Bezpieczny Kredyt w PEKAO SA

Bezpieczny Kredyt 2 procent w PEKAO SA

Bezpieczny Kredyt 2 procent w PEKAO SA (ten z żubrem) dostępny jest od 3 lipca 2023 roku. To trzeci bank z największą liczbą składanych wniosków kredytowych obok PKO BP oraz ALIOR Bank. Ofertę cenową bank PEKAO SA ujednolicił dla Bezpiecznego Kredytu 2% oraz dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. PEKAO SA jest bankiem, gdzie możesz uzyskać Bezpieczny Kredyt 2% z najniższym kosztem początkowym w stosunku do konkurencji. Warunki produktowe promocyjnej oferty analogiczne jak dla kredytów standardowych. Ile kosztuje Bezpieczny Kredyt 2% w PEKAO SA, na jakie cele możesz go przeznaczyć i jakie bank stawia ograniczenia wyjaśniam w tym wpisie.

Wariant z prowizją 0% lub niższą marżą

Zarówno dla Bezpiecznego Kredytu 2% (z dopłatą do rat) jak i dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (ze spłatą rodzinną) bank PEKAO SA przygotował dwa podstawowe promocyjne warianty cenowe:

 1. Marża podstawowa 2,50 p.p. i prowizja za udzielenie 0%.
 2. Marża podstawowa 1,99 p.p. i prowizja za udzielenie 1,99%. 

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% marża z oferty będzie obowiązywała po okresie dopłat (120 rat kapitałowo-odsetkowych) jeśli przejdziesz na oprocentowanie zmienne.

[Aktualizacja] Dla wniosków składanych od 01 grudnia 2023 skorzystanie z oferty z 0% prowizji za udzielenie wymaga dodatkowo zakupu polisy na życie z oferty banku z SU na 100% kredytu na okres minimum 5 lat. Jednocześnie marża w takiej ofercie wynosi 2,37 p.p. 

Oprocentowanie okresowo stałe

Oprocentowanie okresowo stałe jest niezależne od wysokości prowizji za udzielenie i dla obu wariantów cenowych w lipcu 2023 wynosi 7,14 %. To samo oprocentowanie okresowo stałe obowiązuje dla Bezpiecznego Kredytu i dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Dla tych dwóch produktów oferta jest korzystniejsza niż dla kredytów hipotecznych udzielanych na standardowych zasadach.

Wejście w życie regulacji dotyczących Bezpiecznego Kredytu 2% wpłynęło na poprawę warunków cenowych również dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. To z uwagi na zapis ustawowy, iż przy ustalaniu ceny kredytów udzielanych w ramach programu „Pierwsze mieszkanie” „Mieszkanie bez wkładugwarancję BGK brakującego wkładu własnego należy traktować tak jak wkład własny klienta. Ryzyko związane z niskim wkładem własnym przejmuje więc na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca płaci za to 1% prowizji na rzecz BGK. Tym samym banki nie mogą dodatkowo wkalkulowywać ryzyka niskiego wkładu w wysokość oprocentowania.


Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej od dnia 01.07.2023 wynosi 7,14% [dopłata 5,14%]


Oprocentowanie okresowo stałe Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA wynosi 7,14%. Oznacza to, że po dopłacie przez pierwsze 5 lat kredytobiorca będzie spłacał odsetki przy realnym oprocentowaniu 2%.


Produkty dodatkowe w Bezpiecznym Kredycie i Rodzinnym Kredycie 

Zestaw produktów dodatkowych (sprzedaż łączona) wymaganych w ofercie promocyjnej PEKAO SA dla Bezpiecznego i Rodzinnego kredytu mieszkaniowego jest analogiczny jak w ofercie promocyjnej dla pozostałych klientów.

 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z wpływem wynagrodzenia lub dochodu na poziomie dwukrotności raty kapitałowo – odsetkowej (pierwsza rata umniejszona o dopłatę).
 2. Karta debetowa do rachunku.
 3. Wpływ wynagrodzenia, dochodu wymagany w całym okresie kredytowania.
 4. Wysokość wpływu bank wpisuje w treść umowy kredytowej.
 5. Brak wpływów wiąże się ze zwyżką marży dla oprocentowania zmiennego o 1,50 p.p. do czasu wznowienia wpływów (warunek elastyczny, zwyżka nie dotyczy okresu stałej stopy).
 6. Karta kredytowa jako warunek podpisania umowy [brak deklaracji skorzystania z karty kredytowej oznacza wyższą marżę o 0,10 p.p.]
 7. Aplikacja PeoPay lub bankowość internetowa.
 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości z oferty banku lub zobowiązanie do zawarcia takowej i posiadania w całym okresie kredytowania [brak deklaracji skorzystania z polisy bankowej oznacza wyższą marżę o 0,10 p.p.].
 9. Zgody marketingowe.

Ubezpieczenie na życie i dodatkowa obniżka marży

W określonych sytuacjach ubezpieczenie na życie w PEKAO SA jest obligatoryjne i wymagane w całym okresie kredytowania. Wymagana minimalna suma ubezpieczenia z tyt. ryzyka śmierci to 25% kwoty kredytu na dzień zawarcia umowy kredytowej. Jeśli ubezpieczenie na życie jest obligatoryjne klient może dostarczyć polisę własną lub skorzystać z oferty banku. Ubezpieczenie na życie będzie wymagane w sytuacjach, gdy:

 1. O kredyt wnioskuje jeden kredytobiorca.
 2. Tylko jeden kredytobiorca osiąga dochód.
 3. Jeden z kredytobiorców osiąga 80% dochodów branych do zdolności kredytowej.
 4. Suma wieku najstarszego kredytobiorcy i okresu kredytowania przekroczy 65 lat.

W pozostałych przypadkach skorzystanie z oferty ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku PEKAO SA jest dobrowolne.

Ubezpieczenie na życie z oferty banku

Bank oferuje dwa warianty ubezpieczenia na życie dające dodatkową zniżkę na marży w okresie zmiennego oprocentowania. Dla utrzymania zniżki konieczne jest kontynuowanie ubezpieczenia na życie z oferty banku przez minimum 5 lat. 

 1. Polisa na życie z sumą ubezpieczenia na 100% kredytu = zniżka na marży o 0,08 p.p.
 2. Polisa na życie z sumą ubezpieczenia na 25% kredytu = zniżka na marży o 0,02 p.p.

Ubezpieczenie na życie obniży marżę będącą składnikiem zmiennego oprocentowania. Składka z tytułu polisy na życie opłacana jest miesięcznie w wysokości 0,036% od sumy ubezpieczenia (100% lub 25% kwoty kredytu).

Z informacji na stronie banku wynika, że dostępny jest również wariant z sumą ubezpieczenia do wysokości salda zadłużenia. Przekładałoby się to na malejącą składkę miesięczną i niższy koszt polisy za cały okres kredytowania. Wariant ten nie obniży marży w kredycie hipotecznym, ale byłby porównywalny do kosztu ubezpieczenia na życie w innych bankach. Przy stałej sumie ubezpieczenia na życie na kwotę udzielonego kredytu koszt polisy na życie w PEKAO SA prezentuje się niekorzystnie w stosunku do np. konkurencyjnego PKO BP. Na ten moment w dostępnych narzędziach nie mam możliwości zaprezentowania wariantu polisy na życie z sumą ubezpieczenia równą zadłużeniu. Rolę agenta ubezpieczeniowego pełni bank PEKAO SA. W związku z tym szczegóły polisy na życie przedstawi pracownik banku.

Informacje o ubezpieczeniu na życie przy kredycie mieszkaniowym PEKAO SA

Koszty początkowe Bezpiecznego Kredytu PEKAO SA

Wybierając wariant z 0% prowizji za udzielenie kredytu koszty początkowe Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA ograniczają się do:

 1. Opłaty za inspekcję w kwocie 184,50 zł. Inspekcja będzie wystarczająca przy kredytowaniu mieszkań i kwocie kredytu mniejszej niż 500.000 zł.
 2. Wycena rzeczoznawcy w kwocie 479 zł (mieszkanie) lub 832 zł (dom). Dotyczy to kredytów, gdzie celem i zabezpieczeniem jest dom oraz tych na mieszkania w kwocie równej lub wyższej niż 500 tys zł. Bank akceptuje wyceny zewnętrzne w połączeniu z inspekcją banku.
 3. 1% od kwoty gwarancji BGK, gdy wkład własny jest poniżej 20%.

Analogicznie koszty początkowe prezentują się w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym.

Do tego dochodzą standardowe koszty:

 • 200 zł opłata sądowa za wpis hipoteki
 • podatek 19 zł od wpisu hipoteki
 • roczna składka z tyt. ubezpieczenia nieruchomości (w banku 0,1% od sumy ubezpieczenia)
 • koszt aktu notarialnego

Dostępne cele kredytowania w Bezpiecznym Kredycie 2% PEKAO SA

Nie wszystkie cele i zasady kredytowania przewidziane ustawą są dostępne w ofercie Bezpiecznego Kredytu PEKAO SA.

 1. Bank PEKAO SA nie kredytuje transakcji rodzinnych, czyli zakupu mieszkania od rodziców nie sfinansujesz.
 2. Na dziś małżonkowie z rozdzielnością majątkową przystępują wspólnie do Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA.
 3. Zarówno mieszkania jak i domy bank finansuje z uwzględnieniem programu „Mieszkanie bez wkładu”, czyli z uwzględnieniem gwarancji BGK.
 4. Dokończenie budowy, gdy kwota Bezpiecznego Kredytu ograniczona jest do 100 tys. lub 150 tys. zł wejdzie do oferty banku w terminie późniejszym.
 5. Nabycie pozostałych udziałów w sytuacji dziedziczenia do 50% wg informacji przekazywanych przez PEKAO SA jest możliwe. To samo potwierdza interpretacja na stronie ministerstwa, choć sama ustawa takiego wyjątku nie zawiera (wyjątek ustawowy odnosi się do Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego).

Bezpieczny Kredyt na zakup udziałów

Jednocześnie w dokumencie zwanym „Informacje ogólne dotyczące umowy bezpiecznego kredytu mieszkaniowego” PEKAO SA zaprzecza możliwości finansowania odkupienia pozostałych udziałów w BK2%.


„Bezpieczny kredyt mieszkaniowy nie może zostać udzielony na:
a) nabycie prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli wydatki ponoszone są w celu nabycia wyłącznie części udziałów, nawet jeżeli Kredytobiorca nabył wcześniej udział w tym prawie w drodze dziedziczenia”


Tym samym kwestia możliwości sfinansowania Bezpiecznym Kredytem dalszych udziałów w odziedziczonej nieruchomości budzi wątpliwości. Dodatkowo też powstaje pytanie o maksymalną wysokość wkładu własnego przy takim celu. Czy będzie to 200 tys. zł, czy udział do 50% w nieruchomości niezależnie od wartości tego udziału? Czy też wkład własny może wynieść 0 zł, jeśli jako koszt inwestycji przyjąć cenę nabywanego udziału.

Karencja w PEKAO SA i dłuższy okres rat odsetkowych

PEKAO SA okres karencji w spłacie kapitału kredytu ustala na innych zasadach niż pozostałe banki. Ma to przełożenie na ilość rat odsetkowych, czyli tych do których nie ma dopłat w Bezpiecznym Kredycie.

Karencja w PEKAO SA jest obligatoryjnie ustalana na okres do zakończenia inwestycji:

 1. Mieszkanie od dewelopera w budowie, jedna transza = karencja do aktu notarialnego.
 2. Mieszkanie od dewelopera w budowie, transze + wykończenie = karencja do zakończenia wykończenia.
 3. Mieszkanie z rynku wtórnego + remont = karencja do zakończenia remontu.
 4. Budowa domu systemem gospodarczym = karencja do czasu zgłoszenia do użytkowania.

Umowa kredytowa nie reguluje kwestii skrócenia okresu karencji przed zakończeniem inwestycji. Jest jednak możliwość po uruchomieniu całego kredytu złożenia wniosku do banku o skrócenie okresu karencji i wcześniejsze rozpoczęcie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Koszt takiego aneksu to 50-75 zł zależnie od miejsca złożenia wniosku. Skrócenie karencji nie zmienia terminów rozliczenia inwestycji, czyli termin zakończenia remontu lub budowy zostaje bez zmian.

Dyspozycja skrócenia karencji w bankowości internetowej

W bankowości internetowej PEKAO SA możesz złożyć dyspozycję wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kapitału w części budowlanej po wypłacie całości kredytu. Dyspozycja wymaga zaakceptowania w ciągu 5 dni aneksu, który pojawi się w poczcie wewnętrznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Przy okazji „odkrycia” tej informacji na stronie banku odkryłam też informację o możliwości złożenia w bankowości internetowej dyspozycji wypłaty transzy dla kredytów na zakup od dewelopera uruchamianych na rachunek powierniczy. Te zmiany i usprawnienia posprzedażowe rzadko docierają do pośredników oficjalnym kanałem komunikacji, a szkoda, bo to ważne elementy na etapie rozpatrywania komfortu funkcjonowania w banku. 

BUDOWA DOMU

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% przeznaczonym na budowę domu wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami działki zgodnie z interpretacją MRiT.

Bezpieczny Kredyt w PEKAO SA – podsumowanie

Oferta Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA jest konkurencyjna w stosunku do PKO BP oraz Alior Banku. Wiąże się z najniższymi kosztami początkowymi, ale jednocześnie jest to najbardziej rozbudowana oferta o produkty dodatkowe. Proces w PEKAO SA jest sformalizowany przez ilość formularzy podpisywanych przez klienta. Zdecydowanie korzystniej wypadałoby zaprezentowanie również wersji cenowej z polisą na życie i malejącą sumą ubezpieczenia równą zadłużeniu, pomimo że nie obniża ona marży w kredycie.


Omówienie warunków i zasad Bezpiecznego Kredytu na podstawie finalnej ustawy.

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Jeśli planujesz ubiegać się o kredyt w Poznaniu, zapraszam do współpracy.

Bożena Myszczyszyn, Pośrednik Kredytu Hipotecznego Poznań

 

87 Komentarze:

 1. Dzień dobry, Czy bezpieczny kredyt udzielony w Pekao z gwarancją BGK można przed upływem 3 lat nadpłacać wyłącznie do wysokości kwoty objętej gwarancją, czy można po takiej spłacie dalej nadpłacać do maksymalnej kwoty 200 tys. zł? Bank twierdzi, że w przypadku kredytu z gwarancją nadpłata powyżej równowartości kwoty objętej gwarancją przed upływem 3 lat spowoduje utratę dopłat.

  Fragment ustawy:

  //Art. 9b
  ust. 12. W przypadku gdy:
  pkt. 3) w okresie przysługiwania dopłat do rat bezpiecznego kredytu 2%:
  lit. j) dokonano przedterminowej spłaty części bezpiecznego kredytu 2%, chyba że:
  – spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, lub
  – spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, lub
  – łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła kwoty, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 (czyli 200 tys. zł)//

  1. Dzień dobry. W umowie kredytowej w części ogólnej jest powtórzony zapis ustawowy. Pomiędzy tymi warunkami jest „lub” , stąd zgodnie z ustawą i zgodnie z umową kredytową, jeśli po nadpłacie kwoty objętej gwarancją (wliczając w to spłatę kapitału w ratach kredytu) będzie jeszcze wolny limit z punktu mówiącego o 200 tys. (suma wkładu i nadpłaty) to moim zdaniem można nadpłacać.

   Na stronie ministerstwa jest takie pytanie i w odpowiedzi:
   „Wskazane warunki, wynikające z art. 9b ust. 12 pkt 3 lit j ustawy z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% (Dz. U. z 2023 r. poz. 859 i 1114) należy rozpatrywać oddzielnie tzn. spełnienie choćby jednego z nich przez rzeczową nadpłatę uchroni kredytobiorcę bezpiecznego kredytu 2% przed utratą dopłat do rat tego kredytu.
   Informujemy jednocześnie, że przedmiotowa ustawa nie określa wysokości nadpłat oraz ograniczeń w tym zakresie po upływie 3 lat od dnia udzielenia bezpiecznego kredytu 2%. Wysokość ta ustalana jest pomiędzy stronami umowy kredytowej, tj. pomiędzy kredytobiorcą a bankiem kredytującym.”

   Proszę wysłać zapytanie mailowe do doradcy w banku lub przez bankowość internetową, żeby mieć wyjaśnienie, dlaczego bank uważa, że te warunki się wykluczają i „podkładkę” pod nadpłaty. Pomimo, że ustawa i umowa pozwala na nadpłaty to lepiej unikać sytuacji, że bank przez błędną interpretację wstrzyma dopłaty.

   1. Bardzo dziękuję za odpowiedź.
    Proszę jeszcze o Pani zdanie na temat wyboru najkorzystniejszego rozwiązania w sytuacji, gdy koszt nieruchomości to około 522 tys., kredyt 499 tys., gwarancja około 81 tys., nieruchomość będzie w budowie jeszcze przez około 1,5 roku, kredyt został udzielony z karencją na ten czas (brak dopłat, odsetki dla banku 7,02%) i będzie wypłacany w transzach:
    -nadpłacić zobowiązanie jak najszybciej żeby zmniejszyć raty odsetkowe w czasie karencji i tym samym przyspieszyć początek rat kapitałowo-odsetkowych po wypłaceniu ostatniej transzy, czy
    -trzymać kapitał na lokatach, gdzie obecnie najlepsze oprocentowanie to 7% na 5 miesięcy z limitem 100 tys. zł, i po tym okresie najprawdopodobniej lokaty będą mniej rentowne.

    Czy wybór jednego z powyższych rozwiązań zależy od kwoty oszczędności? Jak jest wartość graniczna?

    1. 1. Skoro zaraz po uzyskaniu kredytu, gdy nie został on jeszcze w całości uruchomiony chce Pan nadpłacać kredyt, to dlaczego od początku nie został zadeklarowany większy wkład własny?

     2. Przy nadpłacie kredytu w trakcie, gdy nie został on jeszcze uruchomiony (nie pamiętam, czy ta opcja będzie dostępna bezpośrednio w placówce) w zależności od aktualnego salda kredytu (kwoty wypłaconych transz) należy uważać, by nie spłacić zadłużenia całkowicie. To skutkowałoby zamknięciem umowy kredytowej bez możliwości uruchomienia kolejnych transz.

     3. Nadpłata kredytu nie przyspiesza płatności rat kapitałowo-odsetkowych i nie skraca okresu karencji. Aby skrócić okres karencji można szybciej uruchomić transze kredytu (bank zawsze zamyka inwestycję), a po uruchomieniu ostatniej transzy złożyć dyspozycję rozpoczęcia spłaty kapitału w okresie budowlanym.

    2. Ad 1. Pieniądze „pojawiły” się już po złożeniu wniosku. Doradca stwierdził, że bezpieczniej będzie poczekać na uruchomienie kredytu niż modyfikować wniosek po zawieszeniu programu BK2%.

     Ad 3. Rzeczywiście nadpłata nie przyspieszy płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Czy jest w takim razie możliwość przelewu środków na konto powiernicze dewelopera, zrezygnowanie z części środkowych transz i przyspieszenie wypłaty ostatniej lub zrezygnowanie z części ostatnich?

    3. Każdą umowę można aneksować, również Bezpiecznego Kredytu. Proszę rozmawiać bezpośrednio z oddziałem banku w kwestii aneksowania umowy, zwiększenia wkładu własnego i zmniejszenia kwoty kredytu. Można wizytę w oddziale poprzedzić zapytaniem przez bankowość internetową.

     W standardowym kredycie można zrezygnować z końcowych transz dokumentując zapłatę 100% ceny. W Bezpiecznym Kredycie sugerowałabym nie zwiększać wpłat do dewelopera bez wcześniejszego aneksowania umowy z bankiem. Można spróbować uruchomić transze bankowe bez czekania na terminy z umowy deweloperskiej (nie wiem, czy bank będzie miał zastrzeżenia dla transz uruchamianych bez pokrycia w harmonogramie inwestycji).

 2. Dzień dobry,

  jaką prowizję pobiera bank Pekao za udzielenie kredytu bądź wcześniejszą spłatę ?

  1. PEKAO SA ma różne oferty cenowe z prowizją za udzielenie 1,99% lub 1,25% lub 0%. Prowizja za wcześniejszą spłatę może wynieść 0% lub 3% przez 3 lata. Jeśli chodzi konkretnie o Bezpieczny Kredyt 2% to do wyboru w ostatnim okresie oferowania produktu była oferta z prowizją za udzielenie lub bez prowizji ale z wyższą marżą i ubezpieczeniem na życie. Dla Bezpiecznego Kredytu nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę.

 3. Otrzymałam formularz dotyczący kredytu hipotecznego (wniosek złożony w grudniu). Czekamy na operat ,ponieważ wstępna decyzja była pozytywna. Wybraliśmy ofertę z marżą 2,09% + prowizja 1,99%. Proszę o informację, czy musimy mieć dodatkowe ubezpieczenie na życie, gdzie oboje mamy zbliżony dochód do siebie? Dołączam fragment zawarty w formularzu.

  „Wysokość marży Banku albo stałej stopy procentowej (w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej) zostanie podwyższona przez Bank, o 1 punkt procentowy, jeżeli w okresie kredytowania spełniony zostanie jeden z następujących warunków:
  2) Konsument nie dostarczył do Banku najpóźniej w ostatnim dniu bieżącego okresu ubezpieczenia nowej polisy ubezpieczenia na życie na kolejny okres ubezpieczenia lub dokumentu potwierdzającego objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie na kolejny okres ubezpieczenia, ze wskazaniem Banku jako uposażonego wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za ten okres ubezpieczenia – jeśli stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
  W przypadku spełnienia obydwu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, wysokość marży Banku albo stałej stopy procentowej (w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej) zostanie podwyższona przez Bank o 2 punkty procentowe.”

  1. Przy dwóch porównywalnych dochodach polisa na życie nie jest wymagana. Marża wskazuje na ofertę bez polisy na życie i prawdopodobnie z polisą własną nieruchomości. W formularzu jest odwołanie „jeśli stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu”. U Państwa polisa na życie nie będzie stanowiła takiego zabezpieczenia, więc ten punkt Państwa nie dotyczy.

   1. „Brak ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu w zakresie umowy ubezpieczenia skutkuje następującymi konsekwencjami: Wysokość marży Banku albo stałej stopy procentowej (w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej) zostanie podwyższona przez Bank, o 1 punkt procentowy, jeżeli w okresie kredytowania spełniony zostanie jeden z następujących warunków:
    1) Konsument nie dostarczył do Banku najpóźniej w ostatnim dniu bieżącego okresu ubezpieczenia nowej polisy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych przedmiotu zabezpieczenia na kolejny okres ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za ten okres ubezpieczenia oraz dokonania przelewu praw z umowy ubezpieczenia
    („cesja”),
    2) Konsument nie dostarczył do Banku najpóźniej w ostatnim dniu bieżącego okresu ubezpieczenia nowej polisy ubezpieczenia na życie na kolejny okres ubezpieczenia lub dokumentu potwierdzającego objęcie ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy grupowego ubezpieczenia na życie na kolejny okres ubezpieczenia, ze wskazaniem Banku jako uposażonego wraz z potwierdzeniem opłacenia składki za ten okres ubezpieczenia – jeśli stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu.
    W przypadku spełnienia obydwu warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, wysokość marży Banku albo stałej stopy procentowej (w okresie obowiązywania stałej stopy procentowej) zostanie podwyższona przez Bank o 2 punkty procentowe.” Dokładny cytat.
    Nigdzie nie doczytałam, że w formularzu jest odwołanie “jeśli stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu”, ale nie mamy wypisanej kwoty za ubezpieczenie na życie czy nieruchomości jak np. w ofercie z PKO BP w której są wypisane wszystkie składniki które dają wartość całkowitej kwoty do spłaty.
    Czy dobrze rozumiem, że ubezpieczenie nieruchomości możemy wybrać indywidualnie lub z banku, a jeżeli chodzi o ubezpieczenie na życie jest jedynie naszą indywidualną sprawą czy takie dokupimy?
    Z góry dziękuję za odpowiedź i poświęcony czas.

    1. 1. Zdanie “jeśli stanowi prawne zabezpieczenie spłaty kredytu” zacytowała Pani w swoim pierwszym komentarzu – wytłuściłam fragment.
     2. Formularz informacyjny kredytu hipotecznego jest to rodzaj oferty wg wzoru ustawowego (warunki cenowe) i jest wydawany przed złożeniem wniosku kredytowego. Formularz Informacyjny nie stanowi decyzji kredytowej. Wiążąca będzie umowa kredytowa.
     3. Standardowo PEKAO SA wymaga wśród warunków cenowych również ubezpieczenia nieruchomości z oferty banku (wariant cenowy marża 1,99 i prowizja 1,99). Wnioskuję, że skoro marża wynosi 2,09 p.p. to bank odstąpił od warunku polisy nieruchomości bankowej (chyba, że jest to błąd osoby generującej formularz). Formularz informacyjny KH to nadal „rodzaj symulacji”, gdzie ktoś „wklepuje” parametry i wychodzi oferta. To nie jest decyzja.
     4. Otrzymała Pani pozytywną ocenę finansową. W jakiej formie? Przy tej decyzji finansowej pracownik banku lub pośrednik kredytowy powinien określić jakie produkty zostały uwzględnione i również powinna być informacja, jeśli jest wymagane obligatoryjne ubezpieczenie na życie.
     5. Przy dwóch porównywalnych dochodach bank nie wymaga polisy na życie. Zakładam, że w formularzu w pozycji „koszty ponoszone okresowo” nie ma w szacunkach polisy na życie.
     6. O polisę nieruchomości proszę dopytać doradcę/pośrednika, od którego otrzymała Pani informację o ocenie finansowej – czy faktycznie bank odstąpił od tego elementu oferty cenowej (wtedy może być polisa nieruchomości własna), czy może ktoś błędnie wygenerował formularz.

 4. Dzień dobry.
  Zastanawiam się czy dobrze rozumiem wniosek o brak karencji. W umowie deweloperskiej mam transze: przedostatnia (31.01) i ostatnia (30.05) mają być kredytowane, z czym przedostatnia to 90% kredytu. Czy po wypłacie transzy kredytu na koniec stycznia mogę wnioskować o brak karencji i tym samym rozpoczęcie otrzymywania dopłat?

   1. Dziękuję za odpowiedź. Czy w takim przypadku rozwiązaniem może być:
    1. Wniosek o jednorazowe uruchomienie kredytu
    Lub
    2. Aneks do umowy deweloperskiej i wpisanie wypłaty całości pozostałej kwoty na jedną datę – 31.01
    Szukam jakiegoś sposobu na uniknięcie płacenia rat 100% odsetkowych.

    1. Sam odpowiem, może komuś się przydać. Jeśli w umowie kredytowej nie jest wskazany warunek wypłaty kolejnej transzy można wnioskować o jednoczesne uruchomienie obydwu transz. Potem w aplikacji wniosek o brak karencji i od razu dostajemy dopłaty i ratę kapitałowo – odsetkową. Ważne aby nie uruchamiać kredytu na więcej niż 10/9 dni przed datą w harmonogramie, bo możemy się nie wyrobić z aneksem przed pierwszą ratą.

 5. Dzień dobry,
  Posiadam taki kredyt, czy dobrze rozumiem że mimo iz jest wymagane comiesięczne wpływy wynagrodzenia to przez pierwsze 10 lat gdy są dopłaty bank nie zwiększy marży o te 1.5% ? Dopiero po 10 latach gdy nadal nie będzie wpływów wynagrodzenia wrośnie marża?

   1. W momencie gdy nie będzie wpływać wynagrodzenie bank nie może żądać zapłaty prowizji tej którą była 0zl przy podpisaniu umowy?

 6. Dzień dobry,
  czy ubezpieczenie lokalu mieszkalnego należy zawrzeć ze wskazanym przez bank ubezpieczycielem, czy jest możliwość wyboru innego ubezpieczyciela?

  1. Chcąc skorzystać z innego ubezpieczyciela należałoby od razu to zaznaczyć na etapie przygotowywania oferty. Umowa kredytowa zawiera zapisy dotyczące tego, że te warunki finansowe wynikają z deklaracji kredytobiorcy w kwestii skorzystania z danych produktów. Jeśli kredytobiorca postanowi nie wywiązać się z ustaleń umownych i dostarczyć inną polisę to umowa kredytowa nie zawiera zapisów odnośnie podwyższenia marży.

   1. Czy to oznacza, że jeśli w umowie jest informacja, że „kredytobiorca zobowiązał się do zawarcia i posiadania w całym okresie kredytowania oferowanego przez bank działający jako agent ubezpieczeniowy ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych itd…” – oznacza to, że teoretycznie zobowiązuje się do zakupu polisy na mieszkanie w banku, ale jeśli kupię gdzie indziej z cesją na bank to nie poniosę z tego tytułu żadnych konsekwencji?

    1. Umowa kredytowa nie przewiduje podwyższenia oprocentowania w przypadku rezygnacji z polisy bankowej i niedotrzymania deklaracji. Nie wiem, czy nie będzie to miało wpływu np. za 5 lat na propozycję stałej stopy na kolejny okres.

 7. Dzień dobry,
  Kupiłem mieszkanie z rynku wtorengo, wziąłem kredyt bk2 w PEKAO SA wraz z pewną suma na odświeżenie mieszkania, czy istnieje możliwość skrócenia okresu karencji po wypłacie całego kredytu ale nie skończonego odświeżenia mieszkania?

  1. Tak. Można złożyć dyspozycję (przez bankowość internetową) wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kapitału kredytu w okresie budowlanym (do podpisu będzie aneks). Nie skraca to terminu na rozliczenie się z remontu.

    1. Nie znam bankowości internetowej PEKAO SA od wewnątrz, bo nie mam tam ani konta, ani kredytu. Na stronie banku jest informacja”W poczcie wewnętrznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay otrzymasz wiadomość, że przygotowaliśmy dokument do podpisu. Masz na to 5 dni. Jeśli nie zaakceptujesz aneksu, dyspozycja jest nieważna.”

 8. Dzień dobry,
  do kiedy muszę mieć zawartą polisę na życie w celu zabezpieczenia kredytu? Przed wypłatą pierwszej transzy czy już przy składaniu wniosku o wypłatę transzy?

 9. Dzień dobry, skąd informacja, że w przypadku braku karty kredytowej marża wzrasta o 0.10 pp? Nie mogę znaleźć takiego zapisu w swojej umowie kredytowej. Umowa podpisana, jestem przed terminem wypłaty transzy, natomiast system odrzuca mi wniosek o wydanie karty kredytowej.

  1. Karta kredytowa jeśli była uwzględniona w ramach produktów dodatkowych to był to warunek podpisania umowy, czyli jeśli klient nie deklarowałby karty kredytowej to od razu w umowie byłoby to uwzględnione. Jeśli bank uwzględnił kartę kredytową, a potem wniosek nie przechodzi to w samej umowie kredytowej nie ma żadnej informacji o podniesieniu oprocentowania. Skoro bank podpisał umowę pomimo braku tego warunku to kredytobiorca nie ponosi konsekwencji. Dodatkowo, zapewne czasowo, bank od dnia 01.09.2023 odstąpił od wymogu karty kredytowej dla Baezpiecznego Kredytu, co nie zmienia faktu, że niektórzy klienci i tak dostają decyzje z kartą.

 10. Jak jest z wielkością działek w bankach Pekao SA i PKO BP? Posiadam działkę 3034m2, czy powierzchnia będzie przeszkodą?

   1. A jeśli chodzi o powierzchnię domu, to jakie wartości przyjmują te banki do wyceny? Wyłącznie pow. użytkową czy garaż i pomieszczenia gospodarcze również?

 11. Dzień dobry, mam pytanie o wcześniejszą spłatę kredytu na budowę domu. Jeśli zaraz po upływie dopłat – po 12 latach kredytu (w trakcie 3 okresu stałych rat), zechcemy przenieść kredyt do innego banku, to czy będzie to całkowicie darmowe? Bank ma wysoką marzę i ubezpieczenia, najchętniej po dopłatach rozważyłbym ucieczkę do innego banku… Czy to dobry pomysł?

  1. Czy to jest dobry pomysł należy ocenić za 12 lat, bo nie znamy ofert bankowych z przyszłości i za 12 lat ten kredyt może okazać się korzystniejszy niż oferty nowych kredytów. Wcześniejsza spłat kredytu w PEKAO SA nie będzie wiązała się z opłatami. Umowa powinna zawierać zapis, że rekompensata z tyt. przedterminowej spłaty nie jest pobierana w okresie stałej stopy.

 12. Dzień dobry, jak jest liczone oprocentowanie na drugi 5 letni okres stałej stopy? Zastanawiam się czy wyższa marża w pekao o 0,5% w stosunku do PKO bp nie zacznie podwyższać kosztów już od 61 raty.

   1. A w PKO bp nie jest to opisane w paragrafie 4 COU? Napisane jest, że będzie wynosić 5-letnia stała stopa bazowa plus marża. Nie wiadomo jaka ta 5 letnia stopa, w sumie to nawet nie wiem co to za stopa ale chociaż wiadomo że marża jest wliczana.

    1. Umowa PKO BP nie informuje ile będzie wynosić stałe oprocentowanie za 5 lat.
     Umowa PKO BP wskazuje definicje:
     1. stała stopa procentowa – stopa procentowa stanowiąca sumę 5-letniej stałej stopy bazowej i marży PKO BP SA, obowiązująca w początkowym
     5-letnim
     okresie oprocentowania
     2. 5-letnia stała stopa bazowa – wartość procentowa wskazana w § 2 ust. 5 CSU, który wskazuje na pierwszą 5-letnią stałą stopę bazową.
     Dla pierwszych umów dodatkowo miało zastosowanie obniżenie oprocentowanie o 0,83% co dało finalne oprocentowanie stałe 7,14 p.p.

     Bank PKO BP zamraża stopę bazową i dodaje do tego marżę (np. 5,14 + 2,00). Inne banki zamrażają całość oprocentowania (7,14).

     Nie wiemy na jakich warunkach będą podpisywane aneksy za 5 lat.
     Wiemy tylko, że warunki cenowe nie powinny być gorsze niż pozostała oferta banku, ale nie wiemy, który bank będzie lepszy cenowo za 5 lat.

 13. Dzień dobry

  Czy można zatem uwolniać trasznę miesiąc po miesiącu ,tak aby uruchomić 100% transz w trakcie budowy , niezależnie od etapu zaawansowania budowy budynku przez deweloper, nawet jeśli budowa wychodzi dopiero z ziemi?
  A następnie, złożyć wniosek o skócenie karencji i wtedy rozpocznie się okres spłat rat kap-ot , a co za tym idzie orzymać odrazu dopłaty z BK2%?
  W moim przypadku rachunek powierniczy dewelopera w PKO BP.

  Czy dobrze to rozumiemy?

  1. Dzień dobry.
   Bank ma wgląd w umowę deweloperską, harmonogram inwestycji i harmonogram płatności. Jeśli dyspozycja uruchomienia będzie znacznie odbiegała terminami od zapisów umowy deweloperskiej to nie wiem, czy bank nie będzie chciał zweryfikować postępu prac lub w inny sposób potwierdzić, że faktycznie płatności są przyspieszone.

 14. Z kalkulatorów i formularza kredytowego wysłanego do PKO, Pekao i Aliora dostaliśmy w każdym z tych 3 banków wstępna ofertę odrazu podczas składania wniosków wstępne oferty, jak będą wyglądały raty przy 30 latach i przy kwocie 625 (z czego 25 to wklad wlasny) i średnia różnica raty w ciągu tych 10 lat różnic się odpowiednio 2750 BP, 2500 SA, 2350 Alior. Z czego wynikają różnice jeśli wszyscy mówią, że oferty poza kosztami początkowymi w zasadzie się nie różnią od siebie?

 15. Witam doradca mówi mi, że po roku można bez kary wziąć ubezpieczenie nieruchomości zewnętrzne ale umowa raczej mówi że muszę u nich choć ni wskazuje kary za rezygnację. Wie pani może jak to finalnie wygląda? Taki mam zapis

  „zobowiązał się do zawarcia i posiadania w całym okresie kredytowania oferowanego przez Bank działający jako agent ubezpieczeniowy ubezpieczenia budynków lub lokali mieszkalnych dla klientów Banku, w odniesieniu do nieruchomości mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia kredytu, niezwłocznie po nabyciu praw do tej nieruchomości, „

  1. Wygląda to dokładnie tak, jak ma Pan zapisane w umowie kredytowej.
   Umowa kredytowa informuje, że otrzymał Pan takie warunki finansowe m.in. ze względu na zobowiązanie do zakupienia polisy nieruchomości z oferty banku i utrzymywania w całym okresie bankowego ubezpieczenia. Gdyby Pan od początku deklarował, że chce swoje ubezpieczenie to marża byłaby wyższa o 0,10 p.p.

   To, że umowa kredytowa nie przewiduje kar za brak dotrzymania deklaracji po stronie kredytobiorcy nie zmienia faktu, że ta deklaracja i zobowiązanie zostało w umowie zapisane. To Pana decyzja, czy będzie się Pan trzymał zobowiązania, czy naruszy ustalenia z bankiem wiedząc, iż umowa nie przewiduje konsekwencji.

   1. Ale czy wtedy rezygnacja z ubezpieczenia na życie w ofercie PKO bp nie powoduje takiego samego problemu? Nie zdążyłem jeszcze przeczytać umowy ale to co zdążyłem zawierało podobny zapis jak wspomniany wyżej.

    1. Umowa kredytowa dokładnie precyzuje, czy rezygnacja z produktu dodatkowego wiąże się ze wzrostem oprocentowania lub marży. Każdego obowiązuje treść jego własnej umowy kredytowej. W PKO BP polisa na życie jest dobrowolna.

 16. Czy w sytuacji, kiedy ja pracuję, żona jest na bezpłatnym urlopie wychowawczym, ale wraca do pracy w styczniu 2024, kredyt musimy uruchomić (o ile dostaniemy pozytywną decyzję) 30.12.23, to musimy skorzystać obowiązkowo z ubezpieczenia na życie?
  Ubezpieczenie na życie będzie wymagane w sytuacjach, gdy:
  Tylko jeden kredytobiorca osiąga dochód.
  Jeden z kredytobiorców osiąga 80% dochodów branych do zdolności kredytowej.

  Co w sytuacji, kiedy żona zacznie osiągać dochody od stycznia 2024, możemy z niego zrezygnować?
  Ubezpieczenie jest płatne za cały rok z góry czy co miesiąc?

  Inną kwestią jest jeszcze różnica w zarobkach. Ja pracuję na etat w IT i mam JDG więc moje dochody są spore względem żony pracującej w urzędzie.
  Jak liczona jest proporcja dochodów? Netto/ brutto z PIT czy za jakiś okres z UoP, UoP+JDG, premie? Każdy miesiąc i okres moich zarobków jest bardzo różny, np. teraz z UoP dalej mam pobierane 12% podatku, ale w PIT dopłacam w kolejnym roku ~20k. Przekroczenie 30krotności ZUS itp. Samych premii za 12 mc na UoP mam prawie 100k. Więc ta proporcja 20% moich dochodów dla żony jest praktycznie niemożliwa do osiągnięcia.
  Czy w takiej sytuacji jesteśmy zmuszeni płacić cały okres kredytowania to ubezpieczenie, czy można to jakoś obejść?

  Z góry dziękuję za pomoc.

  1. Bank przyjmuje określony dochód na potrzeby kalkulacji zdolności kredytowej i na tej podstawie określa też, czy ubezpieczenie na życie jest obligatoryjne.
   Zmienność dochodów nie wpływa na warunki ustalone decyzją i umową kredytową.
   Składka za ubezpieczenie na życie bankowe pobierana jest co miesiąc.

   Jeśli sytuacja się zmieni to można zawnioskować o zmianę warunków umowy (aneks) przedkładając nowe dokumenty dochodowe. Nie można zrezygnować z obowiązkowego zabezpieczenia kredytu bez wprowadzenia tej zmiany do umowy kredytowej.

 17. Dzień dobry. Chciałbym się spytać czy mam jakiekolwiek szanse na uzyskanie BK2% jeśli posiadam 2 umowy o pracę na 1/2 etatu. Pierwsza umowa jest na czas nieokreślony, jestem zatrudniony od ponad 2 lat, natomiast druga umowa jest na czas określony i jestem zatrudniony od 3 miesięcy na okres 30 miesięcy. Czy dochód z umowy na czas określony będzie brany pod uwagę pomimo 3 miesięcznego zatrudnienia?

  1. Dzień dobry. 1/2 etatu nie jest przeszkodą. Umowa na czas określony powinna trwać od minimum 6 miesięcy u danego pracodawcy i obowiązywać minimum 6 lub 8 miesięcy do przodu w momencie wnioskowania o kredyt. Nie może to być umowa na zastępstwo lub przez agencję pracy tymczasowej. Dodatkowo zależnie od banku może dojść weryfikacja PIT i stabilności dochodów 12 miesięcy wstecz.

 18. Dzień dobry! jakie jest podejście Banków uczestniczących w Programie Bezpieczny Kredyt 2% do tematu karencji? Chodzi mi o sytaację w której bank uruchamia transze płatności na konto dewelopera ale mieszkanie dopiero będzie gotowe za rok. W tej sytuacji powinnam płacić już ratę odsetkową od pierwszej transzy jak rozumiem? Czy może jest możliwość zastosowania karencji aż do momentu oddania budynku do użytkowania?

  1. Dzień dobry. Od następnego miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy płatne są raty odsetkowe. Karencja dotyczy tylko spłaty części kapitałowej w racie. PEKAO SA dodatkowo wydłuża karencję do zakończenia inwestycji i w tym czasie nie ma dopłat do rat. Kredytobiorca w pozostałych bankach może we wniosku kredytowym wskazać dłuższą karencję niż wynikająca z okresu uruchamiania transz, ale w tym czasie nie ma dopłat, stąd wydłużanie karencji nie daje mniejszego obciążenia miesięcznego i nie ubywa w tym czasie kapitału kredytu. Można też karencję skrócić aneksem.

   Dla raty odsetkowej nie można skorzystać z karencji.

 19. Dzień dobry, czy posiada Pani wiedzę nt. podejścia banku do umowy zlecenia jako jedynego źródła dochodu?
  Czy bank przyjmuje całą kwotę czy jakiś procent?

 20. Dzień dobry, jeśli dopłaty są do pierwszych 120 rat. A pierwsze np.10 rat karencji są odsetkowe bez dopłat to 10 lat minie po 120 ratach w tym 110 rat będzie z dopłatami i 10 rat bez dopłat. Co dzieje się z pozostałymi 10 ratami do których powinny być dopłaty?

 21. Bank spóźnia się z przyznaniem kredytu hipotecznego i boję się że nie zdąży a już mam podpisana umowę notarialna z deweloperem ,boję się że nie zdąży i poniosę konsekwencje gdy nie wpłynie w terminie transza dla dewelopera. Co wtedy?

  1. Banki nadal zajmują się wnioskami z pierwszej połowy lipca.
   W sytuacji, gdy termin płatności z umowy deweloperskiej zostanie przekroczony proszę wystąpić do dewelopera z prośbą o pismo, ze zgodą na zapłatę w terminie późniejszym. W większości takich sytuacji obywa się bez odsetek za zwłokę i z reguły to kwestia maksymalnie 1-2 tygodni.

   Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy w przypadku braku płatności deweloper wzywa nabywcę do zapłaty i wyznacza nowy termin 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Dopiero po tym terminie deweloper może odstąpić od umowy.

 22. Witam,
  Nie wiem czy dobrze rozumiem wytyczonej odnośnie konta Ror.
  Biorąc kredyt 2% muszę załączyć kont w pko SA. Ale przez pierwsze 10 lat jak to nie będzie konto ror czyli takie na które wpływa wypłata , to nic się nie stanie. Nie mogą mi dźwignąć marzy itp?
  Czy podczas pierwszych 10 lat w okresie dofinansowania musze na tę konto dokonywać jakieś przelewy ?

  1. Nie. Umowa kredytowa obliguje do posiadania rachunku ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia lub dochodu w kwocie określonej w umowie kredytu w całym okresie kredytowania. Jedynie „kara” w postaci podniesienia marży została w umowie określona dla okresu zmiennej stopy. Nie zmienia to jednak faktu, że brak wymaganych wpływów lub zamknięcie rachunku ROR w okresie stałej stopy również narusza ustalenia, na które kredytobiorca się zgodził. Wpływy na konto zawsze jakieś są, bo trzeba zapłacić ratę kredytu.

 23. Dzień dobry. Posiadam działkę rolną z wydanym pozwoleniem na budowę. Działka ma wydane warunkami zabudowy na zabudowę zagrodową jednorodzinną. Powieszenia działki to 13 arów. Chciałbym zapytać czy jest szansa w takim przypadku na decyzję pozytywną w banku PEKO S.A.

 24. Dzień dobry.
  Jeśli budowa jest rozpoczęta w 2022 roku ale wartość działki i prac wykonanych to około 170 tysięcy złotych to jako małżeństwo możemy w Pekao wnioskować o 600.000 zł na dokończenie budowy czy tylko o 150 tysięcy? Dziękujemy. M.iA.

 25. Dzień dobry
  PEKAO SA ,BK2%.

  W okresie dopłat:
  – co się stanie jak przez 2-3 msc warunek wpływu wynagrodzenia nie zostanie spełniony ?
  Czy jak nie bedę mieć pracy przez 2-3 msc to mogę zrobić przelewy z innego konta i warunek zostanie spełniony ?
  Co się stanie w analogicznej sytuacji jak wyżej tylko, że będzie przerwa w ubezpieczeniu na życie ?

  Po okresie dopłat:
  Takie same dwa pytania

  1. Dzień dobry.
   W okresie dopłat:
   1. W okresie stałej stopy brak wpływu od pracodawcy nie powoduje zwyżki oprocentowania (wg zapisów pierwszych umów). Własny przelew z innego konta nie wiąże się ze zwyżką oprocentowania.
   2. Jeśli polisa na życie jest obowiązkowa (np. jeden kredytobiorca) to rezygnacja z polisy bankowej spowoduje zwyżkę marży, która będzie w oprocentowaniu zmiennym oraz brak dostarczenia w to miejsce własnej polisy na życie spowoduje zwyżkę oprocentowania, również stałego o 1,00 p.p. do czasu spełnienia warunku.

   Po okresie dopłat:
   1. W okresie oprocentowania zmiennego brak wpływu dochodu w kwocie określonej w umowie spowoduje zwyżkę marży o 1,50 p.p. od drugiego miesiąca. Po wznowieniu wpływów marża zostanie obniżona (od drugiego miesiąca po miesiącu wznowienia wpływów).
   2. Jeśli minie 10 lat dopłat i na tym etapie będzie rezygnacja z polisy na życie bankowej to nic się nie dzieje z marżą. Jeśli dodatkowo polisa na życie była obligatoryjna to brak dostarczenia w to miejsce swojego ubezpieczenia skutkuje zwyżką oprocentowania lub marży o 1,00 p.p. do czasu spełnienia warunków.

   1. Czyli w okresie dopłat , jak i po dopłatach, wpłata może pochodzić z mojego innego rachunku lub od kogoś bliskiego, byle zachować wskazany wymóg?
    W umowie jest zapis „z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę/ emerytury/ renty/ dochodów uzyskiwanych z innych źródeł”

    1. NIE. Umowa kredytowa obliguje do wpływu wynagrodzenia bezpośrednio od pracodawcy. Jeśli zmieni się rodzaj dochodu np. na działalność gospodarcza, to wpływy są z konta do działalności. To, że w okresie stałej stopy bank nie podwyższa oprocentowania za brak wymaganych wpływów nie oznacza, że zwalnia z tego warunku, na który obie strony się zgodziły zawierając umowę. W okresie zmiennej stopy brak dotrzymania warunku w postaci wpływu wynagrodzenia wiąże się ze zwyżką marży.

 26. Dzień dobry, bardzo dobry artykuł, mam pytanie o okres karencji. BK2% na zakup mieszkania w stanie deweloperskim + wykończenie (inwestycja już oddana do użytku). Czy mieszkanie musi być wykończone (rozliczony kosztorys) żeby można było skrócić okres karencji? Czy po uruchomieniu kredytu można od razu zawnioskować o skrócenie karencji, pomimo tego, że wykończenie nie będzie jeszcze skończone? Czy jest jakiś inny sposób żeby jak najszybciej (najlepiej bez okresu karencji) zacząć płacić raty kapitałowo-odsetkowe w tym przypadku?

  1. Po uruchomieniu całego kredytu można złożyć w PEKAO SA wniosek o skrócenie karencji pomimo, że prace wykończeniowe będą jeszcze w trakcie. W PEKAO SA bez karencji przy rynku pierwotnym i wykończeniu się nie da, jest wpisana w umowę.

   W innych bankach (PKO, Alior) jeśli mamy uruchomienie jednorazowe do dewelopera to można od razu zacząć spłatę raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak jest kwota na wykończenie to mamy minimum dwie transze (na zakup dla dewelopera, na wykończenie po przedłożeniu protokołu zdawczo-odbiorczego), a to wymusza okres karencji przynajmniej do miesiąca wypłaty ostatniej transzy (PKO, Alior).

   1. Z czego wynika możliwość skrócenia okresu karencji, z regulaminu banku albo jakiegoś wewnętrznego dokumentu? Czy są znane przypadki że bank odmówił skrócenia tego okresu? W moim przypadku od wypłaty ostatniej raty do przeniesienia okresu własności uplynie pół roku płatnosci tylko odsetek…

    1. Nie mam wiedzy na temat ewentualnej odmowy zrealizowania dyspozycji, bo to jest obsługa posprzedażowa, na poziomie banku.
     Nie ma w umowie kredytowej zapisów regulujących zasady wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kapitału. Wśród dostępnych dyspozycji bank wymienia taką opcję (link jest w treści wpisu) oraz można potwierdzić informację bezpośrednio w rozmowie z pracownikiem banku lub infolinii.

 27. Dzień dobry,
  Wnioskuję o kredyt indywidualnie i w związku z tym jestem zobligowany do wykupienia ubezpieczenia na życie. Czy obowiązek ten jest podczas całego trwania kredytu, czy jedynie przez np. kilka pierwszych lat?

  1. Dzień dobry. Przy jednym kredytobiorcy bank PEKAO SA wymaga polisy na życie w całym okresie kredytowania z sumą ubezpieczenia na minimum 25% kwoty udzielonego kredytu, czyli kwoty z umowy kredytowej. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się wraz ze spłatą zadłużenia. Można w miejsce bankowego ubezpieczenia dostarczyć własną polisę na życie z wpisanym bankiem jako uposażonym. Bank PEKAO SA akceptuje również polisy z zakładu pracy.

 28. Dzień dobry, chciałabym zapytać czy zgodnie z ustawą jako dziedziczenie nieruchomości uznaje się stan po nabyciu spadku czy już po jego podziale? Wraz z mamą odziedziczyłam spadek po tacie – część mieszkania i działkę. Obie zostałyśmy wpisane w księgach wieczystych. Kilka lat temu uregulowałyśmy tą kwestię – podzieliłyśmy spadek, mama jest teraz jedyną właścicielką mieszkania, a ja – działki. Póki co mieszkam kątem u mamy, dlatego interesuje mnie jak patrzy się na tą kwestię dziedziczenia.

  1. Dzień dobry. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym [Art. 924] „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.” [Art. 925]”Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.”
   Ustawa dot. BK2% nie reguluje kwestii, czy jako dziedziczenie uznajemy stan na moment śmierci spadkodawcy, czy stan po dokonaniu działu spadku.
   Nie potrafię odpowiedzieć, czy fakt, że zawarła Pani z Mamą umowę o dział spadku powoduje, że można uznać, że odziedziczyła Pani tylko działkę.
   Musiałaby Pani w tej kwestii uzyskać poradę prawną, bo nie ma na ten moment interpretacji w tej kwestii na stronie ministerstwa, ani w materiałach otrzymywanych z banków.

 29. Jeśli polisa na życie nie obniża oprocentowania, to czy można dostarczyć swoją i czy ona ma być wyliczana od kwoty udzielonego kredytu czy aktualnego salda?

  1. Jeśli polisa na życie nie jest wymagana to nie trzeba jej dostarczać do banku. Jeśli jest wymagana można dostarczyć polisę własną z sumą ubezpieczenia na minimum 25% kwoty udzielonego kredytu i z wpisem banku jako uposażonego. Wtedy marża będzie na poziomie 2,50 p.p. przy 0% prowizji za udzielenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *