Oprocentowanie kredytu


WIBOR ang. Warsaw Interbank Offered Rate

Kwiecień 12, 2016

  WIBOR, definicja, kwotowanie (ang. Warsaw Interbank Offered Rate)       Oprocentowanie większości kredytów i pożyczek  hipotecznych, w tym kredytów mieszkaniowych jest zmienne i składa się ze stałej marży banku oraz zmiennej stawki odniesienia, którą najczęściej  stanowi WIBOR 3-miesięczny lub WIBOR 6-miesięczny .     Co to jest WIBOR ?   Definicję znajdziemy w  […]


Więcej

Ryzyko zmian stóp procentowych

Maj 6, 2015

  Ryzyko zmian stóp procentowych Stanowisko KNF wobec banków     Ile może wynieść WIBOR i rata twojego kredytu ? Kredyty hipoteczne są w większości zobowiązaniami długoterminowymi opartymi o zmienną stopę procentową, na którą składa się stała marża banku oraz zmienna stawka odniesienia. Z tym wiąże się ryzyko zmian stóp procentowych. Najczęściej dla kredytów w […]


Więcej

WIBOR w bankach. Zasady aktualizacji zmiennej stawki odniesienia.

Sierpień 11, 2013

WIBOR w bankach. Zasady aktualizacji zmiennej stawki odniesienia.     Zmienna stopa procentowa, wg której naliczane są odsetki od kredytu stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia/stopy referencyjnej/stopy bazowej (WIBOR) oraz stałej marży banku.   Teoretycznie w umowach jest ta sama stawka odniesienia (WIBOR 3M / WIBOR 6M),  w praktyce w przypadku zmian stóp procentowych  banki stosują […]


Więcej