WIBOR w bankach. Jak banki aktualizują WIBOR?

11 sierpnia, 2013

wibor w bankach

WIBOR w bankach.
Jak banki aktualizują WIBOR? 

 

W przypadku kredytów hipotecznych w większości umów mamy zmienne oprocentowanie, które jest obliczane wg poniższego wzoru:


WIBOR + MARŻA = OPROCENTOWANIE

 

WIBOR to zmienny składnik oprocentowania i najczęściej jest to WIBOR 3-miesieczny, rzadziej 6-miesięczny.
Marża to stały składnik oprocentowania, może być zmieniona tylko w drodze aneksu do umowy kredytowej przy akceptacji obu stron, banku i kredytobiorcy (np. w sytuacji, gdy kredytobiorca wnioskował o obniżenie marży).

 

Oprocentowanie kredytu decyduje o wysokości odsetek płaconych w każdej racie.

 

W zależności od tego, czy umowa kredytowa jest oparta o WIBOR 3-miesięczny czy 6-sześciomiesieczny oprocentowanie kredytu i harmonogram spłaty będą się zmieniały co 3 lub co 6 miesięcy.

 

Teoretycznie w umowach jest ta sama stawka odniesienia, wskaźnik referencyjny (WIBOR 3M / WIBOR 6M), więc wartość przyjmowana przez poszczególne banki powinna być na tym samym poziomie. W praktyce banki stosują odmienne mechanizmy i sposoby aktualizacji WIBOR w przypadku zmian stóp procentowych. Sposób aktualizacji oprocentowania znajduje odzwierciedlenie w zapisach umowy kredytowej. 

 

 

Przeczytaj też: “Jak obniżenie przez RPP stóp procentowych wpływa na raty kredytów hipotecznych?”  [06.05.2020 r.]

 

Zacznijmy od przypomnienia podstawowych pojęć: 

 

RATA KREDYTU = KAPITAŁ + ODSETKI

 

ODSETKI naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu od aktualnego zadłużenia wg aktualnej stopy oprocentowania kredytu.

 

OPROCENTOWANIE KREDYTU = zmienny WSKAŹNIK REFERENCYJNY (WIBOR) + stała MARŻA banku.

 

WSKAŹNIK REFERENCYJNY to aktualnie WIBOR 3M lub 6M.

 

AKTUALNĄ WYSOKOŚĆ WIBOR możesz znaleźć miedzy innymi na stronie www.bankier.pl 

 

 

Poniżej zestawienie przygotowane w miarę możliwości rzetelnie, prezentujące w jaki sposób banki aktualizują WIBOR.

(aktualizacja 2018)

Lp BANK Rodzaj stawki odniesienia Sposób aktualizacji WIBOR
1

ALIOR

WIBOR 3M WIBOR z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym rozpoczyna się nowy okres obrachunkowy. Na pierwszy trzymiesięczny okres bank zastosuje WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uruchomienia kredytu.
2

BGŻ BNP Paribas

WIBOR 3M lub 6M WIBOR ogłaszany na dwa dni robocze przed upływem poprzedniego okresu stabilizacji (3 lub 6 miesięcy)
3

BOŚ

WIBOR 6M WIBOR notowany na 2 dni robocze przed zakończeniem poprzedniego okresu
4

BZ WBK

WIBOR 3M Aktualizacja co 3 miesiące wg stawki WIBOR 3M z dwóch dni roboczych poprzedzających zmianę.

Do umowy bank wpisze WIBOR 3M  określony na dwa dni robocze przed podjęciem decyzji kredytowej.

5

CREDIT AGRICOLE

WIBOR 3M Stopa ulega zmianie, gdy wartość bezwzględna różnicy pomiędzy aktualnie obowiązującą stopą bazową oraz średnią arytmetyczną stawek Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M z kolejnych notowań w okresie od 22-go do 27-go dnia włącznie z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kończy się dany okres trzymiesięczny, jest co najmniej równa współczynnikowi zmiany podanemu w aktualnej Tabeli Oprocentowania ( obecnie 0,25 p.p., współczynnik bank może zmienić bez zmiany umowy)
6

DEUTSCHE BANK

WIBOR 3M Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, pierwszego dnia roboczego po dniu płatności raty kredytu (rata dla wszystkich płatna 4-go) i przyjmuje wartość WIBOR 3M z wtorku lub czwartku poprzedzającego zmianę;

DB nieco inaczej podchodzi do aktualizacji oprocentowania i raty – ustalona na początku rata równa w przypadku spadku oprocentowania nie ulega zmniejszeniu – klient spłaca mniej odsetek w racie, a różnica jest uzupełniona spłatą kapitału (nadpłaca kapitał) do wysokości pierwotnie ustalonej raty; powoduje to szybszą spłatę kredytu i skrócenie okresu kredytowania. Gdy oprocentowanie rośnie o ile wcześniej bank skrócił okres kredytowania, o tyle ma możliwość znowu go wydłużyć zachowując poziom raty. Dopiero, gdy nie ma możliwości wydłużenia okresu kredytowania następuje podwyższenie raty

7

EUROBANK

WIBOR 3M W danym kwartale obowiązuje stopa bazowa (WIBOR 3M) aktualna na 25 dzień ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego, aktualizacja 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października (pod warunkiem zmiany o min 0,01 p.p.)
8

GNB

WIBOR 3M Aktualizacja obowiązuje od 9-go dnia najbliższego miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego i stanowi średnią ze stawek WIBOR 3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres obowiązywania nowych stawek, gdy różnica wynosi przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do poprzedniej stawki.

KWARTAŁY ROZLICZENIOWE w GNB

[1] 09.03 – 08.06

[2] 09.06 – 08.09

[3] 09.09 – 08.12

[4] 09.12 – 08.03

9

ING

WIBOR 6M Zmiany następować będą w okresach 6-miesięcznych w oparciu o stawkę WIBOR 6M obowiązującą w dniu płatności raty kredytu
10

mBank

WIBOR 3M WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego lutego, maja, sierpnia i listopada. Zmiana następuje 3 (trzeciego) dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym bank dokonał sprawdzenia wartości stawki referencyjnej, tj. każdego 3 (trzeciego) dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia (zasady aktualizacji dla kredytów/ pożyczek hipotecznych uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 19.12.2012 r.)
11

MILLENNIUM

WIBOR 3M WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana (z zachowaniem minimalnego oprocentowania na poziomie 3%). Na pierwszy okres bank zastosuje WIBOR 3M obowiązujący w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia umowy.
12

PEKAO SA

SBKM (średnia z  WIBOR 3M) Stopa bazowa kredytu mieszkaniowego (SBKM) ustalana dla danego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z całego poprzedniego miesiąca kalendarzowego, dla konkretnego kredytobiorcy zmiana oprocentowania będzie następować w cyklach 3 miesięcznych (okres obrachunkowy)Dla umów przed 11.01.2013 r. obowiązuje WIBOR 3M będący średnią z wszystkich notowań od 1-go do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany i zmieniana, gdy różnica wynosi więcej niż 0,25 p.p.
13

PEKAO BANK HIPOTECZNY

WIBOR 6M
WIBOR 6M zmieniany co 6 miesięcy w tym samym dniu miesiąca, w którym została sporządzona umowa kredytowa.
14

PKO BP,
PKO BANK HIPOTECZNY

WIBOR 3M WIBOR 3M z drugiego dnia poprzedzającego dzień rozpoczynający pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej (dla RnS obowiązywały inne zasady). Do umowy bank wpisze stawkę z dnia sporządzenia umowy.
15

POCZTOWY

WIBOR 3M WIBOR 3M aktualizowany jest w terminie zapadalności rat w wysokości stawki z najbliższego dnia roboczego poprzedzającego dzień aktualizacji
16

RAIFFEISEN POLBANK

WIBOR 3M
WIBOR 3M z dnia roboczego poprzedzającego dzień uruchomienia kredytu lub kolejny okres bazowy.

 

W bankach, w których w przypadku tendencji spadkowej WIBOR i oprocentowanie wolniej spada w odwrotnej sytuacji, gdy WIBOR wzrośnie, oprocentowanie będzie rosło wolniej. W dłuższym okresie różnice między bankami prawdopodobnie wyrównują się, a dla celów porównawczych w symulacjach można przyjąć tę samą stawkę WIBOR.

 

Przeczytaj też Podpisanie umowy kredytowej – ważne zapisy

 

Autor wpisu: Bożena Myszczyszyn,

Ekspert Finansowy i Kredytowy Poznań, Kredyty Hipoteczne Poznań

 

CHCESZ KORZYSTAĆ Z WIEDZY AUTORA W DRODZE PO KREDYT HIPOTECZNY?

Dołącz do grona osób, które mi zaufały.
Zyskaj eksperta, do którego będziesz wracać.
Miej fachowe wsparcie w rozmowach z bankiem.

 

UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE SPOTKANIE

 

 

Opublikowane w kategorii: Oprocentowanie kredytu | Tagi: