Bezpieczny Kredyt w PEKAO SA

Bezpieczny Kredyt 2 procent w PEKAO SA

Bezpieczny Kredyt 2 procent w PEKAO SA (ten z żubrem) dostępny jest od 3 lipca 2023 roku. To trzeci bank z największą liczbą składanych wniosków kredytowych obok PKO BP oraz ALIOR Bank. Ofertę cenową bank PEKAO SA ujednolicił dla Bezpiecznego Kredytu 2% oraz dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. PEKAO SA jest bankiem, gdzie możesz uzyskać Bezpieczny Kredyt 2% z najniższym kosztem początkowym w stosunku do konkurencji. Warunki produktowe promocyjnej oferty analogiczne jak dla kredytów standardowych. Ile kosztuje Bezpieczny Kredyt 2% w PEKAO SA, na jakie cele możesz go przeznaczyć i jakie bank stawia ograniczenia wyjaśniam w tym wpisie.

Wariant z prowizją 0% lub niższą marżą

Zarówno dla Bezpiecznego Kredytu 2% (z dopłatą do rat) jak i dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego (ze spłatą rodzinną) bank PEKAO SA przygotował dwa podstawowe promocyjne warianty cenowe:

 1. Marża podstawowa 2,50 p.p. i prowizja za udzielenie 0%.
 2. Marża podstawowa 1,99 p.p. i prowizja za udzielenie 1,99%. 

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% marża z oferty będzie obowiązywała po okresie dopłat (120 rat kapitałowo-odsetkowych) jeśli przejdziesz na oprocentowanie zmienne.

Oprocentowanie okresowo stałe

Oprocentowanie okresowo stałe jest niezależne od wysokości prowizji za udzielenie i dla obu wariantów cenowych w lipcu 2023 wynosi 7,14 %. To samo oprocentowanie okresowo stałe obowiązuje dla Bezpiecznego Kredytu i dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. Dla tych dwóch produktów oferta jest korzystniejsza niż dla kredytów hipotecznych udzielanych na standardowych zasadach.

Wejście w życie regulacji dotyczących Bezpiecznego Kredytu 2% wpłynęło na poprawę warunków cenowych również dla Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego. To z uwagi na zapis ustawowy, iż przy ustalaniu ceny kredytów udzielanych w ramach programu “Pierwsze mieszkanie” “Mieszkanie bez wkładugwarancję BGK brakującego wkładu własnego należy traktować tak jak wkład własny klienta. Ryzyko związane z niskim wkładem własnym przejmuje więc na siebie Bank Gospodarstwa Krajowego. Kredytobiorca płaci za to 1% prowizji na rzecz BGK. Tym samym banki nie mogą dodatkowo wkalkulowywać ryzyka niskiego wkładu w wysokość oprocentowania.


Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej od dnia 01.07.2023 wynosi 7,14% [dopłata 5,14%]


Oprocentowanie okresowo stałe Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA wynosi 7,14%. Oznacza to, że po dopłacie przez pierwsze 5 lat kredytobiorca będzie spłacał odsetki przy realnym oprocentowaniu 2%.


Produkty dodatkowe w Bezpiecznym Kredycie i Rodzinnym Kredycie 

Zestaw produktów dodatkowych (sprzedaż łączona) wymaganych w ofercie promocyjnej PEKAO SA dla Bezpiecznego i Rodzinnego kredytu mieszkaniowego jest analogiczny jak w ofercie promocyjnej dla pozostałych klientów.

 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z wpływem wynagrodzenia lub dochodu na poziomie dwukrotności raty kapitałowo – odsetkowej (pierwsza rata umniejszona o dopłatę).
 2. Karta debetowa do rachunku.
 3. Wpływ wynagrodzenia, dochodu wymagany w całym okresie kredytowania.
 4. Wysokość wpływu bank wpisuje w treść umowy kredytowej.
 5. Brak wpływów wiąże się ze zwyżką marży dla oprocentowania zmiennego o 1,50 p.p. do czasu wznowienia wpływów (warunek elastyczny, zwyżka nie dotyczy okresu stałej stopy).
 6. Karta kredytowa jako warunek podpisania umowy [niespełnienie warunku oznacza zwyżkę marży o 0,10 p.p.]
 7. Aplikacja PeoPay lub bankowość internetowa.
 8. Zawarcie umowy ubezpieczenia nieruchomości z oferty banku lub zobowiązanie do zawarcia takowej i posiadania w całym okresie kredytowania [niespełnienie warunku oznacza zwyżkę marży o 0,10 p.p.].
 9. Zgody marketingowe.

Ubezpieczenie na życie i dodatkowa obniżka marży

W określonych sytuacjach ubezpieczenie na życie w PEKAO SA jest obligatoryjne i wymagane w całym okresie kredytowania. Wymagana minimalna suma ubezpieczenia z tyt. ryzyka śmierci to 25% kwoty kredytu na dzień zawarcia umowy kredytowej. Jeśli ubezpieczenie na życie jest obligatoryjne klient może dostarczyć polisę własną lub skorzystać z oferty banku. Ubezpieczenie na życie będzie wymagane w sytuacjach, gdy:

 1. O kredyt wnioskuje jeden kredytobiorca.
 2. Tylko jeden kredytobiorca osiąga dochód.
 3. Jeden z kredytobiorców osiąga 80% dochodów branych do zdolności kredytowej.
 4. Suma wieku najstarszego kredytobiorcy i okresu kredytowania przekroczy 65 lat.

W pozostałych przypadkach skorzystanie z oferty ubezpieczenia na życie za pośrednictwem banku PEKAO SA jest dobrowolne.

Ubezpieczenie na życie z oferty banku

Bank oferuje dwa warianty ubezpieczenia na życie dające dodatkową zniżkę na marży w okresie zmiennego oprocentowania. Dla utrzymania zniżki konieczne jest kontynuowanie ubezpieczenia na życie z oferty banku przez minimum 5 lat. 

 1. Polisa na życie z sumą ubezpieczenia na 100% kredytu = zniżka na marży o 0,08 p.p.
 2. Polisa na życie z sumą ubezpieczenia na 25% kredytu = zniżka na marży o 0,02 p.p.

Ubezpieczenie na życie obniży marżę będącą składnikiem zmiennego oprocentowania. Składka z tytułu polisy na życie opłacana jest miesięcznie w wysokości 0,036% od sumy ubezpieczenia (100% lub 25% kwoty kredytu).

Z informacji na stronie banku wynika, że dostępny jest również wariant z sumą ubezpieczenia do wysokości salda zadłużenia. Przekładałoby się to na malejącą składkę miesięczną i niższy koszt polisy za cały okres kredytowania. Wariant ten nie obniży marży w kredycie hipotecznym, ale byłby porównywalny do kosztu ubezpieczenia na życie w innych bankach. Przy stałej sumie ubezpieczenia na życie na kwotę udzielonego kredytu koszt polisy na życie w PEKAO SA prezentuje się niekorzystnie w stosunku do np. konkurencyjnego PKO BP. Na ten moment w dostępnych narzędziach nie mam możliwości zaprezentowania wariantu polisy na życie z sumą ubezpieczenia równą zadłużeniu. Rolę agenta ubezpieczeniowego pełni bank PEKAO SA, w związku z czym szczegóły polisy na życie przedstawi pracownik banku.

Informacje o ubezpieczeniu na życie przy kredycie mieszkaniowym PEKAO SA

Koszty początkowe Bezpiecznego Kredytu PEKAO SA

Wybierając wariant z 0% prowizji za udzielenie kredytu koszty początkowe Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA ograniczają się do:

 1. Opłaty za inspekcję w kwocie 184,50 zł. Inspekcja będzie wystarczająca przy kredytowaniu mieszkań i kwocie kredytu poniżej 500.000 zł.
 2. Wycena rzeczoznawcy w kwocie 479 zł (mieszkanie) lub 832 zł (dom). Dotyczy to kredytów, gdzie celem i zabezpieczeniem jest dom oraz tych na mieszkania w kwocie równej lub wyższej niż 500 tys zł. Bank akceptuje wyceny zewnętrzne w połączeniu z inspekcją banku.
 3. 1% od kwoty gwarancji BGK, gdy wkład własny jest poniżej 20%.

Analogicznie koszty początkowe prezentują się w Rodzinnym Kredycie Mieszkaniowym.

Do tego dochodzą standardowe koszty:

 • 200 zł opłata sądowa za wpis hipoteki
 • podatek 19 zł od wpisu hipoteki
 • roczna składka z tyt. ubezpieczenia nieruchomości (w banku 0,1% od sumy ubezpieczenia)
 • koszt aktu notarialnego

Dostępne cele kredytowania w Bezpiecznym Kredycie 2% PEKAO SA

Nie wszystkie cele i zasady kredytowania przewidziane ustawą są dostępne w ofercie Bezpiecznego Kredytu PEKAO SA.

 1. Bank PEKAO SA nie kredytuje transakcji rodzinnych, czyli zakupu mieszkania od rodziców nie sfinansujesz.
 2. Na dziś małżonkowie z rozdzielnością majątkową przystępują wspólnie do Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA.
 3. Zarówno mieszkania jak i domy bank finansuje z uwzględnieniem programu “Mieszkanie bez wkładu”, czyli z uwzględnieniem gwarancji BGK.
 4. Dokończenie budowy, gdy kwota Bezpiecznego Kredytu ograniczona jest do 100 tys. lub 150 tys. zł wejdzie do oferty banku w terminie późniejszym.
 5. Nabycie pozostałych udziałów w sytuacji dziedziczenia do 50% wg informacji przekazywanych na szkoleniach PEKAO SA jest możliwe. To samo potwierdza interpretacja na stronie ministerstwa, choć sama ustawa takiego wyjątku nie zawiera (wyjątek ustawowy odnosi się do Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego).

Bezpieczny Kredyt na zakup udziałów

Jednocześnie w dokumencie zwanym “Informacje ogólne dotyczące umowy bezpiecznego kredytu mieszkaniowego” PEKAO SA zaprzecza możliwości finansowania odkupienia pozostałych udziałów w BK2%.


“Bezpieczny kredyt mieszkaniowy nie może zostać udzielony na:
a) nabycie prawa własności lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli wydatki ponoszone są w celu nabycia wyłącznie części udziałów, nawet jeżeli Kredytobiorca nabył wcześniej udział w tym prawie w drodze dziedziczenia”


Tym samym kwestia możliwości sfinansowania Bezpiecznym Kredytem dalszych udziałów w odziedziczonej nieruchomości budzi wątpliwości. Dodatkowo też powstaje pytanie o maksymalną wysokość wkładu własnego przy takim celu. Czy będzie to 200 tys. zł, czy udział do 50% w nieruchomości niezależnie od wartości tego udziału?

Karencja w PEKAO SA i dłuższy okres rat odsetkowych

PEKAO SA okres karencji w spłacie kapitału kredytu ustala na innych zasadach niż pozostałe banki. Ma to przełożenie na ilość rat odsetkowych, czyli tych do których nie ma dopłat w Bezpiecznym Kredycie.

Karencja w PEKAO SA jest obligatoryjnie ustalana na okres do zakończenia inwestycji:

 1. Mieszkanie od dewelopera w budowie, jedna transza = karencja do aktu notarialnego.
 2. Mieszkanie od dewelopera w budowie, transze + wykończenie = karencja do zakończenia wykończenia.
 3. Mieszkanie z rynku wtórnego + remont = karencja do zakończenia remontu.
 4. Budowa domu systemem gospodarczym = karencja do czasu zgłoszenia do użytkowania.

Umowa kredytowa nie reguluje kwestii skrócenia okresu karencji przed zakończeniem inwestycji. Jest jednak możliwość po uruchomieniu całego kredytu złożenia wniosku do banku o skrócenie okresu karencji i wcześniejsze rozpoczęcie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Koszt takiego aneksu to 50-75 zł zależnie od miejsca złożenia wniosku.

Dyspozycja skrócenia karencji w bankowości internetowej

W bankowości internetowej PEKAO SA możesz złożyć dyspozycję wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kapitału w części budowlanej po wypłacie całości kredytu. Dyspozycja wymaga zaakceptowania w ciągu 5 dni aneksu, który pojawi się w poczcie wewnętrznej Pekao24 lub aplikacji PeoPay.

Przy okazji “odkrycia” tej informacji na stronie banku odkryłam też informację o możliwości złożenia w bankowości internetowej dyspozycji wypłaty transzy dla kredytów na zakup od dewelopera uruchamianych na rachunek powierniczy. Te zmiany i usprawnienia posprzedażowe rzadko docierają do pośredników oficjalnym kanałem komunikacji, a szkoda, bo to ważne elementy na etapie rozpatrywania komfortu funkcjonowania w banku. 

BUDOWA DOMU

Przy Bezpiecznym Kredycie 2% przeznaczonym na budowę domu wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami działki zgodnie z interpretacją MRiT.

Bezpieczny Kredyt w PEKAO SA – podsumowanie

Oferta Bezpiecznego Kredytu w PEKAO SA jest konkurencyjna w stosunku do PKO BP oraz Alior Banku. Wiąże się z najniższymi kosztami początkowymi, ale jednocześnie jest to najbardziej rozbudowana oferta o produkty dodatkowe. Proces w PEKAO SA jest sformalizowany przez ilość formularzy podpisywanych przez klienta. Zdecydowanie korzystniej wypadałoby zaprezentowanie również wersji cenowej z polisą na życie i malejącą sumą ubezpieczenia równą zadłużeniu, pomimo że nie obniża ona marży w kredycie.


Omówienie warunków i zasad Bezpiecznego Kredytu na podstawie finalnej ustawy.

Jeśli ten blog kredytowy i wpis były dla Ciebie pomocne możesz podziękować opinią w Google.

Jeśli planujesz ubiegać się o kredyt w Poznaniu, zapraszam do współpracy.

Bożena Myszczyszyn, Pośrednik Kredytu Hipotecznego Poznań

 

30 Komentarze:

 1. Dzień dobry. Chciałbym się spytać czy mam jakiekolwiek szanse na uzyskanie BK2% jeśli posiadam 2 umowy o pracę na 1/2 etatu. Pierwsza umowa jest na czas nieokreślony, jestem zatrudniony od ponad 2 lat, natomiast druga umowa jest na czas określony i jestem zatrudniony od 3 miesięcy na okres 30 miesięcy. Czy dochód z umowy na czas określony będzie brany pod uwagę pomimo 3 miesięcznego zatrudnienia?

  1. Dzień dobry. 1/2 etatu nie jest przeszkodą. Umowa na czas określony powinna trwać od minimum 6 miesięcy u danego pracodawcy i obowiązywać minimum 6 lub 8 miesięcy do przodu w momencie wnioskowania o kredyt. Nie może to być umowa na zastępstwo lub przez agencję pracy tymczasowej. Dodatkowo zależnie od banku może dojść weryfikacja PIT i stabilności dochodów 12 miesięcy wstecz.

 2. Dzień dobry! jakie jest podejście Banków uczestniczących w Programie Bezpieczny Kredyt 2% do tematu karencji? Chodzi mi o sytaację w której bank uruchamia transze płatności na konto dewelopera ale mieszkanie dopiero będzie gotowe za rok. W tej sytuacji powinnam płacić już ratę odsetkową od pierwszej transzy jak rozumiem? Czy może jest możliwość zastosowania karencji aż do momentu oddania budynku do użytkowania?

  1. Dzień dobry. Od następnego miesiąca po uruchomieniu pierwszej transzy płatne są raty odsetkowe. Karencja dotyczy tylko spłaty części kapitałowej w racie. PEKAO SA dodatkowo wydłuża karencję do zakończenia inwestycji i w tym czasie nie ma dopłat do rat. Kredytobiorca w pozostałych bankach może we wniosku kredytowym wskazać dłuższą karencję niż wynikająca z okresu uruchamiania transz, ale w tym czasie nie ma dopłat, stąd wydłużanie karencji nie daje mniejszego obciążenia miesięcznego i nie ubywa w tym czasie kapitału kredytu. Można też karencję skrócić aneksem.

   Dla raty odsetkowej nie można skorzystać z karencji.

 3. Dzień dobry, czy posiada Pani wiedzę nt. podejścia banku do umowy zlecenia jako jedynego źródła dochodu?
  Czy bank przyjmuje całą kwotę czy jakiś procent?

 4. Dzień dobry, jeśli dopłaty są do pierwszych 120 rat. A pierwsze np.10 rat karencji są odsetkowe bez dopłat to 10 lat minie po 120 ratach w tym 110 rat będzie z dopłatami i 10 rat bez dopłat. Co dzieje się z pozostałymi 10 ratami do których powinny być dopłaty?

 5. Bank spóźnia się z przyznaniem kredytu hipotecznego i boję się że nie zdąży a już mam podpisana umowę notarialna z deweloperem ,boję się że nie zdąży i poniosę konsekwencje gdy nie wpłynie w terminie transza dla dewelopera. Co wtedy?

  1. Banki nadal zajmują się wnioskami z pierwszej połowy lipca.
   W sytuacji, gdy termin płatności z umowy deweloperskiej zostanie przekroczony proszę wystąpić do dewelopera z prośbą o pismo, ze zgodą na zapłatę w terminie późniejszym. W większości takich sytuacji obywa się bez odsetek za zwłokę i z reguły to kwestia maksymalnie 1-2 tygodni.

   Zgodnie z ustawą o ochronie praw nabywcy w przypadku braku płatności deweloper wzywa nabywcę do zapłaty i wyznacza nowy termin 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Dopiero po tym terminie deweloper może odstąpić od umowy.

 6. Witam,
  Nie wiem czy dobrze rozumiem wytyczonej odnośnie konta Ror.
  Biorąc kredyt 2% muszę załączyć kont w pko SA. Ale przez pierwsze 10 lat jak to nie będzie konto ror czyli takie na które wpływa wypłata , to nic się nie stanie. Nie mogą mi dźwignąć marzy itp?
  Czy podczas pierwszych 10 lat w okresie dofinansowania musze na tę konto dokonywać jakieś przelewy ?

  1. Nie. Umowa kredytowa obliguje do posiadania rachunku ROR wraz z kartą debetową i wpływem wynagrodzenia lub dochodu w kwocie określonej w umowie kredytu w całym okresie kredytowania. Jedynie “kara” w postaci podniesienia marży została w umowie określona dla okresu zmiennej stopy. Nie zmienia to jednak faktu, że brak wymaganych wpływów lub zamknięcie rachunku ROR w okresie stałej stopy również narusza ustalenia, na które kredytobiorca się zgodził. Wpływy na konto zawsze jakieś są, bo trzeba zapłacić ratę kredytu.

 7. Dzień dobry. Posiadam działkę rolną z wydanym pozwoleniem na budowę. Działka ma wydane warunkami zabudowy na zabudowę zagrodową jednorodzinną. Powieszenia działki to 13 arów. Chciałbym zapytać czy jest szansa w takim przypadku na decyzję pozytywną w banku PEKO S.A.

 8. Dzień dobry.
  Jeśli budowa jest rozpoczęta w 2022 roku ale wartość działki i prac wykonanych to około 170 tysięcy złotych to jako małżeństwo możemy w Pekao wnioskować o 600.000 zł na dokończenie budowy czy tylko o 150 tysięcy? Dziękujemy. M.iA.

 9. Dzień dobry
  PEKAO SA ,BK2%.

  W okresie dopłat:
  – co się stanie jak przez 2-3 msc warunek wpływu wynagrodzenia nie zostanie spełniony ?
  Czy jak nie bedę mieć pracy przez 2-3 msc to mogę zrobić przelewy z innego konta i warunek zostanie spełniony ?
  Co się stanie w analogicznej sytuacji jak wyżej tylko, że będzie przerwa w ubezpieczeniu na życie ?

  Po okresie dopłat:
  Takie same dwa pytania

  1. Dzień dobry.
   W okresie dopłat:
   1. W okresie stałej stopy brak wpływu od pracodawcy nie powoduje zwyżki oprocentowania (wg zapisów pierwszych umów). Własny przelew z innego konta nie wiąże się ze zwyżką oprocentowania.
   2. Jeśli polisa na życie jest obowiązkowa (np. jeden kredytobiorca) to rezygnacja z polisy bankowej spowoduje zwyżkę marży, która będzie w oprocentowaniu zmiennym oraz brak dostarczenia w to miejsce własnej polisy na życie spowoduje zwyżkę oprocentowania, również stałego o 1,00 p.p. do czasu spełnienia warunku.

   Po okresie dopłat:
   1. W okresie oprocentowania zmiennego brak wpływu dochodu w kwocie określonej w umowie spowoduje zwyżkę marży o 1,50 p.p. od drugiego miesiąca. Po wznowieniu wpływów marża zostanie obniżona (od drugiego miesiąca po miesiącu wznowienia wpływów).
   2. Jeśli minie 10 lat dopłat i na tym etapie będzie rezygnacja z polisy na życie bankowej to nic się nie dzieje z marżą. Jeśli dodatkowo polisa na życie była obligatoryjna to brak dostarczenia w to miejsce swojego ubezpieczenia skutkuje zwyżką oprocentowania lub marży o 1,00 p.p. do czasu spełnienia warunków.

   1. Czyli w okresie dopłat , jak i po dopłatach, wpłata może pochodzić z mojego innego rachunku lub od kogoś bliskiego, byle zachować wskazany wymóg?
    W umowie jest zapis “z regularnymi miesięcznymi wpływami z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę/ emerytury/ renty/ dochodów uzyskiwanych z innych źródeł”

    1. NIE. Umowa kredytowa obliguje do wpływu wynagrodzenia bezpośrednio od pracodawcy. Jeśli zmieni się rodzaj dochodu np. na działalność gospodarcza, to wpływy są z konta do działalności. To, że w okresie stałej stopy bank nie podwyższa oprocentowania za brak wymaganych wpływów nie oznacza, że zwalnia z tego warunku, na który obie strony się zgodziły zawierając umowę. W okresie zmiennej stopy brak dotrzymania warunku w postaci wpływu wynagrodzenia wiąże się ze zwyżką marży.

 10. Dzień dobry, bardzo dobry artykuł, mam pytanie o okres karencji. BK2% na zakup mieszkania w stanie deweloperskim + wykończenie (inwestycja już oddana do użytku). Czy mieszkanie musi być wykończone (rozliczony kosztorys) żeby można było skrócić okres karencji? Czy po uruchomieniu kredytu można od razu zawnioskować o skrócenie karencji, pomimo tego, że wykończenie nie będzie jeszcze skończone? Czy jest jakiś inny sposób żeby jak najszybciej (najlepiej bez okresu karencji) zacząć płacić raty kapitałowo-odsetkowe w tym przypadku?

  1. Po uruchomieniu całego kredytu można złożyć w PEKAO SA wniosek o skrócenie karencji pomimo, że prace wykończeniowe będą jeszcze w trakcie. W PEKAO SA bez karencji przy rynku pierwotnym i wykończeniu się nie da, jest wpisana w umowę.

   W innych bankach (PKO, Alior) jeśli mamy uruchomienie jednorazowe do dewelopera to można od razu zacząć spłatę raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak jest kwota na wykończenie to mamy minimum dwie transze (na zakup dla dewelopera, na wykończenie po przedłożeniu protokołu zdawczo-odbiorczego), a to wymusza okres karencji przynajmniej do miesiąca wypłaty ostatniej transzy (PKO, Alior).

   1. Z czego wynika możliwość skrócenia okresu karencji, z regulaminu banku albo jakiegoś wewnętrznego dokumentu? Czy są znane przypadki że bank odmówił skrócenia tego okresu? W moim przypadku od wypłaty ostatniej raty do przeniesienia okresu własności uplynie pół roku płatnosci tylko odsetek…

    1. Nie mam wiedzy na temat ewentualnej odmowy zrealizowania dyspozycji, bo to jest obsługa posprzedażowa, na poziomie banku.
     Nie ma w umowie kredytowej zapisów regulujących zasady wcześniejszego rozpoczęcia spłaty kapitału. Wśród dostępnych dyspozycji bank wymienia taką opcję (link jest w treści wpisu) oraz można potwierdzić informację bezpośrednio w rozmowie z pracownikiem banku lub infolinii.

 11. Dzień dobry,
  Wnioskuję o kredyt indywidualnie i w związku z tym jestem zobligowany do wykupienia ubezpieczenia na życie. Czy obowiązek ten jest podczas całego trwania kredytu, czy jedynie przez np. kilka pierwszych lat?

  1. Dzień dobry. Przy jednym kredytobiorcy bank PEKAO SA wymaga polisy na życie w całym okresie kredytowania z sumą ubezpieczenia na minimum 25% kwoty udzielonego kredytu, czyli kwoty z umowy kredytowej. Suma ubezpieczenia nie zmniejsza się wraz ze spłatą zadłużenia. Można w miejsce bankowego ubezpieczenia dostarczyć własną polisę na życie z wpisanym bankiem jako uposażonym. Bank PEKAO SA akceptuje również polisy z zakładu pracy.

 12. Dzień dobry, chciałabym zapytać czy zgodnie z ustawą jako dziedziczenie nieruchomości uznaje się stan po nabyciu spadku czy już po jego podziale? Wraz z mamą odziedziczyłam spadek po tacie – część mieszkania i działkę. Obie zostałyśmy wpisane w księgach wieczystych. Kilka lat temu uregulowałyśmy tą kwestię – podzieliłyśmy spadek, mama jest teraz jedyną właścicielką mieszkania, a ja – działki. Póki co mieszkam kątem u mamy, dlatego interesuje mnie jak patrzy się na tą kwestię dziedziczenia.

  1. Dzień dobry. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym [Art. 924] “Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.” [Art. 925]”Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku.”
   Ustawa dot. BK2% nie reguluje kwestii, czy jako dziedziczenie uznajemy stan na moment śmierci spadkodawcy, czy stan po dokonaniu działu spadku.
   Nie potrafię odpowiedzieć, czy fakt, że zawarła Pani z Mamą umowę o dział spadku powoduje, że można uznać, że odziedziczyła Pani tylko działkę.
   Musiałaby Pani w tej kwestii uzyskać poradę prawną, bo nie ma na ten moment interpretacji w tej kwestii na stronie ministerstwa, ani w materiałach otrzymywanych z banków.

 13. Jeśli polisa na życie nie obniża oprocentowania, to czy można dostarczyć swoją i czy ona ma być wyliczana od kwoty udzielonego kredytu czy aktualnego salda?

  1. Jeśli polisa na życie nie jest wymagana to nie trzeba jej dostarczać do banku. Jeśli jest wymagana można dostarczyć polisę własną z sumą ubezpieczenia na minimum 25% kwoty udzielonego kredytu i z wpisem banku jako uposażonego. Wtedy marża będzie na poziomie 2,50 p.p. przy 0% prowizji za udzielenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *