlanej oraz 50% mieszkania.

Po dokonaniu działu spadku córka spełniałaby kryteria programu, bo dziedziczenie dotyczyłoby tylko jednej nieruchomości mieszkalnej. Czy jednak umowa o dział spadku zmienia coś w stosunku do pierwotnego stanu?

To pytanie pozostawiam na razie bez odpowiedzi, gdyż jej nie znam.

[3] Czy własność nabyta w drodze wykonania zobowiązania testamentowego to nadal dziedziczenie?

Trzecia wątpliwość w zakresie dziedziczenia i oświadczeń dla Bezpiecznego Kredytu 2%. Czy nie będąc bezpośrednim spadkobiercą, ale nabywając udział w nieruchomości na skutek wykonania zapisu testamentowego (zapisobierca) nadal można uznać, że nabycie nastąpiło drogą dziedziczenia?

Sytuacja, której opis otrzymałam na mail:

 1. Spadek na podstawie testamentu nabywa osoba A (jedyny spadkobierca) w całości.
 2. Spadkodawca zobowiązał spadkobiercę do przeniesienia własności nieruchomości w udziałach po 1/2 na osobę B i osobę C.
 3. W wykonaniu zapisu testamentowego osoba A przenosi nieodpłatnie własność po 1/2 nieruchomości na osoby B i C.
 4. Osoba C (potencjalny kredytobiorca) chce wnioskować o Bezpieczny Kredyt oświadczając, że nabył 50% nieruchomości drogą dziedziczenia.

Czy nabywając do 50% nieruchomości mieszkalnej drogą wykonania zapisu testamentowego nadal można skorzystać z Bezpiecznego Kredytu?

To pytanie również pozostawiam bez odpowiedzi.

[4] Czy zawarcie umowy dożywocia powoduje utratę dopłat?

Jeśli po udzieleniu Bezpiecznego Kredytu 2% podpiszesz u notariusza umowę dożywocia w zamian za przeniesienie własności nieruchomości to taka sytuacja powoduje utratę dopłat. Nie ma znaczenia, że nabyta tą drogą własność nieruchomości jest obciążona prawem dożywocia.

[5] Czy można zamieszkać z rodzicem lub rodzeństwem?

To, że można zamieszkać z partnerem lub małżonkiem zostało już wyjaśnione. Wątpliwości budziła jednak sytuacja zamieszkania z siostrą, bratem lub rodzicem. To inna sytuacja niż zamieszkanie z partnerem czy małżonkiem, bo rodzicowi lub rodzeństwu udostępnia się określony pokój do ich dyspozycji. Stąd słuszne wydawały się wątpliwości, czy nie będzie taka sytuacja traktowana jak użyczenie nieruchomości.

W tej kwestii pojawiła się oficjalna odpowiedź MRiT. Można zamieszkać z rodzicem lub rodzeństwem bez ryzyka utraty dopłat.

Zamieszkanie z rodzicem, rodzeństwem a Bezpieczny Kredyt.

[6] Czy nadpłata kredytu z polisy na życie może spowodować utratę dopłat?

Sytuacja:

 • Cena 800.000 zł.
 • Wkład własny 200.000 zł.
 • Bezpieczny Kredyt w kwocie 600.000 zł.
 • Dwóch kredytobiorców.
 • Polisa na życie bankowa z sumą ubezpieczenia po 50% dla każdego kredytobiorcy. Bank jest uposażonym, a polisa na życie stanowi zabezpieczenie kredytu.
 • Po 24 miesiącach jeden kredytobiorca umiera. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca na rachunek banku świadczenie z tytułu zgonu w kwocie 277.000 zł (50% zadłużenia).
 • Bank nadpłaca kwotą 277.000 zł Bezpieczny Kredyt.
 • Drugi kredytobiorca nie dysponuje kwotą świadczenia i nie składa dyspozycji nadpłaty kredytu.

Kwota nadpłaty łącznie z wkładem własnym przekracza próg ustawowy. To jednak inna nadpłata niż wcześniejsza spłata kredytu ze środków własnych kredytobiorcy. Bank korzysta w tym przypadku z zabezpieczenia w postaci polisy na życie.

Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że w przesłankach utraty dopłat chodziło o wcześniejszą spłatę ze środków własnych kredytobiorcy, czyli o świadome działanie. Zgon kredytobiorcy z pewnością nie jest próbą ominięcia regulacji dotyczącej wysokości wkładu własnego.

„Zdarzenia dotyczą… nadpłaty kredytu w okresie 3 lat od dnia jego udzielenia, w sposób sugerujący chęć ominięcia przepisów regulujących wysokość gwarancji i wkładu własnego”
W kwestii tego pytania zdania ekspertów kredytowych są podzielone, a pytanie czeka na oficjalną odpowiedź.

[7] Czy można wziąć ślub po umowie kredytowej, ale przed aktem notarialnym?

 1. Bezpieczny Kredyt dla Singla.
 2. Zakup na rynku pierwotnym mieszkania w budowie.
 3. Umowa kredytowa.
 4. Ślub.
 5. Umowa przeniesienia własności, gdy kredytobiorca jest już w związku małżeńskim.

Czy zmiana stanu cywilnego po podpisaniu umowy Bezpiecznego Kredytu, ale przed aktem notarialnym przeniesienia własności stwarza ryzyko utraty dopłat? Kiedy najwcześniej można wziąć ślub?

Osobiście uważam, że nie ma przeszkód by po podpisaniu umowy kredytowej zawrzeć związek małżeński. Przeniesienie własności musi jednak nastąpić tylko na kredytobiorcę, stąd wskazana jest rozdzielność majątkowa. Przy wspólności majątkowej problematyczna mogłaby się wydawać kwestia zakupu nieruchomości do majątku odrębnego za środki z kredytu, którego raty będą płacone z majątku wspólnego (choć od strony prawnej nie ma chyba przeszkód, by taki akt nabycia do majątku odrębnego podpisać).

Swoje stanowisko opieram m.in. na wyjaśnieniach dla poprzedniego programu MdM.

Beneficjentem MdM może być małżeństwo, osoba samotna i osoba samotnie wychowująca dziecko. Beneficjent musi spełniać warunek nieposiadania innego mieszkania. Jeśli po wypełnieniu wniosku o dofinansowanie wkładu własnego osoba samotna zawrze związek małżeński (nawet przed wypłatą dofinansowania, nawet przed nabyciem mieszkania) to taka sytuacja nie spowoduje utraty dofinansowania z MdM. [2014]

Umowa kredytowa nie zabrania zmiany stanu cywilnego. Zmiany stanu cywilnego nie ma również na liście przesłanek utraty dopłat. Stąd wejście w związek małżeński na żadnym etapie nie powoduje w mojej ocenie utraty dopłat. W tej kwestii nie ma na ten moment oficjalnej interpretacji na stronie ministerstwa.

[8] Czy w Bezpiecznym Kredycie są dostępne Wakacje Kredytowe?

Nie mówimy oczywiście o ustawowych wakacjach kredytowych, ale o tych umownych, zależnych od procedur danego banku. Standardowo w bankach dostępna jest opcja zawieszenia raty kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej, zwana „wakacjami kredytowymi”.

W Bezpiecznym Kredycie 2% nie ma wakacji kredytowych od raty odsetkowej.

 1. PEKAO SA dopuszcza w kredytach hipotecznych na wniosek w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie raty kapitałowej (odsetki płatne normalnie). W przypadku BK2% z takim wnioskiem można wystąpić dopiero po 120 miesiącach, po okresie dopłat.
 2.  PKO BP w zwykłych kredytach hipotecznych dopuszcza zawieszenie jednej całej raty raz w roku kalendarzowym (odsetki dopisywane do zadłużenia). W Bezpiecznym Kredycie tej opcji nie ma.
 3. Alior dopuszcza zawieszenie raty, ale tylko kapitałowej, w ramach przyznanej w trakcie analizy wniosku karencji indywidualnej (trzeba o taka karencję zawnioskować). Rata odsetkowa nie podlega zawieszeniu. Karencja indywidualna jest dostępna zarówno w zwykłych kredytach, jak i w Bezpiecznym Kredycie 2%.

[9] Czy wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami działki w kredycie na budowę domu?

[20.09.2023]

Na zapytania mailowe kierowane do MRiT, do którego zresztą odsyła strona BGK, trudno o odpowiedź inną niż odesłanie do banków. Banki kredytujące otrzymują wykładnię prawną. Pytać jednak warto, bo może to przyspieszyć pojawienie się oficjalnej interpretacji.

W standardowym kredycie hipotecznym wystarczy, że jeden z kredytobiorców jest właścicielem działki, na której realizowana jest budowa domu.

W Bezpiecznym Kredycie 2% przeznaczonym na budowę domu działka musi być własnością obu kredytobiorców zgodnie z najnowszą interpretacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli jeden z małżonków otrzymał działkę w darowiźnie z uwagi na względy podatkowe (darowizna dla synowej lub zięcia nie jest zwolniona z podatku) to małżonek będący jedynym właścicielem działki może wnieść ją również w drodze darowizny do majątku wspólnego. Darowizna między małżonkami będzie zwolniona z podatku. Przy rodzicach wspólnego dziecka właściwszą formą będzie sprzedaż udziałów w działce.

Budowa i własność działki w BK2%

 

Strona MRiT

Jeśli potrzebujesz pomocy przy ubieganiu się o Bezpieczny Kredyt 2% zapraszam do współpracy.

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

109 Komentarze:

 1. Dzień dobry, z przyczyn osobistych jestem zmuszona zrezygnować z kredytu hipotecznego. Czy możliwe jest wybranie 3 z 4 transz, zrezygnowanie z ostatniej transzy i spłacenie kredytu w pobranej wysokości? Czy w takiej sytuacji, skoro nie została wybrana ostatnia transza, bank będzie żądał ode mnie odbioru budynku albo rozliczenia się z robót wykonanych w tej 3 transzy?

  1. Dzień dobry. Na każdym etapie można całkowicie spłacić kredyt. Również w trakcie wypłaty transz. Bank nie będzie po zamknięciu kredytu weryfikował warunków wynikających z umowy.

 2. Witam, w styczniu dostaliśmy pozytywną decyzję kredytową w Alior Banku na postawie wniosku złożonego w grudniu 2023 roku. Ze względu na pewne kwestie formalne z developerem umowę byliśmy podpisać dopiero w marcu. Jak się okazało bank na umowie obniżył nam wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej z 7,02 na 6,36 przez co straciliśmy ponad 31 tys zł dopłat. Byłem przekonany, że w przypadku pozytywne decyzji kredytowej warunki nie mogą ulec zmianie, aż do wygaśnięcia ważności tej decyzji. Czy mamy jakieś możliwości prawne aby bank jednak wrócił do wskaźnika obowiązującego w trakcie wydania ostatecznej decyzji? Kolejna sprawa to co z kwotą, która powstała w wyniku różnicy w kwocie dopłat wynikających ze zmiany wskaźnika? Czy ta różnica trafia z powrotem do BGK czy może Alior jest jej beneficjentem? Pytam ponieważ jaki interes w tej korekcie ma bank skoro według ustawy miał zagwarantowaną kwotę dopłat zgodnie w wnioskiem kredytowy? Jest to działanie ewidentnie na niekorzyść kredytobiorcy.

  1. Nie wiem, czy jest Pan w stanie ze zmianą wskaźnika coś zrobić, bo dotyczy to wszystkich kredytobiorców Aliora podpisujących umowy po zmianie wskaźnika. Prawdopodobnie wynika to z różnic interpretacyjnych, ale nie znam wyjaśnienia dla takiej interpretacji ze strony banku. Bank nie ma w tym żadnego interesu. BGK wypłaci mniejszą kwotę dopłat.

 3. Dzień dobry narzeczony ma kredyt od listopada 2023, bierzemy ślub we wrześniu 2024, mój tata chce mi dać w darowiznę 1/4 mieszkania w kwietniu 24, czy po ślubie narzeczony straci dopłaty do kredytu ?

  1. Nie. Nieruchomości małżonka nie mają znaczenia. Gdyby jednak narzeczony przestał mieszkać w swoim mieszkaniu (wynajął je) i chciał się przeprowadzić do mieszkania, w którym ma Pani (jako żona) udział 1/4 to wg mnie nie mógłby skorzystać z wyjątku „zamieszkania w nieruchomości małżonka, którą ten nabył przed ślubem” ponieważ byłoby to zamieszkanie również w nieruchomości należącej do innych osób.
   Jeśli jednak po ślubie zamieszkacie w mieszkaniu narzeczonego to nie widzę problemu.

 4. Dobry wieczór, czy są jakieś nowe interpretacje/wyjaśnienia Ministerstwa albo BGK dot. 1 pytania czyli „Czy dziedziczenie następuje z datą śmierci spadkodawcy, czy dopiero od daty sporządzenia dokumentów potwierdzających spadek?”? Jeśli nie to gdzie zasięgnąć porady/opinii by zachować się teraz tak by w przyszłości nie stracić dopłat do udzielonego kredytu?

  1. Dziedziczenie po udzieleniu Bezpiecznego Kredytu nie powoduje utraty dopłat, więc jeśli zarówno śmierć spadkodawcy jak i formalne zakończenie procesu spadkowego mają miejsce po udzieleniu kredytu to interpretacja w zakresie momentu dziedziczenia nie ma znaczenia.

   Jeśli natomiast śmierć spadkodawcy nastąpiła przed wnioskowaniem o Bezpieczny Kredyt i obawia się Pani skutków np. podpisania aktu notarialnego dziedziczenia już po dacie umowy kredytowej to nie ma w tej kwestii oficjalnej interpretacji (nie widziałam takiej). Można zasięgnąć opinii prawnej. Jedna osoba z komentujących otrzymała indywidualną odpowiedź na swoje zapytanie skierowane do ministerstwa z informacją, że:

   „Nabycie w drodze dziedziczenia następuje jednak dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Wysokość udziałów przypadających potencjalnemu kredytobiorcy potwierdzona zostanie poprzez okazanie aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza lub poprzez okazanie postanowienia sądu, który prowadził postępowanie spadkowe.”

   Podkreślam jednak, że to nie jest odpowiedź, którą ja otrzymałam bezpośrednio.

  2. Dzień dobry, moja partnerka (nie jesteśmy jeszcze w związku małżeńskim) kupiła mieszkanie na 2%, nie mamy dziecka, czy mogę bez problemów zameldować się i z nią mieszkać (nie ma na mnie żadnego mieszkania)? Planujemy niedługo wziąć ślub, czy po zawarciu związku małżeńskiego będzie możliwość dopisania mnie do własności mieszkania (ze wspólnota majątkową)? Pozdrawiam.

 5. Witam
  Wzięliśmy z mężem kredyt na 2% w październiku
  Mieszkamy w mieszkaniu od listopada
  Ale niestety rodzina nam się powiększy i to mieszkanie jest za małe.
  Po dłuższej rozmowie
  Mamy możliwość budowy domu na działce rodziców.Prawdopodobnie zostanie nam przepisana
  Moje pytanie brzmi czy możemy sprzedać mieszkanie kupione na kredyt 2%?
  I spłacić od razu kredyt i pozbyć się nieruchomości?
  Czy jest to w takim przypadku karne?
  Czy da jakieś opłaty związane z tym?
  Proszę o pomoc.

 6. Dzień dobry, mam do poruszenia taką kwestię, jako singiel dostałem pozytywną decyzję kredytową z banku PKO BP na zakup mieszkania od dewelopera, ale w międzyczasie, zanim dojdzie do ostatecznej umowy sprzedaży zawrę związek małżeński, więc nabywając mieszkanie nie będę już singlem. Co w zaistniałej sytuacji? Z tego co już się wiem, nie jest to powód do utraty dopłat, natomiast jak to się ma do samej transakcji zakupu? Konieczna będzie rozdzielność majątkowa, żebym mógł to mieszkanie nabyć sam? Czy na późniejszym etapie będzie możliwe uwspólnienie małżonki?

  1. Tak, akt notarialny z rozdzielnością i nabycie tylko na Pana. Chcąc później rozszerzyć własność musielibyście Państwo przywrócić ustrój wspólności majątkowej i aktem notarialnym rozszerzyć wspólność majątkową o tę nieruchomość. Należy o tym zamiarze poinformować bank i uzyskać zgodę banku.

 7. Dzień dobry, planujemy zakupić mieszkanie w drugiej polowie roku. Chcielibyśmy z partnerem skorzystać z programu 2%, jednak mam wątpliwości czy będziemy mogli z niego skorzystać. Rodzice partnera ponad 20 lat temu wykupili mieszkanie po swoich rodzicach. Babcia partnera przepisała je na swojego wnuka czyli mojego partnera. Zostało to tylko przepisane, aby nie płacić dodatkowych podatków w Urzędzie Skarbowym. Mieszkanie po śmierci miało zostać sprzedane, a nie przekazane partnerowi. W związku z tym, iż brat partnera założył rodzine, rodzice kazali partnerowi zrzec się mieszkania na rzecz brata i tak oto od ponad 17 lat nie jest już właścicielem tegoż mieszkania. Czy w takie sytuacji możemy ubiegać się o kredyt 2%? Czy partner będzie figurował, że posiadał już mieszkanie ?mamy wspólne dzieci .

  1. Dzień dobry. Nie wiem co oznacza zdanie „zostało tylko przepisane”. Jeśli partner podpisał umowę darowizny mieszkania i potem również drogą darowizny przeniósł na brata, to nie będzie mógł oświadczyć, że w przeszłości nie posiadał mieszkania/domu.
   W programie Bezpieczny Kredyt 2% z dniem 02.01.2024 wstrzymano przyjmowanie wniosków z uwagi na wyczerpanie limitów z przyszłych lat.
   Można śledzić informacje na temat nowej propozycji rządowej kredyt mieszkaniowy na start. W tym nowym programie ma być wyjątek przy trójce dzieci, ale nie ma jeszcze projektu ustawy.

 8. Dzień dobry! Biorę kredyt 2%. Ze mną chce zamieszkać ojciec, który prowadzi korepetycje zdalnie. Czy to jest problem?

    1. Jeśli to jest tylko kwestia korzystania z komputera, a cała nieruchomość nadal zaspokaja potrzeby mieszkaniowe to osobiście nie widzę przeszkód. Proszę jednak zapytać (najlepiej mailowo) bank, w którym została lub zostanie podpisana umowa kredytowa, bo to bank ma uprawnienia kontrolne, a stanowiska poszczególnych banków bywają różne.

 9. Dzień dobry. Jesteśmy małżeństwem z 3 dzieci i otrzymaliśmy kredyt 2 % na zakup domu jednorodzinnego. Wprowadzamy się dopiero w marcu i mam teraz pytanie czy oboje z mężem musimy być zameldowani od początku? Chodzi mi o to czy jeśli jedno z nas było by zameldowane, a drugie nie czy nie stracimy dopłaty? Pozdrawiam

 10. Witam. Posiadam z siostrą współwłasność domu odziedziczonego po babci wynoszącą 50%. Dom ten jest w stanie całkowitej ruiny. Natomiast z mężem zakupiliśmy po ślubie działkę z budynkiem mieszkalno-gospodarczym do kapitalnego remontu (nie nadaje sie do zamieszkania) z myślą jego wyburzenia. Czy posiadanie tych budynków dyskwalifikuje nasze szanse na otrzymanie kredytu 2% (albo jego nowej odsłony 2024) lub kredytu rodzinnego na zakup mieszkania w stanie do zamieszkania?

  1. BK2% na ten moment nie ma (brak środków). Nowa odsłona „kredyt na Start” – nie ma projektu ustawy, więc nie wiadomo jak będą w szczegółach wyglądały warunki/wyjątki.
   Dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego weryfikowany jest stan posiadania mieszkania/domu „na teraz” (na moment wniosku). Wydaje się więc, że wyburzenie obu budynków spowoduje, że własność będzie dotyczyła niezabudowanych nieruchomości gruntowych, a zatem pod RKM warunek braku mieszkania/domu byłby spełniony. Sama działka nie dyskwalifikuje z ubiegania się o RKM na inną nieruchomość mieszkalną lub na budowę na tej działce.

   Jeśli te dwa domy w ruinie nadal na tych działkach będą to jedynym wyznacznikiem obecnej ustawy jest decyzja nadzoru budowlanego, a tej się dla niezamieszkałej nieruchomości nie uzyska. Ustawa o BK i RKM nie odnosi się do złego stanu technicznego domu i zakwalifikowaniu jej do rozbiórki. Ministerstwo w swoim odpowiedziach ogranicza się tylko do wyjątku w postaci decyzji nadzoru budowlanego.

 11. Dzień dobry!
  Proszę o rozwianie wątpliwości.
  1. Czy w mieszkaniu można prowadzić działalność gospodarczą? Np mieć magazyn w garażu, warsztat samochodowy czy robić paznokcie?
  2. Czy wspólną skrzynka prądu na 2 domy jest jakaś przeszkodą do zamieszkania lub kredytu? (Dotychczas domy posiadała jedna osoba)
  3. Czy to prawda ,że kredyt 2% opłacał się tylko na początku,a w grudniu warunki nie były już korzystne?

  Z góry ogromnie dziękuję za odpowiedź

  1. ad 3) Warunki w grudniu były tak samo atrakcyjne jak warunki w lipcu. Zmiana oprocentowania stałego na wyższe może dotyczyć wniosków/decyzji w Alior Bank, bo ten bank nie zamrażał oferty jak pozostałe banki. Ale to nadal bardzo opłacalny kredyt.

   ad 2) Nie wiem jak rozwiążecie Państwo kwestię umowy i rachunków za prąd. To kwestie budowlane/techniczne, proszę ustalić z energetyką i/lub jakimś fachowcem. Zakładam, że jest to jakiś bliźniak i każda połówka ma swoją księgę wieczystą.

   ad 1) Do czasu spłaty gwarancji BGK nie można nawet zarejestrować działalności gospodarczej. Jeśli gwarancji BGK nie ma to nadal kredyt mieszkaniowy, a tym bardziej preferencyjny, nie powinien finansować (nawet pośrednio) działalności gospodarczej, stąd wykorzystywanie części nieruchomości na warsztat, magazyn, czy salon kosmetyczny może być problemem. Proszę zapytać pisemnie/mailowo oddział banku, w którym będzie umowa.

   Jednocześnie zaznaczam, że środki w BK2% wyczerpały się (wstrzymanie od 02.01.2024), stąd zakładam, że wnioski zostały złożone jeszcze w 2023 roku.

 12. Czy jeśli postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone, to czy można skorzystać z bezpiecznego kredytu 2%.
  Czy jeśli wezmę kredyt i np po 3 miesiącach otworzę spadek, to czy stracę dopłaty i prawo do bk2??

  1. Pani ekspertko. Co w sytuacji gdy żona na która jest mieszkanie z kredytu 2% umrze? Mieszkanie przejmuje państwo czy spadkobierca na zasadach zwykłego kredytu?

   1. Własność nieruchomości przechodzi na spadkobierców. Nie jestem prawnikiem, ale jeśli żona jest jedynym kredytobiorcą to z chwilą śmierci dopłaty prawdopodobnie ustaną. Spadkobierca jeśli przyjmie spadek może nieruchomość sprzedać i spłacić kredyt lub kontynuować spłatę bez dopłat do rat.
    Ustawa o BK2% zawiera co prawda wyjątek odnoszący się do śmierci kredytobiorcy, ale ten punkt dotyczy sytuacji, gdy mamy dwóch kredytobiorców i zostaje jeden (drugi, młodszy umiera), który nie spełnia kryterium wieku.

 13. Witam . Partner kupił dom na bezpieczny kredyt . Ja aktualnie byłam w ciąży pierwsze dziecko . Czy może mnie zameldować z dzieckiem ? Bez utraty dopłat?

  1. Jeśli wspólne dziecko urodziło się już po podpisaniu umowy kredytowej to można wspólnie zamieszkać (i zameldować się).
   Jeśli wspólne dziecko urodziło się przed podpisaniem umowy kredytowej, ale Pani również nie posiada i nie posiadała mieszkania/domu – to nadal można wspolnie zamieszkać (i zameldować się).

 14. Dzień dobry Pani Bożeno,
  mam pytanie o przekazanie mieszkania przez sprzedających (rynek wtórny, mieszkanie cały czas zamieszkałe- więc mowa o wyprowadzce właścicieli), czy jest jakiś określony czas w którym obecni właściciele muszą przekazać mieszkanie? Przy akcie notaralnym, miesiąc po, wg. ustalenia?
  Dodatkowo pytanie odnośnie zakupy nowej nieruchomości – kredyt wezmie signiel, wejdzie w stan małżeństwa, a nastepnie jako małżeństwo, albo druga stonie która nie brała udziału w BK2% będzie chciała zakupić kolejną nieruchomość to w takim przypadku strona BK2% utraci prawo do dopłat?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Asia

  1. Termin opuszczenia mieszkania określają strony transakcji, mogą to być 3 dni, miesiąc lub np. trzy miesiące. Jest w tej kwestii oficjalna interpretacja ministerstwa.
   Ograniczenie co do nabycia kolejnej nieruchomości dotyczy kredytobiorcy. Jeśli więc przyszły małżonek nabędzie nieruchomość dla siebie to nie ma to wpływu na dopłaty drugiego małżonka. Własność małżonka rzutuje tylko na moment udzielenia kredytu.

 15. Witam,

  Czy jeżeli wzięłam kredyt 2% na nieruchomość na działce budowanej to czy jak zakupię działkę rolną – przy tej nieruchmości to nie utracę dopłat?

 16. Witam, mam pytanie. Co w przypadku gdy budowę zaczęliśmy w kwietniu 2022 roku i chcemy uzyskać kredyt 150k na dokończenie budowy? Czy data rozpoczęcia będzie przeszkodą?

 17. Ja wraz z moim bratem posiadaliśmy po 1/3 części domu, nasza mama pozostałą część po moim zmarłym tacie. Kilka lat temu mój brat zrzekł się swojej części na rzecz mojej mamy. Została spisana wtedy umowa działu spadku w której wyszczególniono, że brat zrzeka się swojej części na rzecz mojej mamy a ja posiadam 1/3 nieruchomości. Teraz z mężem chcemy zakupić pierwsze mieszkanie i skorzystać z kredytu 2%. Czy w tym przypadku możemy z niego skorzystać? Jeżeli tak to czy po zakupie nieruchomości jesteśmy zwolnieni z podatku PCC ? Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź.

 18. Otrzymałem darowizną działkę z zabudowaniami. W akcie notarialnym nie ma słowa o domu, tylko o tym że jest to niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca grunty rolne zabudowane i grunty rolne. W KW też nie ma wzmianki o domu. Jest tam tylko informacja ze jest to nieruchomość gruntowa. Sposób użytkowania – grunty rolne zabudowane. Na mapce widnieje jeden z budynków jako ” M” czyli mieszkalny, natomiast budynek też nie spełnia ustawowej definicji domu mieszkalnego, podejrzewam że nie ma tam zgłoszenia użytkowania, budynek to lata 60 może 70. Czy jeśli budynek nie ma kanalizacji, wody, lazienki ani prądu, to czy to jest przeszkoda do starania się do BK2% ? Budynek jest przeznaczony do rozbiórki raczej, ściany pękają, około 80m², eternit. Od 20 lat nikt tam nie mieszka. Były zameldowania, natomiast ja jestem właścicielem od 1,5 roku ale według stanu faktycznego nie jestem ani nie byłem właścicielem budynku mieszkalnego. Co ostatecznie można zdobyć z gminy albo starostwa co by poraierdzało że dom jest niemieszkalny od dawna ?

  1. Bank weryfikuje spełnienie warunków BK2% oświadczeniem kredytobiorcy. Ustawa nie odnosi się do stanu technicznego domu z wyjątkiem, gdy wyłączenie z użytkowania nastąpiło decyzją nadzoru budowlanego. Oświadczenie kredytobiorcy to decyzja kredytobiorcy i to Pan musi wiedzieć, czy jest właścicielem domu (nawet w stanie do rozbiórki), czy nie. W razie wątpliwości opinia prawna.

 19. W drodze dziedziczenia nabyłam udziały w 4 nieruchomościach, udział 3/32. Nie zamieszkuję w żadnej z tych nieruchomości od kilkunastu lat, w jednej nieruchomości mieszka siostra, w drugiej babcia, trzecia to dom rodzinny, a czwarta nieruchomość narazie nie nadaje się do zamieszkania. Czy ta sytuacja dyskwalifikuje mnie do otrzymania kredytu 2%?

 20. Dzień dobry,
  nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na ciekawą kwestię, mianowicie stawkę podatku VAT. Jeżeli kredyt jest na maksymalną kwotę (singiel 700 tyś / 200 tyś wkład własny) i zanim nieruchomość będzie do odbioru wzrośnie stawka podatku VAT przez co cena za m2 się zmieni (wzrośnie wraz z podatkiem VAT) – to wtedy utraci się dopłaty? Ciężko przewidzieć czy stawka podatku VAT ulegnie zmianie w przyszłym roku.

 21. Kupuję mieszkanie od dewelopera.
  Z umowy deweloperskiej wynika, że mam miesiąc na płatność pierwszej transzy (kredyt 2%).
  Wstępną decyzję od banku mam pozytywną.

  Czy można otrzymać decyzję ostateczną na podstawie samej umowy wstępnej?
  Z uwagi na długie czasy oczekiwania na decyzje o kredycie, jak się uchronić przed odsetkami na rzecz dewelopera?

 22. Dzień dobry,

  Czy mogłaby Pani przedstawić swoje zdanie wobec poniższej sytuacji?

  Zakupiłem mieszkanie na rynku pierwotnym z pomocą środków z bezpieczengo kredytu 2%, które zostanie oddane do użytkowania w przyszłym roku. Kredyt jest wypłacany w transzach.
  Jestem włascicielem 1/3 mieszkania, które nabyłem w drodze dziedziczenia, natomiast nie mieszkam w nim od czterech lat.
  Obecnie, do czasu wybudowania zakupionego mieszkania, rozważam przeprowadzkę. Czy wprowadzając się do mieszkania, którego jestem w części właścicielem, straciłbym prawo do korzystania z bezpiecznego kredytu 2%?

  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Warunek „braku zamieszkiwania” od 12 miesięcy weryfikowany jest na moment udzielenia kredytu tj. podpisania umowy kredytowej. W przesłankach utraty dopłat nie ma sytuacji zmiany miejsca zamieszkania, w tym czasowego zamieszkania odziedziczonej nieruchomości (ustawa nie odnosi się do tego). Fakt zaistnienia sytuacji powodującej utratę dopłat kredytobiorca zgłasza do banku – utrata dopłat nie zadzieje się automatycznie bez zgłoszenia kredytobiorcy.
   Wg mnie sytuacja nie narusza zasad stosowania dopłat, ale oczywiście decyzje podejmuje Pan na własne ryzyko.
   Proszę zaopatrzyć się w dokumenty, które w razie czego potwierdzą obecne (i na moment udzielenia kredytu) zamieszkiwanie poza odziedziczoną nieruchomością np. umowy najmu, płatności za rachunki dotyczące nieruchomości.

 23. Dzień dobry,

  W którym momencie następuje rezerwacja środków na dopłaty, z dniem rejestracji wniosku przez bank, czy w z dniem podpisania umowy kredytowej? Chodzi mi o sytuacje, w której składam wniosek w tym roku, a decyzję od banku dostaje w nowym. Słyszałem różne interpretacje na ten temat.

  Pozdrawiam

  1. Na dzień dzisiejszy to rzeczywiście może wyglądać różnie. Najpóźniej przed wysłaniem kredytu do uruchomienia umowa musi być w ewidencji BGK. Regulacje co do terminów rejestracji złożonych wniosków wchodzą w życie dopiero od 2024 roku i wtedy do ewidencji systemu dopłat powinny trafiać wnioski w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Tu nie otrzymujemy tak jak przy MDM-ach żadnego potwierdzenia „rezerwacji” w BGK.

 24. Dzień dobry, ojciec żony zmarł kilka dni przed podpisaniem umowy o BK2 %, spodziewamy się że w związku z tym żona odziedziczy mniej niż 1/5 mieszkania (ma 4 rodzeństwa i matkę). Nie mieszka w tym mieszkaniu od 10 lat ale jest zameldowana i czasem w wielu dokumentach czy też w danych banku ten adres się pojawiał, bo tak było wygodniej z racji częstej zmiany miejsca zamieszkania. Czy wiadomo jak ten fakt zamieszkania w tym lokalu będzie przez bank weryfikowany i czy grozi nam utrata dopłat? A jeśli jest takie ryzyko to czy zrzeczenie się tego spadku do pół roku polepsza naszą sytuację czy to bez znaczenia? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Zameldowanie a zamieszkiwanie to dwa różne pojęcia. Na ten moment banki opierają się na oświadczeniu kredytobiorcy. Akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku będą datowane jako rozumiem już po umowie kredytowej. Tym samym jest to sytuacja, która nie powoduje utraty dopłat.

 25. Dzień dobry, chciałbym kupić dom wybudowany na działce rolnej o pow 0,65ha na kredyt 2%,są tam jeszcze budynki gospodarcze ,które kupiłbym za gotówkę ,czy otrzymam taki kredyt

  1. Zgodnie z rozmową telefoniczną. Nie można nabyć oddzielnie (oddzielna cena) budynków gospodarczych posadowionych na tej samej działce (ta sama KW) co dom mieszkalny. Powierzchnia działki (6500 m2) i sposób wykorzystywania (w tym nasadzenia na działce) w większości banków będą stanowiły problem. Ocena nieruchomości jako celu kredytu i przedmiotu zabezpieczenia zawsze należy do banku i wynika z procedur bankowych.

 26. Witam,

  Mam pytanie odnośnie darowizny mieszkania kupionego na kredyt 2%. Mieszkanie zostało zakupione w pełni na mnie. Z narzeczoną wzieliśmy ślub 2 miesiące po podpisaniu aktu notarialnego. Czy jest możliwość aby teraz dopisać narzeczoną do kredytu i darować jej 50% udziałów w nieruchomości bez utraty dopłat?

  1. Rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej to co innego niż darowizna nieruchomości (100%) do majątku wspólnego małżonków. To inna treść aktu notarialnego. Najlepiej poprosić notariusza o przygotowanie projektu aktu notarialnego rozszerzającego wspólność majątkową i przed jego podpisaniem złożyć pismo do banku (załączając odpis aktu ślubu i projekt aktu not.) z informacją, że zgodnie z ustawą zamierza Pan rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską i pyta Pan bank, czy nie wnosi zastrzeżeń.

 27. Chcę wziąć na siebie BK2%, ponieważ jestem z partnerem w związku nieformalnym. Raty będziemy płacić jednak od początku po połowie. Czy po wzięciu ślubu narzeczony może zostać dopisany do kredytu, aby mieć do nieruchomości takie same prawa jak ja + nie będę wówczas jedynym dłużnikiem?

  1. Ustawa pozwala na rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej. Nie może się to jednak odbyć bez poinformowania banku, a bank może się nie zgodzić. Rozszerzenie wspólności majątkowej na nieruchomość nie powoduje zmian po stronie kredytobiorców. Dopisanie małżonka do kredytu to również będzie decyzja banku. Odpowiedż w tej kwestii jest wśród pytań i odpowiedzi na stronie ministerstwa.

 28. Jeżeli mąż kupił przed ślubem mieszkanie z rodzicami z udziałem 50% on i 50% rodzice. Na tę chwilę nadal ma mieszkanie, czy teraz po ślubie możemy się starać o kredyt 2%? Czy nas skreśla udział w 50%? Czy żona może zrobić rozdzielność majątkową i starać się sama o kredyt?

 29. Dzień dobry. Jestem singlem i chce kupić mieszkanie. Kosztuje 700 tys. + miejsce postojowe w hali garażowej 45 tys. <- czy mogę zakupić to mieszkanie jako wkład własny 200 + bk2% 500 oraz ze środków własnych miejsce postojowe czy dyskwalifikuje mnie to z bk2%? Mówię o rynku wtórnym. Dziękuję!

  1. Tu są analogiczne zasady jak dla rynku pierwotnego. Jeśli miejsce postojowe jest nabywane jako udział w hali garażowej i jest to oddziela nieruchomość to można je zakupić za gotówkę i nie jest uwzględniane w Bezpiecznym Kredycie. Proszę sprawdzić księgę wieczystą hali garażowej, czy sprzedający jest wpisany jako właściciel udziałów w dziale II.

   Gdyby miejsce postojowe było przypisane do każdoczesnego właściciela mieszkania (widoczne tylko w dziale III KW gruntu jako prawo do wyłącznego korzystania na podstawie umowy o podział do korzystania nieruchomości wspólnej) – to transakcja nie kwalifikowałaby się.

   Oba rodzaje miejsc postojowych znajdują się w hali garażowej, różnią się tylko stanem prawnym.

 30. Dzień dobry. W jaki sposób bank szacuje wartość nieruchomości na potrzeby przyznania bk2. Czy jeśli uda się nabyć mieszkanie po okazyjnej cenie (niższa niż rynkowa) to bank może to zakwestionować i odrzucić wniosek?

 31. Dzień dobry,
  Chciałbym kupić segment. Jest to odrębna nieruchomość na odrębnej działce, ale prócz segmentu w skład zakupu wchodzi udział w działce obok (działka na wspólną wewnętrzną drogę dojazdową). Wszystko na jednej umowie deweloperskiej. Czy to problem dla bk?

 32. Czy można sfinansować kredytem 2% nabycie nieruchomości od rodziców, w której zarejestrowana jest obecnie działalność gospodarcza i zameldowane są inne osoby, w tym rodzice.

  1. Nie ma przeciwwskazań. Zależy co po zakupie z tą nieruchomością będzie się działo, w szczególności, czy działalność jest tam tylko zarejestrowana, czy faktycznie prowadzona, czy po zakupie będzie kontynuowana, czy kredyt będzie z gwarancją BGK itd. Transakcje rodzinne zawsze są oceniane indywidualnie, ocena należy do banku.

 33. Jeżeli partner pracuje, ja jestem bezrobotna (zaszłam w ciążę pracując na zleceniu), ale mamy razem dziecko. To dostaniemy kredyt 2%?
  Zaznaczę, że sam z dzieckiem ma zdolność kredytową.
  Jak to wygląda we trójkę jeszcze nie wiem, jutro idziemy sprawdzić.

 34. Czy jest możliwe sfinansowanie kredytem 2% kupna domu wraz z działką z zamiarem wystąpienia o projekt przebudowy (pozwolenie na budowę) i de facto rozbiórki domu do parteru i budowy od nowa na istniejàcym fundamencie?

 35. Małżeństwo BK2% mieszkanie z miejscem parkingowym za 799k.
  Niestety deweloper nie chce zejść z ceny, aby w 800k kupić również komórkę lokatorską. Czy jest jakiś sposób, aby nabyć komórkę lokatorską poza BK2%? Gotówkowo, na inną umowę, cokolwiek?

  1. Rozumiem, że miejsce parkingowe jest nabywane w ramach umowy o podział do korzystania z nieruchomości wspólnej i jest przypisane do każdoczesnego właściciela mieszkania oraz stanowi składową cenę za mieszkanie (nie są to udziały w innej nieruchomości)?
   Jeśli komórka byłaby nabywana w ramach zakupu udziałów w hali garażowej to wtedy jest finansowana poza kredytem.

   Jeśli komórka jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania i finalnie będzie w tej samej księdze wieczystej co mieszkanie to nie można jej potem dokupić za gotówkę, bo spowoduje to utratę dopłat (przekroczenie progu wkładu własnego). Nie można pomiędzy umową deweloperską a umową ostateczną zmieniać składowych mieszkania. Jedyna dopuszczalna zmiana to zmiana powierzchni w związku z obmiarem końcowym mieszcząca się a granicach określonych w umowie deweloperskiej.

   1. Komórka jest pomieszczeniem przynależnym do mieszkania w tej inwestycji – Czy można dogadać się jakoś z deweloperem, aby to zmienić np. na zakup udziałów w hali garażowej i sfinansować jej zakup poza BK2%, gotówką lub inne obejście?

    1. Deweloper stosuje jednolite zasady dla całej inwestycji. Zdarza się, że niektóre miejsca postojowe (np. naziemne) sprzedawane są jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach podziału nieruchomości wspólnej, a inne (w hali garażowej) jako udziały. Żeby sprzedaż udział w hali garażowej to na halę musi być założona odrębna księga wieczysta (lokal niemieszkalny). Jeśli pozostałe miejsca w hali garażowej zbywane są jako prawo do wyłącznego korzystania w ramach podziału nieruchomości wspólnej to nie można jednego miejsca sprzedać jako udziału.

 36. Dzień dobry,
  Jesteśmy w przededniu podpisania notarialnej umowy przedwstępnej na zakup lokalu w dwurodzinnym, przedwojennym bliźniaku. Początkowo miał to być zakup udziałów, ale to podobno wyklucza nas z programu 2%.
  Sprzedajacy podjęli decyzję o wydzieleniu lokalu, wykonaniu operatu i uporządkowaniu wszystkich kwestii dot. nieruchomości – określenie pomieszczeń przynaleznych, wspólnych (strych), oraz 50% ogrodu na wyłączność (każda rodzina do swojej połowy). Oczywiście druga rodzina bierze w tym procesie udział.
  W umowie przedwstępnej ma zostać opisany cały proces oraz zobowiązania stron, również do założenia oddzielnych ksiąg wieczystych na lokale.
  Wnioski do banków o kredyt 2% złożylibyśmy dopiero po uzyskaniu przez Właścicieli zgody starostwa na wydzielenie samodzielności lokalu (zapewne we Wrocławiu potrwa to do 2-3 miesięcy).
  Pytanie – jakie mamy szansę na kredyt 2% (czy w ogóle się do niego kwalifikuje ta sprawa?), w przypadku braku oddzielnej KW na lokal? Czy notarialne zobowiązanie będzie wystarczające?
  Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam,
  Adam Szewc

  1. Dzień dobry.
   Od strony prawnej jest możliwe podpisanie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży i zawarcie w treści aktu wniosku o wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i założenie dla niego nowej księgi wieczystej. Gdyby to był zakup za gotówkę to nie widzę przeszkód.

   Od strony finansowania zakupu kredytem hipotecznym wniosek do banku powinien być w mojej ocenie złożony dopiero po założeniu księgi wieczystej dla lokalu mieszkalnego, gdy znany już jest numer KW. Umowa przedwstępna powinna zawierać termin na przeniesienie własności 3 miesiące od daty poinformowania o numerze księgi wieczystej dla lokalu.

   Na rynku pierwotnym to jest norma, że dopiero w akcie notarialnym wyodrębnia się lokal mieszkalny i zakłada dla niego nową KW. Tu jednak mamy rynek wtórny i jest ryzyko odrzucenia transakcji przez bank z uwagi na stan prawny nieruchomości (bank może się obawiać, że sąd z powodu jakichś braków formalnych odmówi założenia KW, bo takie przypadki w bankach się zdarzały)

 37. W pkoBp złożony wniosek. Mamy rozdzielczość z mężem, jestem jedynym właścicielem dzialki czy odrzuca nasz wniosek? Jestem wpisana jako pierwszy kredytobiorca

  1. Wg mojej wiedzy wystarczy (w standardowym kredycie), że jeden z małżonków jest właścicielem działki. Nic mi nie wiadomo, by dla Bezpiecznego Kredytu bank stosował inną procedurę w tym względzie, ale w praktyce takiego wniosku nie składałam na BK.

   Uzupełniając – informacja z PKO BP (19.09.2023) – bank wymaga, by obu kredytobiorców było właścicielami działki dla BK2%.

 38. Córka jest krótko po ślubie i chcemy przepisać jej działkę na budowę domu bo chcą się starać o taki kredyt i czy ta działka była by wkładem własnym,czy można przepisać tylko na nią czy również na jej męża. Czy muszą mieć już przepisana na siebie działkę by starać się o kredyt. Jak lepiej to zrobić.

  1. Tak, działka będzie wkładem własnym i kredytobiorca musi być już właścicielem na moment wnioskowania o kredyt.
   Można przepisać działkę tylko na córkę, bo zapewne wchodzą tu względy podatkowe (zwolnienie z podatku od darowizn).
   Córka może potem dalej darować działkę do majątku wspólnego małżonków lub rozszerzyć wspólność majątkową.

 39. Co zrobić, by móc wziąć kredyt 2% na małżeństwo w przypadku gdy:
  Żona jest samodzielnym właścicielem działki (przypisana przed ślubem),
  Warunki zabudowy wydane na Żonę,
  Projekt gotowy, chcemy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, ale okazuje się, że stroną będzie tylko Żona. Jak zrobić to by nic nie popsuć i nie stracić dużo czasu na formalności.

  1. Pod kątem kredytu hipotecznego wystarczy, że jeden z małżonków jest właścicielem działki. To jednak powoduje, że również własność domu przypadnie tylko Żonie. Nie procesowałam takiego przypadku dla Bezpiecznego Kredytu, ale nie mam też informacji, by były tu inne zasady.

   Można też przenieść własność działki do majątku wspólnego małżonków drogą darowizny do majątku wspólnego lub rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej – to będzie związane z aktualizacją księgi wieczystej.

   Informacja z PKO BP (19.09.2023) – bank wymaga, by obu kredytobiorców było właścicielami działki.

 40. Dzień dobry
  Jestem pełen podziwu wiedzy jaki Pani posiada.

  Nurtuje mnie jedno pytanie.
  Jeśli jestem w trakcie budowy domu (dom jest częściowo wykończony, nie jest odebrany ) mogę skorzystać z kredytu 2% na zakup i budowę domu lub zakup mieszkania ? czy takie działanie uznane będzie za wyłudzanie kredytu.

  Kiedy staje się właścicielem nieruchomości ? w momencie odebranie budynku czy już w trakcie budowy ?

  Drugie pytanie, jeśli ktoś skorzysta z kredytu 2% to czy może podczas jego trwania zakupić działkę (np drogę dojazdowa do inne działki która posiada ). Czy zakup jakiejkolwiek nieruchomości jest równoznaczny z utrata dopłat ?

  1. Dzień dobry.
   ad 1. Do momentu zakończenia budowy i uzyskania zgłoszenia do użytkowania można wnioskować o BK2% na inną nieruchomość. W momencie zgłoszenia do użytkowania byłaby utrata dopłat. Własność nabywa się z chwilą nabycia działki, ale dom jako nieruchomość wyklucza dopiero po zakończeniu budowy.
   Nie odnoszę się do kwestii ewentualnego celowego przeciągania formalności urzędowych w sytuacji, gdy stan zaawansowania pozwala już na formalne zgłoszenie zakończenia budowy.
   ad 2. Działkę budowlaną można dokupić w trakcie trwania BK2%. Utratę dopłat powoduje tylko nabycie nieruchomości mieszkalnej (z wyjątkiem dziedziczenia).

 41. Witam
  Odziedziczyłem 1/6 domu rodzinnego w którym nie mieszkam od wielu lat, czy mogę skorzystać z rodzinnego kredytu, aby sfinansować dobudowanie piętra do tego istniejącego domu i zamieszkanie w nim z żoną i dziećmi?

  1. Na inną nieruchomość tak.
   Na rozbudowę/przebudowę odziedziczonego w części domu moim zdaniem NIE.
   Tu musiałby być cel budowlany, a budowa wg ustawy:
   „należy przez to rozumieć budowę w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.1)), z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy i nadbudowy obiektu budowlanego, w wyniku których nie dochodzi do wyodrębnienia własności nowego lokalu mieszkalnego;”

   Dodatkowo dochodzi kwestia dłużników rzeczowych, czyli pozostałych właścicieli nieruchomości. Finansowanie rozbudowy tylko wg mnie kredytem standardowym i to też nie będzie łatwy temat.

 42. Dzień dobry,

  Mój mąż miał przed ślubem swoje mieszkanie, które sprzedał 2-3 miesiace po ślubie. Obecnie mieszkamy u mojej mamy i chcielibyśmy wybudować dom na działce która posiadamy i sfinansować go kredytem 2%. W tym momencie mamy wspólnotę majątkowa. Czy jest zrobimy rozdzielność majątkowa to będę mogła sama wnioskować o kredyt na budowę domu w kwocie 600 tysięcy ze względu na to ze mamy dzieci? Czy to ze mąż sprzedał mieszkanie zaraz po ślubie dyskwalifikuje tez mnie nawet jest będziemy mieli rozdzielność majątkowa?

  Pozdrawiam

  1. Dzień dobry. Sprzedaż mieszkania po ślubie powoduje, że żadne z Państwa nie spełnia kryteriów do ubiegania się o Bezpieczny Kredyt.
   Możecie wnioskować o Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy (z opcją spłaty rodzinnej) lub standardowy kredyt.

 43. Czy przy budowie domu wymagane jest aby pozwolenie na budowę było wystawione na obojga małżonków czy wystarczające jest na jednego ( w księdze wieczystej wpisani oboje )

 44. Dzień dobry.

  Mam pytanie odnośnie kupna mieszkania w ramach cesji z umowy ze spółdzielnią na budowę mieszkania (czyli nie jest to umowa deweloperska, więc czy podlega to pod zakaz cesji wprowadzony niedawno). Sprzedający zawarł taką umowę ze spółdzielnią, inwestycja jest już na ukonczeniu, wpłacił prawie całą kwotę i teraz chcę kupić od niego to mieszkanie w ramach cesji . Czy w taki wypadku nie uda się złożyć wniosku na Bezpieczny Kredyt?

  1. W ustawie dotyczącej BK2% jest odniesienie do cesji z umów objętych rygorami ustawy o ochronie praw nabywcy. Umowa zawarta ze spółdzielnią mieszkaniową o wniesienie wkładu budowlanego nie podlega pod zapisy ustawy deweloperskiej. Teoretycznie więc cesja z umowy ze SM o wniesienie wkładu budowlanego nie została wykluczona z celów kredytowania.
   W praktyce jednak może być to ustawowe przeoczenie i wydaje mi się wysoce prawdopodobne uzyskanie decyzji odmownej banku kredytującego. Bezpieczniej byłoby rozwiązać umowę starego nabywcy i podpisać własną umowę ze spółdzielnią.

   1. Dziękuję za podpowiedź.
    A tak swoją drogą – są różne artykuły w internecie odnośnie tego zakazu, ale szukam i nie mogę znaleźć gdzie dokładnie jest mowa o nim konkretnie w ustawie? i której? Czy wie Pani gdzie to znaleźć?
    Doradca z banku Pekao też nie wiedział

    1. W ustawie o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%.

     Rodzinnego kredytu mieszkaniowego ani bezpiecznego kredytu 2% nie udziela się, jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską, o której mowa w art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym, lub umową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 tej ustawy.”

 45. Jeżeli miałam w przeszłości mieszkanie kupione na kredyt z byłym partnerem i byłam również w 50% właścicielką tego mieszkania to dyskwalifikuje mnie to ze skorzystania z kredytu 2 %?

 46. Jeśli 5 lat temu dziadek przepisał na mnie mieszkanie za dożywotnią opiekę (umowa zawarta przez notariusza) – dziadek nadal żyje – to czy mogę z żoną skorzystać z bezpiecznego kredytu 2% na zakup nowego mieszkania?

 47. Jeżeli mieszkam z kimś z rodziny w innym mieszkaniu a jestem zameldowany w miejscu którym mam udział w wysokości 3/16 to mogę starać się o bezpieczny kredyt 2%

  1. W drodze spadku uzyskałam udział 25% mieszkania. Obecnie w
   tym mieszkaniu mieszkamy z moim tatą. Czy to dyskwalifikuję nas na wzięcia kredytu 2 %?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *