WIBOR w bankach. Zasady aktualizacji zmiennej stawki odniesienia.

Sierpień 11, 2013

WIBOR-W-BANKACH

WIBOR w bankach. Zasady aktualizacji zmiennej stawki odniesienia.  

 

Zmienna stopa procentowa, wg której naliczane są odsetki od kredytu stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia/stopy referencyjnej/stopy bazowej (WIBOR) oraz stałej marży banku.

 

Teoretycznie w umowach jest ta sama stawka odniesienia (WIBOR 3M / WIBOR 6M),  w praktyce w przypadku zmian stóp procentowych  banki stosują odmienne mechanizmy i sposoby aktualizacji tego wskaźnika. Sposób aktualizacji oprocentowania znajduje odzwierciedlenie w zapisach umowy kredytowej. 

 

 

Podstawowe pojęcia: 

RATA KREDYTU = KAPITAŁ + ODSETKI

ODSETKI  naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu od aktualnego zadłużenia wg aktualnej stopy  oprocentowania kredytu

OPROCENTOWANIE KREDYTU =  STAWKA ODNIESIENIA/STOPA REFERENCYJNA (zmienna ) + stała MARŻA

STAWKA ODNIESIENIA/STOPA REFERENCYJNA – najczęściej WIBOR  3M lub 6M  

 AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE STAWKI  znajdziemy  na stronie www.bankier.pl 

 

Poniżej zestawienie prezentujące w jaki sposób banki aktualizują WIBOR.

 

Lp BANK Rodzaj stawki odniesienia Sposób aktualizacji WIBOR
1 ALIOR WIBOR 3M WIBOR z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym rozpoczyna się nowy okres obrachunkowy. Na pierwszy trzymiesięczny okres bank zastosuje WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uruchomienia kredytu.
2 BGŻ WIBOR 6Mlub 1Y WIBOR ogłaszany na dwa dni robocze przed upływem poprzedniego Okresu Stabilizacji ( 6 lub 12 miesięcy)
3 BNP PARIBAS WIBOR 3M W pierwszym okresie WIBOR z dnia uruchomienia , zmiany dokonywane w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z następujących okoliczności: – zmiany oprocentowania kredytu lombardowego NBP o co najmniej 0,1%

– zmiany stopy redyskontowej weksli NBP o co najmniej 0,1%

– zmiany stopy referencyjnej NBP o co najmniej 0,1%

– zmiany rynkowej rentowności bonów skarbowych lub obligacji Skarbu Państwa o co najmniej 0,1%

– zmiany stopy rezerwy obowiązkowej

– zmiany rocznej stopy inflacji o co najmniej 0,1%

4 BOŚ WIBOR 6M WIBOR notowany na 2 dni robocze przed zakończeniem poprzedniego okresu
5 BPH WIBOR 1M, 3M lub 6M WIBOR aktualizowany w ostatnim dniu każdego mijającego miesięcznego/3 miesięcznego/6 miesięcznego okresu obrachunkowego wg stawki WIBOR ustalonej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień aktualizacji
6 BZ WBK WIBOR 3M Aktualizacja co 3 miesiące wg stawki WIBOR 3M z dwóch dni roboczych poprzedzających zmianę.

Do umowy wpisze WIBOR 3M  określony na dwa dni robocze przed podjęciem decyzji kredytowej.

7 CREDIT AGRICOLE WIBOR 3M Stopa ulega zmianie, gdy wartość bezwzględna różnicy pomiędzy aktualnie obowiązującą stopą bazową oraz średnią arytmetyczną stawek Rynkowej Stopy Referencyjnej WIBOR 3M z kolejnych notowań w okresie od 22-go do 27-go dnia włącznie z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym kończy się dany okres trzymiesięczny, jest co najmniej równa współczynnikowi zmiany podanemu w aktualnej Tabeli Oprocentowania ( obecnie 0,25 p.p., współczynnik bank może zmienić bez zmiany umowy)
8 DEUTSCHE BANK WIBOR 3M Zmiana oprocentowania następuje w pierwszym miesiącu każdego kwartału kalendarzowego, pierwszego dnia roboczego po dniu płatności raty kredytu (rata dla wszystkich płatna 4-go) i przyjmuje wartość WIBOR 3M z wtorku lub czwartku poprzedzającego zmianę;

DB nieco inaczej podchodzi do aktualizacji oprocentowania i raty – ustalona na początku rata równa w przypadku spadku oprocentowania nie ulega zmniejszeniu – klient spłaca mniej odsetek w racie, a różnica jest uzupełniona spłatą kapitału (nadpłaca kapitał) do wysokości pierwotnie ustalonej raty; powoduje to szybszą spłatę kredytu i skrócenie okresu kredytowania; gdy oprocentowanie rośnie o ile wcześniej bank skrócił okres kredytowania , o tyle ma możliwość znowu go wydłużyć zachowując poziom raty; dopiero, gdy nie ma możliwości wydłużenia okresu kredytowania następuje podwyższenie raty

9 EUROBANK WIBOR 3M W danym kwartale obowiązuje stopa bazowa (WIBOR 3M) aktualna na 25 dzień ostatniego miesiąca poprzedniego kwartału kalendarzowego, aktualizacja 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca, 1 października ( pod warunkiem zmiany o min 0,01p.p.)
10 GNB WIBOR 3M Aktualizacja obowiązuje od 9-go dnia najbliższego miesiąca będącego początkiem nowego kwartału rozliczeniowego i stanowi średnią ze stawek WIBOR 3M z pierwszych pięciu dni roboczych miesiąca poprzedzającego 3-miesięczny okres obowiązywania nowych stawek, gdy różnica wynosi przynajmniej 10 punktów bazowych w stosunku do poprzedniej stawki.

KWARTAŁY ROZLICZENIOWE w GNB

9 marca – 8 czerwca

9 czerwca – 8 września

9 września – 8 grudnia

9 grudnia – 8 marca

11 ING WIBOR 6M Zmiany następować będą w okresach 6-miesięcznych w oparciu o stawkę WIBOR 6M obowiązującą w dniu płatności raty kredytu
12 mBank WIBOR 3M WIBOR 3M z przedostatniego dnia roboczego lutego, maja, sierpnia i listopada. Zmiana następuje 3 (trzeciego) dnia roboczego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym bank dokonał sprawdzenia wartości stawki referencyjnej, tj. każdego 3 (trzeciego) dnia roboczego marca, czerwca, września, grudnia (zasady aktualizacji dla kredytów/ pożyczek hipotecznych uruchomionych na podstawie wniosków złożonych od 19.12.2012 r.)
13 MILLENNIUM WIBOR 3M WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje zmiana ( z zachowaniem minimalnego oprocentowania na poziomie 3% ).Na pierwszy okres bank zastosuje WIBOR 3M obowiązujący w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc sporządzenia umowy.
14 PEKAO SA SBKM (średnia z  WIBOR 3M) Stopa bazowa kredytu mieszkaniowego (SBKM) ustalana dla danego miesiąca kalendarzowego jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z całego poprzedniego miesiąca kalendarzowego, dla konkretnego kredytobiorcy zmiana oprocentowania będzie następować w cyklach 3 miesięcznych (okres obrachunkowy)Dla umów przed 11.01.2013r. obowiązuje WIBOR 3M będący średnią z wszystkich notowań od 1-go do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc zmiany i zmieniana, gdy różnica wynosi więcej niż 0,25 pkt.%
15 PKO BP WIBOR 3M WIBOR 3M z drugiego dnia poprzedzającego dzień rozpoczynający pierwszy i kolejne trzymiesięczne okresy obowiązywania stawki referencyjnej (dla RnS obowiązywały inne zasady).Do umowy bank wpisze stawkę z dnia sporządzenia umowy.
16 POCZTOWY WIBOR 3M WIBOR 3M aktualizowany w terminie zapadalności rat w wysokości stawki z najbliższego dnia roboczego poprzedzającego dzień aktualizacji

 

W bankach, w których w przypadku tendencji spadkowej WIBOR oprocentowanie wolniej spada ( przez dłuższy okres oczekiwania przy WIBOR 6M lub w wyniku metody ustalania stawki odniesienia), w odwrotnej sytuacji, gdy WIBOR rośnie, oprocentowanie będzie rosło wolniej. W dłuższym okresie różnice między bankami wyrównują się, a dla celów porównawczych w symulacjach z reguły przyjmuje się tę samą stawkę WIBOR.

 

 

 

Copyright @Bożena Myszczyszyn, Doradca Finansowy i Kredytowy, sprawdzony-doradca.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.