Bezpieczny Kredyt w VeloBank

Bezpieczny Kredyt 2% w VeloBank

Niewątpliwą zaletą Bezpiecznego Kredytu 2% w VeloBanku S.A. jest szybkość procesowania wniosków. Jest to jeden z pierwszych banków uczestniczących w programie „Pierwsze Mieszkanie„. Mimo to nie został tak „obłożony” wnioskami, jak główne banki komercyjne. To nowy bank, który powstał z części dawnego GNB. Fakt, że do oferty pośredników trafił z opóźnieniem i na początek w ramach sprzedaży „leadowej” niewątpliwie wpłynął na mniejszą popularność banku. Dodatkowo VeloBank posiada mniejszą dostępność placówek bankowych niż wiodące banki komercyjne, co też wpływa na decyzje klientów. Cenowo VeloBank może konkurować z największymi bankami: PKO BP, PEKAO SA czy Alior Bankiem. Są jednak pewne ograniczenia powodujące, że nie jest to bank dla każdego. Jako pośrednik kredytowy od 27.10.2023 posiadam uprawnienia i dostęp do samodzielnej rejestracji wniosków o Bezpieczny Kredyt w VeloBanku dla moich klientów.

Czas procesowania wniosku

Wraz ze wzrostem popularności banku wydłuża się również czas oczekiwania na decyzję ostateczną. Do wniosku kredytowego klient dostarcza wykonany we własnym zakresie operat szacunkowy, stąd w trakcie analizy bank już „nie traci” czasu na rzeczoznawcę. Na dziś dla kompletnego wniosku kredytowego należy założyć 15 dni roboczych, czyli termin 21 dni kalendarzowych wynikający z ustawy o kredycie hipotecznym.

Bezpieczny Kredyt VeloBank i kredytobiorca

Poniżej najważniejsze wymogi w stosunku do kredytobiorcy różnicujące ofertę banku na tle konkurencji:

Cudzoziemiec

Kredytobiorcą w VeloBank nie może być cudzoziemiec i to zarówno w standardowej ofercie, jak i Bezpiecznym Kredycie. Nie ma znaczenia, czy klient posiada czasową, czy stałą kartę pobytu. Nie ma również znaczenia czy dochód kredytobiorcy nie posiadającego obywatelstwa polskiego jest potrzebny do zdolności, czy nie.
O Bezpieczny Kredyt w VeloBanku może ubiegać się wyłącznie osoba posiadająca obywatelstwo polskie.

Rozdzielność majątkowa

Osoba posiadająca rozdzielność majątkową może samodzielnie wnioskować o Bezpieczny Kredyt w Velobank z pewnymi ograniczeniami. Bank akceptuje rozdzielność majątkową małżeńską, jeśli:

 • ustanowiona została przed ślubem lub
 • ustanowioną w trakcie małżeństwa pod warunkiem, że od daty ustanowienia rozdzielności upłynęło co najmniej 6 miesięcy.

To oczywiście przy założeniu spełnienia wymogów ustawowych, czyli drugi małżonek również spełnia kryterium braku mieszkania/domu lub zbył takowe prawo przed ślubem.

Wiek kredytobiorcy

Minimalny wiek kredytobiorcy to oczywiście 18 lat, tak jak w każdym innym banku, pod warunkiem posiadania zdolności kredytowej. Maksymalny okres kredytowania wynosi 35 lat, ale jednocześnie nie dłużej niż do ukończenia 65 roku życia głównego kredytobiorcy. Główny kredytobiorca to ten z najwyższym dochodem.

Działalność gospodarcza i B2B

VeloBank standardowo akceptuje działalność gospodarczą prowadzoną od 12 miesięcy. W przypadku działalności gospodarczej opartej o umowę o współpracę z jednym podmiotem (B2B) okres ten może być skrócony do 6 miesięcy. Oprócz standardowych dokumentów finansowych bank będzie również weryfikował wyciągi z konta firmowego.

Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło

Bank wymaga 6 miesięcy stażu pracy wstecz niezależnie, czy jest to umowa o pracę, czy umowa zlecenia lub o dzieło. U obecnego pracodawcy wystarczą jednak 3 miesiące. W przypadku umów o pracę na czas określony oraz umów zlecenia/o dzieło do zakończenia umowy musi pozostawać okres co najmniej 6 miesięcy. Bank nie akceptuje promes zatrudnienia.

Bezpieczny Kredyt na budowę domu w VeloBank

Minimalny koszt budowy

Velobank nie narzuca minimalnego kosztu budowy za m2 powierzchni użytkowej domu. Należy jednak przyjąć średni koszt w granicach 3700 zł za m2.

Bezpieczny kredyt na zakup działki i budowę

Bank nie kredytuje zakupu działek budowlanych. Tym samym również w Bezpiecznym Kredycie 2% nie można uzyskać finansowania na zakup działki (bez rozpoczętych prac) i budowę domu na tej działce.

Przy kredycie budowlanym są dwie opcje:

 1. Kredytobiorca jest właścicielem działki i wnioskuje wyłącznie o kredyt na budowę domu.
 2. Kredyt jest przeznaczony na zakup działki z rozpoczętą budową i dokończenie budowy.

Powierzchnia działki budowlanej

Maksymalna powierzchnia działki budowlanej to 3000 m2.

Stopa procentowa kredytu hipotecznego w VeloBank

Kredyt hipoteczny w VeloBank oparty jest już o nowy wskaźnik WIRON 1M Stopa Składana. To oznacza w przyszłości brak spreadu korygującego, którego możemy spodziewać się w bankach bazujących nadal na WIBOR 3M i WIBOR 6M.

Oferta oparta o WIRON 1M Stopa Składana oznacza dla kredytobiorcy, że po przejściu na oprocentowanie zmienne harmonogram spłat zmienia się co miesiąc. VeloBank aktualizuje zmienne oprocentowania każdego 21-go dnia miesiąca.

Ofertę okresowo stałej stopy, w tym również dla Bezpiecznego Kredytu 2% bank aktualizuje co tydzień, w każdy wtorek.

Bezpieczny Kredyt w VeloBank – CENA

VeloBank w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” oferuje wyłącznie Bezpieczny Kredyt 2%. Bank nie posiada w ofercie drugiego z produktów Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego.

Oprocentowanie Bezpiecznego Kredytu VeloBank

Bank przygotował ofertę stałej stopy na okres pierwszych 5-lat analogicznie jak PKO BP i PEKAO SA. Oprocentowanie okresowo stałe na pierwsze 5 lat Bezpiecznego Kredytu jest więc na poziomie aktualnego wskaźnika średniej kwartalnej stopy procentowej.


Aktualne oprocentowanie okresowo stałe Bezpiecznego Kredytu VeloBank wynosi 7,02% [20.11.2023].


Po dopłacie [5,02%] daje to realne oprocentowanie na poziomie 2%. Tu jednak przypominam, że „oprocentowanie 2%” to pojęcie umowne, gdyż bank nie obniża oprocentowania, ale obniża miesięczną kwotę odsetek o dopłatę obliczoną kwotowo na podstawie wzoru.

Oprocentowanie zmienne w VeloBank składa się z:

 1. Marży na poziomie 2,10 p.p. niezależnie od kwoty kredytu i wkładu własnego.
 2. WIRON 1M Stopa Składana.

Oprocentowanie jest analogiczne dla oferty standardowej i promocyjnej Bezpiecznego Kredytu.

Zielona Hipoteka

Jeśli Bezpieczny Kredyt kwalifikuje się na ofertę Zielona Hipoteka bank obniży oprocentowanie o 0,20 p.p.

Wymogi dla Zielonej Hipoteki:

 1. Dom jednorodzinny – wskaźnik EP do 70 kWh/ m2*rok (dom wybudowany do 31.12.2020) lub do 63 kWh/ m2*rok (dom wybudowany po 31.12.2020)
 2. Lokal mieszkalny – wskaźnik EP do 65kWh/m2*rok (budynek wielorodzinny wybudowany do 31.12.2020) lub do 58 kWh/ m2*rok (budynek wielorodzinny wybudowany po 31.12.2020).

Wskaźnik EP – roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną określony w Świadectwie Charakterystyki Energetycznej lub Projektowanej Charakterystyce Energetycznej.

Koszty początkowe i produkty dodatkowe

Oferta standardowa

 1. Prowizja za udzielenie wynosi 2%.
 2. W tym wariancie nie musisz korzystać z produktów dodatkowych. Bank będzie wymagał ubezpieczenia nieruchomości (SU na wartość) i możesz dostarczyć polisę własną z cesją na bank.

Oferta promocyjna

 1. Prowizja za udzielenie obniżona do 0%.
 2. Konto z pakietem na 5 lat (wystarczy na jednego kredytobiorcę). Pakiet obejmuje wpływ min. 3000 zł miesięcznie, zgodę na e-korespondencję i bankowość internetową.
 3. Ubezpieczenie na życie „VeloBezpieczny” na 5 lat.

Rezygnacja z ubezpieczenia na życie w okresie pierwszych 5 lat kredytu może wiązać się ze zwyżką oprocentowania lub marży w zależności od daty zawarcia umowy. W aktualnie generowanych formularzach informacyjnych jest to zwyżka o 0,20 p.p.

Ubezpieczenie na życie VeloBezpieczny

Ubezpieczenie na życie obejmuje:

 • zgon ubezpieczonego
 • trwałą i całkowitą niezdolność do pracy
 • poważne zachorowanie
 • utratę pracy oraz pobyt w szpitalu.

Składka miesięczna VeloBezpieczny wynosi 0,030129% od kwoty kredytu lub salda zadłużenia. Składka malejąca, suma ubezpieczenia i składka przeliczane raz w roku.

Informacja o ubezpieczeniu na życie na stronie VeloBank

Ubezpieczenie nieruchomości w VeloBank

Ubezpieczenie nieruchomości jest wymagane w całym okresie kredytowania. Możesz skorzystać z oferty bankowej lub dostarczyć polisę własną. Skorzystanie z oferty bankowej nie zmienia oprocentowania Bezpiecznego Kredytu.

Koszt ubezpieczenia nieruchomości „Mój Bezpieczny Dom” to 0,0426% rocznie od sumy ubezpieczenia równej wartości nieruchomości.

Informacja o ubezpieczeniu nieruchomości na stronie VeloBank

Minusy oferty VeloBank

Wcześniejsza spłata kredytu

W obu wariantach cenowych bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu. Brak prowizji za wcześniejszą spłatę nie jest wpisany w umowę kredytową. Bank odsyła do tabeli opłat i prowizji, która jest wskazana jako integralna część umowy. Jeśli bank zmieni taryfę, to kredytobiorcę nadal obowiązuje jego załącznik. Nie ma więc ryzyka, że prowizja za wcześniejszą spłatę nagle się pojawi, ale dobrze jest, gdy jednak jest to wpisane w treść umowy.

Ponowna weryfikacja zdolności kredytowej

Każdy bank zastrzega możliwość poproszenia o dokumenty dochodowe i ponownej weryfikacji zdolności kredytowej w całym okresie kredytowania. Zwykle dzieje się to w sytuacji opóźnienia w spłacie rat. Część banków weryfikuje zdolność kredytową przy przejściu z oprocentowania zmiennego na okresowo stałe. VeloBank poszedł jednak dalej.

Pierwsze umowy VeloBank zawierają zapis o warunku weryfikacji zdolności kredytowej przy zawieraniu aneksu i ustalaniu nowej stałej stopy na 5 lat, czyli w okresie dopłat. Brak zdolności kredytowej przy nowym oprocentowaniu stałym (które może być wyższe) oznaczałoby przejście na oprocentowanie zmienne i utratę dopłat do kredytu. Mam nadzieję, że zapis zostanie tylko „na papierze” i bank nie skorzysta z tego narzędzia.

Dla kolejnych umów umów bank wycofał się z tego zapisu – jest zapis o możliwości weryfikacji sytuacji finansowej nie częściej niż raz w roku.

Brak automatycznego pobierania rat kredytu z ROR

To ma się zmienić, ale jak na razie kredytobiorca musi pamiętać o dwóch przelewach:

 1. Przelew na ROR (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy) kwoty 3000 zł, żeby spełnić warunek produktowy.
 2. Następnie przelew z ROR na rachunek kredytu (techniczny) wskazany w umowie kwoty raty.

Automatycznie na podstawie pełnomocnictwa bank pobiera tylko składkę ubezpieczenia na życie VeloBezpieczny.

O płatności raty w terminie musi pamiętać kredytobiorca, czyli przed dniem wymagalności raty przelać z konta osobistego równowartość raty na rachunek kredytu. Brak przelewu w terminie może kosztować brak dopłaty do raty. Ewentualna nadwyżka na rachunku do obsługi kredytu będzie czekała na kolejną ratę. Rachunek kredytu można również zasilić wpłatą gotówkową.


W większości banków kredytobiorca zapewnia środki na ROR w dniu płatności raty i bank pobiera ratę automatycznie. W VeloBank kredytobiorca zapewnia środki na rachunku kredytu.


Bezpieczny Kredyt w VeloBank – podsumowanie

Cenowo jest to bardzo dobra oferta. Fakt, że oprocentowanie opiera się już o nowy wskaźnik WIRON 1M Stopa Składana tym bardziej czyni marżę w kredycie atrakcyjną. Nie jest to jednak oferta dla każdego z uwagi na ograniczenia zarówno po stronie kredytobiorcy, jak i celów kredytowania. Nie poprawimy też zdolności kredytowej w VeloBank dochodem na dziecko 500 plus. Posiadanie wkładu własnego bank weryfikuje już na moment decyzji, stąd trzeba być przygotowanym na jego udokumentowanie na wstępnym etapie. Decyzja kredytowa ważna jest co najmniej 30 dni i bank daje maksymalnie 60 dni na uruchomienie kredytu lub jego pierwszej transzy od daty umowy. Od strony technicznej funkcjonowanie w banku może być mniej komfortowe z uwagi na brak automatycznego pobierania raty z konta ROR.

 

Bożena Myszczyszyn, Ekspert Kredytowy Poznań

1 Komentarze:

 1. Informacja o zapisie o badaniu zdolności w trakcie dopłat nieaktualna co najmniej od listopada. Sprawdziłam w swojej umowie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *